Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

Aansluiting bij SRC op basis van de Mediawet

Zendt u reclame uit én bent u een lineaire of non-lineaire audiovisuele mediadienst op grond van de Mediawet? Dan bent u verplicht om u aan te sluiten bij de Stichting Reclame Code (SRC). Hieronder leest u hierover meer.

Mediawet voortaan techniekneutraal

Op 19 december 2009 is de Nederlandse Mediawet aangepast aan de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVDM).
Er is in navolging van de Richtlijn gekozen voor een platformneutrale en techniekonafhankelijke benadering van het begrip televisie. In plaats hiervan wordt nu het begrip “audiovisuele mediadienst” gebruikt en kunnen nu dus ook videodiensten via internet onder de Mediawet vallen. Ook zijn in artikel 2 van de richtlijn AVMD de criteria opgenomen op basis waarvan wordt bepaald welke lidstaat rechtsmacht heeft over “aanbieders van audiovisuele mediadiensten”.

Een audiovisuele mediadienst kan lineair òf non-lineair worden aangeboden:

 • lineaire diensten: traditionele televisie-, internet- en mobiele telefoniediensten waartoe de kijkers passief toegang krijgen.
 • non-lineaire diensten: televisie-op-aanvraag (on demand) waarbij de kijkers kiezen wat ze willen zien (bijvoorbeeld video-op-aanvraag)

Audiovisuele mediadiensten op internet - die veelal op aanvraag worden aangeboden – kunnen hiermee onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media komen te vallen. Voor lineaire av-mediadiensten is toestemming van het Commissariaat vereist. Voor Mediadiensten-op-aanvraag geldt een plicht tot aanmelding bij het Commissariaat.

Onder welke voorwaarden kunt u zich aansluiten bij de Stichting Reclame Code?

brochure media-instellingen
In de brochure 'Media-instellingen en verantwoorde reclame' leest u meer over de aansluitingsplicht op basis van de Mediawet.

Aansluiting betekent o.a. dat bovengenoemde media-instellingen:

 • de werkwijze van de Reclame Code Commissie (RCC) en/of het College van Beroep (CvB) onderschrijven.
 • zich verplichten een reclame-uiting (ingevolge de definitie van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code) waarover de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep een aanbeveling heeft gedaan, niet meer te uiten.
 • de praktische aanwijzingen opvolgen wat betreft het bewaren van uitgezonden reclameboodschappen inclusief de uitzendschema's en het beschikbaar stellen van uitingen waarover bij de RCC klachten worden ingediend. 
 • een Eigen Verklaring m.b.t. de aansluitingsplicht op basis van artikel 3.6 Mediawet volledig invult, ondertekent en retourneert aan SRC.
 • een financiële bijdrage aan de Stichting Reclame Code leveren.
  • Voor lineaire diensten wordt de staffel gehanteerd die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) is vastgesteld, met dien verstande dat 40% van de in de staffel gehanteerde tarieven aan de SRC dient te worden betaald. De door het ministerie vastgestelde regeling houdt rekening met de aard en de marktpositie van de lineaire mediadiensten.
  • Voor mediadiensten-op-aanvraag (on demand) / omroepdiensten die uitsluitend gebruik maken van open internet geldt een jaarlijkse bijdrage van € 82,01 per dienst. Zie de tarievenlijst 2016 voor de aansluiting bij SRC.
  • De factuur en het afschrift van betaling van het betreffende kalenderjaar kunt u als bewijs van aansluiting bij SRC beschouwen. 

Samenvattend:

Mocht uw organisatie reclameboodschappen uitzenden/uiten of voornemens zijn reclame-uitingen te gaan uitzenden/uiten en u ben nog niet aangesloten bij de SRC?  Dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het SRC secretariaat: finance@reclamecode.nl  of 020 – 301 33 92.

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap