Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclamecode Reisaanbiedingen per 1 april 2007 van kracht

I) Toepassingsgebied

Deze Code is van toepassing op reclame-uitingen gericht op de Nederlandse markt betreffende reis-, recreatie-, vervoer- en verblijfsdiensten.

II) Definities

1. De branche-organisaties: ANVR, BARIN, HISWA Vereniging en KNV Busvervoer.

Toelichting

Genoemde brancheorganisaties zijn representatief voor de diverse deelsectoren, te weten de reisbranche, de luchtvaart, de  waterrecreatie en de touringcarbranche.

2.   Reis-, recreatie-, vervoer- en verblijfsdiensten (niet limitatief): vervoer, verblijf of een andere, niet met vervoer of verblijf  verband houdende toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt, of een combinatie daarvan (in deze  Code tezamen ook aangeduid als: diensten).

3.   Reclame-uiting: iedere openbare aanprijzing van goederen en/of diensten

4.   Aanbieder: degene die in de uitoefening van zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit reis-, recreatie-, vervoer- en  verblijfsdiensten aanbiedt aan de consument, alsook degene die in naam van of voor rekening van hem handelt.

5.  Party: één of meer reizigers die door middel van één boeking(sformulier) gelijktijdig een reis-, vervoer- of  verblijfsovereenkomst sluit.

III) Prijsstelling

1.   Aanbieders zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen. Zij publiceren hun  prijzen, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende  onvermijdbare (= bijkomende onlosmakelijk aan de dienst verbonden) kosten die voor de aangeboden diensten moeten  worden betaald.

Toelichting

Een niet limitatieve opsomming van vaste onvermijdbare (bijkomende) kosten is:

  • Vervoerskosten (heen en terug)
  • Luchthavenbelasting
  • Brandstoftoeslag
  • Veiligheidstoeslag/security charges
  • Verblijfskosten (voor de gehele periode)
  • Kosten van eten en/of drinken (alleen ontbijt, half/heel pension, all inclusive, afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden)
  • Toeristen-/verblijfsbelasting (als deze door aanbieder of de leverancier van de aanbieder vooraf kan worden berekend en  door deze wordt afgedragen)
  • Kosten van verplichte excursies.
  • Verplichte schoonmaakkosten per verblijfseenheid.
  • Creditcard toeslagen en zogenaamde paper ticket toeslagen, indien uitsluitend met een creditcard kan worden betaald dan  wel door middel van een paper ticket kan worden geboekt.

Niet inbegrepen zijn aldus bijvoorbeeld reserverings- of boekingskosten en eventuele administratiekosten omdat deze per verkoopkanaal kunnen variëren.

2. Actieprijzen en actieaanbiedingen dienen als zodanig in de reclame-uiting herkenbaar te zijn, met vermelding van de  daarvoor geldende voorwaarden.

IV) Beschikbaarheid

1.  Aanbieders zorgen voor een redelijke beschikbaarheid van de door hen in reclame-uitingen aangeboden diensten voor de  genoemde prijs.

Toelichting

Aanbieders onthouden zich van het aanbieden van diensten als er een gegrond vermoeden bestaat dat zij deze diensten  niet tegen die prijs kunnen (laten) verrichten gedurende een periode en in een hoeveelheid die - rekening houdend met de  dienst, de omvang van de voor de dienst gevoerde reclame en de aangeboden prijs - redelijk is. (geen lokkertjes)

2. Reclame-uitingen voor diensten die niet meer beschikbaar zijn, zullen onverwijld worden gestaakt.

V) Bewijsopdracht

Aanbieders dienen de juistheid en de beschikbaarheid van hun aanbieding aannemelijk te maken. Zo dienen zij aannemelijk&#

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap