Geachte heer, mevrouw,

Nieuw: Check SRC! Oneerlijke Reclame
Afgelopen maand heeft SRC de website www.checksrc.nl gelanceerd. Hier kan de reclamemaker stapsgewijs nagaan of zijn concept reclame-uiting voldoet aan de regels van de Nederlandse Reclame Code. Op deze website is nu ook uitgebreide informatie te vinden over het onderwerp waar de Reclame Code Commissie (RCC) verreweg de meeste klachten over ontvangt: Oneerlijke reclame. 

Om adverteerders een helpende hand te bieden bij het maken van eerlijke reclame, is een aparte Check (stap 3) ontwikkeld. De Check “Oneerlijke Reclame” geeft een adverteerder via een handig keuzemenu snel een duidelijk inzicht geeft in de belangrijkste eisen die worden gesteld aan een reclame-uiting om ervoor te zorgen dat deze eerlijk is. Zo kan men bijvoorbeeld lezen wanneer het woord “gratis” wel of niet gebruikt mag worden en waar men op moet letten bij een aanbieding met een beperkte voorraad (lokkertje).

Klagende consument tevreden over klachtenafhandeling RCC
Uit het onlangs gepubliceerde rapport van marktonderzoeksbureau Trendbox blijkt dat de overgrote meerderheid van de consumenten die afgelopen jaar/begin dit jaar een klacht heeft ingediend bij de RCC tevreden is over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld. Daarnaast geeft men aan vertrouwen te hebben in de deskundigheid van de Commissie en de uitspraken die zij doet.
Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

Prisca Ancion-Kors, directeur SRC


RCC

De RCC in actie

De afgelopen paar maanden deed de Reclame Code Commissie onder meer de volgende uitspraken:

2011/00438 Reclame voor Amstel op badjassen FC Twente in strijd met Alcoholcode
Tijdens de huldiging na hun overwinning in de KNVB bekerfinale van 8 mei 2011 waren alle spelers van FC Twente gehuld in rode badjassen met de merknaam Amstel. De Commissie oordeelt dat reclame voor alcoholhoudende drank is gevoerd op een sportploeg en dat daardoor artikel 28 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) is overtreden. Hierbij is niet van belang dat de badjassen geen deel uitmaken van de outfit waarin de voetballers de finale hebben gespeeld. Verder hoeft er voor overtreding van artikel 28 RvA geen sprake te zijn van actieve sportbeoefening.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/00456 en 456-I “De officiële concertkaarten” bij wederverkopers
Twee adverteerders delen in een link op Google naar hun websites mee “de officiële kaarten” te verkopen voor de concerten van Marco Borsato in het Gelredome in mei 2011. De Commissie overweegt dat de gemiddelde consument de aanduiding “de officiële kaarten” zal opvatten in die zin dat sprake is van door het officiële verkooppunt aangeboden kaarten voor de concerten van Marco Borsato, en niet begrijpen als aanduiding van ‘niet valse’ kaarten, zoals door adverteerders is gesteld. Nu adverteerders wederverkoper blijken te zijn van de concertkaarten, waarvoor een - naar mag worden aangenomen - hogere prijs dan de oorspronkelijke ticketprijs in rekening wordt gebracht, zijn de uitingen op Google misleidend, ook al wordt op de sites van de adverteerders nadere informatie verschaft over de wederverkoop van entreebewijzen en de berekende prijs.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/00657 Spaaractie C1000 voor € 10 euro gratis tanken
In een televisiecommercial wordt de spaaractie van C1000 voor “10 euro gratis tanken bij Total met de Happy Fuelkaart” aangeprezen. Uit de actievoorwaarden blijkt dat de 10 euro gratis tanken kan worden ontvangen bij een minimale afname van 20 liter brandstof. De Commissie overweegt dat het gelet op de brandstofprijzen niet mogelijk is 20 liter brandstof te tanken voor € 10, zodat bij gebruik van de Happy Fuelkaart met een waarde van € 10 altijd een bedrag moet worden bijbetaald. Onder die omstandigheden is weliswaar sprake van een korting van € 10, maar is het misleidend te stellen dat wordt gespaard voor “10 euro gratis tanken”.

Lees hier de volledige uitspraak. 

2011/00585 Kaasmerk “Old Amsterdam”
In een televisiecommercial worden fragmenten van oude filmopnamen van Amsterdam getoond, waarin de naam van het kaasmerk “Old Amsterdam” op verschillende plaatsen is gemonteerd. De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument de nostalgische beelden zal opvatten als romantische sfeertekening die de naam en smaak van de kaas verbeeldt en onderstreept. Niet wordt gesuggereerd dat Old Amsterdam in de tijd waaruit de beelden dateren al bestond en dat de kwaliteit van Old Amsterdam door dit lange bestaan goed is. De verwijzing naar de stad Amsterdam, zonder dat de kaas in Amsterdam wordt gemaakt, betekent niet dat de uiting daardoor ontoelaatbaar is. Van het schaden van het vertrouwen in reclame in de zin van artikel 5 NRC is naar het oordeel van de Commissie evenmin sprake.

Lees hier de volledige uitspraak. 

Met dank aan Judith Borret-Bouritius en Loes Brons, secretarissen Reclame Code Commissie

CvB

In beroep bij het College

2011/00281-I Artikelen in Spoor reclame? 
In het blad Spoor staat een artikel waarin melding wordt gemaakt van dierenparken waar men jonge dieren kan zien. Daarbij wordt onder meer gezegd dat het Dolfinarium het thuis is van orka’s. De vraag is of sprake is van een reclame-uiting. Het College stelt vast dat het artikel bepaalde redactionele aspecten heeft, maar dat het desondanks als reclame moet worden aangemerkt, nu in het artikel onmiskenbaar een verband wordt gelegd tussen reizen per trein en de beschreven locaties. Dat deze reclame fouten bevat, brengt in dit specifieke geval niet mee dat er sprake is van misleiding.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

2011/00371 Wie is verantwoordelijk? 
In deze zaak gaat het om de vraag of het Dolfinarium mede verantwoordelijk is voor een reclame-uiting op de website van T-Mobile, die door de Commissie als misleidend is beoordeeld. Evenals de Commissie is het College van oordeel dat uitsluitend T-Mobile verantwoordelijk is. Hierbij is van belang dat de reclame-uiting door T-Mobile is opgesteld zonder dat er voorafgaande afstemming met het Dolfinarium heeft plaatsgevonden, alsook dat het Dolfinarium niet in staat is geweest daarop enige invloed uit te oefenen en tenslotte niet kan worden gezegd dat het Dolfinarium direct of indirect toestemming heeft gegeven voor de onderhavige reclame-uiting.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

2011/00072 Thuisapotheek en thuisbezorging 
De Thuisapotheek maakt in reclame-uitingen uitdrukkelijk melding van het feit dat zij in heel Nederland medicijnen gratis thuisbezorgt. Het College is, evenals de Commissie, van oordeel dat deze mededeling niet onjuist of misleidend kan worden geacht, ook niet gelet op het feit dat traditionele apothekers (in beginsel) ook thuisbezorgen. De dienstverlening van De Thuisapotheek onderscheidt zich namelijk door haar landelijke service van die van traditionele apotheken, die altijd uitsluitend in het eigen verzorgingsgebied medicijnen thuisbezorgen. Tevens acht het College de mededelingen die De Thuisapotheek doet in verband met het feit dat zij is gespecialiseerd in medicijnen voor chronische ziekten toelaatbaar. Hierbij heeft het College gelet op de context waarin die mededelingen worden gedaan. Uit die context blijkt dat De Thuisapotheek zich met deze mededelingen niet afzet tegen de traditionele apotheken, maar slechts dit aspect van haar dienstverlening wenst te benadrukken. Ook verder treffen de grieven geen doel.

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Met dank aan Bert Lagerweij, secretaris College van Beroep

MC

Monitoring & Compliance Service

Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Coördinator

Statistieken juni t/m augustus 2011

Reclame Code Commissie (RCC) 
• In juni, juli en augustus 2011 heeft de RCC in 80 zaken beslist dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) was overtreden: in juni 29 aanbevelingen, waarvan 1 ALERT,  in juli 22 aanbevelingen, waarvan 2 ALERTS (dossier 2011/00427 naar en dossier 2011/00489, en in augustus 29 aanbevelingen.
• In 36 zaken werd er geoordeeld dat de NRC niet was overtreden (afgewezen klachten): 16 in juni, 9 in juli en 11 in augustus.
• De RCC heeft een bewijsopdracht verstrekt aan de adverteerder die leidde tot een tussenbeslissing (d.d. 6 juni 2011), de eindbeslissing dat de NRC was overtreden volgde d.d. 3 augustus 2011 (dossier 2011/00163).

Hieronder een overzicht van het aantal zaken dat in 2011 tot nu toe door de voltallige RCC in vergadering behandeld is.

RCC

Voorzittersbeslissingen
• De voorzitter van de RCC was in 35 zaken van oordeel dat de klachten gegrond waren - voorzitterstoewijzingen: in juni 9, in juli 11 en in augustus 15.
• De voorzitter van de RCC was in 23 zaken van oordeel dat de klachten, na ontvangst van het verweer van adverteerder, ongegrond waren - voorzittersafwijzingen: in juni 7, in juli 6 en in augustus 10.
• De voorzitter van de RCC was in 160 zaken van oordeel dat de klachten, ook zonder dat verweer van adverteerder werd gevraagd, ongegrond waren – de zogenoemde Niet In Behandeling (NIB) zaken: in juni 51, in juli 44 en in augustus 65.

Deze zaken werden door de voorzitter van de RCC zelf (zonder voltallige vergadering) behandeld in 2011, zoals hieronder weergegeven. 

Voorzitter RCC

College van Beroep (CvB)
• Het CvB was in juni 6 maal van oordeel dat de beslissing van de RCC kon worden bevestigd, waarvan 5 maal met een wijziging van gronden dat de NRC was overtreden en 1 maal ongewijzigd. In 2 zaken werd het oordeel van de RCC niet onderschreven en werd de klacht alsnog afgewezen.
• In juli werd 2 maal geoordeeld dat de NRC was overtreden, waarvan 1 maal met een wijziging van gronden en 1 maal een niet-ontvankelijk verklaring van de adverteerder die in beroep niet mede verantwoordelijk werd geacht voor de inhoud van de reclame-uiting.
• In augustus waren er geen beslissingen van het CvB.

De onderstaand weergegeven zaken werden door het CvB behandeld in 2011. 

CvB

Non-compliance: Het Rode Oor
In 6 dossiers is non-compliance vastgesteld en zijn geregistreerd in ‘Het Rode Oor’. In al deze dossiers is vastgesteld dat de veroordeelde reclame-uiting nog wordt geopenbaard en/of niet (deels) is ingetrokken. Hierbij gaat het om: 

• Dossier 2011/00526 (Bo-rent B.V.): Prijsvermelding exclusief BTW voor particulieren in strijd met artikel 2 NRC.
• Dossier 2011/00054 (Fit For Free Beheer B.V.): Prijsvermelding van een fitnessabonnement zonder verwijzing naar bijkomende kosten bij maandelijkse betalingen, strijd met artikel 7 NRC.
• Dossier 2011/00073 (Ryan Air): Het niet opnemen van vaste onvermijdbare kosten in de geadverteerde prijs in relatie tot betaalvormen, strijd met artikel III Reclamecode Reisaanbiedingen.
• Dossier 2011/00480 (BellyAttack B.V.): De juistheid van informatie over de werking en effecten van het product zijn niet voldoende aannemelijk gemaakt, strijd met artikel 8.2 aanhef en onder b NRC en artikel 7 NRC.
• Dossier 2011/00027 (Go Explore Reizen): De kosten voor tax-, luchthavenbelastingen en veiligheids- en brandstoftoeslagen zijn niet nader gespecificeerd, strijd met artikel IV sub 2 Reclamecode Reisaanbiedingen.
• Dossier 2011/00274 ALERT (Vistaprint B.V.): Misleidende informatie met betrekking tot de uploadkosten, strijd met artikel 7 NRC.

Een volledige motivering van de klacht, de uiting zelf en het oordeel van de RCC, de voorzitter en het CvB zijn te downloaden en na te lezen in Het Rode Oor

Algemene klachten die niet hebben geleid tot een beslissing
In juni, juli en augustus zijn er 578 (schriftelijke) klachten geregistreerd ( 199 in juni, 173 in juli en 206 in augustus) die niet hebben geleid tot een beslissing door de (voorzitter van de) RCC. Deze klachten worden gedocumenteerd vastgelegd door het secretariaat van SRC naar aanleiding van correspondentie met de klager en eventueel de adverteerder of een instantie waarnaar wordt verwezen. Bijvoorbeeld ingetrokken klachten, klachten die niet voldoen aan de vormvereisten voor het indienen van een klacht bij SRC en klachten die zijn doorverwezen naar andere instanties. 

Agenda

RCC zitting
6, 13 en 27 oktober
3, 17, 24 en 29 november

CVB zitting
20 oktober
14 november

EASA Executive Meeting
26-28 oktober

Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2010 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER