A A A

Kosten voor consumenten en in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijk, liefdadige, culturele, wetenschappelijk of andere het algemeen nut-beogende organisaties c.q. instellingen

 Het indienen en behandelen van een klacht is kosteloos, tenzij:

 

- de voorzitter van de Commissie besluit een klacht niet in behandeling te nemen en klager daartegen bezwaar maakt. 
In dat geval bedragen de kosten EUR 15 (*1)

- beroep bij het College van Beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de Reclame Code Commissie. In dat geval bedragen de kosten EUR 30 (*2)

- de voorzitter van oordeel is dat de klacht wordt ingediend in het belang van de uitoefening van een bedrijf of beroep dan wel in een commercieel belang van een organisatie. In dat geval is hetgeen vermeld staat onder 'Kosten voor bedrijven /organisaties en klager(s) die een klacht indienen in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf' van toepassing.

- de hierboven bedoelde organisaties c.q. instellingen van de SRC een verzoek tot financiële bijdrage hebben ontvangen en deze niet hebben betaald. In dat geval is hetgeen hierna onder II staat van overeenkomstige toepassing.

* 1 = Mocht de klager in het gelijk worden gesteld dan ontvangt hij het klachtengeld retour.
* 2 = Indien appellant in het gelijk wordt gesteld, wordt het klachtengeld teruggestort.

« vorigevolgende »