A A A

Directe voorzittersafwijzing/voorzittersterzijdelegging zonder verweer

Klachten die ontvankelijk zijn, hoeven niet altijd door de voltallige Reclame Code Commissie te worden behandeld. De voorzitter van de Commissie kan namelijk direct besluiten een klacht zelf af te wijzen respectievelijk terzijde te leggen als hij van oordeel is dat;

- de Commissie de klacht zal afwijzen; of dat

- de klacht niet door de Commissie behandeld dient te worden, maar op basis van de procedure voor grensoverschrijdende reclame doorgestuurd moet worden naar een ander lid van de European Advertising Standards Alliance.(zie hoofdstuk 13)

Als een klacht direct door de voorzitter wordt afgewezen, wordt de klager daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. Degene tegen wie de klacht is gericht, krijgt een afschrift van de beslising. De klager kan bezwaar tegen de directe voorzittersafwijzing maken bij de voltallige Reclame Code Commissie (zie hoofdstuk 9).

« vorigevolgende »