a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

energie, Gas, water en elektra

Dossiernr:

2014/00549

Datum:

02-12-2014

Uitspraak:

CVB Afwijzing Bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

energie, Gas, water en elektra

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

Het College van Beroep [2 december 2014]

De grieven

Het College vat deze samen en deelt deze als volgt in.

Grief 1

De Commissie heeft onvoldoende rekening gehouden met de timing van de uiting en het gebruik van het woord “binnenkort” in de uiting. Logischerwijs zou PrizeWize de e-mail twee maanden voor de afloop van het contract moeten verzenden zodat men zonder boete kan overstappen van energieleverancier. PrizeWize verzendt in plaats daarvan de e-mail gemiddeld drie maanden voor het einde van het contract. Hierdoor neemt PrizeWize bewust en onnodig het risico dat de ontvanger te vroeg zijn bestaande contract opzegt. Appellant vindt dat sprake is van misleiding.

Grief 2

De Commissie heeft onvoldoende rekening gehouden met de lay-out van de uiting. Door de combinatie van de titel van de e-mail ((“herinnering”) in een groot font en negatief gedrukt, wordt de indruk gewekt dat er een service is verricht door PrizeWize, namelijk het controleren van de einddatum van het contract. Deze suggestie wordt ook gewekt door de verwijzing naar het “binnenkort” aflopen van het contract. Omdat PrizeWize met de Consumentenbond samenwerkt, mag de gemiddelde consument verwachten dat zijn belangen in het onderhavige meer worden behartigd dan bij andere organisaties. De e-mail is bovendien afkomstig van een vertrouwenwekkende partij, lijkt gebaseerd op computergegevens en is ontvangen in een periode rondom het aflopen van het contract. Appellant meende daardoor dat de einddatum al gecontroleerd was en vond het niet nodig zelf deze datum te controleren, mede omdat PrizeWize een probleemloze overstap belooft. Een dergelijke service wordt echter niet door PrizeWize verricht. Zij blijkt geen toegang te hebben tot het Contract Einde Register. Klager hoefde dit niet te weten.

Het antwoord in appel

Op het verweer zal hierna, voor zover nodig, worden ingegaan.

De mondelinge behandeling

De namens PrizeWize verschenen personen lichten het verweer nader toe.

Het oordeel van het College

1. De uiting betreft een op 22 januari 2014 aan appellant verzonden e-mail met als onderwerp “Herinnering: je energiecontract verloop binnenkort”. In de e-mail wordt dit toegelicht door erop te wijzen dat appellant op 5 april 2013 bij PrizeWize een aanvraag heeft gedaan voor een energiecontract met een looptijd van 1 jaar. Vervolgens wordt gezegd: “Je contract is afgelopen of loopt binnenkort af”, direct gevolgd door de oproep aan appellant om “de exacte einddatum” te bekijken op het contract dat hij van zijn huidige energieleverancier heeft ontvangen.

2. Uit de context van de uiting volgt naar het oordeel van het College duidelijk dat PrizeWize geen inzicht heeft in de einddatum van het contract. Dit blijkt met name uit het feit dat zij niet weet of het contract al is afgelopen of binnenkort afloopt, en het feit dat zij appellant oproept voor de exacte einddatum het huidige contract te bekijken. Voorts staat in de e-mail dat men probleemloos en zonder boete kan overstappen “als” het contract binnen 2 maanden afloopt, welke mededeling eveneens impliceert dat PrizeWize de einddatum niet kent. Aldus is voldoende duidelijk dat de kennisgeving dat het energiecontract “binnenkort” afloopt niet is gebaseerd op informatie uit het contract, maar uitsluitend verband houdt met het feit dat appellant op 5 april 2013 via PrizeWize een aanvraag voor een energiecontract heeft gedaan.

3. De gemiddelde consument die op deze wijze door PrizeWize wordt geïnformeerd, zal begrijpen dat indien hij van energieleverancier wil wisselen, hij voor de juiste opzegdatum niet op de inhoud van de e-mail kan afgaan, nu deze geen nauwkeurige informatie bevat omtrent het moment waarop het huidige contract eindigt. In plaats daarvan zal die consument begrijpen dat hij zelf de einddatum van het contract dient te controleren en verantwoordelijk is voor opzegging van dit contract op het juiste moment, te weten binnen twee maanden voor de afloop van het contract. Het College acht het op grond van het voorgaande niet misleidend dat PrizeWize reeds ongeveer drie maanden voor de einddatum van het huidige contract appellant heeft geïnformeerd over het “binnenkort” aflopen van dat contract.

4. De stelling van appellant dat hij erop mocht vertrouwen dat een service is verricht door PrizeWize, namelijk het controleren van de einddatum van het contract, stuit op het voorgaande af en wordt door het College verworpen. Ook overigens is het College van oordeel dat de uiting niet de boodschap bevat of het vertrouwen wekt dat met onmiddellijke ingang probleemloos en zonder boete kan worden overgestapt. Het College onderschrijft derhalve het oordeel van de Commissie dat de uiting niet onjuist of misleidend is. Derhalve wordt beslist als volgt.

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing van de Commissie.

 

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een op 22 januari 2014 aan klager gezonden email van adverteerder. In de onderwerpregel staat: ‘Herinnering: je energiecontract verloopt binnenkort’. In de email staat onder meer:

‘Op 5 april 2013 heb je via PrizeWize een aanvraag gedaan voor Actie Groen Flex 1 jr. & Actie Gas Flex 1 jr. van E.ON. Je contract is afgelopen of loopt binnenkort af. Kijk voor de exacte einddatum op het contract dat je van je huidige leverancier hebt ontvangen. Als je niets doet, dan wordt je contract automatisch verlengd zonder actiekorting.(…) Probleemloos overstappen Als je contract binnen 2 maanden afloopt, kun je probleemloos en zonder boete overstappen. De nieuwe leverancier controleert de einddatum van je contract in het Contract Einde Register (CER). Je nieuwe contract gaat in vanaf de einddatum van je huidige contract. Je oude contract wordt voor je opgezegd. Een probleemloze overstap dus!’

De klacht

De reclame-uiting (herinneringsemail) is misleidend. Hierin staat dat het energiecontract van klager bijna is verlopen. De uiting heeft klager ertoe bewogen de overstap te maken van energieaanbieder E-ON naar Energiedirect. Het energiecontract van klager bleek echter pas 4 maanden later (in juni 2014) te eindigen met als gevolg dat klager een boete moest betalen aan E-ON, zodat van ‘probleemloos overstappen’ zoals adverteerder de consument voorhoudt in haar herinneringsemail, volgens klager geen sprake is. PrizeWize heeft geen inzage in het Einde Contract Register en door deze email te versturen worden consumenten op het verkeerde been gezet. PrizeWize heeft onzorgvuldig gehandeld door na te laten expliciet bij klager navraag te doen of klager vervroegd weg wilde bij E.ON. Energiedirect (de nieuwe energieleverancier) neemt geen enkele verantwoordelijkheid en verwijst naar adverteerder.

Het verweer

PrizeWize informeert haar klanten zo volledig mogelijk over de overstapprocedure, waaronder de opzegtermijnen en de gevolgen van een te vroege overstap. In de reclame-uiting herinnert PrizeWize klager aan het feit dat zijn energiecontract binnenkort afloopt. PrizeWize wijst klager er reeds in de eerste alinea van de uiting op dat hij voor de exacte einddatum zijn contract dient te raadplegen. Ook vermeldt PrizeWize dat de overstap probleemloos verloopt wanneer een nieuw contract wordt aangevraagd in de laatste twee maanden van het bestaande contract en wordt uitgelegd dat de nieuwe energieleverancier de einddatum van het bestaande contract controleert in het Contract Einde Register (CER). Nergens wekt PrizeWize de indruk dat zij de einddatum van het contract van klager controleert of dat PrizeWize toegang zou hebben tot het CER. In de uiting wordt voorts vermeld dat het contract automatisch wordt verlengd (zonder actiekorting) als de consument niets doet. PrizeWize heeft klager zowel bij de herinneringsmail van 22 januari 2014, via haar website alsmede in de bevestiging van de aanvraag voorzien van voor de overstapprocedure van belang zijnde informatie. Op grond van vorenstaande acht adverteerder haar reclame-uiting (herinneringsmail) niet misleidend.

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie begrijpt de klacht aldus, dat volgens klager de onderhavige reclame-uiting (herinneringsmail) misleidend is omdat PrizeWize meedeelt dat zijn contract bijna afloopt, zonder dat PrizeWize weet of die mededeling juist is. Voorts wijst zij de consument in de uiting niet danwel onvoldoende op de (financiële) consequenties van een overstap naar een andere energieaanbieder, volgens klager.

2. PrizeWize heeft aangevoerd dat zij consumenten die via haar site een aanvraag hebben gedaan voor een energiecontract ongeveer 9 maanden later een herinneringsemail stuurt. In deze email informeert zij de consument dat zijn contract binnenkort afloopt, maar wijst er daarbij expliciet op dat hij voor de exacte einddatum het contract dient te raadplegen. Voorts wordt de consument erop gewezen dat hij probleemloos en zonder boete kan overstappen indien zijn contract binnen twee maanden afloopt en dat het nieuwe contract in dat geval ingaat vanaf de einddatum van het huidige contract.

3. Naar het oordeel van de Commissie wordt aldus in de bestreden uiting voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk gemaakt dat hij zelf dient na te kijken wat de einddatum van zijn lopende energiecontract is en of hij dus – gelet op de genoemde termijn van twee maanden voor afloop van het contract – daadwerkelijk probleemloos kan overstappen.

4. Op grond van het vorenstaande is er geen sprake van het verstrekken van onjuiste informatie of van het niet danwel te laat door PrizeWize verstrekken van essentiële, danwel onduidelijke informatie. Dat klager kennelijk niet heeft gecontroleerd of zijn contract binnen twee maanden afliep, en dat hij daardoor een boete moest betalen, kan op grond van het voorgaande niet tot het oordeel leiden dat de uiting misleidend is.

5. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de Reclame Code Commissie van 1 september 2014

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken