Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

Cijfers

Onderstaande cijfers publiceren wij ieder kwartaal in onze nieuwsbrief. Meld u hier aan, als u de nieuwsbrief automatisch wilt ontvangen.

Er werden in het derde kwartaal van 2017 in totaal 868 klachten ontvangen.


Klachten zonder uitspraak

In het 3e kwartaal van 2017 zijn 458 klachten en meldingen afgehandeld die niet tot een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) hebben geleid. Deze categorie bestaat uit:

Algemene brieven
Dit zijn bijvoorbeeld klachten die niet voldoen aan de vormvereisten, zoals het ontbreken van de motivering voor een klacht of het ontbreken van NAW-gegevens. Ook kan het gaan om klachten die zijn geformuleerd als vraag, of die geen reclame-uiting betreffen. De klagers ontvangen dan een algemene brief van het secretariaat van de SRC. Er zijn het afgelopen kwartaal 465 algemene brieven verstuurd.

Gesloten dossiers
(opgeloste klachten zonder beslissing)
Het kan ook gaan om klachten die nadat de SRC om een reactie van de adverteerder heeft gevraagd (en er dus hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden), resulteren in een dusdanig bevredigende oplossing, dat de klager zijn klacht niet meer wenst door te zetten. Of de adverteerder vraagt in een reactie op de klacht om een nadere reactie van de klager en hij/zij laat vervolgens niets meer van zich horen. Een dossier wordt dan gesloten en er volgt in zo’n geval geen uitspraak.

In het derde kwartaal zijn 30 dossiers gesloten omdat partijen na tussenkomst van de SRC tot een oplossing zijn gekomen, 20 zijn gesloten vanwege het uitblijven van een nadere reactie van de klager en 16 dossiers zijn om overige redenen gesloten.

Gelijkluidende klachten

In het geval van gelijkluidende klachten tegen een en dezelfde reclame-uiting, worden deze niet allemaal afzonderlijk als dossier in behandeling genomen, maar worden de meest representatieve klachten geselecteerd en daarop volgt een uitspraak. Dit gebeurt in het kader van efficiëntie zodat de beslissing snel genomen kan worden. Alle klagers ontvangen vervolgens de voor hun klacht relevante uitspraak.

Er zijn 73 gelijkluidende klachten ontvangen in het afgelopen kwartaal. De meeste klachten waren gericht tegen een reclame voor fruitsap waarin een hondje wordt uitgelaten door een drone en tegen een reclame voor een telefoonabonnement waarin diverse hashtags eindigend op “porn” worden gebruikt. De klachten tegen deze commercials zijn afgewezen, omdat er geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code. Zie dossiers 2017/00467, 2017/00467/A, 2017/00508 en 2017/00508/A. In het geval van gelijkluidende klachten krijgen alle klagers de uitspraak toegestuurd waarin de klacht is behandeld die representatief was voor hun klacht

Voorzittersbeslissingen

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in het tweede kwartaal 264 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.

VZ besl 3e kwartaal

In 71 beslissingen heeft de voorzitter geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). In 11 van die beslissingen heeft de voorzitter een aanbeveling achterwege gelaten, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al had aangepast of ingetrokken.

In 191 uitspraken oordeelde de voorzitter dat de reclame-uiting niet in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 151 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder, omdat naar het oordeel van de voorzitter overduidelijk was dat de klacht door de Commissie zou worden afgewezen). Deze beslissingen worden aangeduid als dVAFs.

In 2 dossiers heeft de voorzitter een beslissing over het verschuldigd zijn van klachtengeld genomen.

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het 3e kwartaal van 2017 in totaal 78 beslissingen.

RCC derde kwartaal

In 44 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code, waarbij sprake was van 1 vrijblijvend advies en 6 beslissingen waarbij de aanbeveling is achterwege gelaten vanwege passende maatregelen door de adverteerder.

In 29 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

De Reclame Code Commissie heeft in het derde kwartaal 5 tussenbeslissingen genomen omdat nadere informatie nodig was alvorens de Commissie tot een eindoordeel kon komen.

College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal geen uitspraken.

Compliancecijfer

In de afgelopen jaren heeft zo’n 96-97% van de adverteerders wiens reclame-uiting in strijd met de regels is bevonden gevolg gegeven aan de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep. Daaruit blijkt dat het overgrote merendeel van de adverteerders waartegen is geklaagd de uitspraken serieus neemt en op verantwoorde wijze reclame wil maken.
Er zijn tot nu toe in 2017 4 adverteerders op de non-compliant lijst geplaatst, waarvan 1 adverteerder een verzoek tot ongedaan making heeft ingediend omdat hij een nieuwe website heeft.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap