A A A

Reclame Code Commissie

Indien de voorzitter niet zelf over het dossier beslist, zal de voltallige Reclame Code Commissie het dossier behandelen. Dit gebeurt nadat de adverteerder verweer heeft gevoerd. In sommige gevallen kan de Commissie partijen in de gelegenheid stellen nadere schriftelijke opmerkingen te maken. Stukken dienen altijd uiterlijk 7 dagen voor de betreffende zitting van de Commissie in haar bezit  te zijn.

Desgewenst kunnen de klager en de adverteerder tijdens de zitting van de Commissie hun standpunt mondeling toelichten. Zittingen zijn openbaar, indien één of beide partijen een mondelingen toelichting geeft/geven. Elk van de partijen kan echter gemotiveerd bezwaar maken tegen een openbare behandeling. Een verzoek de behandeling achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, wordt alleen ingewilligd als daar zwaarwichtige redenen voor zijn. De voorzitter van de Commissie beslist over een dergelijk verzoek. Partijen kunnen uiterlijk ter zitting verzoeken de behandeling achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De Commissie kan onderzoeksmaatregelen nemen. De beraadslaging over de klacht is niet openbaar. De Commissie doet schriftelijk uitspraak. Deze wordt aan partijen toegezonden (zie hoofdstuk 8).

« vorigevolgende »