Geachte heer, mevrouw,

Wijzigingen in twee bijzondere reclamecodes
Begin deze maand zijn er op verzoek van de betreffende branches twee bijzondere reclamecodes gewijzigd, namelijk de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RVA) en Code voor Personenauto’s (CVP).
De RVA is onder andere aangescherpt met een lijst met jongerentijdschriften waarin niet meer geadverteerd mag worden. De CVP is uitgebreid met de eisen aan hoe informatie omtrent het energieverbruik van personenauto’s vermeld dient te worden in een reclame-uiting. De Nederlandse Reclame Code is te downloaden van onze website.

Nationaal Reclamerecht Congres
Op 11 december a.s. zal ik spreken op het jaarlijkse Nationaal Reclamerecht Congres. In mijn bijdrage ga ik in op het procederen bij de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. De praktijk maar ook specifieke elementen zoals de Alert en de rubriek het Rode Oor die kenmerkend zijn voor zelfregulering zullen aan de orde komen. Voor meer informatie over het programma klik hier.

Prisca Ancion-Kors, Directeur SRC

De RCC in actie


Met dank aan Bert Lagerweij, Secretaris Reclame Code Commissie

Reeds gepubliceerde berichten en uitspraken
Sinds de nieuwsbrief van augustus zijn op de website reeds diverse nieuwsberichten over zaken van de Reclame Code Commissie verschenen, waaronder:
Socialistische Partij schendt opnieuw Code verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk
• Reclame voor de TV Krant is misleidend (ALERT)

2009/00545A Van kalfsvlees wordt niet iedereen vrolijk
In een televisiecommercial zegt Rob Geus: “Kalfsvlees. Daar wordt echt iedereen vrolijk van.” Deze commercial heeft nogal veel media aandacht gehad. De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclame misleidend is. De Commissie vindt dat niet kan worden gezegd dat op dit moment echt iedereen vrolijk wordt van kalfsvlees, ook niet indien rekening wordt gehouden met het feit dat aan reclame een zekere mate van overdrijving inherent is.

Download hier de uitspraak.


2009/00540 SMS
In een televisiecommercial voor een betaalde abonnementsdienst (ringtone) verschijnt onder meer de tekst: “Dit is een onderdeel van een abonnementsdienst.” Klager vindt dat deze reclame niet voldoet aan de Reclamecode Sms-dienstverlening die op 1 april 2009 in werking is getreden. In deze code zijn regels opgenomen ten aanzien van de leesbaarheid van sms reclame-uitingen. De Commissie is van oordeel dat adverteerder deze regels heeft overschreden.

Download hier de uitspraak. (beroepstermijn nog niet verstreken)


2009/00519 Extra nieuwsbulletin
De Reclame Code Commissie heeft een klacht ontvangen over een radiocommercial die lijkt op een extra nieuwsbulletin. De Commissie vindt dat door een dergelijke commercial op ontoelaatbare wijze afbreuk wordt gedaan aan de herkenbaarheid van de reclame. Ook vindt de Commissie dat reclame in de vorm van een extra nieuwsbericht het vertrouwen in reclame schaadt.

Download hier de uitspraak. (beroepstermijn nog niet verstreken)

2009/00463 Ambachtelijk brood
Een supermarktketen introduceert een bepaald merk ambachtelijk brood. De klacht is dat een supermarkt geen ambachtelijk brood kan verkopen. De Commissie gaat in op de vraag wat onder ambachtelijk brood moet worden verstaan en wijst de klacht af.

Download hier de uitspraak. (beroepstermijn nog niet verstreken)

2009/00461 Best geteste fiets
Een fietsenfabrikant prijst een bepaald model aan als ‘tweevoudig testwinnaar’ en stelt voorts dat deze fiets ‘als best getest’ is. Een concurrent klaagt hierover. De RCC oordeelt dat de klacht terecht is.

Download hier de uitspraak.

In beroep bij het College


Met dank aan Judith Borret-Bouritius, Secretaris College van Beroep

In september/oktober 2009 oordeelde het College van Beroep onder meer als volgt:

Website www.erectiestoornis.nl in strijd met de wet.
Het College bevestigde een beslissing van de Commissie waarbij de website www.erectiestoornis.nl in strijd met artikel 85 onder a van de Geneesmiddelenwet werd bevonden. Deze bepaling houdt een verbod in om publieksreclame te maken voor uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen.

In de beslissing is onder meer te lezen waarom het College zich niet gehouden acht om de richtlijn “Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen” van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame te betrekken bij de beoordeling of de website www.erectiestoornis.nl al dan niet reclame is als bedoeld in artikel 1 NRC.
Voorts blijkt uit de beslissing waarom de bewuste website een openbare aanprijzing inhoudt van de geneesmiddelen Cialis, Levitra, Viagra en Muse, ook al heeft de website mede ten doel informatie aan het algemene publiek te verstrekken over erectiestoornis als gezondheidsklacht of ziekte.

Download hier de uitspraak.

Reclame BBC betreffende “laagste prijs garantie” misleidend.
Het College bevestigde een beslissing van de Commissie waarbij reclame voor “de laagste prijsgarantie” op de website www.bcc.nl misleidend werd bevonden.

Het College vindt de wijze waarop op twee pagina’s van de website www.bcc.nl wordt gewezen op de door BCC gehanteerde laagste prijsgarantie te absoluut, omdat niet duidelijk is vermeld dat alleen de prijzen bij een aantal door BCC aangewezen collega-aanbieders voor de laagste prijs garantie in aanmerking komen.

Download hier de uitspraak.

Abonnementen database


Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 1 januari 2004 tot en met de meest recente zijn beschikbaar in de uitsprakendatabase op onze website. De uitspraken kunnen van dienst zijn bij nieuw te ontwikkelen campagnes of kunnen gebruikt worden om een mogelijke zaak voor de rechter te onderbouwen. Hier vindt u uitleg over de diverse abonnementmogelijkheden, waaronder een abonnement op het SRC e-mail alert systeem, waardoor u direct weet welke uitspraken de RCC en/of het CvB hebben gedaan m.b.t. een specifiek onderwerp.

Monitoring & Compliance Service


Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Coördinator

In de maanden augustus en september heeft de Reclame Code Commissie in 55 dossiers een overtreding van de Nederlandse Reclame Code vastgesteld. In 2 dossiers daarvan werd overtreding geconstateerd door de Voorzitter (Vab). In 1 dossier van de 53 aanbevelingen werd een ALERT* gegeven.

Van het totaal aantal dossiers werd 9 keer beroep ingesteld bij het College van Beroep. 1 dossier leidde tot een tussenbeslissing van de RCC waartegen hoger beroep is ingesteld door klager.

*Een ALERT betekent dat de Reclame Code Commissie ervoor zorgt dat de uitspraak onder de aandacht wordt gebracht van een zo een breed mogelijk publiek.

grafiek1

In augustus en september hebben 41 adverteerders gehoor gegeven aan de beslissing van de Commissie. Geen adverteerders zijn in deze periode als non-compliant geregistreerd. 4 dossiers zijn nog lopend.

grafiek2

In 3 dossiers staat nog niet definitief vast of de NRC is overtreden (nog in behandeling). In de augustus nieuwsbrief werd vermeld dat er bij het College van Beroep nog 1 dossier (2009/00027) in behandeling was. Het oordeel van het CvB leidde in dit dossier tot een bevestiging van de aanbeveling. In augustus en september waren er in totaal 2 gevallen waarin het College het eens was met de RCC (bevestiging van de aanbeveling). De betreffende adverteerders hebben gevolg gegeven aan de aanbeveling (compliant).
In 5 zaken was het College het niet eens met de uitspraak van de Commissie. Dit leidde tot een vernietiging van de beslissing van de Commissie.

grafiek3

Internationaal


Bulgarije | nieuw: Reclame Code Commissie
Per 30 september j.l. heeft ook Bulgarije een Reclame Code Commissie: the National Council for Self-Regulation (NCSR). In 22 van de 27 EU lidstaten wordt nu gebruik gemaakt van het zelfreguleringssysteem bij reclame. EASA de overkoepelende instantie voor zelfregulerende organisaties op het gebied van reclame, blijft zelfregulering als een aanvulling op wetgeving aanbevelen.Agenda

27 okt. & 5/17/25 nov. & 1/8/15 dec.
RCC zittingen

22 okt. & 16 nov. & 14 dec.
CvB zitting

28 t/m 30 oktober
EASA meetings te Stockholm

11 december
Nationaal Reclamerecht Congres

17 december
SRC bestuursvergadering

Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2008 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER