Geachte heer, mevrouw,

Consumenten weten de weg naar de Reclame Code Commissie (RCC) goed te vinden. Ook dit jaar. De Commissie heeft tot en met augustus in 421 zaken een beslissing genomen, 22 meer vergeleken met dezelfde periode in 2009. Daarnaast heeft de voorzitter van de RCC dit jaar vaker vastgesteld dat bepaalde klachten van consumenten niet gegrond zijn. Zo heeft hij in 276 gevallen geoordeeld dat de reclame niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC), in vergelijking tot 246 gevallen vorig jaar. Tot slot handelde het secretariaat tot dusver ruim 800 schriftelijke verzoeken van consumenten af. In de rubriek monitoring kunt u lezen hoeveel van de 421 adverteerders inmiddels hebben vernomen dat hun reclame-uiting in strijd was/is met de NRC en het aantal dat gevolg heeft gegeven aan de beslissingen van de Commissie.

Prisca Ancion-Kors, Directeur SRC

De RCC in actie


De afgelopen paar maanden deed de Reclame Code Commissie onder meer de volgende uitspraken:

2010/00383 Collectieve reclame voor alcoholhoudende drank.
In een televisiereclame wordt gezegd: “Disaronno Godmother. Eén deel Disaronno, twee delen wodka”. Naar aanleiding van een klacht van STAP oordeelt de Reclame Code Commissie dat de uiting een aanprijzing inhoudt van zowel Disaronno als wodka. Omdat de reclame voor wodka niet is voorzien van een merk- of handelsnaam, is deze in strijd met artikel 18 Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. 

Download hier de uitspraak.


2010/00523 Duurzaamheid
In een televisiereclame wordt gezegd: “In Brazilië heeft Shell een stookolie voor fabrieken ontwikkeld die de roetuitstoot aanzienlijk terugdringt … waardoor Raul en zijn broertje in een schonere lucht kunnen spelen. Laten we onze energie schoner en zuiniger maken”.

Volgens de klager wordt een misleidend beeld van de werkelijkheid gegeven en staan de wellicht positieve activiteiten in Brazilië niet in verhouding tot de milieuramp die zich de afgelopen 50 jaar afspeelt in de Niger Delta in Nigeria. De Commissie oordeelt dat het Shell in beginsel vrij staat om in reclame de aandacht te vestigen op door haar bereikte verbeteringen op het gebied van het milieu en op haar standpunt dat energie schoner en zuiniger moet worden gemaakt. De wijze waarop Shell dat in dit geval doet, is niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code.

Download hier de uitspraak.


2010/00548 en 2010/00537A Het verzenden van Spookfacturen onder alle omstandigheden misleidend
Met betrekking tot twee uitingen van twee verschillende adverteerders (Office Business en Office Direct 24), waarin sprake is van een “totaalbedrag” van respectievelijk € 296,91 en € 295,12 oordeelt de Commissie dat deze misleidend zijn als bedoeld in artikel 8.5  en bijlage 1, punt 20 NRC 
Volgens deze bepalingen is onder alle omstandigheden misleidend:
“Reclamemateriaal voorzien van een factuur of een soortgelijk document waarin om betaling wordt gevraagd, waardoor bij de consument de indruk wordt gewekt dat hij het aangeprezen product al heeft besteld terwijl dat niet het geval is”.
Gelet op de ernst van de misleiding heeft de Commissie in beide gevallen besloten om de uitspraak als “ALERT” te laten verspreiden.

2010/00548 - 2010/00537A

Met dank aan Judith Borret-Bouritius, secretaris


Een ALERT betekent dat de Commissie ervoor zorgt dat de uitspraak door middel van een persbericht onder de aandacht van een breed publiek wordt gebracht.

In beroep bij het College

2010/00779 CvB Met álles de goedkoopste?
Een supermarkt gebruikt de slogan “Met álles de goedkoopste.” Vaststaat echter dat concurrenten met actieprijzen soms voordeliger zijn. De slogan is volgens de Commissie en het College van Beroep te absoluut en laat geen ruimte voor nuancering. Daarom volgt een bevestiging van de aanbeveling die de Commissie had gedaan. Omdat aannemelijk is dat adverteerder zich wel inspant om ook bij actieprijzen de laagste prijs te bieden, is de misleiding echter van beperkte betekenis. Adverteerder krijgt daarom, mede gelet op haar investeringen in het logo, zes maanden de tijd om de aanbeveling op te volgen.

Download hier de uitspraak.


2010/00881 CvB Meer of minder mogelijk maken?
Adverteerder maakt gebruik van de slogan “Meer mogelijk maken”. Klager maakt hiertegen bezwaar omdat volgens hem het betaalpakket van adverteerder steeds minder mogelijkheden biedt. De Commissie wijst de klacht af. Klager stelt hiertegen beroep in en voert een aantal principiële verweren. Volgens klager heeft geen eerlijk proces plaatsgevonden, zijn de beginselen van een behoorlijke klachtprocedure geschonden en is gehandeld in strijd met artikel 7:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht Volgens het College heeft de Commissie echter geen procedurevoorschriften geschonden.
Zij heeft aan appellant geen inhoudelijke stukken onthouden en heeft hem voldoende geïnformeerd over het verloop van de procedure. Verder heeft de Commissie beide partijen ter vergadering gelegenheid voor een nadere toelichting gegeven. Dat de spreektijd daarbij in enige mate beperkt was, is niet in strijd met het reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. De Algemene wet bestuursrecht is echter niet van toepassing op de behandeling van klachten door de Commissie en het College. Het College verwerpt daarom de bezwaren en bevestigt de beslissing van de Commissie.

Download hier de uitspraak.

Met dank aan Bert Lagerweij, secretaris

Abonnementen database

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep van de afgelopen vijf jaar zijn beschikbaar in de uitsprakendatabase op onze website. De uitspraken kunnen van dienst zijn bij nieuw te ontwikkelen campagnes of kunnen gebruikt worden om een mogelijke zaak voor de rechter te onderbouwen. Hier vindt u uitleg over de diverse abonnementmogelijkheden, waaronder een abonnement op het SRC e-mail alert systeem, waardoor u direct weet welke uitspraken de RCC en/of het CvB hebben gedaan m.b.t. een specifiek onderwerp.

Monitoring & Compliance Service

Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Co÷rdinator

RCC statistieken: juni t/m augustus 2010
In juni, juli en augustus heeft de Reclame Code Commissie in 90 zaken beslist dat de Nederlandse Reclame Code was overtreden: in juni 36 aanbevelingen, waarvan 3 ALERTS, in juli 20 aanbevelingen en in augustus 34 aanbevelingen, waarvan 3 ALERTS. In 66 zaken besliste de RCC dat er geen overtreding was van de NRC (afwijzingen): 27 in juni, 19 in juli en 20 in augustus.
In 1 zaak heeft de RCC beslist om de behandeling van de klacht 14 dagen aan te houden om de adverteerder in de gelegenheid te stellen extra informatie beschikbaar te stellen aan de Commissie. In 6 zaken heeft de voorzitter van de RCC (bij Voorzittersaanbeveling) gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een klacht direct toe te wijzen.

CvB statistieken: juni t/m augustus 2010
In juni heeft het College van Beroep in 1 zaak de klacht alsnog afgewezen, omdat er werd geoordeeld dat er geen sprake was van strijd met de NRC. In juli werden er 10 zaken behandeld die 4 maal tot het oordeel leidden dat de NRC was overtreden en 6 maal tot het oordeel dat de klacht (alsnog) moest worden afgewezen. In augustus kwam het College niet in vergadering bijeen.

Compliance
De compliance status van het totaal aantal aanbevelingen in 2010, inclusief het aantal dossier vermeldingen in ‘Het Rode Oor’, is als volgt bijgewerkt:


Non-compliance: Het Rode Oor
Er zijn 3 dossiers die nieuw zijn in Het Rode Oor.

Het betreft:

Update
In 4 dossiers heeft de adverteerder nog niet aangeven of en, zo ja, op welke wijze er gevolg zal worden gegeven aan de aanbeveling. De status van deze dossiers zal bij non-compliance vaststelling in de eerstvolgende nieuwsbrief onder uw aandacht worden gebracht.
Agenda

RCC zitting
28 sept. 7, 12 en 19 okt. 7 en 12 nov.

CVB zitting
23 september & 28 oktober

Training voorzitters en leden RCC en CVB
5 oktober

SRC bestuursvergadering
14 oktober

EASA jaarvergadering in Brussel
28 en 29 oktober