Geachte heer, mevrouw,

Directe en snelle afhandeling van klachten door de voorzitter van de Reclame Code Commissie
Eén van de kenmerken van zelfregulering is dat de afhandeling van een klacht over reclame-uiting deskundig, transparant en snel verloopt. Het adverterend bedrijfsleven, dat verantwoord reclame maken hoog in het vaandel heeft, wil namelijk zo snel mogelijk weten of een klacht tegen zijn reclame wordt toegewezen of niet. Hoe eerder deskundig wordt geoordeeld of een reclame-uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code, hoe sneller de betrokken adverteerder de uiting kan aanpassen of intrekken in het geval deze niet voldoet aan de regels.

Met ingang van 2011 zal nog meer onderzocht worden of een klacht door de voorzitter van de Reclame Code Commissie direct kan worden afgehandeld. De voorzitter van de Commissie kan namelijk zelf besluiten een klacht af te wijzen of toe te wijzen.

De voorzitter kan besluiten een klacht toe te wijzen omdat bijvoorbeeld de adverteerder heeft besloten geen gebruik te maken van de gelegenheid om schriftelijk verweer te voeren of de klacht heeft erkend. De voorzitter kan óók besluiten tot een toewijzing wanneer hij na ontvangst van het verweer van adverteerder van oordeel is dat de klacht gegrond is. In een voorzitterstoewijzing stelt hij adverteerder op de hoogte van de geconstateerde overtreding van de regels.
De voorzitter kan besluiten tot een afwijzing wanneer hij na ontvangst van het verweer van adverteerder van oordeel is dat de klacht ongegrond is. In een voorzittersafwijzing informeert hij adverteerder dat hij van oordeel is dat de regels niet zijn overtreden.

Een betrokken adverteerder die het niet eens is met de beslissing van de voorzitter, kan daartegen binnen 14 dagen kosteloos bezwaar maken bij de voltallige Reclame Code Commissie.
Alle (definitieve) voorzitters toe- en afwijzingen worden opgenomen in de database met uitspraken.

Prisca Ancion-Kors, Directeur SRC

De RCC in actie

De afgelopen paar maanden deed de Reclame Code Commissie onder meer de volgende uitspraken:

2010/00496 Reclame voor OV-chipkaart misleidend.
In een advertentie van het GVB te Amsterdam staat onder de aanhef:
“De OV-chipkaart in Amsterdam en regio” onder meer:
“Vanaf 3 juni kunt u hier alléén met de OV-chipkaart reizen in tram, bus en metro” en “Met ingang van donderdag 3 juni a.s. is de OV-chipkaart het enige vervoerbewijs in de hiernaast genoemde gemeenten”.
De Commissie oordeelt dat de advertentie te absoluut en daardoor onjuist is, omdat het GVB heeft erkend dat er sinds 3 juni 2010 ook nog met andere vervoerbewijzen dan de OV-chipkaart kan worden gereisd binnen de regio Amsterdam.

Lees hier de volledige uitspraak.

2010/00549 en 2010/00825 Onjuist gebruik milieuclaims


Reclame voor wasmiddel Persil Eco Power. Claim “100% biologisch afbreekbaar” niet van toepassing op hele product.
Op de voorzijde van een fles Persil Eco Power staat in kleinere letters: “oppervlakte actieve stoffen” en in grotere letters: “100% biologisch afbreekbaar”.
De Commissie oordeelt dat niet voldoende duidelijk is dat de milieuclaim “100% biologisch afbreekbaar” uitsluitend betrekking heeft op de oppervlakte actieve stoffen van Persil Eco Power en niet op het hele product. Gelet hierop is de uiting in strijd met artikel 4 MRC, dat luidt:
“Indien milieuclaims uitsluitend of vrijwel uitsluitend betrekking hebben op bepaalde bestanddelen of aspecten van de aangeprezen producten, moet dit duidelijk tot uitdrukking komen”.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Reclame voor Nespresso koffiecapsules. Gebruik woord “milieuvriendelijk” te absoluut
In een advertentie over de mogelijkheid om Nespresso koffiecapsules gemaakt van aluminium te laten recyclen door gebruikte capsules in te leveren, staat de absolute milieuclaim: “Daarbij is aluminium milieuvriendelijk (..)”.
De Commissie oordeelt dat adverteerder erkent dat de productie van aluminium het milieu belast en dat de juistheid van de milieuclaim niet is aangetoond. Daarom is de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

2010/00840 NVM - Nú een huis kopen?
In een advertentie voor de ‘NVM Open Huizen Dag’ staat onder meer dat het ‘nú echt de tijd’ is om een aantrekkelijk geprijsd huis te kopen. Gesteld wordt dat de marktomstandigheden om een huis te kopen nu zeer gunstig zijn, de rente nog steeds laag is en de koper een uitstekende onderhandelingspositie heeft.
Tot slot wordt in de advertentie vermeld: ‘Omdat hij’ (de NVM aankoopmakelaar) ‘u bij uw aankoop veel tijd, geld en zorgen bespaart, bent u altijd beter af’. 

De Commissie acht het voor de gemiddelde consument duidelijk dat de in de advertentie genoemde ‘zeer gunstige marktomstandigheden om een huis te kopen’ (de lage rente, de uitstekende onderhandelingspositie) betrekking hebben op het feit dat in de onderliggende periode sprake is van een zogenoemde ‘kopersmarkt’. Dat adverteerder op grond van het voorgaande kopers aanspoort om ‘nú’ een huis te kopen, acht de Commissie derhalve niet onjuist of misleidend. Naar haar oordeel is gebruik gemaakt van een geoorloofde, bij dergelijke wervende teksten gebruikelijke wijze van overdrijving.

De stelling dat een koper ‘altijd beter af’ is met een NVM aankoopmakelaar omdat deze ‘veel tijd, geld en zorgen bespaart’ acht de Commissie echter wel misleidend. Deze stelling is door adverteerder onvoldoende aannemelijk gemaakt en daarom te absoluut.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

2010/00895 Reclame voor Nationaal Schoolontbijt; toegelaten voorlichtende reclame volgens de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen.
In een nieuwsbrief, die wordt meegegeven aan kinderen van een basisschool, wordt informatie gegeven over het Nationaal Schoolontbijt, een landelijk evenement dat in november 2010 wordt georganiseerd op basisscholen. Naast algemene informatie over het evenement bevat de nieuwsbrief informatie over de tijdens dit evenement aangeboden producten. Bij deze producten– met uitzondering van het brood en het ei – wordt een merknaam vermeld.

Krachtens artikel 12 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) is het verboden op scholen voor primair onderwijs reclame te maken voor een voedingsmiddel, tenzij sprake is van een voorlichtende reclamecampagne die plaatsvindt met instemming van de overheid en/of een andere erkende autoriteit op het terrein van voeding, gezondheid en/of beweging.
De Commissie heeft geoordeeld dat, nu uit de nieuwsbrief blijkt dat het evenement de instemming krijgt van het Voedingscentrum, dat vrijwel volledig is gefinancierd door de overheid, sprake is van een toegelaten voorlichtende reclamecampagne. Dat in de nieuwsbrief ook reclame voor specifieke merkproducten staat, wordt derhalve niet strijdig geacht met artikel 12 RVV.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Met dank aan Judith Borret-Bouritius en Willemijn Reinhold-Hengeveld, secretarissen Reclame Code Commissie

In beroep bij het College

2010/00645 CvB - Telefoongids en NEE/NEE sticker
Klager maakt bezwaar tegen de verspreiding van de papieren telefoongids omdat zijn brievenbus is voorzien van een NEE/NEE sticker en hij deze verspreiding slecht vindt voor het milieu. Volgens klager is de telefoongids een reclamedrukwerk in de zin van de Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (Code VOR), omdat er ook advertenties in staan. De Commissie geeft klager hierin gelijk. Wel wijst de Commissie de klacht af voor zover die inhoudt dat De Telefoongids onjuiste mededelingen over zijn milieubeleid doet.

In beroep oordeelt het College dat de Code VOR een ruime definitie van reclamedrukwerk bevat. Het belangrijkste doel van deze gids is evenwel niet - zoals bij reclamedrukwerk het geval is - het verspreiden van reclame, maar het zonder aanprijzing verstrekken van informatie van feitelijke aard, te weten over de namen, adressen en telefoonnummers van abonnees. Dat deze informatie in enige mate wordt aangevuld met reclame-uitingen, brengt niet mee dat De Telefoongids een reclamedrukwerk is. Deze gids mag dus ook worden verspreiden in brievenbussen die van een NEE/NEE sticker zijn voorzien. Voor wat betreft de uitingen over het milieubeleid bevestigt het College het oordeel van de Commissie.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

2010/00495 CvB - 1 jaar gratis stroom?
In diverse reclame-uitingen maakt adverteerder melding van het feit dat nieuwe abonnees “1 jaar gratis stroom” krijgen als Nederland wereldkampioen zou worden tijdens het voetbaltoernooi in Zuid-Afrika. Klager vindt deze uiting misleidend. Er valt niet daadwerkelijk een jaar lang gratis stroom te winnen, maar een korting van € 450,-- op de energierekening. De Commissie heeft de klacht toegewezen. Het College bevestigt deze beslissing met wijziging van gronden.

De gewraakte uiting geeft volgens het College een onjuist beeld van de actie, onder meer omdat de consument die zich in het kader van de onderhavige actie aanmeldt eerst gedurende 12 maanden de termijnenbedragen voor de verbruikskosten van elektriciteit en gas volledig moet betalen voordat de korting van € 450,-- met die kosten zou worden verrekend. Het terugbetalen van elektriciteitskosten in de vorm van een verrekeningskorting op de totale energierekening aan het einde van het eerste contractjaar, kan naar het oordeel van het College niet worden gelijkgesteld aan het gratis leveren van elektriciteit gedurende één jaar, zoals door de reclame-uitingen wordt gesuggereerd. Het gebruik van het woord “gratis” voor een dergelijke wijze van verrekenen van reeds vooruit betaalde bedragen, is in strijd met hetgeen de gemiddelde consument bij een “gratis” actie verwacht, te weten een actie waarbij voor het gratis item geen enkele vorm van vooruitbetaling nodig is.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Met dank aan Bert Lagerweij, secretaris College van Beroep


Monitoring & Compliance Service

Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Coördinator

RCC statistieken: november en december 2010
In november en december 2010 heeft de Reclame Code Commissie (RCC) in 82 zaken beslist dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) was overtreden (38 aanbevelingen in november, 44 aanbevelingen in december).

In 85 zaken besliste de RCC dat de NRC niet was overtreden (36 afwijzingen in november en 49 afwijzingen in december).

In 2 zaken heeft de RCC beslist om de behandeling van de klacht 14 dagen aan te houden om de adverteerder in staat te stellen alsnog inhoudelijk verweer te voeren en aanvullend bewijs te leveren voor de geclaimde werking in de reclame-uiting.

In 2 zaken heeft de voorzitter van de RCC (voorzitterstoewijzing) gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid de klacht direct toe te wijzen.

CvB statistieken: november en december 2010
Er is 5 maal in hoger beroep geoordeeld door het College van Beroep (CvB) dat de NRC was overtreden (2 aanbevelingen in november, 3 aanbevelingen in december). 5 maal werd de klacht afgewezen in hoger beroep, 2 maal werd de klacht alsnog afgewezen na een aanbeveling van de RCC dat de NRC wel was overtreden.

Compliance overzicht
De compliance status van het totaal aantal aanbevelingen in 2010, inclusief het aantal dossier vermeldingen in ‘Het Rode Oor’, is als volgt:Non-compliance: Het Rode Oor
Er zijn in totaal 13 dossiers geplaatst in het non-compliance archief 2010

Toelichting
De dossiers waarvoor non-compliance werd vastgesteld in 2010 hebben betrekking op:
· (Volks)gezondheid: in dossier 2010/00166 (alcohol)
· Branchespecifieke misleiding: in dossiers 2009/00638, 2010/00272 en 2010/00384
· Wijze van verspreiding: in dossiers 2010/00461, 2010/00465, 2010/00258 en 2010/00527
· Strijd met wet: in dossiers 2010/00342 en 2010/00141
· Acquisitiefraude (‘nepfacturen’): in dossiers 2010/00537A, 2010/00548 en 2010/00619

Vooruitblik jaarverslag 2010
In het jaarverslag 2010 worden onder meer overzichten gegeven van het aantal reclame-uitingen waarover in 2010 het meeste is geklaagd en een toelichting op het bereikte compliance percentage van 97% in 2010. Het totale aantal klachten/beslissingen worden daarbij ingedeeld naar soorten producten en diensten, media, motivering van een klacht/beslissing, zoals goede smaak en fatsoen, aard van de misleiding en de toepasselijkheid van de bijzondere reclamecodes.

SRC team

Per 1 maart treedt mr. Loes Brons in dienst bij SRC als secretaris voor de Reclame Code Commissie. We zijn verheugd dat Loes het team komt versterken, zij heeft namelijk al ruim vijftien jaar ervaring als plaatsvervangend secretaris voor de Commissie. Loes zal mr. Remke Westerhof vervangen. Remke heeft besloten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Wij danken haar voor haar inzet de laatste jaren en wensen haar veel succes met haar verdere carière.

Agenda

RCC zitting
10, 15 en 24 februari
3, 17 en 31 maart

CVB zitting
17 februari en 14 maart

SRC bestuursvergadering
15 maart

Voorzittersoverleg
5 april
EASA executive meeting
10 februari