Geachte heer, mevrouw,

Nieuw op www.checksrc.nl
Onlangs is www.checksrc.nl uitgebreid met twee onderwerpen: “Herkenbaarheid van Reclame” en “Informatieverplichtingen”. Voor de praktijk is het van belang wanneer en wat wel en niet in een reclame-uiting aan informatie moet worden opgenomen. Ook is het van belang voor de consument om te weten wanneer sprake is van redactionele inhoud of van reclame. Via de twee nieuwe Checks!

Het uitgangspunt is dat Check SRC! zoveel mogelijk wordt afgestemd op de behoeften van het adverterend bedrijfsleven. Zo wordt er momenteel met zowel de telemarketingbranche als met de reisbranche gewerkt aan twee nieuwe Checks die specifiek ingaan op het gebruik van telemarketing en reclame maken voor reizen.

Compliance
Wanneer de Reclame Code Commissie vaststelt dat een adverteerder de Nederlandse Reclame Code (NRC) heeft overtreden, wordt een aanbeveling gedaan niet meer op een dergelijke manier te adverteren. De onafhankelijke afdeling Compliance controleert vervolgens of de adverteerder ook daadwerkelijk gevolg geeft aan de aanbeveling door bijvoorbeeld de reclame-uiting in kwestie aan te passen (zodat deze wel voldoet aan de regels) of in te trekken. 

Wanneer een adverteerder besluit zijn reclame-uiting aan te passen, kan hij via www.checksrc.nl stapsgewijs toetsen of zijn aangepaste uiting wel voldoet aan de regels. Wanneer hij na het doorlopen van de eerste 3 stappen (regels NRC, jurisprudentie en Check onderwerpen) nog vragen heeft, kan hij eventueel (betaald) Copy Advies aanvragen via het formulier bij stap 4.

Prisca Ancion-Kors, directeur SRC

stippel

logo

De RCC in actie

De afgelopen paar maanden deed de Reclame Code Commissie onder meer de volgende uitspraken:

2011/01123 Geen redelijke voorraad bij Aldi-actie smartphone
Op (onder andere) de website van Aldi wordt een Samsung smartphone aangeboden voor € 119,-. Wanneer de klager 5 minuten na opening van de winkel de aangeboden telefoon wilt kopen, blijkt deze al uitverkocht te zijn. Volgens een kassamedewerkster heeft de winkel slechts drie exemplaren ontvangen.

Wanneer een adverteerder een bijzonder aanbod doet, dient zij er zorg voor te dragen dat er in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame een redelijke voorraad goederen aanwezig is. Het feit dat dit een actie betreft en een Aldi Actueel-product in principe een tijdsgebonden karakter heeft, duidt er op dat sprake kan zijn van een beperkte beschikbaarheid. Dit neemt echter niet weg dat de smartphone in ieder geval aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar moet zijn.

Gezien in de reclame-uiting geen duidelijke informatie is verstrekt over de beschikbaarheid van het aangeboden product en de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/01134 CanalDigitaal: onduidelijke prijs HD-pakket
Met een brief probeert CanalDigitaal voormalige klanten over te halen terug te komen en biedt daarbij een gratis HD-ontvanger met digitale recorder in combinatie met een gratis schotel (in bruikleen) aan. In de brief wordt onder meer meegedeeld “U kijkt al vanaf € 9,95 p/m” en “eenmalige activatiekosten vanaf € 79”.

In de uiting wordt ten onrechte de indruk gewekt dat er een HD-pakket beschikbaar is voor het maandbedrag van € 9,95 en dat het aanbod van een gratis opnamefunctie ook geldt voor het abonnement van € 9,95. De Commissie is daarom van oordeel dat onduidelijke informatie over de prijs wordt verstrekt, waardoor de uiting misleidend en oneerlijk is. 

Dat de HD-ontvanger en schotel in buikleen worden verstrekt betekent niet dat deze niet “gratis” mogen worden genoemd, omdat voor de bruikleen geen kosten in rekening worden gebracht. Ook het bestaan van eenmalige activatiekosten betekent niet dat de aanduiding “gratis” ontoelaatbaar is, omdat deze kunnen worden aangemerkt als kosten die noodzakelijk zijn om van de gratis aangeboden apparatuur gebruik te kunnen maken. In de uiting zelf wordt de consument gewezen op het bestaan en de minimale hoogte van de activatiekosten.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/01061 Radioreclame voor zichtgarantie van Pearl misleidend
In een radioreclame wordt over de zichtgarantie onder meer gezegd: “als de sterkte van uw ogen binnen één jaar na aankoop van een bril verandert, krijgt u van ons gratis nieuwe glazen”. Klager, die een staaroperatie had ondergaan, kwam niet in aanmerking voor de zichtgarantie. 

Hieraan bleek de voorwaarde verbonden te zijn dat er sprake is van een natuurlijke achteruitgang van de ogen. Nu in de radioreclame, anders dan in een televisiereclame voor de zichtgarantie, niet naar de voorwaarden wordt verwezen, acht de Commissie de radioreclame onduidelijk ten aanzien van de aard van het product.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/01031 Klacht tegen televisiereclame voor Weekend Vrij van NS afgewezen
In een televisiereclame wordt over het “Weekend Vrij abonnement” van NS onder meer gezegd: “voor € 40,- per maand vrij reizen in het weekend”.
De klacht, dat wordt gesuggereerd dat het abonnement voor een maand kan worden aangegaan, terwijl het abonnement voor een jaar moet worden afgesloten, heeft de Commissie afgewezen.

De Commissie oordeelt dat het woord “abonnement” erop duidt dat indien men op het aanbod ingaat, men voor langere tijd een verplichting aangaat. Niet wordt gesuggereerd dat men het product voor een maand kan afnemen, ook al wordt de prijs per maand genoemd.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/01067 Stoppen met roken tegen vergoeding
Adverteerder (een “stoppen-met-rokenorganisatie”) maakt melding van het feit dat de dreiging groot is dat stoppen met roken in 2012 niet meer vanuit het collectieve basiszorgpakket zal worden vergoed. 

De voorzitter van de Reclame Code Commissie acht dit misleidend, omdat slechts enkele onderdelen van de vergoedingsregeling dreigen te worden geschrapt, terwijl de uiting de indruk wekt dat mogelijk de hele regeling wordt geschrapt.

Lees hier de volledige uitspraak.

Met dank aan Judith Borret-Bouritius, Loes Brons en Willemijn Hengeveld, secretarissen Reclame Code Commissie

stippel

In beroep bij het College

2011/00784 Tabaksreclame op binnenzijde verpakking
Op de binnenzijde van de verpakking van een tabaksproduct staan mededelingen als “Puur en vers!” en “Geniet van het enige echte origineel.” Deze mededelingen zijn volgens de Commissie als tabaksreclame aan te merken. 

Het College bevestigt dit. Anders dan de Commissie is het College echter van oordeel dat deze reclame niet in strijd met de wet is, nu het om reclame op de binnenkant van de verpakking gaat. Dat betekent niet dat de reclame is toegestaan. De Commissie oordeelt in haar overwegingen ten overvloede dat deze wijze van reclame maken in strijd is met de Reclamecode voor Tabaksproducten. Het College bevestigt dit laatste oordeel.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

2011/00920 Altijd € 1,25?
Adverteerder maakte in het verleden reclame voor brood met de tekst “altijd 1.00”. Nadat de prijs is verhoogd tot € 1,25, wordt geklaagd dat de reclame onjuist is.

De Commissie acht de reclame in strijd met de waarheid omdat men bij een variabele prijs niet kan zeggen dat een product “altijd” het genoemde bedrag kost. Het College oordeelt dat de uiting misleidend is. Adverteerder geeft namelijk een specifieke invulling aan het begrip “altijd” die niet overeenstemt met de letterlijke betekenis van het woord en ook niet wordt toegelicht, zodat de consument daarvan niet op de hoogte is.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Met dank aan Bert Lagerweij, secretaris College van Beroep 

stippel

Compliance

Door Fabian Bloem, Compliance officer

In aansluiting op de nieuwsbrief van december, vindt u hieronder de gegevens van de periode december 2011 en januari 2012.

STATISTIEKEN DECEMBER 2011

Voorzittersbeslissingen
• In 15 zaken oordeelde de Voorzitter na ontvangst van het verweerschrift van adverteerder dat de NRC was overtreden: Voorzitterstoewijzingen, afgekort als VT's. 

• In 12 zaken oordeelde de Voorzitter na ontvangst van het verweerschrift van adverteerder dat de NRC niet overtreden was: Voorzittersafwijzingen, afgekort als VAF’s. 

• In 84 zaken werd de klacht direct (zonder uitnodiging aan adverteerder om een verweerschrift in te dienen) afgewezen door de Voorzitter: dVAF’s (voorheen NIB's).

• In 2 zaken werd bepaald dat klachtengeld verschuldigd is in verband met de klachtengeldregeling van de Stichting Reclame Code.

Zie in onderstaand overzicht het totaal aantal door de Voorzitter van de RCC behandelde zaken in 2011:

voorzitter 2011

Reclame Code Commissie
• In 41 zaken werd door de Reclame Code Commissie beslist dat de (inhoud van een) reclame-uiting in strijd was met de NRC.
• In 54 zaken werd er beslist om de klacht af te wijzen.

Zie in onderstaand overzicht het totaal aantal aanbevelingen en afwijzingen in voltallige vergadering door de RCC in 2011:

RCC 2011

College van Beroep
• Het College van Beroep nam in totaal 7 beslissingen naar aanleiding van een (hoger) beroep tegen een beslissing van de RCC (voltallig). In 6 zaken besliste het College dat de NRC was overtreden en in 1 zaak werd de klacht afgewezen. 

• 2 maal werd een afwijzing door de RCC (deels) vernietigd om alsnog de reclame-uitingen in strijd te achten met de NRC. De andere 5 zaken hield een bevestiging in van de beslissing door de RCC.

Zie in onderstaand overzicht het totaal aantal aanbevelingen en afwijzingen door het CvB in 2011: 

CvB 2011

Compliance
Er zijn geen nieuwe dossiers toegevoegd in de rubriek Het Rode Oor. Op het moment van publiceren van deze nieuwsbrief zijn er in 2011 in totaal 13 dossiers geplaatst in rubriek Het Rode Oor. In 5 dossiers is de Afdeling Compliance in finale afwachting van een reactie door de adverteerder om te vernemen of er gevolg wordt gegeven aan de beslissing waarin is geoordeeld dat de NRC was overtreden.

Algemene klachten zonder tussenkomst (voorzitter) RCC
In december 2011 zijn er in totaal 288 klachten zonder tussenkomst van de (Voorzitter van de) RCC opgelost. Hierbij kan het gaan om ingetrokken klachten, het niet voldoen aan de vormvereisten voor het behandelen van een klacht en doorverwijzingen naar toezichthouders. 


STATISTIEKEN JANUARI 2012

Voorzittersbeslissingen
In totaal werden er 119 beslissingen door de Voorzitter van de Reclame Code Commissie genomen.
• In 12 zaken oordeelde de Voorzitter na ontvangst van een verweerschrift van adverteerder dat de NRC overtreden was (VT’s). 

• In 8 zaken oordeelde de Voorzitter na ontvangst van het verweerschrift van adverteerder dat de NRC niet overtreden was (VAF’s). 

• Bij 99 klachten was de Voorzitter van oordeel dat deze ongegrond waren en werden de klachten direct (zonder uitnodiging aan adverteerders om een verweerschrift in te dienen) afgewezen: dVAF’s.

Reclame Code Commissie
In januari 2012 zijn er 14 beslissingen genomen door de Reclame Code Commissie: 8 aanbevelingen en 6 afwijzingen.

Zie in onderstaand overzicht het aantal beslissingen in januari 2012: 


voorzitter RCC jan 2012

College van Beroep
Het CvB hield op 23 januari 2012 1 maal vergadering waarin 6 zaken werden behandeld waarover in de volgende editie van onze nieuwsbrief wordt geïnformeerd.

Algemene klachten zonder tussenkomst (voorzitter) RCC
In januari 2012 zijn er 200 klachten zonder tussenkomst door de (voorzitter van de) RCC opgelost. Hierbij kan het gaan om ingetrokken klachten, het niet voldoen aan de vormvereisten voor het behandelen van een klacht en doorverwijzingen naar toezichthouders.

Agenda

RCC zitting
8, 15 en 29 maart
5, 12 en 24 april

CVB zitting
22 maart
23 april

13 maart
SRC-bestuursvergadering
Voorzittersoverleg

EASA
28 t/m 30 maart: 20-jarig jubileum EASA

Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2010 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER