Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Privacy en cookie policy

PRIVACY POLICY

De Stichting Reclame Code (SRC) verwerkt gegevens over personen die een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC) dan wel over degene die een beroepsprocedure aanhangig maken bij het College van Beroep (CvB). De verwerking door SRC voldoet in alle gevallen aan de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. SRC heeft de gegevensverwerking aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

De gegevensverwerking geschiedt voor de behandeling van de klacht, intern beheer, de behandeling van de klacht ter zitting van de RCC of CvB en om in voorkomende gevallen uitvoering en toepassing te geven aan wettelijke voorschriften. De persoonsgegevens worden beschikbaar gesteld aan degene die zijn belast met of leiding geven aan deze activiteiten of daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder in ieder geval begrepen derde bij de procedure betrokken personen.

Onvolledig ingevulde klachtenformulieren worden niet in behandeling genomen.

De persoonsgegevens die SRC verwerkt, zijn:

 • naam, naam beroep/bedrijf (indien van toepassing), voorletters, achternaam, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de indiener van de klacht of het beroepsschrift;
 • een dossiernummer;
 • gegevens met betrekking tot de feiten, motiveringen en omstandigheden waarop de klacht of de beroepsprocedure betrekking heeft;
 • gegevens over degene(n) tegen wie de klacht of beroepsprocedure is gericht, zoals ingevuld op het klachtenformulier en bij de betrokkenen bekend zijn;
 • gegevens die nodig zijn voor de organisatie van de behandeling van de klacht of het beroepsschrift in overeenstemming met het Reglement RCC & CvB;
 • gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet;
 • (andere) persoonsgegevens, in het geval:
  • ondubbelzinnige toestemming is verleend door de betrokkene;
  • de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan SRC is onderworpen;
  • de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
  • van een (verdere) gegevensverwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

SRC kan dit statement wijzigen. Check daarom regelmatig deze webpagina voor informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van SRC: info(at)reclamecode.nl.

 

COOKIE POLICY

Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de vraag hoe men onze website bereikt en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee wordt via onze website een cookie geplaatst van het bedrijf Google dat deze informatie registreert. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt, voor zover ons bekend, zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben geen invloed op de opslag van uw gegevens en de duur daarvan.

De cookies die Google Analytics zet zijn de volgende:

 • Een cookie die een ID geeft aan de browser. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend en worden verder geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 2 jaar.
 • Een cookie die de sessie van de gebruiker aanduid. Als iemand bijvoorbeeld s ’morgens om 9 uur een website bezoekt tot 10 uur is dit één sessie. Wanneer de gebruiker s ’middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt is dit een nieuwe sessie. Omdat iemand even kan pauzeren voordat er een nieuwe sessie wordt gestart staat dit cookie op 30 minuten. Als de gebruiker binnen die 30 minuten een andere pagina van dezelfde website bezoekt zal dit cookie opnieuw worden gezet, weer op 30 minuten.
 • Een cookie die bijhoud waar de gebruiker vandaan is gekomen. Dit cookie wordt geupdate per pagina-weergave en heeft een duur van 6 maanden.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap