Geachte heer, mevrouw,

www.checksrc.nl
Eind juli zal SRC de website www.checksrc.nl lanceren. Doel van deze nieuwe website is adverteerders zo goed mogelijk te informeren over de do’s en don’ts bij het maken van reclame. De meeste reclamemakers en adverteerders houden zich prima aan de grenzen die worden gesteld in de Nederlandse Reclame Code. Toch gaat er door onvoldoende kennis of overmatig enthousiasme wel eens wat mis. Via www.checksrc.nl biedt SRC het adverterend bedrijfsleven diverse handvatten om te toetsen of een concept reclame-uiting binnen de grenzen van de Nederlandse Reclame Code valt en dus verantwoord is.

Jaarverslag 2010 gepubliceerd
Ook in 2010 was er weer sprake van een hoge mate van compliance: maar liefst 97% van de adverteerders volgde de beslissingen van de Reclame Code Commissie op.
De Commissie nam 1.158 beslissingen over 950 verschillende reclame-uitingen. In totaal werden er 410 overtredingen van de Nederlandse Reclame Code geconstateerd door de Commissie en het College van Beroep. Klik hier om het complete verslag te downloaden.

Prisca Ancion-Kors, directeur SRC

 

De RCC in actie

De afgelopen paar maanden deed de Reclame Code Commissie onder meer de volgende uitspraken:

2010/00065A Reclame voor fitnessabonnement niet als reclame herkenbaar
In een huis-aan-huis verspreide folder met een logo met daarin “RDS” en met de vermelding “Rijksdienst voor Sportzaken” staat onder “Betreft: APK” onder meer:
“Uw lichaam is toe aan een de Algemeen Periodieke Keuring, kortweg APK. Tijdens deze keuring wordt gekeken of uw lichaam voldoet aan de eisen op het gebied van conditie en gezondheid.
Uw lichaam moet goedgekeurd zijn vóór 31 januari 2011.
Voor de keuring kunt u terecht bij het erkende RDS-bedrijf Fitness Club Sportiom”.  

De Commissie oordeelt dat deze reclame niet duidelijk als reclame herkenbaar is als bedoeld in artikel 11.1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Door onder meer het gebruik van een logo dat sterke gelijkenis vertoont met het logo van de Rijksdienst voor het Wegverkeer kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat het om een van overheidswege verplichte keuring gaat. Niet duidelijk is dat het gaat om reclame voor een fitnessabonnement en een ludieke actie.

Lees hier de volledige uitspraak. 
Soortgelijke uitspraken zijn gedaan in dossiers 2011/00065 en 2011/00191.   

2011/00178 Televisiereclame voor ‘Lancaster 365 Cellular Elixer’ misleidend
In een televisiereclame werd gezegd:
“356 Cellular Elixer reset elke dag het DNA van uw huid voor een jeugdige uitstraling”.

De Commissie oordeelt dat de reclame misleidend is. Zij acht het aannemelijk dat het aangeprezen product een bijdrage kan leveren aan het herstel van beschadigd DNA, zoals dat herstel door natuurlijke herstelprocessen plaatsvindt, met name in die zin dat het herstel wordt bevorderd en versneld. Deze bijdrage aan het herstel rechtvaardigt echter niet de absolute en niet kennelijk overdreven claim “365 Cellular Elixer reset elke dag het DNA van uw huid”. “

Lees hier de volledige uitspraak. 
Een soortgelijke uitspraak is gedaan in dossier 2011/00178A.  

2011/00303 Advertentie voor BRITA waterfilterkan is misleidend en appelleert aan gevoelens van angst
Korte tijd na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk wordt in een advertentie in De Telegraaf de BRITA waterfilterkan aangeprezen met de boodschap “BRITA filtert lood uit uw kraanwater!”. Bovendien wordt gesteld dat door de waterfilterkan geur- en smaakverstorende stoffen zoals kalk en chloor uit het leidingwater worden gefilterd. De Commissie oordeelt dat in de advertentie ten onrechte wordt gesuggereerd dat chloor in het kraanwater voorkomt, omdat de waterleidingbedrijven in Nederland geen chloor als desinfectiemiddel gebruiken.  

De Commissie oordeelt voorts dat in de advertentie ten onrechte wordt gesuggereerd dat op grote schaal een voor de gezondheid schadelijke concentratie lood in het kraanwater kan voorkomen. Voldoende aannemelijk is dat als gevolg van de brand bij Chemie-Pack het drinkwater niet met lood verontreinigd is geweest. Door bewust van de advertentie deze onjuiste suggestie te doen uitgaan, is in de advertentie zonder te rechtvaardigen redenen geappelleerd aan gevoelens van angst. Alleen in geval van huizen met loden binnenleidingen kan lood in een lichte concentratie in het leidingwater voorkomen. De Commissie acht dit essentiële informatie die in de advertentie opgenomen had moeten worden.

Lees hier de volledige uitspraak.  

2011/00327 Artikel en persbericht gemeente Gouda reclame-uitingen
In een artikel op de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad De Goudse Post en in een persbericht op de website van de gemeente Gouda wordt onder de kop “Winkelketen H&M in centrum (Gouda)” een ontwikkelingsproject in het centrumwinkelgebied toegelicht. De Commissie is van oordeel dat het artikel en het persbericht niet alleen informatie bevatten over de bestuurlijke plannen van de gemeente, maar (mede) een aanprijzing inhouden van het winkelaanbod in de binnenstad van de gemeente Gouda. Daarom worden de uitingen aangemerkt als reclame-uitingen in de zin van artikel 1 van de NRC. De Commissie acht de uitingen niet onjuist en/of misleidend, zoals in de klacht was gesteld.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Met dank aan Judith Borret-Bouritius en Loes Brons, secretarissen Reclame Code Commissie

 

In beroep bij het College

2011/00080 Belangrijke informatie over uw buurt?
Adverteerder maakt reclame voor haar loterij in de vorm van een rode envelop met daarop de woorden: “Belangrijke informatie over uw buurt”. Op de achterzijde van de envelop staat uitsluitend de naam en het adres van adverteerder in een klein lettertype. In de envelop zit een kaartje waarop staat waar in de buurt prijzen zijn gevallen van de loterij van adverteerder. 

De Commissie acht de uiting onvoldoende als reclame herkenbaar en daarom in strijd met artikel 11.1 NRC. Het College bevestigt dit oordeel. Op grond van artikel 11.1 NRC dient reclame “duidelijk” als zodanig herkenbaar te zijn. Aan dit vereiste, dat ook voor een afzonderlijke envelop geldt, is alleen voldaan indien het publiek zon¬der moeite kan vaststellen of het om reclame gaat. Hieraan is in deze zaak niet voldaan, nu de mededeling op de envelop dat deze belangrijke buurtinformatie bevat, de ontvanger op een verkeerd been zet en deze ook verder onvoldoende als reclame herkenbaar is.

Klik hier voor de volledige uitspraak.  

2011/00081 Mis niet de kosten van Programma gemist
In een televisiecommercial maakt adverteerder reclame voor de optionele dienst Programma Gemist. In de commercial komen diverse kosten prominent in beeld. De kosten van de geadverteerde dienst komen echter slechts klein in beeld. Het College bevestigt het oordeel van de Commissie dat sprake is van misleidende reclame. Indien in reclame een specifieke dienst wordt aangeprezen, moeten de kosten daarvan duidelijk worden genoemd indien ook de kosten van andere, aanvullende dienst worden genoemd. De gemiddelde consument zal in een dergelijk geval namelijk verwachten dat de uitdrukkelijk genoemde prijzen een compleet beeld geven van de kosten van de aangeprezen beeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.  

2011/00183 Verwarring door samenloop reclame en andere mededelingen
Klager ontving als winnaar van de reguliere trekking van de Vriendenloterij een uitnodiging voor het bijwonen van het televisieprogramma van deze loterij. Vlak voor de uitzending op 14 februari 2011 verzond adverteerder op 10 februari 2011 een reclamebrief waarin staat dat men door een code te activeren kans maakt om de in de studio aanwezig te zijn en dat men als studiocadeau een iPad zou ontvangen. Een dag later wordt klager door adverteerder gebeld, waarbij wordt gezegd dat hij als hoofdkandidaat is uitgenodigd.

Weer een dag later bevestigt adverteerder aan klager dat hij een mooi studiocadeau zou ontvangen tijdens de opname. De Commissie heeft geoordeeld dat sprake is van misleiding. Het College komt, op grond van een andere redenering dan de Commissie, eveneens tot het oordeel dat adverteerder door de samenloop van de uitnodiging en de reclame-uiting heeft gehandeld in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Reclame mag er niet toe leiden dat de consument in gerechtvaardigde verwachtingen wordt teleurgesteld. Door onvoldoende maatregelen te nemen, heeft adverteerder het vertrouwen in reclame geschaad.

Klik hier voor de volledige uitspraak.  

2010/00971 Let's kick some ass
De klacht betreft een billboardreclame waarop een in boxershort geklede man met een donker uiterlijk een trappende beweging maakt naar de billen van een blanke, in lingerie geklede, vrouw. Volgens klaagster is de reclame-uiting in strijd met het fatsoen en het algemeen belang, kwetsend voor vrouwen alsook een bedreiging voor de volksgezondheid en discriminerend. Het College bevestigt de afwijzing van de klacht door de Commissie. Uit de uiting blijkt duidelijk dat deze niet is bedoeld om een realistische situatie uit te beelden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.  

2011/00235 Hoe schoner, hoe voordeliger, maar niet onbeperkt
In diverse uitingen vestigt adverteerder de aandacht op een actie waarbij men gratis accessoires krijgt voor de CO2 die men bespaart door de huidige auto in te ruilen voor een hybride auto van adverteerder. Daarbij wordt niet gezegd dat er maximaal voor € 1.500,-- aan gratis accessoires kan worden verkregen. Het College bevestigt het oordeel van de Commissie dat sprake is van misleidende reclame. Adverteerder had de informatie over het maximumbedrag reeds in de reclame-uitingen dienen te noemen.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Met dank aan Bert Lagerweij, secretaris College van Beroep

 

Monitoring & Compliance Service

Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Coördinator

Statistieken januari t/m mei 2011

Reclame Code Commissie (RCC)
In april en mei van 2011 heeft de RCC in 88 zaken beslist dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) was overtreden. In 37 zaken besliste de RCC dat de NRC niet was overtreden. De zaken, zoals hieronder weegegeven, werden door de voltallige RCC behandeld. 

RCC

Voorzittersbeslissingen
173 zaken zijn er in april en mei behandeld door de voorzitter van de RCC (zonder voltallige vergadering). In 25 zaken is bij voorzitterstoewijzing (VT) beslist dat de NRC was overtreden. In 11 zaken werd bij voorzittersafwijzing (VAF) beslist dat de NRC niet was overtreden. De voorzitter van de RCC heeft in 137 zaken de klacht niet in behandeling genomen (NIB).

 Voorzitter RCC

College van Beroep (CvB)
De beslissingen door het CvB kunnen hier worden weergegeven voor april (3 aanbevelingen, 4 afwijzingen), mei (1 aanbeveling) en juni (6 aanbevelingen, 2 afwijzingen). Van de 7 zaken in april werd er in beroep 1 maal de klacht alsnog afgewezen en werd 6 maal het oordeel van de RCC bevestigd dat de NRC was overtreden, net als 1 maal in mei. In juni werd 6 maal het oordeel van de RCC bevestigd dat de NRC was overtreden, maar 2 maal volgde het CvB de RCC niet en wees het CvB de klacht alsnog af. 

CvB

Non-compliance: Het Rode Oor
Nieuwe dossiers waarin non-compliance werd vastgesteld door de afdeling Monitoring & Compliance, zijn:
• Dossier 2011/00027 d.d. 10 maart 2011: Adverteerder (Go Explore reizen) neemt geen specificatie op van de vaste kosten per persoon voor tax-, luchthavenbelastingen en veiligheids- en brandstoftoeslagen.
• Dossier 2011/000274 d.d 16 mei 2011 (ALERT): Adverteerder (Vistaprint B.V.) gaf zonder motivering aan het compliance formulier niet te willen ondertekenen en retourneren en daarmee blijft er onduidelijkheid bestaan over de extra uploadkosten bij het gebruik van een eerder geüploade foto.

Alle non-compliant dossiers zijn te vinden in het Rode Oor. In 4 dossiers is er overleg gaande over de wijze waarop de reclame-uiting op verzoek van de adverteerder alsnog kan worden aangepast of ingetrokken. In 3 andere dossiers is er om deze reden in het non-compliance archief aangetekend dat er overleg is om de huis-aan-huis verspreiding in overeenstemming te brengen met de definities uit de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk.

Algemene klachten die niet hebben geleid tot een beslissing
In april en mei zijn er 280 (schriftelijke) klachten geregistreerd ( in april 110, in mei 170) die niet meteen hebben geleid tot een beslissing door de (voorzitter van de) RCC. Deze klachten worden gedocumenteerd vastgelegd naar aanleiding van correspondentie tussen klager, adverteerder en het secretariaat van SRC.

 

SRC team

Met ingang van 16 mei is Marlies Groen in dienst getreden als senior secretaresse bij SRC. Marlies werkte hiervoor 31 jaar bij Maxeda (waarvan 25 jaar voor Vroom & Dreesman), waar zij diverse secretariële functies vervulde. Haar laatste rol was ambtelijk secretaris van de Centrale Ondernemingsraad.

 

Nieuw bij de Reclame Code Commissie

Per 31 mei 2011 namens de communicatieadviesbureaus: de heer Talmon Kochheim, algemeen directeur bij Leukwerkt Worldwide. 

Agenda

RCC zitting
30 juni
7 en 19 juli
11, 18 en 25 augustus
8 en 20 september

CVB zitting
4 juli
29 augustus 

 

 

  

 

 

 

Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2010 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER