Geachte heer, mevrouw,

Financiële Bijdrage aan SRC
Eind deze maand ontvangen adverteerders met jaarlijkse bruto mediabestedingen van € 1 miljoen of meer een betalingsverzoek van de Stichting Reclame Code (SRC). Om ervoor te zorgen dat deze adverteerders betalen en wij ons werk kunnen blijven doen, is de jaarlijkse bijdrage verplicht gesteld op grond van artikel 19 in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Niet betalen betekent nu een overtreding van de NRC. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website “SRC Financiële Bijdrage”, te bereiken via een special button op onze website. Hier vindt u onder meer antwoord op de volgende vragen: wie moeten betalen, waarom, hoe wordt de financiële bijdrage berekend, wat zijn de voordelen van betalen en de gevolgen van niet betalen?

Jaarverslag 2009
Deze maand verschijnt het jaarverslag van de Stichting Reclame Code. Dit jaar brengen wij het voor het eerst ook uit op CD waar ook meer gedetailleerde informatie te vinden is. Bovendien worden de gegevens op een nieuwe manier gerapporteerd. In het jaarverslag kunt u onder andere lezen dat de mate van compliance in 2009 is toegenomen naar 98%(t.o.v. 92% in 2008). Er wordt dus door praktisch alle adverteerders gevolg gegeven aan geconstateerde overtredingen van NRC. Het jaarverslag kunt u eind deze maand downloaden van onze website.

6e editie van EASA Blue Book
Op 15 april is de 6e editie van EASA Blue Book uitgekomen. Dit geeft een overzicht van alle zelfreguleringsorganisaties en van alle wet en regelgeving per land. Hierin wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de behoeftes en interesses van reclamemakers. Ook is het een belangrijke informatiebron voor beleidsmakers, adverteerders, onderzoekers en academici. Klik hier voor meer informatie.


Prisca Ancion-Kors, Directeur SRC

De RCC in actie


Met dank aan Judith Borret-Bouritius, Secretaris Reclame Code Commissie

Reeds gepubliceerde berichten en uitspraken
Sinds de nieuwsbrief van februari zijn op onze website de volgende ALERTs* gepubliceerd:Een ALERT betekent dat de Commissie ervoor zorgt dat de uitspraak d.m.v. een persbericht onder de aandacht van een breed publiek wordt gebracht.

In maart 2010 oordeelde de Reclame Code Commissie onder meer als volgt.


2010/00049 Televisiereclame Dell misleidend.
In een televisiereclame voor de Dell Inspiron 5 laptop wordt bij de beelden van een rode laptop onder meer gezegd: “Een buitengewone computerervaring met Windows 7”. Tenslotte is een rode laptop te zien met daarnaast de prijs € 349,-. De Commissie vindt de televisiereclame misleidend omdat daaruit niet valt op te maken dat voor een laptop in een andere kleur dan zwart een meerprijs van € 39,- betaald moet worden. Ook blijkt niet dat voor een laptop met Windows 7 eveneens een meerprijs geldt.

Download hier de uitspraak.


2010/00119/A Televisiereclame voetbalplaatjes Albert Heijn toelaatbaar.
In deze reclame laat bedrijfsleider Harry zich, staande op een pallet, met een vorkheftruck omhoog brengen naar een dak. Vervolgens vertelt hij een joelend publiek van kinderen over de actie voetbalplaatjes 2010.
Volgens diverse klagers is het getoonde gebruik van een vorkheftruck in strijd met regels op het gebied van veiligheid. De Commissie vindt deze wijze van reclame maken minder gelukkig en wijst erop dat er nog 41 klachten van dezelfde strekking zijn ontvangen, maar acht de reclame niet ontoelaatbaar. Het onderwerp van de reclame is de actie met voetbalplaatjes en de beelden van de vorkheftruck zijn daaraan ondergeschikt. De Commissie acht het niet aannemelijk dat deze beelden ertoe kunnen leiden dat bij het gebruik van vorkheftrucks geen of onvoldoende acht wordt geslagen op veiligheidseisen.

Download hier de uitspraak.


2010/00083 Geadresseerde reclame onvoldoende als reclame herkenbaar.
Een boekingssite voor zakenreizen stuurde een geadresseerde mailing naar directiesecretaresses. In deze uiting, die lijkt op een uit een tijdschrift gescheurd artikel, wordt de desbetreffende secretaresse geciteerd alsof zij klant is van deze boekingssite. Pas bij het openen van de in de uiting genoemde persoonlijke webpagina van de geadresseerde wordt duidelijk dat de uiting niet afkomstig is van iemand die het artikel tegenkwam (zoals handgeschreven werd vermeld op een post-it plakkertje), maar van de boekingssite. De uiting is in strijd met artikel 11.1 NRC.

Download hier de uitspraak.


2010/00057 Radiospot over AOW is geen reclame
De Commissie acht zich niet bevoegd om te oordelen over een radiospot betreffende afschaffing van de AOW partnertoeslag, omdat in die spot louter feitelijke informatie wordt gegeven over een wetswijziging.

Download hier de uitspraak. 


In beroep bij het College


Met dank aan Bert Lagerweij, Secretaris College van Beroep

2009/00248 Producten uit Israëlische nederzettingen
PEACE vestigt in een uiting de aandacht op het Israëlisch-Palestijnse conflict met de bedoeling om in Europa de verkoop van producten uit de Israëlische nederzettingen te doen beëindigen. Zij doet dat onder meer door te zeggen dat Israël bij de invoer in Europa al jarenlang massaal fraudeert. Dit is echter niet aangetoond. Het College bevestigt daarom het oordeel van de Commissie dat sprake is van een misleidende reclame-uiting. Dat het om een politieke kwestie gaat, is in zoverre van belang dat de uiting terughoudend moet worden beoordeeld en dat er slechts een vrijblijvend advies kan worden gegeven.

Download hier de uitspraak.


2009/00668 Banner voor sms-diensten
In deze zaak gaat het om de vraag aan welke bepalingen een banner voor sms-diensten moet worden getoetst. Het College is van oordeel dat de bestreden banner moet worden getoetst aan artikel 3.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening, omdat deze banner geen uitnodiging tot aankoop is en een zelfstandig karakter heeft. Nu de banner in dit geval aan alle eisen voldoet en ook niet misleidend is, vernietigt het College het andersluidende oordeel van de Commissie.

Download hier de uitspraak. 


2009/00304 Bijlage bij Huis-aan-huis blad
Wanneer is een journaal over auto’s dat tegelijk met een huis-aan-huis blad wordt verspreid een onderdeel van dat blad? Het College bevestigt het oordeel van de Commissie dat het onderhavige Autojournaal een op zichzelf staand ongeadresseerd reclamedrukwerk in de zin van de Code VOR is, omdat het niet voldoende als onderdeel van een huis-aan-huis blad herkenbaar is.

Download hier de uitspraak. 


2009/00849 Wie op tijd wil zijn, vertrouwt op de trein
Het College bevestigt de uitspraak van de Commissie dat de uiting misleidend is, nu de uiting ten onrechte suggereert dat een zakelijke treinreiziger altijd op tijd zijn bestemming bereikt.

Download hier de uitspraak.


2009/00626 Online Muziekagenda
In deze zaak zijn diverse principiële vragen aan de orde, waaronder de reikwijdte van artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code, waarin staat dat een reclame-uiting niet in strijd met de wet mag zijn. Een aantal artiesten en een organisator van concerten beroepen zich op schending van merkenrechtelijke en auteursrechtelijke bepalingen omdat hun namen/foto’s op een muziekagenda op een website staan. Het College oordeelt dat een schending van deze bepalingen niet altijd meebrengt dat de uiting in strijd met artikel 2 NRC is. Wel kan zo’n schending meebrengen dat de reclame-uiting misleidend is. Het College bevestigt het oordeel van de Commissie dat in deze zaak de uiting toelaatbaar is.
Download hier de uitspraak. 

Abonnementen database

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep van de afgelopen vijf jaar zijn beschikbaar in de uitsprakendatabase op onze website. De uitspraken kunnen van dienst zijn bij nieuw te ontwikkelen campagnes of kunnen gebruikt worden om een mogelijke zaak voor de rechter te onderbouwen. Hier vindt u uitleg over de diverse abonnementmogelijkheden, waaronder een abonnement op het SRC e-mail alert systeem, waardoor u direct weet welke uitspraken de RCC en/of het CvB hebben gedaan m.b.t. een specifiek onderwerp.


Monitoring & Compliance Service


Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Coördinator

RCC statistieken: februari - maart 2010
In februari 2010 heeft de Reclame Code Commissie in 31 uitspraken geoordeeld dat er sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In maart 2010 waren dat er 35.

De Commissie heeft in 1 dossier (2009/00921 d.d. 18 februari 2010), gelet op de ernst van de overtreding, beslist om de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen (ALERT). De voorzitter van de Commissie heeft 6 maal (5 in februari en 1 in maart) gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om de klacht direct toe te wijzen bij Voorzittersaanbeveling (Vab). Daarnaast is in 1 dossier de behandeling van de klacht aangehouden om de adverteerder in de gelegenheid te stellen nadere informatie toe te zenden aan de Commissie (dossier 2009.00747 d.d. 18 februari 2010).


CvB statistieken: februari - maart 2010
In februari 2010 heeft het College van Beroep in 12 uitspraken geoordeeld dat er sprake is van een overtreding van de NRC. In maart 2010 zijn dat er 4 geweest, waarvan 1 ALERT (dossier 2009.00774 CvB d.d. 11 maart 2010).

Het oordeel van de Commissie werd in alle gevallen in hoger beroep bevestigd door het College.

Compliance
In 7 dossiers uit februari en maart 2010 heeft adverteerder nog geen uitsluitsel gegeven of en op welke wijze er gevolg zal worden gegeven aan de aanbeveling. De status van deze dossiers (compliant of non-compliant) zal in de eerstvolgende nieuwsbrief onder uw aandacht worden gebracht en/of door vermelding in Het Rode Oor in het geval non-compliance wordt vastgesteld.

Overzicht compliance vanaf januari 2010 tot en met maart 2010
Hier worden de uitspraken weergegeven per januari 2010 tot en met maart 2010 waarin werd geoordeeld dat de NRC was overtreden.Rode Oor update
In 1 dossier (dossier 2009.00419 d.d. 29 juli 2009) is alsnog per 29 maart 2010 non-compliance vastgesteld, zoals opgenomen in het non-compliance archief 2009 van Het Rode Oor.

Internationaal


EASA neemt deel aan aanbesteding voor de financiering van opleidingsprogramma voor verantwoorde reclame
EASA (European Advertising Standards Alliance) is begonnen met de ontwikkeling van een opleidingsprogramma die erop gericht is om in marketing en communicatieopleidingen het belang van het maken van verantwoorde reclame te onderwijzen. Met name de positie die zelfregulering hierin kan innemen zal onder de aandacht worden gebracht. Om dit programma te kunnen ontwikkelen, heeft EASA in februari 2010 een aanbesteding gedaan bij de Europese Commissie om financiering te krijgen voor de vier beoogde interactieve modules.


In deze modules zullen de bekendheid van zelfregulering, het bestaan van reclamecodes en de waarde van verantwoorde reclame aan de orde worden gesteld.
In de tussentijd wordt een testmodule, de zogenoemde “module 0”, onderwezen aan de IHECS- Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, in Brussel. Feedback van deze opleidingspartner wordt gebruikt om de vier modules te finaliseren.


Europese samenwerking om alcoholmisbruik te verminderen
Europese dranken producenten werken samen om alcoholgerelateerde schade te verminderen. Hiertoe werd in februari 2010 een nieuwe online database gelanceerd met door de industrie gevoerde programma’s om alcohol misbruik tegen te gaan. www.drinksinitiatives.eu is een database die is geproduceerd door The European Spirits Organisation – CEPS en EFRD en biedt up-to-date informatie over initiatieven die in heel Europa zijn genomen om drankmisbruik tegen te gaan.
Klik hier voor meer informatie (Engels). 


Het gaat niet alleen om campagnes en initiatieven die alcohol in het verkeer, alcohol op het werk en alcohol voor minderjarigen tegengaan, maar ook om campagnes die verantwoordelijk alcoholgebruik en verantwoordelijke verkoop van alcohol promoten. Door het delen van Best Practice en ideeën worden drankenproducenten uit heel Europa aangemoedigd om samen te werken om alcoholmisbruik te voorkomen.

Nieuw bij de Reclame Code Commissie (RCC)/ College van Beroep (CvB)


Ard Bossema
Ramon Mesman

Mr. R.A. van Sluijters van Nimwegen is van RCC naar CvB gegaan.Agenda

13 april training Code E-mail en
Reclamecode Reisaanbiedingen

13 april voorzittersoverleg

14-16 april
EASA diverse vergaderingen, Sofia, Bulgarije

20 april & 11/18/27 mei &1/8/22/29 juni
RCC zitting

20 mei & 14 juni
CvB zitting

17 juni
SRC bestuursvergadering

Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2010 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER