Geachte heer, mevrouw,

Naast compliance Advies ook Pre-copy advies (per medio 2011)
Wanneer er wordt geoordeeld dat een reclame-uiting in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC)  is, neemt de afdeling Monitoring & Compliance contact op met de adverteerder. Besproken wordt op welke wijze de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak. Veelal wordt besproken of de reclame-uiting (nog) kan worden aangepast. Bij aanpassing kan een adverteerder compliance advies inwinnen. Dit betekent dat de adverteerder zijn wijzigingen/aanpassingen voorlegt aan de afdeling Monitoring & Compliance. De afdeling beoordeelt aan de hand van de uitspraak of de aanpassingen/wijzigingen toereikend zijn.

In het kader van ‘beter voorkomen dan genezen’ hebben de afgelopen jaren veel adverteerders aangegeven óók advies te willen inwinnen wanneer de reclame-uiting zich nog in de conceptfase bevindt.

Daarom kan per medio 2011 ook pre-copy advies worden ingewonnen. Een adverteerder/reclamebureau kan in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met Monitoring & Compliance om te bespreken of een bepaald concept en de uitwerking daarvan mogelijk strijd met de NRC oplevert. Het advies zal vooral praktisch zijn en met name de risico’s aangeven. Aan het verlenen van pre-copy advies zijn kosten verbonden. Meer nieuws volgt op onze website en in de nieuwsbrief van juni.

Uitspraken via RSS-feed
Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2009 zijn te raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. Nu kunnen de meest recente uitspraken van de Commissie en het College worden gevolgd via een RSS-feed. U kunt zich hier  (gratis) abonneren op de Feed.

Er wordt aan gewerkt om ook de jaren 2007 en 2008 digitaal te ontsluiten. Daarnaast vinden er gesprekken plaatst met Kluwer en juristen uit de praktijk om te onderzoeken of het hele digitale bestand van alle uitspraken van de RCC en het CVB via een vast zoeksysteem kan worden ontsloten. Ik hoop u daar in de volgende nieuwsbrief meer over te kunnen informeren.

Jaarverslag 2010
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het jaarverslag 2010. In het jaarverslag kunt u onder meer lezen hoeveel klachten de Reclame Code Commissie afgelopen jaar heeft afgehandeld, hoeveel adverteerders een aanbeveling van de Commissie opvolgden en de Top 3 reclame-uitingen waarover het meest geklaagd werd. Het jaarverslag zal begin mei 2011 worden gepubliceerd op www.reclamecode.nl.

Prisca Ancion-Kors, directeur SRC

De RCC in actie

De afgelopen paar maanden deed de Reclame Code Commissie onder meer de volgende uitspraken:

2011/00002 Engelen mogen vallen voor Axe
In een televisiecommercial is te zien dat engelen letterlijk uit de hemel vallen voor de geur van de deodorant Axe deodorant. Een klaagster vond de reclame zeer aanstootgevend voor een groot aantal katholieken en protestanten in Nederland. De Commissie oordeelde dat in de reclame, nu duidelijk is dat deze niet serieus moet worden opgevat, de grens van het toelaatbare niet is overschreden.

Lees hier de volledige uitspraak.


2011/00012 Shell mag aandacht vestigen op door haar bereikte verbeteringen op het gebied van milieu
Shell roept in haar advertenties op ‘samen [te] werken voor een schoner milieu’ dan wel te ‘bouwen aan een schonere energie-toekomst’. Onder de advertenties worden situaties beschreven waarin Shell op deze gebieden verbeteringen heeft bereikt. Mileudefensie en Friends of the Earth hebben tegen de advertenties - kort gezegd – het bezwaar geuit dat in de advertenties de indruk wordt gewekt dat door Shell ‘schoon’ wordt geproduceerd.

Deze klagers vonden de advertenties misleidend en in strijd met de Milieu Reclame Code.
De Commissie heeft de klacht afgewezen, omdat niet was gebleken dat de stellingen in de advertenties onjuist waren. De Commissie oordeelde dat de wijze waarop Shell in de advertenties de aandacht vestigt op door haar bereikte verbeteringen op het gebied van het milieu en op het belang dat zij hecht aan een schoner milieu, niet in strijd is met de Milieu Reclame Code.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

2010/00930 Reclame voor zorgverzekering van ZEKUR misleidend
In een advertentie van ZEKUR staat onder meer:
“Ik betaal niet graag voor zorg die ik niet gebruik” en is een lijstje opgenomen van 14 elementen waarvoor een zorgverzekering dekking kan bieden, waarbij 10 elementen zijn doorgestreept.
De Commissie oordeelt dat ten onrechte wordt gesuggereerd dat men een zorgverzekering kan afsluiten voor alleen die elementen die men zelf gebruikt en nodig acht, te weten in dit geval huisarts, ziekenhuis, medicijnen en fysiotherapie. Niet duidelijk is dat men wettelijk verplicht is om voor huisarts, ziekenhuis en medicijnen een basisverzekering af te sluiten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

2011/00083/A, 2011/00084, 2011/00085 en 2011/00086 Reclames op televisie en internet voor Suzuki misleidend

In één van de vier versies (al naar gelang het type Suzuki) werd gezegd:
“De Suzuki Alto is er nu al vanaf € 3.999,-“ (..) Ja, u hoort het goed, de Suzuki Alto al vanaf € 3.999,-. En de tweede helft betaalt u pas over 2 jaar, zonder rente. Kijk op Suzuki.nl”.


In een uiting op internet stond onder meer:
“Suzuki Alto nu al vanaf € 3.999,-
Ja! En de tweede helft betaalt u pas over 2 jaar. Zonder rente!”.

De Commissie oordeelt dat (de vier versies van) de televisiereclame en de uiting op internet misleidend zijn, omdat niet duidelijk is of genoemd bedrag gelijk is aan de totale voor de auto te betalen prijs dan wel aan de helft van de totaalprijs, dien men uiteindelijk -2 jaar later- zal hebben betaald. Het laatste is het geval.

2011/00083/A
2011/00084
2011/00085
2011/00086 

Met dank aan Loes Brons, Willemijn Reinhold-Hengeveld en Judith Borret-Bouritius, secretarissen Reclame Code Commissie


In beroep bij het College

2010/00360 – Inside Israel?
Adverteerder verspreidt folders waarin een vakantie naar “Israel” wordt aangeprezen.
Volgens klagers wordt “Israël” in de gewraakte uitingen ruimer geschetst dan het daadwerkelijk is, omdat ook gebieden die niet internationaal algemeen worden erkend in de reclamefolders tot het grondgebied van Israël worden gerekend en uit de folders niet duidelijk blijkt waar de grenzen liggen tussen wat naar internationale maatstaven is erkend als Israëlisch grondgebied en wat de ‘betwiste gebieden’ zijn.

De Commissie acht deze informatie essentieel in verband met het nemen van een besluit van een consument om al dan niet op vakantie te gaan naar Israël en in het bijzonder om bezienswaardigheden in de betwiste gebieden te bezoeken. Het College oordeelt anders. Het betreft uitingen die slechts bedoeld zijn en worden opgevat als materiaal om de mogelijkheid van een vakantie in “Israel” onder de aandacht van de consument te brengen. Gezien de aard en het doel van de uitingen en de kennis die bij de gemiddelde consument aanwezig kan worden verondersteld, maakt het ontbreken van specifieke aanduidingen omtrent de ligging en de status van de betwiste gebieden de reclame-uitingen nog niet misleidend. Volgens het College valt niet in te zien dat de gemiddelde consument door het ontbreken van die aanduidingen zal besluiten tot een transactie waartoe hij niet besloten zou hebben indien die aanduidingen wel in de reclame-uitingen hadden gestaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

2010/00773 – Extra loten, extra kosten
In een e-mail met het onderwerp “Belangrijk nieuws” maakt adverteerder melding van de mogelijkheid om voortaan met 14 trekkingen mee te spelen zonder extra loten te hoeven kopen. Men kan voortaan met de bestaande loten met 14 trekkingen meespelen. De Commissie oordeelt dat deze mededelingen ten onrechte de indruk wekken dat daarvoor geen extra kosten hoeven te worden betaald en dat de reclame misleidend is ten aanzien van de prijsinformatie. Het College bevestigt de beslissing van de Commissie. Volgens het College lijkt sprake van een speciale actie waarbij men zonder extra kosten kan meedoen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

2010/00770 – Shampoo met of zonder ammoniak
Klager maakt bezwaar tegen de productnaam INOA op de verpakking van een shampoo voor gekleurd haar. Volgens klager suggereert deze naam (de afkorting van de woorden Innovation NO Ammonia) dat het product geen ammoniak bevat. Volgens de Commissie is de klacht gegrond, omdat het product ammonia(k) bevat.

Het College acht zich bevoegd van de klacht kennis te nemen, nu de klacht is gericht tegen de verpakking van het product en deze aanprijzende mededelingen bevat. Het College gaat er echter, anders dan de Commissie, vanuit dat de consument (de professionele kapper) niet weet waar de afkorting INOA voor staat. Daarom kan er geen sprake zijn van misleiding. Bovendien heeft het College ter vergadering proefondervindelijk vastgesteld dat het product niet naar ammoniak ruikt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Met dank aan Bert Lagerweij, secretaris College van Beroep


Monitoring & Compliance Service

Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Co÷rdinator

Statistieken januari, februari en maart 2011

Reclame Code Commissie (RCC)
In het eerste kwartaal van 2011 heeft de RCC in 89 zaken beslist dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) was overtreden (aanbevelingen). In 49 zaken besliste de RCC dat de NRC niet was overtreden (afwijzingen). Deze zaken werden door de voltallige RCC behandeld.Voorzittersbeslissingen
133 zaken zijn behandeld door alleen de voorzitter van de RCC. In 13 zaken is bij voorzitterstoewijzing (VT) bepaald dat de NRC was overtreden. In 13 zaken werd bij voorzittersafwijzing (VAF) bepaald dat de NRC niet was overtreden.
De voorzitter van de RCC heeft in 107 zaken de klacht niet in behandeling genomen (NIB).

Er is in het eerste kwartaal van 2011 door de RCC geen beslissing genomen om een persbericht te gebruiken om de beslissing onder de aandacht te brengen van een breed publiek (ALERT).College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep heeft (wel) gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot het nemen van een ALERT beslissing. Dit betrof dossier 2011/00075  d.d. 25 maart 2011.

Het CvB oordeelde in totaal, in 13 zaken over beroepen tegen de beslissing van de (voltallige) RCC.
5 maal werd het oordeel van de RCC bevestigd dat de NRC was overtreden. 8 maal werd de klacht (alsnog) afgewezen in hoger beroep, waarvan er 4 maal minder streng werd geoordeeld dan de RCC over het feit of er sprake was van misleiding.

Non-compliance: Het Rode Oor
In twee dossiers is non-compliance vastgesteld. Dit was het geval in dossier 2010/00892 d.d. 14 januari 2011 en dossier 2011/00067 d.d. 23 februari 2011. Beide dossiers zijn opgenomen in de rubriek het Rode Oor (link naar http://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaID=92).

Lopende zaken/klachtengeld
In 5 zaken is een tussenbeslissing genomen door de RCC. In deze zaken staat nog niet vast of de NRC is overtreden. Een inhoudelijke behandeling volgt.
In 2 zaken werd bij voorzittersbeslissing bepaald dat klachtengeld verschuldigd was, omdat klager aangemerkt moest worden als ondernemer (‘stroman’).


Algemene klachten die niet hebben geleid tot een beslissing
In januari, februari en maart 2011 zijn er 546 (schriftelijke) klachten geregistreerd (210 in januari, 170 in februari, 166 in maart 2011) die niet hebben geleid tot een beslissing door de (voorzitter van de) RCC. Deze klachten worden gedocumenteerd vastgelegd naar aanleiding van correspondentie tussen klager of adverteerder en het secretariaat van SRC.

Agenda

RCC zitting
21 en 28 april
3, 17 en 31 mei

CVB zitting
19 mei