Geachte heer, mevrouw,

Jaarverslag 2011 gepubliceerd
In totaal werden 1.528 beslissingen genomen door de (voorzitters van de) Reclame Code Commissie. In 537 zaken werd vastgesteld dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) was overtreden.
98% van de adverteerders die een aanbeveling ontving, volgde deze op door de reclame-uiting aan te passen of in te trekken. Zo werd voor het derde jaar op een rij een hoge mate van compliance bereikt (97% in 2010 en 98% in 2009).

In zelfregulering is het van groot belang dat er niet alleen deskundig maar ook snel wordt geoordeeld over mogelijke overtredingen van de NRC. Des te eerder wordt geoordeeld of een reclame-uiting voldoet aan de reclameregels, des te sneller een adverteerder een reclame kan aanpassen of intrekken wanneer de regels zijn overtreden. Om deze reden introduceerde SRC in 2011 de mogelijkheid dat de voorzitter van de Reclame Code Commissie ook in zaken waarin de adverteerder gevraagd is verweer te voeren, kan besluiten zelf een klacht toe of af te wijzen. Voorheen werden deze zaken standaard afgehandeld door de voltallige Commissie. Door deze maatregel werden meer klachten afgehandeld door de voorzitter, wat resulteerde in een verkorte (gemiddelde) duur van de klachtenafhandeling.

Het complete jaarverslag, inclusief een financieel overzicht, is hier te raadplegen.

Belangrijke beslissingen College van Beroep
Graag maak ik u attent op twee belangrijke beslissingen die deze week gelijktijdig zijn uitgesproken met betrekking tot reclame voor personenauto’s en reclame voor reisaanbiedingen.
In beide gevallen was er geklaagd over verplichte bijkomende kosten die vooraf bekend waren, maar niet waren inbegrepen bij de prijs vermeld in de reclame-uiting.  

De eerste zaak betrof de vaste afleverkosten en andere bijkomende vaste kosten die moeten worden betaald bij de koop van een nieuwe auto. In de televisiecommercial en op internet werd voor de auto een vanafprijs genoemd, waarin deze kosten niet waren begrepen. De tweede zaak betrof toeristenbelasting bij reclame voor reisdiensten, die niet inbegrepen was bij de prijs.

In beide gevallen laat het College van Beroep er geen enkel misverstand over bestaan dat alle bijkomende kosten die verplicht en van tevoren bekend zijn, in de prijs dienen te worden begrepen. Een beslissing waar adverteerders rekening mee dienen te houden bij het maken van soortgelijke reclame-uitingen. Zie In beroep bij het College voor verdere toelichting op deze beslissingen.

Prisca Ancion-Kors, directeur SRC

streep

logo

De RCC in actie

De afgelopen paar maanden deed de Reclame Code Commissie onder meer de volgende uitspraken:

2012/00177 Ali B en Brownie gebruiken geen ‘Facetime’
In een televisiecommercial wordt reclame gemaakt voor mobiel internet van adverteerder. In de reclame maken Ali B en Brownie gebruik van ‘beeldbellen’. Een klager stelt dat de twee vrienden bellen via ‘Facetime’, wat uitsluitend mogelijk is via een WiFi verbinding. In de reclame is duidelijk geen sprake van een WiFi verbinding. 

Volgens adverteerder wordt echter geen gebruik gemaakt van Facetime maar van een andere vorm van beeldbellen. Zij toont aan de hand van foto’s aan dat het telefoonscherm van Facetime op verschillende punten afwijkt van het scherm dat wordt getoond in de reclame. Verder voert adverteerder aan dat er, behalve Facetime, ook andere vormen van beeldbellen bestaan. De Commissie gaat er, omdat het tegendeel niet is gesteld of gebleken, vanuit dat het met behulp van de andere vormen van beeldbellen mogelijk is een gesprek te voeren als bedoeld in de commercial. Om voornoemde redenen treft de klacht geen doel en wijst de Commissie deze af.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2012/00129A Reclame-uitingen voor het ‘Flexpakket’ van reisaanbieder misleidend
Op televisie en op internet wordt reclame gemaakt voor het bij adverteerder af te nemen ‘Flexpakket’. Onder meer worden de voordelen genoemd dat men met dat pakket gratis een geboekte reis kan omboeken en het dat men geen boekingskosten hoeft te betalen.
Een klager maakte onder meer bezwaar tegen het feit dat in de reclame niet wordt vermeld dat men de reis uitsluitend kan omboeken tot 10 weken voor het vertrek. 

De Commissie oordeelde dat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie, namelijk informatie die de beslissing van de gemiddelde consument al dan niet aan te schaffen wezenlijk zal (kunnen) beïnvloeden. Om die reden is sprake van een omissie in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c NRC.

Ook het in de uiting genoemde voordeel dat geen boekingskosten betaald hoeven te worden, blijkt onjuist. Gebleken is dat men bij het boeken van de eerste reis, naast de kosten van het Flexpakket, ook de boekingskosten van de eerste reservering dient te betalen. Op dit punt is daarom sprake van onjuiste informatie met betrekking tot de voordelen van het product, zoals bedoeld onder b van artikel 8.2 NRC.

Op grond van beide genoemde punten is sprake van misleidende en daardoor oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2012/00053 t/m 56 Hoogste goudprijs
Vier verschillende adverteerders zeggen in hun reclame-uitingen de hoogste prijs te bieden voor door consumenten aangeboden goud. Volgens de Commissie is voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk dat hiermee wordt gedoeld op de actuele goudprijs, zoals adverteerders in hun verweer hebben aangevoerd, en niet op een prijs die in vergelijking met de door concurrenten geboden prijs de hoogste is.
De reclame-uitingen zijn daarom misleidend.

U kunt de uitspraken hier raadplegen. 

2012/00203 Reclame voor medische behandeling in strijd met Mediawet
In een radioreclame wordt onder meer gezegd dat adverteerder, een arts, is gespecialiseerd in het mooier maken van de vrouwenborst en als geen ander begrijpt dat een dergelijke ingreep zo moet worden uitgevoerd dat het natuurlijk lijkt. Daarbij wordt verwezen naar de website van de arts om een afspraak met hem te maken voor een persoonlijk advies”. 

De Commissie merkt deze uiting aan als een reclameboodschap voor medische behandelingen als bedoeld in artikel 2.94 lid 2 onder a van de Mediawet. Daarin staat:
“Het programma-aanbod bevat geen reclame- en telewinkelboodschappen voor:
a. medische behandelingen”.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2012/00009 Reclame van Productschap Pluimvee en Eieren deels misleidend
Een uiting in “Ons Utrecht” heeft de aanhef:
“Nederlandse pluimveesector geeft dierenwelzijn hoge prioriteit.
Een beter leven voor de kip”.

De klacht, dat de tekst van de uiting misleidend is, is toegewezen.
De Commissie acht het aannemelijk dat dierenwelzijn hoog in het vaandel staat bij pluimveehouders die gebruik maken van een scharrel- of biologische productiewijze, maar dit betreft slechts een kleine minderheid van de pluimveehouders.

Onvoldoende aannemelijk is geworden dat dierenwelzijn ook “hoge prioriteit” geniet in de gangbare pluimveehouderij. Gelet hierop acht de Commissie de uiting onduidelijk ten aanzien van de voordelen van het product kippenvlees als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code.
De klacht dat de uiting misleidend is, gezien de afbeelding van de kop van een kip met ongekapte snavel en witte veren, is afgewezen. De Commissie: “Niet is gesteld of gebleken dat kippen zoals de afgebeelde kip niet in de Nederlandse pluimveesector -meer in het bijzonder in de diervriendelijke bedrijven, waarnaar in de uiting wordt verwezen- voorkomen”.

Lees hier de volledige uitspraak. 

Met dank aan Judith Borret-Bouritius, Loes Brons en Willemijn Hengeveld, secretarissen Reclame Code Commissie

streep

logo

In beroep bij het College

2012/00040 en 2012/00088 Belangrijke uitspraken over wat in de prijs moet zijn begrepen
In reclame-uitingen voor reisdiensten wordt verschillend omgegaan met de toeristenbelasting waarvan de hoogte vooraf kan worden berekend. Sommige reisaanbieders nemen deze toeristenbelasting reeds in de prijs op, andere doen dat niet en vermelden deze kosten apart. 

In dossier 2012/00040 is de vraag aan de orde welke reisaanbieder juist handelt. Het College oordeelt, onder meer op grond van Europees recht, dat de toeristenbelasting die vooraf kan worden berekend in de prijs moet zijn opgenomen.

Een enigszins vergelijkbare rechtsvraag was aan de orde in dossier 2012/00088 waarin op dezelfde dag uitspraak als in dossier 2012/00040 uitspraak is gedaan. In dat dossier betrof het een televisiecommercial en een webpagina waarin de prijs voor een nieuwe auto werd genoemd zonder dat de vaste kosten die altijd zijn verschuldigd in de prijs waren begrepen. Dit is in de automobielbranche gebruikelijk. Het College oordeelt echter, eveneens onder verwijzing naar Europees recht, dat geen sprake is van een toelaatbare handelspraktijk. Om de adverteerder niet in een ongunstige situatie te brengen dan andere automobielfabrikanten, krijgt adverteerder 9 maanden de tijd om de aanbeveling op te volgen.

2011/00956 CvB – De goedkoopste?
Adverteerder maakt in een televisiecommercial reclame voor haar laagsteprijsgarantie. Hierbij wordt niet gezegd dat deze garantie beperkt is tot winkels in dezelfde ves¬tigingsplaats. Het College is van oordeel dat de consument de reclame daardoor zo zal opvatten, dat sprake is van een landelijk werkende garantie. 

De voorwaarde dat de garantie alleen geldt voor winkels in dezelfde vestigingsplaats is een belangrijke beperkende voorwaarde. Door het ontbreken van die essentiële informatie zal de consument menen dat adverteerder landelijk gezien de laagste prijzen heeft en daardoor kunnen besluiten zijn boodschappen voortaan bij adverteerder te doen. Het College bevestigt het oordeel van de Commissie dat sprake is van misleidende reclame.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/01207 CvB – Korting maar geen voordeel
Bij het begin van een 50% kortingsactie heeft adverteerder de prijzen van gouden sieraden zo verhoogd, dat de prijs met korting gelijk is aan de prijs die voorafgaand aan de actie gold. Adverteerder stelt hiertoe genoodzaakt te zijn wegens de stijging van de goudprijs. 

De Commissie heeft adverteerder hierin gevolgd en de klacht afgewezen. Het College oordeelt echter dat de consument bij een kortingsactie zal veronderstellen dat sprake is van een reëel prijsvoordeel. Nu geen sprake is van reëel voordeel, acht het College de uiting misleidend. Het College beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/01090 – Dichtschroeien van vlees
In verschillende reclame-uitingen prijst adverteerder een bak- en braadproduct aan waarmee vlees kan worden bereid. Voor zover het een televisiecommercial betreft waarin wordt getoond hoe men vlees moet bereiden, is het College van oordeel dat geen sprake is van misleiding omdat het product geschikt is voor de getoonde bereidingswijze. 

Voor zover in andere reclame-uitingen over “dichtschroeien” wordt gesproken, is het College eveneens van oordeel dat geen sprake is van misleiding. Naar het oordeel van het College zal de consument menen dat met dit woord een bakproces wordt bedoeld waarbij het vlees snel van een smakelijk korstje wordt voorzien. Dat daarbij sappen verloren gaan, brengt niet mee dat sprake is van misleiding. Het College bevestigt het gelijkluidende oordeel van de Commissie.

Lees hier de volledige uitspraak. 

Met dank aan Bert Lagerweij, secretaris College van Beroep 

streep

logo

Compliance

Statistieken februari, maart en april

Voorzittersbeslissingen

In de periode van februari tot en met april werden 230 beslissingen genomen door de voorzitters van de Reclame Code Commissie.
Zie de grafiek hieronder voor een totaaloverzicht van het aantal voorzittersbeslissingen in 2012:

 voorzitter RCC

Reclame Code Commissie
De Reclame Code Commissie nam in totaal 145 beslissingen genomen. In april heeft de Commissie 3 beslissingen als ALERT verspreid. Zie de grafiek hieronder voor een totaaloverzicht van het aantal Reclame Code Commissie beslissingen in 2012: 

RCC voltallig

College van Beroep
Het College van Beroep nam in de maanden februari, maart en april in totaal 12 beslissingen, zie onderstaande grafiek. 

CvB

Compliance
Op het moment van publiceren van deze nieuwsbrief zijn er in 2012 in totaal 7 dossiers geplaatst in rubriek Het Rode Oor.

Algemene klachten zonder tussenkomst (voorzitter) RCC
In de maanden februari tot en met april zijn er in totaal 313 klachten zonder tussenkomst van de (Voorzitter van de) RCC opgelost. Hierbij kan het gaan om ingetrokken klachten, het niet voldoen aan de vormvereisten voor het behandelen van een klacht en doorverwijzingen naar toezichthouders.

Agenda

Klik hier voor een actueel overzicht van de geplande zittingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en bestuursvergaderingen.

Het secretariaat is gesloten op de volgende data:
• 17 (Hemelvaartsdag) en 18 mei
• 28 mei (Pinksteren)

Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2010 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER