a a a
 

Code voor het gebruik van Postfilter 2015

Code voor het gebruik van Postfilter 2015

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Code voor het gebruik van Postfilter 2015

Inleiding

De Code heeft tot doel om op uniforme wijze consumenten, bedrijven en organisaties te informeren over het gebruik van het Nationaal Overledenenregister en het Nationaal Postregister van Stichting Postfilter.

Artikel 1. Definities

In deze Code wordt verstaan onder:

1. Stichting Postfilter: de Stichting gevestigd te Amsterdam, die de rechthebbende is ten aanzien van Nationaal Overledenenregister en Nationaal Postregister en deze in beheer heeft, verder: Postfilter;

2. Nationaal Overledenenregister: het bestand waarin persoonsgegevens zijn opgenomen van Personen die zijn overleden;

3. Nationaal Postregister: het bestand waarin persoonsgegevens zijn opgenomen van Personen die niet willen worden benaderd via Direct Mail;

4. Adverteerder / Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Reclame doet uitgaan of opdracht geeft tot het doen uitgaan van reclame;

5. Persoon: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

6. Reclame: het aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden (tezamen: producten). Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten, met uitzondering van marktonderzoek;

7. Direct Mail: elke ongevraagde Reclame, met uitzondering van marktonderzoek, die geadresseerd (met en zonder voorletters en/of voornaam en/of achternaam) en fysiek, via de post naar een Persoon wordt gestuurd en geen geïntegreerd deel uitmaakt van een ander medium, zoals kranten en tijdschriften (1);

8. Prospect: een Persoon met wie een Adverteerder / Opdrachtgever geen bestaande klantrelatie (2) heeft en van wie een Adverteerder / Opdrachtgever contactgegevens rechtstreeks of via een derde heeft verwerkt.

Artikel 2. Afmelden Nationaal Overledenenregister

Iedere erfgenaam of rechtstreeks betrokkene kan een overledene laten opnemen in het Nationaal Overledenenregister om zo te voorkomen dat een Adverteerder/ Opdrachtgever gebruik maakt van de persoonsgegevens van een overledene voor Reclame (via www.postfilter.nl).

Artikel 3. Afmelden Post Register

Iedere Persoon die geen Reclame via Direct Mail wenst te ontvangen, kan zich daarvoor inschrijven in het Nationaal Postregister (via www.postfilter.nl).

Artikel 4. Duur afmelding

4.1. De gegevens van een Persoon worden telkens voor tien jaar vastgelegd in het Nationaal Overledenenregister.

4.2. De gegevens van een Persoon worden telkens voor vijf jaar vastgelegd in het Nationaal Postregister.

Artikel 5. Gebruik door Adverteerder / Opdrachtgever

5.1. Voordat de Adverteerder / Opdrachtgever een adressenbestand met Personen (klanten) en / of Prospects wil gebruiken voor het versturen van Direct Mail dient hij altijd het Nationaal Overledenenregister te raadplegen. Het is de Adverteerder / Opdrachtgever niet toegestaan een Persoon en / of Prospect te benaderen van wie de gegevens zijn opgenomen in het bestand van Nationaal Overledenenregister.

5.2. Voordat de Adverteerder / Opdrachtgever een adressenbestand met Prospects wil gebruiken voor het verzenden van Direct Mail dient hij altijd het Nationaal Postregister te raadplegen. Het is de Adverteerder / Opdrachtgever niet toegestaan een Prospect te benaderen van wie de gegevens zijn opgenomen in het bestand van het Nationaal Postregister.

5.3. De in artikel 5.1 en 5.2 genoemde raadpleging van het Nationaal Overledenenregister en het Nationaal Postregister dient plaats te vinden binnen een periode van maximaal zes weken voor het feitelijk toesturen van Direct Mail.

Artikel 6. Klachten

6.1. Een betrokkene die meent dat een Adverteerder / Opdrachtgever in strijd met deze Code handelt, kan hierover schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij de betreffende Adverteerder / Opdrachtgever.

6.2. De Adverteerder / Opdrachtgever is gehouden de klacht te onderzoeken en de klager binnen twee weken na ontvangst schriftelijk te informeren over de afhandeling van de klacht.

6.3. De klager die niet tijdig is geïnformeerd overeenkomstig het vorige lid van dit artikel, of de afhandeling van zijn klacht onbevredigend acht, kan vervolgens een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code, conform de statuten en reglementen van deze Stichting. De klacht moet bij gebreke van een tijdige reactie door de Adverteerder / Opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn en bij bezwaar tegen een gegeven reactie binnen twee weken na ontvangst van die reactie worden ingediend, tenzij de klager aannemelijk maakt dat dat redelijkerwijze niet van hem verlangd kan worden.

6.4 Bij toewijzing van een klacht gelden de sancties vermeld in artikel 17 en 18 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Artikel 7. Wettelijk Recht van Verzet

Deze Code laat onverlet dat een Adverteerder / Opdrachtgever zelf aan een Persoon de gelegenheid biedt om geen Direct Mail te ontvangen. Artikel 14 van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Respons Advertising (CBR) is in dat geval van toepassing.

Artikel 8. Inwerkingtreding en Evaluatie en/of wijziging Code

De Code is in werking getreden op 1 januari 2011 en is op 1 januari 2015 aangepast.

Deze Code wordt ieder jaar geëvalueerd. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, kan deze Code worden aangepast. Deze Code kan eveneens tussentijds worden gewijzigd indien daartoe gerede aanleiding is

——————————-

(1) Advertenties in en advertentiebijlagen die behoren bij een ander medium, zoals kranten en tijdschriften, en die samen met dat andere medium naar een abonnee of bestaande klant/relatie worden gestuurd vallen buiten de reikwijdte van Stichting Postfilter en deze Code.

(2) Onder (bestaande) klantrelatie wordt in ieder geval begrepen het geval dat de gegevens zijn verkregen in het kader van een verkoop van een product of dienst. Daarbij kan rekening worden gehouden met de wijze waarop of de omstandigheden waaronder een betrokken Persoon heeft aanvaard dat een Adverteerder / Opdrachtgever zijn/haar gegevens heeft vastgelegd om te worden gebruikt voor Direct Mail in het kader van bijvoorbeeld een donatie, gift of een informatieverzoek in het verleden.

STROOMSCHEMA’S

Voor consumenten: Stroomschema voor het filteren van Direct Mail (geadresseerde reclamepost) voor consumenten
U ontvangt Direct Mail (geadresseerde reclamepost), maar stelt dit niet op prijs (incl. ‘aan de bewoners van’ met adres). Via de volgende checklist kunt u snel bekijken wat uw rechten als consument zijn.

 

 

U ontvangt Direct Mail (geadresseerde reclamepost) op naam van een overleden persoon, maar stelt dit niet op prijs. Via de volgende checklist kunt u snel bekijken hoe u dit kunt voorkomen.

Voor bedrijven: Stroomschema voor het versturen van Direct Mail (geadresseerde reclamepost)
U wilt Direct Mail (geadresseerde reclamepost) versturen en u wilt voldoen aan de wet- en regelgeving. Via de volgende checklist kunt u snel bekijken wat u moet doen. Let op: geldt ook voor ‘aan de bewoners van’ met adres.