Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Regeling klachtengeld Reclame Code Commissie per 1 april gewijzigd.

In principe is het indienen van een klacht kosteloos. In een aantal uitzonderingen dient wel klachtengeld betaald te worden. Hier heeft de Stichting Reclame Code (SRC) een verhoging doorgevoerd. Voor consumenten geldt een minimale verhoging in deze kosten. Bij bedrijven/organisaties wordt nu onderscheid gemaakt tussen hen die wel of niet financieel bijdragen aan de stichting.

Met ingang van 1 april 2009 is de volgende regeling van kracht voor klachten ingediend na 1 april 2009.

Consumenten en in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijk, liefdadige, culturele, wetenschappelijk of andere het algemeen nut-beogende organisaties c.q. instellingen.

Het indienen van klachten is in principe kosteloos, tenzij:

  • De voorzitter van de Reclame Code Commissie besluit een klacht niet in behandeling te nemen en klager daartegen beroep instelt. In dit geval bedragen de kosten € 15,--*
  • Beroep bij het College van Beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de Reclame Code Commissie. In dit geval bedragen de kosten € 30,--*.

* = Mocht de klager in het gelijk worden gesteld dan ontvangt hij het klachtengeld retour.

Bedrijven/Organisaties en klager(s) die in het belang van hun beroep en/of bedrijf een klacht indienen.

De kosten voor het indienen van een klacht bedragen € 1.000,-- tenzij het gaat om:

  • Bedrijven die de door de Stichting Reclame Code op basis van het omslagstelsel gevraagde financiële bijdrage hebben betaald en waarbij de gevraagde bijdrage minimaal € 1.000,-- per jaar bedraagt. In dit geval is het indienen van een klacht kosteloos.
  • Bedrijven die de door de Stichting Reclame Code op basis van het omslagstel gevraagde financiële bijdrage hebben betaald en voor wie de gevraagde bijdrage minder dan € 1.000,-- per jaar bedraagt. In dit geval bedragen de kosten € 250,-- per klacht.

Bedrijven/Organisaties en klager(s) die in het belang van hun beroep en/of bedrijf beroep instellen bij het College van Beroep tegen een beslissing van de Reclame Code Commissie.

De kosten voor het indienen van beroep bedragen € 500,--* tenzij het gaat om:

  • Bedrijven die de door de Stichting Reclame Code op basis van het omslagstelsel gevraagde financiële bijdrage hebben betaald. In dit geval wordt € 250,--* per ingesteld beroep in rekening gebracht.

* = Het verschuldigde bedrag voor het instellen van beroep vervalt ter zake van administratiekosten aan de Stichting Reclame Code, ook indien de appellant het beroep intrekt nadat hij kennis heeft genomen van het verweerschrift van de wederpartij.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap