a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/1527/07.0690

Datum:

15-05-2008

Uitspraak:

bevestiging aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft de advertentie van PK Benelux/Pharma Care BV en De Rode Pilaren Drogisterij en Kruidwerij in de Provinciale Zeeuwse Courant van 15 november 2007 waarin “Glucosamine Chondroïtine 1500/500 mg” wordt aangeprezen, onder meer met de mededeling: “Voor smering van de gewrichten
Voor opbouw van het kraakbeen”.

De klacht

Uit een in het New England Journal of Medicine van 23 februari 2006 gepubliceerd verslag van een groots opgezet vergelijkend onderzoek bleek dat er ten aanzien van pijn in de knie ten gevolge van artrose geen verschil was tussen het gebruik van glucosamine samen met chondroïtine sulfaat en een placebo. Van de opbouw van het kraakbeen of de smering van de gewrichten was geen sprake. Dat zou immers de pijn verminderen. Er is dan ook geen wetenschappelijk bewijs dat het product het effect heeft dat daaraan in de advertentie wordt toegeschreven.

Het verweer

PK Benelux:
De gebruikte claims zijn gebaseerd op de Europese List of Health claims die is samengesteld op basis van gedegen onderbouwing in het kader van de verordening (EG) nr, 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Een kopie van deze zogenaamde artikel 13-lijst wordt voor wat betreft glucosamine en chondroïtine overgelegd.
De advertentie is door de KOAG/KAG beoordeeld en akkoord bevonden. Voorts is onlangs een glucosamine-preparaat in het register ter beoordeling van Geneesmiddelen opgenomen voor artrose aan de knie. Er zijn verschillende studies uitgevoerd om het effect van glucosamine al dan niet in combinatie met chondroïtine ten aanzien van de bewuste claims te onderzoeken. Een overzicht van deze studies wordt eveneens overgelegd.

De Rode Pilaren
Verweerder verwijst naar de reactie die gegeven is door verweerder sub 1, door wie de advertentie is opgemaakt.

De repliek

De door adverteerder overgelegde Health claim-lijst bevat geen referenties aan wetenschappelijke artikelen.
Voorts gaan de op de overgelegde lijst staande wetenschappelijke artikelen over de werkzaamheid van de beide stoffen bij artrose en meestal alleen over kniepijn. Deze artikelen gaan dus over een geneesmiddel en niet over het in de advertentie aangeprezen gezondheidsmiddel. Een uitgebreide en grondige test opgezet door het National Institute of Health in de USA waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine van 23 februari 2006 wees uit dat glucosamine al dan niet in combinatie met chondroïtine net zo goed werkt als een neppil. Van smering van het kniegewricht is dus geen sprake, want smering zou de pijn verminderen.
Ook van herstel van het kraakbeen is in geen van de artikelen sprake.

De dupliek

Klager onderschat het belang van de Health Claimlist. De lijst zal na goedkeuring in heel Europa gaan gelden als dé lijst waaraan claims betreffende voedingsmiddelen worden getoetst. Eventuele nieuwe claims zullen pas na uitgebreide onderbouwing op de lijst worden toegelaten. Het verbaast adverteerder dat klager zich baseert op slechts één onderzoek.
Het is algemeen bekend en erkend dat het lichaam glucosamine nodig heeft.

De aanmaak daarvan door het lichaam neemt af naarmate men ouder wordt. Het belang van glucosamine-suppletie wordt ook door reumatologen en orthopeden onderscheven.

Het oordeel van de Commissie (18 februari 2008)

In de eerste plaats overweegt de Commissie dat zij beide verweerders verantwoordelijk acht voor de advertentie aangezien de tekst van de advertentie is opgesteld door PK Benelux en De Rode Pilaren er in de advertentie op wijst dat het product bij hem verkrijgbaar is en daarmee het product mede aanprijst.

Voorts overweegt de Commissie dat de Keuringsraad KOAG/KAG de onderhavige advertentie niet heeft voorzien van een toelatingsstempel. Afgezien daarvan hebben de Keuringsraad en de Commissie een eigen bevoegdheid wat betreft de beoordeling of een reclame-uiting wordt goedgekeurd respectievelijk in overeenstemming met de Nederlandse Reclame Code wordt bevonden, ook al kan dit ertoe leiden dat een door de Keuringsraad goedgekeurde uiting door de Commissie ontoelaatbaar wordt geacht.

Verweerders dienen aannemelijk te maken dat het product de daaraan in de advertentie toegeschreven werking “voor smering van de gewrichten” en “voor opbouw van het kraakbeen” heeft. Daarin zijn zij niet geslaagd.

PK Benelux verwijst naar verschillende publicaties over het effect van glucosamine al dan niet in combinatie met chondroïtine, doch daarmee is niet aannemelijk gemaakt dat het onderhavige product in de samenstelling waarin het wordt aangeboden de daaraan toegeschreven werking heeft.
Voorts verwijzen verweerders naar de “Health List” doch daarin staat welke claims met betrekking tot glucosamine en chondroïtine, elk afzonderlijk, gebruikt zouden mogen worden.
Wat betreft de door de Keuringsraad KOAG/KAG overgelegde registratie van een als geneesmiddel geregistreerd product met dezelfde dagdosering aan glucosamine als het onderhavige product overweegt de Commissie dat daaruit blijkt dat glucosamine wordt gebruikt als regulier geneesmiddel bij de indicatie: “verlichting van de symptomen van milde tot matige artrose van de knie”.

Met de vorenstaande argumenten hebben de verweerders onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de onderhavige combinatie van glucosamine en chondroïtine de werking “voor smering van de gewrichten” en “voor opbouw van het kraakbeen” kan worden toegeschreven.

De beslissing

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt zij verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.


Regeling:

artikel 7 NRC

De grieven

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

PK Benelux wijst nogmaals op de in de procedure in eerste aanleg aangehaalde “European claimlist (Glucosamine draagt bij tot het behoud van flexibiliteit en mobiliteit van gewrichten, noodzakelijk voor de structuur van kraakbeen, speelt een rol in de goede werking van bindweefsel, houdt de gewrichten gezond enz.)” en op de onderzoeken die deze claims onderbouwen, zoals genoemd in het eerder verzonden literatuuroverzicht.
Voorts verwijst PK Benelux naar “The “GAIT” Glucosamine/Chondroitin Arthritis Intervention Trial – Glucosamine Effectiveness (13 Universities – United States Study) Highlights: After five years of recruiting, testing and analyzing, this trial excitingly reports, “Combination glucosamine and chondroitin sulfate is effective in treating moderate to severe knee pain due to osteoarthritis””.
Volledigheidshalve legt PK Benelux de van een KAG-KAG nummer voorziene advertentie over, waarop het advertentiebeleid van PK Benelux is gebaseerd.

Het is in de (medische) wetenschap bekend dat glucosamine een aminosuiker is die als voedingsstof dient voor stoffen die een onderdeel zijn van kraakbeen, bot, gewrichtskapsel, pezen en andere ‘bindweefsels’. Tevens speelt glucosamine een rol bij de produktie van gewrichtsvloeistof. Kraakbeen zorgt voor de beweeglijkheid van de gewrichten en is wat dat betreft de motor van de gewrichten. Hoe beter de kwaliteit van het kraakbeen is, des te beter is de beweeglijkheid. Zoals door PK Benelux is beschreven, heeft glucosamine wat dit betreft een belangrijke rol. PK Benelux meent dan ook dat de claim “smering van de gewrichten” zeker van toepassing is.
De claim “Voor opbouw van kraakbeen” is, naar aanleiding van een recent onderzoek van de Erasmus Universiteit, in overleg met de KOAG/KAG gewijzigd in “bouwsteen van kraakbeen”.

Bij het beroepschrift legt PK Benelux een “samenvatting artikel Consumentenbond” over alsmede “enkele reacties op studies”.

Door de beslissing van de Commissie wordt PK Benelux de mogelijkheid ontnomen om te communiceren op een niveau, gelijkwaardig aan dat van haar concurrenten.

Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken.

De repliek

PK Benelux heeft haar standpunt nader toegelicht.

Het oordeel van het College

De gewraakte advertentie is van dien aard dat de claims “Voor smering van de gewrichten” en “Voor opbouw van het kraakbeen” moeten worden geacht betrekking te hebben op de combinatie van Glucosamine en Chondroïtine, ingenomen volgens de in de advertentie genoemde dosering van 1x daags 1500 mg Glucosamine en 500 mg Chondroïtine.

Het College deelt het oordeel van de Commissie dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat aan deze combinatie de werking “Voor smering van de gewrichten” en “Voor opbouw van het kraakbeen” kan worden toegeschreven. Het feit dat in de “European List of Health claims”, waarop PK Benelux zich beroept, een claim als “contributes to the flexibility and mobility of the joints” is opgenomen, waar het betreft “Glucosamine alone or in combination with chondroitin sulfate” en het in dit verband aan de Commissie overgelegde overzicht van literatuur betreffende glucosamine en chondroïtine, al dan niet in combinatie met elkaar, bieden onvoldoende steun voor voornoemde claims. Dat geldt eveneens voor de verwijzing in het beroepschrift naar -kort samengevat- “The “GAIT”, uit welk onderzoek -naar PK Benelux heeft gesteld- zou blijken: “Combination glucosamine and chondroitin sulfate is effective in treating moderate to severe knee pain due to osteoarthritis”.

Hetgeen PK Benelux voor het overige in hoger beroep naar voren heeft gebracht, leidt niet tot een ander oordeel.
In dit verband overweegt het College nog dat PK Benelux in hoger beroep zelf heeft verwezen naar een bij het beroepschrift overgelegde “samenvatting artikel Consumentenbond”, waarin onder meer staat:
“Wel is het zo dat een preparaat het best werkt wanneer de glucosamine die erin zit zo zuiver mogelijk is en geen toevoegingen bevatten zoals chondroïtine, mangaan, vitamine B, C of omega-3-vetzuren. Hiervan staat niet vast dat ze werkzaam zijn”.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

Het College bevestigt de beslissing van het Commissie.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken