a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

energie, Gas, water en elektra

Dossiernr:

2009/00674A

Datum:

26-11-2009

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

energie, Gas, water en elektra

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een televisiecommercial en een tag-on van de Nederlandse Energie Maatschappij met Frans Bauer. In een gesprek met een medewerkster van NLEnergie wordt onder meer gezegd:

 

Frans: “Lieve schat hartstikke mooi verhaal, maar zijn jullie de goedkoopste?”

Medewerkster: “Ja, wij zijn echt de goedkoopste. En overstappen is zo gepiept.”

Frans: “Dus jij zegt: doen.’

Medewerkster: “Ja, gewoon doen.”

Frans: “Nou, dan toch maar die handtekening hè?”

 

En:

Frans: “Ik krijg toch geen ruzie met Maris hè, dat ik hier straks zonder stroom zit?”

Medewerkster: “Natuurlijk niet Frans. Er verandert helemaal niks, je betaalt alleen minder.”

 

In beeld verschijnt onder meer volgende de tekst:

‘Kijk op nederlandenergie.nl’

‘Prijsvergelijking o.b.v. gemiddeld verbruik elektriciteit en gas, voor onbepaalde tijd en tegen reguliere variabele tarieven (peildatum 31 augustus 2009).’

 

De klacht

 

NLEnergie beweert de goedkoopste te zijn. Dit klopt voor wat betreft de prijs per kubieke meter gas en per k Wh. Echter, door bijkomende kosten is NLEnergie niet de goedkoopste. Het vastrecht ligt bijna 4 keer hoger dan bij andere aanbieders. Er zijn bijkomende kosten doordat personen met een uitkering geen gebruik kunnen maken van automatische incasso en zijn aangewezen op de duurdere kosten van acceptgiro.

In tegenstelling tot andere aanbieders worden verhuiskosten van € 25,- in rekening gebracht. Ook zijn er dure opslagkosten in geval van te late betaling. Omdat de energieprijzen slechts onderdeel zijn van de totale kosten, is de ongenuanceerde claim van adverteerder onjuist en misleidend, in het bijzonder ten aanzien van gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

 

Het verweer

 

De Commissie vat het verweer als volgt samen. De televisiecommercial is in grote lijnen te vergelijken met eerdere campagnes. De gehanteerde prijsvergelijking is door de Energiekamer van de NMa juist bevonden, welk oordeel de Commissie in haar eerdere uitspraak dienaangaande heeft overgenomen. In de Consumentengids van oktober 2009 is wederom geconcludeerd dat NLEnergie het goedkoopste is ten aanzien van een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Dit is het ‘meest voorkomende’ contract in de Nederlandse energiemarkt. In de televisiecommercial wordt aan het eind vermeld dat de prijsvergelijking op dit veel voorkomende contract betrekking heeft.

 

Klager zou niet ontvankelijk moeten worden verklaard nu hij het aan de kaak stellen van misleidende reclame blijkens zijn statuten niet ten doel wordt gesteld. Klager bevestigt dat NLEnergie de goedkoopste is voor verbruik van energie en gas. In de commercial en tag-on wordt verder verwezen naar de website waar de laagste prijsgarantie nader wordt gespecificeerd. Tevens merkt adverteerder op dat het vastrecht wel degelijk in de prijsvergelijking wordt betrokken. Dit geldt niet voor de eenmalige, bijzondere kosten voor acceptgiro en verhuizing. Zelfs al zou dit wel het geval zijn, dan blijkt NLEnergie nog steeds voordeliger dan andere aanbieders uit de bus te komen. Dat personen met een uitkering geen automatische incasso kunnen aanvragen is onjuist.

 

De repliek

 

De Commissie vat de repliek als volgt samen. Hoewel niet specifiek in zijn statuten genoemd, valt het indienen van de klacht wel degelijk onder de ruime belangenbehartiging door klager.  De consument wordt misleid nu vaste kosten, zoals het vastrecht, onafhankelijk van de omvang van het verbruik in rekening worden gebracht. Bij minder verbruik zal het voordeel dus kleiner zijn.

 

De dupliek

 

Klager gaat er in zijn repliek aan voorbij dat de aldaar genoemde punten in het geheel geen betrekking hebben op de gewraakte reclame-uiting. Adverteerder stelt ‘de goedkoopste’ te zijn en onderbouwt deze bewering. NLEnergie wijst in de prijsvergelijkingen op haar website uitdrukkelijk op de invloed van het vastrecht op het prijsvoordeel. Het prijsvoordeel van de consument is gelegen in het leveringstarief.

 

De mondelinge behandeling

 

Adverteerder handhaaft zijn standpunt en licht zijn verweer toe.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) Het verweer van adverteerder dat klager niet ontvankelijk moet worden verklaard op grond van zijn statutaire doelstelling, treft geen doel. Het staat klager vrij al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid over een reclame-uiting bij de Commissie een klacht in te dienen. Niet relevant of vereist is dat dit expliciet ten doel wordt gesteld in zijn statuten.

 

2) In de televisiecommercial beantwoordt een medewerkster van NLEnergie de vraag van Frans Bauer of adverteerder de goedkoopste is met: “Ja, wij zijn echt de goedkoopste.” De Commissie stelt voorop dat het gebruik van een dergelijk superlatief voor een specifiek product alleen is toegestaan, indien adverteerder de juistheid daarvan aantoont. De Commissie verwijst in dit verband naar de Algemene aanbevelingen sub e van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Adverteerder onderbouwt zijn claim ‘de goedkoopste’ te zijn door te verwijzen naar een e-mail van 10 april 2009 van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Eerder heeft de Commissie in haar beslissing van 27 april 2009 daaruit afgeleid dat de reclame-uiting van adverteerder feitelijk juist is, voor zover het de stelling betreft dat zijn product het goedkoopste is. Voorts onderbouwt adverteerder zijn stelling met onderzoek van de Consumentenbond – gepubliceerd in de Consumentengids van mei en oktober 2009 – waarin is geconcludeerd dat NLEnergie voor wat betreft het product ‘Contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven’ het goedkoopste is. Aan het einde van de commercial wordt duidelijk vermeld dat de gedane bewering betrekking heeft op voornoemd product. Nu uit de commercial en de tag-on blijkt ten aanzien van welk product de claim is gehanteerd, oordeelt de Commissie dat de reclame-uiting niet onjuist of misleidend is en acht zij de klacht ongegrond.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken