a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/08.0312

Datum:

10-11-2008

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Tele2 Nederland maakt op internet reclame voor “Internet & Bellen” met als mededeling:
”Tot 20Mb/s!”. Voorts staat in de uiting dat adverteerder de eerste plaats heeft ge­haald bij de internet-providertest die de consumentbond in april 2008 heeft gepubliceerd.

De klacht

Adverteerder biedt internet aan via ADSL met een snelheid tot 20Mb/sec. Een dergelijke snelheid is volgens de vakliteratuur niet mogelijk, aangezien ADSL een technisch maxi­mum van 10Mb/s heeft. Voorts wekt adverteerder ten onrechte de indruk dat hij volgens de consu­men­ten­bond de beste internetprovider is.

Het verweer

Een snelheid van 20 Mb/sec is technisch haalbaar, maar het hangt van verschillende factoren af welke snelheid wordt behaald op het adres van een klant. Adver­teerder heeft daarom gekozen voor de woorden “tot 20Mb/s”. Adverteerder claimt niet de beste in­ter­netprovider te zijn. In de reclame-uiting staat slechts dat adverteerder bij een test door de consumentenbond de eerste plaats heeft behaald. Door middel van een link wordt aan de consument uitgelegd op welke punten adverteerder goed gescoord heeft.

De repliek

Klager verwijst naar vakliteratuur (“Computernetwerken en Datacommunicatie, Aca­de­mic service, ISBN 9039502935”) waarin staat dat onder ideale omstandigheden een snelheid van 10 Mb/sec de hoogst haalbare snelheid is bij ADSL. De gecombineerde afbeelding/tekst “1e internetprovider test consumentenbond april 2008” wekt volgens klager de indruk dat adverteerder de beste internetprovider is, terwijl de waardering van de consumentenbond alleen betrekking heeft op de klantenservice en het spamfilter.

De dupliek

Adverteerder beschikt over een zogenaamd ADSL2+ netwerk. Dit is een snelle variant van ADSL waarmee een snelheid van 20 Mb/sec technisch haalbaar is. Er zijn tientallen bronnen op internet die dit bevestigen.

Het oordeel van de Commissie (22 augustus 2008 – tussenbeslissing)

Klager heeft gemotiveerd gesteld dat adverteerder niet in staat is via ADSL internet aan te bieden met een snelheid tot 20 Mb/sec. Nu adverteerder uitdrukkelijk reclame maakt met de (theoretische) mogelijkheid om met een dergelijke snelheid te internetten, ligt het op zijn weg om de juistheid van deze claim aannemelijk te maken (vgl. artikel 15 van de Neder­land­se Reclame Code).

Nu adverteerder niet met stukken heeft onderbouwd dat met zijn ADSL netwerk inter­netten met een snelheid tot 20 Mb/s moge­lijk is, zal de Commissie hem in staat stellen om dit alsnog te doen. Daarbij merkt de Commissie op dat uit de stukken moet blijken dat het ook voor de consument in beginsel mogelijk is met om een snelheid tot 20 Mb/sec te internetten. De advertentie is immers bestemd voor de consumentenmarkt.

Voor het overige wordt de klacht afgewezen. Vaststaat dat adverteerder de eerste plaats heeft behaald in een door de consumentenbond uitgevoerde test. Het staat haar vrij naar dat testresultaat te verwijzen op de wijze zoals zij in de reclame-uiting doet, te meer nu in de reclame-uiting naar de volledige testresultaten wordt verwezen waardoor de consu­ment de afzonderlijke testresultaten kan inzien.

De beslissing


De Commissie stelt adverteerder gedurende 4 weken na dagtekening van deze beslissing in de gelegenheid met stukken te onderbouwen dat de consument met het ADSL netwerk van adverteerder kan internetten met een snelheid tot 20 Mb/sec.

De Commissie wijst de klacht voor het overige af.

Code Commissie:

De nadere stellingen van partijen

Adverteerder stelt dat uit de nader overgelegde stukken blijkt dat hij beschikt over een ADSL2+ netwerk waarmee een snelheid van 20 Mb/sec of hoger technisch haalbaar is. Deze snelheid wordt in de praktijk door consumenten ook daadwerkelijk bereikt. Adver­teerder legt meetgegevens over waaruit blijkt dat een bepaalde klant een snelheid van 22.635 Mb/sec heeft gehaald.

Volgens klager heeft zijn klacht uitsluitend betrekking op ADSL en niet op ADSL2+. De reclame-uiting betreft immers alleen ADSL en niet ADSL2+. ADSL maakt gebruik van één PSTN lijn en heeft een theoretisch maximum van 10 Mb/sec. ADSL2+ echter maakt ge­bruik van twee PSTN lijnen. Uit de aansluithandleiding blijkt dat er één PSTN lijn dient te wor­den aangesloten, wat aantoont dat geen sprake is van ADSL2+.

Adverteerder stelt dat ADSL2+ de (technische) benaming is van zijn net­werk. Deze naam wordt om marketing-technische redenen niet in reclame-uitingen ge­bruikt. Adver­teerder maakt voor zijn ADSL2+ netwerk gebruik van één PSTN lijn met een maxi­male snelheid van 24 MB/sec.

Klager blijft bij zijn standpunt dat de uiting misleidend is.

De verdere beoordeling

Adverteerder heeft met de door hem overgelegde nadere producties vol­doende aan­nemelijk gemaakt dat hij beschikt over een ADSL2+ netwerk. Voorts heeft adverteer­der voldoende aannemelijk gemaakt dat hij met dit netwerk diensten verleent aan klan­ten. Hieruit volgt dat ervan moet worden uitgegaan dat de onder­havige reclame-uiting be­trekking heeft op het ADSL2+ netwerk van adverteerder.

Nu, gelet op het vorenstaande, de recla­me-uiting betrekking heeft op het ADSL2+ netwerk van adverteerder, is de uiting niet mis­leidend. Vaststaat immers dat met een dergelijk netwerk een snelheid van 20 MB/sec mogelijk is. Uit de door adverteerder overgelegde meetgegevens blijkt zelfs dat deze snelheid in sommige gevallen door de consu­ment is overschreden.

Op grond van het voorgaande treft het resterende deel van de klacht evenmin doel. De klacht zal derhalve worden afgewezen.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht, voor zover daarop nog niet is beslist, af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken