Nieuw: Code voor Publieksreclame Geneesmiddelen en Code E-mail per 1 januari 2012
Met ingang van 1 januari 2012 wordt de Code voor Publieksreclame voor Geneesmiddelen opgenomen in de Nederlandse Reclame Code. Dit betekent dat de Keuringsraad KOAG en de Reclame Code Commissie en het College van Beroep zowel vooraf (=toelatingsnummer KOAG) als na ontvangst van een klacht dezelfde code hanteren.

Per 1 januari 2012 treedt ook de vernieuwde Code Reclame via E-mail in werking. Deze code vervangt de huidige aparte codes (B-to-C en B-to-B) die van toepassing zijn op het toezenden van ongevraagde reclame via e-mail. Wat gaat er wijzigen? In de vernieuwde code wordt het begrip ‘bestandseigenaar’ geïntroduceerd naast het begrip ‘adverteerder’, worden er nadere eisen gesteld aan het toestemmingsvereiste, het wijzen op het recht van verzet bij reclame via e-mail en worden er (aanvullende) regels gesteld aan tell-a-friend systemen. Ook is expliciet in de Code opgenomen dat informatie over de identiteit van de bestandseigenaar en waarvoor het e-mail adres wordt gebruikt niet uitsluitend mag worden gegeven in de algemene voorwaarden of een privacy statement.
Naar verwachting zullen begin volgend jaar ook aanvullingen komen op de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, Reclamecode voor Kansspelen en de Bijzondere Reclamecode c. prijsvragen.

Tot slot wens ik u allen prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Wij zullen ook in 2012 u zo goed mogelijk op de hoogte houden van onze werkzaamheden. 

Prisca Ancion-Kors, directeur SRC

RCC

De RCC in actie

De afgelopen paar maanden deed de Reclame Code Commissie onder meer de volgende uitspraken:

2011/00918/A/B Reclame voor Peugeot 107 misleidend
In een televisiereclame, een radioreclame, een advertentie en uitingen op internet wordt voor een Peugeot 107 een vanaf-prijs genoemd van € 6.495,-, zonder dat voldoende duidelijk wordt gemaakt dat deze prijs alleen geldt bij inruil van een auto ouder dan 1995. 

De Commissie vindt het niet voor de hand liggend dat voor een auto een prijs wordt genoemd die alleen geldt na inruil en vindt het bepaald ongebruikelijk dat het daarbij om een auto met een bouwjaar van vóór 1995 gaat.
De Commissie oordeelt dat in de televisie- en radioreclame essentiële informatie verborgen wordt gehouden en dat in de advertentie en op internet op onduidelijke wijze essentiële informatie wordt verstrekt.

Lees hier de volledige uitspraken: 2011/00918A en 2011/00918B 

2011/00721 Klacht tegen reclame voor Interactieve TV van KPN afgewezen
In een folder gericht “Aan de bewoners van” wordt de geadresseerden gevraagd of zij nog televisie kijken via de analoge kabel van Ziggo, waarna wordt gewezen op het verdwijnen van een aantal zenders uit het analoge zenderpakket. Vervolgens wordt gesteld dat men deze zenders niet hoeft te missen met Interactieve TV van KPN.

De klacht dat de uiting misleidend is, wordt afgewezen. De wijze waarop KPN de aandacht vestigt op haar product acht de Commissie niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Niet kan worden geoordeeld dat in de uiting wordt gesuggereerd dat Ziggo niet evenals KPN de mogelijkheid biedt om de te verdwijnen en andere zenders in digitale kwaliteit te bekijken.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/00790 Tussenlanding verplicht vermelden in vluchtaanbieding met vluchttijden
Een klager maakte bezwaar tegen het feit dat bij een reclame op de website van een reisaanbieder voor een retourvlucht van Amsterdam naar Bodrum - waarbij wel de vluchttijden stonden - niet werd vermeld dat op de terugvlucht sprake was van een tussenstop. 

Gelet op de gevolgen die een tussenlanding bij een vlucht meebrengt – zoals het feit dat het vliegtuig een maal extra opstijgt en een extra landing maakt en de extra kans op vertraging – heeft de Commissie geoordeeld dat, indien sprake is van een tussenstop, dit duidelijk dient te worden vermeld bij de bewuste reisaanbieding. De enkele vermelding van de vluchttijden vond de Commissie in dat opzicht onvoldoende duidelijk, omdat een consument het tijdsverschil tussen de heenvlucht en de terugvlucht – als dit al zou opvallen - zou kunnen wijten aan eventuele verschillen in tijdszone van het thuisland en de vakantiebestemming.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/00815 “Vaste lage prijs” voor koffiepads
Een zak koffiepads mokka is een van de artikelen die door de HEMA op haar website voor een “vaste lage prijs” wordt aangeboden. De inhoud van de voor € 1,- aangeboden verpakking koffiepads mokka is onlangs teruggebracht van 22 naar 20 pads. 

Naar het oordeel van de Commissie is in dit geval de aanduiding “vaste (lage) prijs” ten onrechte gebruikt, nu voor de eerder gehanteerde prijs op een later moment een kleinere hoeveelheid van het betreffende product is aangeboden. In de reclame-uiting is bovendien onjuiste informatie verstrekt ten aanzien van de hoeveelheid door de afbeelding van een verpakking met 22 koffiepads, terwijl het aanbod in werkelijkheid een verpakking met 20 pads betreft.

Lees hier de volledige uitspraak. 

Met dank aan Judith Borret-Bouritius, Loes Brons en Willemijn Hengeveld, secretarissen Reclame Code Commissie

CvB

In beroep bij het College

2011/00520 Betalen voor betalen
Bij het boeken van een reis bij adverteerder kan op verschillende wijzen betaald worden. Voor alle betaalvormen geldt een toeslag met uitzondering van Visa Electron en Carte Bleue. Deze kaarten zijn in Nederland echter niet verkrijgbaar. Er worden door de Nederlandse consument ook geen betalingen met deze kaarten gedaan. Het College bevestigt de beslissing van de Commissie dat adverteerder geen juiste informatie op haar website geeft nu zij ten onrechte de indruk wekt dat bij de betaling sprake is van een optionele in plaats van verplichte toeslag.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

2011/00619 Driedimensionale klacht
Adverteerder zegt op haar website dat haar techniek de enige manier is om 3D te ervaren buiten de bioscoop. Ook zegt zij in een flyer dat haar techniek de enige is waarbij 3D-FULL HD kan worden weergegeven en dat haar techniek de grootste kijkhoek biedt. Een concurrent maakt tegen deze mededelingen bezwaar. 

Het College is, anders dan de Commissie, van oordeel dat de mededeling met betrekking tot de 3D ervaring moet worden beschouwd als een duidelijk overdreven aanprijzing, zodat van misleiding geen sprake is. Voor het overige bevestigt het College de beslissing van de Commissie dat de uiting misleidend is en dat niet is voldaan aan de eisen van vergelijkende reclame.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

2011/00629 Prijsvraag met verborgen voorwaarde
Adverteerder beidt de mogelijkheid om mee te dingen naar prijzen. Voorwaarde om mee te spelen is wel dat men toestemming geeft om telefonisch door de Nationale Postcode Loterij gebeld te worden voor acties. Het College is met de Commissie van oordeel dat het niet vermelden van deze voorwaarde in de reclame meebrengt dat sprake is van misleidende reclame.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Met dank aan Bert Lagerweij, secretaris College van Beroep

MC

Monitoring & Compliance Service

Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Coördinator

Statistieken september t/m november 2011

Reclame Code Commissie (voltallig) 
• In de periode september tot en met november 2011 is er in 85 zaken door de Reclame Code Commissie beslist dat de (inhoud van een) reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (NRC). Twee beslissingen werden onder de aandacht gebracht van een breed publiek via een ALERT. Daarvan is in één dossier hoger beroep ingesteld. In 56 zaken werd er beslist om de klacht af te wijzen. Lees verder

• Vastgesteld kan worden dat de RCC in deze periode één tussenbeslissing heeft genomen over de vraag of er terecht is beslist dat klager de klacht heeft ingediend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en klachtengeld verschuldigd is. In één zaak beantwoordde de RCC die vraag ontkennend. In een andere zaak werd bepaalt dat klachtengeld verschuldigd was. 

Hieronder een overzicht van het aantal zaken dat in 2011 tot nu toe door de voltallige RCC in vergadering behandeld is.

RCC

Voorzittersbeslissingen
• Vanaf september tot en met november 2011 was de voorzitter van de RCC in 36 zaken van oordeel dat de NRC was overtreden na hoor en wederhoor met adverteerder. De voorzitter van de RCC was in 32 zaken van oordeel dat de klacht moest worden afgewezen nadat adverteerder werd betrokken om te reageren op de klacht.
• In 124 zaken werd de klacht niet in behandeling genomen door de voorzitter omdat de klacht geen aanleiding zou geven tot het doen van een aanbeveling door de RCC.  

Deze zaken werden door de voorzitter van de RCC zelf (zonder voltallige vergadering) behandeld in 2011, zoals hieronder weergegeven. 

Voorzitter

College van Beroep 
• Het College van Beroep nam in totaal 17 beslissingen naar aanleiding van een (hoger) beroep tegen een beslissing van de RCC (voltallig). Vastgesteld kan worden dat er in 5 zaken de NRC was overtreden en in 10 zaken de klacht (in voorkomend geval alsnog) moest worden afgewezen. Eenmaal was er een tussenbeslissing nodig om de klacht alsnog af te wijzen.
• Eenmaal werd er beslist om een beroep niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het beroepsschrift niet binnen de termijn van 14 dagen na dagtekening van de beslissing in het bezit werd gesteld van het CvB. Geoordeeld werd dat de oorzaak voor rekening en risico kwam van de adverteerder. 

De onderstaand weergegeven zaken werden door het CvB behandeld in 2011. 

CvB

Non-compliance: Het Rode Oor
In Het Rode Oor zijn twee nieuwe dossiers geplaatst, omdat non-compliance is vastgesteld. De betreffende dossiers zijn beschikbaar gesteld aan de Consumentenautoriteit in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Reclame Code. 

• In dossier 2011/00379 (Vueling Airlines S.A.) richt de problematiek zich tot de uitsplitsing van de bijkomende kosten als het vluchttarief wordt gepubliceerd op de website inclusief kosten. De kostenelementen waaruit deze bijkomende kosten zijn opgebouwd zijn in de uiting op de website niet afzonderlijk gespecificeerd. Daardoor is niet duidelijk wat afzonderlijk moet worden betaald aan heffingen, aan administratiekosten en aan belastingen. Vanwege de technische infrastructuur van de website bleek het niet mogelijk om snel aanpassingen door te voeren op de website. Er is sprake van een overtreding van de Reclamecode voor Reisaanbiedingen. 

• In dossier 2011/00599 (WaterVision B.V.) werden de reclame-uitingen van Watervision misleidend geoordeeld. Vastgesteld kan worden dat de gebruikte techniek niet leidt tot ‘meer licht’ en de bijbehorende lumen waarden, om de lichtsterkte in zwembaden aan te geven, onjuiste informatie bevatten. In dit dossier werd de klacht ingediend door een bedrijf/concurrent. 

Algemene klachten die niet hebben geleid tot een beslissing
In september (157 klachten), oktober (213 klachten) en november (187 klachten) zijn er in totaal 557 klachten opgelost die niet hebben geleid tot een beslissing door de (voorzitter van de) RCC. Van deze klachten kan worden vastgesteld dat het daarbij onder meer gaat om ingetrokken klachten, het voldoen aan de vormvereisten voor het indienen van een klacht over de inhoud van een reclame-uiting en doorverwijzingen naar toezichthouders.

Agenda

RCC zitting
15 december
12, 19 & 31 januari 2012
9 februari 2012

CVB zitting
23 januari 2012

Het secretariaat is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar. Maandag 2 januari 2012 zijn wij weer bereikbaar.

Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2010 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER