a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2017/00356

Datum:

25-07-2017

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft, voor zover de klacht ter zitting is gehandhaafd en gezien de nadere toelichting van de klacht ter zitting, de volgende uitingen:

1.

Een uiting op www.schiphol.nll/pagina/taxfree-kortingen/. Daarin staat onder de aanhef: “Mooi meegenomen” onder meer:

“Taxfree winkelen binnen de EU

In 1999 zijn de regels vanuit de overheid aangepast en werd echt taxfree winkelen afgeschaft voor reizigers binnen de EU. Reizigers naar bestemmingen buiten de EU konden en kunnen nog steeds belastingvrij aankopen doen. Om te voorkomen dat reizigers afhankelijk van hun bestemming een andere prijs zouden moeten betalen, hebben de winkeliers op de luchthaven afgesproken de prijzen voor EU en niet EU-bestemmingen gelijk te trekken. Het bedrag dat door jou, als je binnen de EU reist, aan btw wordt betaald over diverse producten, nemen de winkels voor eigen rekening. Zo blijft het mogelijk om de prijzen lager te houden. Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen daardoor winkelen tegen taxfree prijzen”.

2.

Een uiting op www.seebuyflyhappyhour.nl/voordelen-seebuyfly/. Daarin staat onder het kopje “Laagste prijs garantie” een blauwe pijl met daarin de tekst:

“LOWEST

 PRICE

 GUARANTEE”.

Naast de pijl staat de tekst:

“Hou je ogen goed open terwijl je koopjes jaagt in onze winkels. Want als je producten met een blauwe pijl ziet, zijn deze gegarandeerd het goedkoopst van Nederland. Als je het product ergens anders vindt voor een lagere prijs, betalen we je het verschil. Beloofd is beloofd”. 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De klacht behelst de “misleidende manier” waarop Schiphol c.q. See Buy Fly reclame maakt met de term “taxfree” in haar uitingen, aldus klager (hierna ook: de Consumentenbond). De klacht vloeit voort uit een onderzoek van de Consumentenbond, najaar 2015, naar “de claims” van de See-Buy-Fly-winkels. Daaruit bleek dat het beloofde prijsvoordeel niet of nauwelijks bestond en dat er geen sprake was van “belastingvrije” aankopen.

Meer concreet doet “See Buy Fly” drie beloften, die niet worden waargemaakt. Deze beloften zijn, aldus de Consumentenbond:

A.

Winkeliers betalen de BTW voor passagiers die binnen de EU reizen“.

Dat is onjuist en in strijd met de wet, zoals de Belastingdienst ook aan de Consumentenbond heeft bevestigd. Elke passagier die binnen de EU reist, is verplicht BTW te betalen. Dat staat ook op de kassabon.

De Consumentenbond licht dit bezwaar nader toe, als volgt.

In dezelfde winkel kocht de Consumentenbond na elkaar tweemaal hetzelfde product, waarvan eenmaal met een instapkaart voor een non-EU-vlucht. Op de desbetreffende kassabon staat geen BTW. Het tweede product werd gekocht met een instapkaart voor een vlucht met bestemming binnen de EU. Op de kassabon van die aankoop staat dat men als passagier BTW betaalt, inclusief een specificatie van het bedrag. Bij dezelfde  test in een andere winkel, staat op de bon ‘Your sale is VAT paid (EU)’.

De claim dat winkeliers BTW betalen voor passagiers die binnen de EU reizen, is dus onwaar, aldus de Consumentenbond.

B.

Schiphol garandeert de laagste prijs“.

De Consumentenbond trof 7 van 15, in januari 2017 onderzochte aanbiedingen, en wel zogenaamde “Special Offers” met een ‘Laagste Prijsgarantie’, ondanks de ‘Laagste Prijsgarantie’, goedkoper aan in reguliere (web)winkels dan op Schiphol, dit terwijl de prijs op Schiphol exclusief BTW is en in reguliere winkels inclusief BTW.

De Consumentenbond licht dit bezwaar nader toe, als volgt.

Verwezen wordt naar bijlage 2 bij de klacht, inhoudende een overzicht van de betreffende prijsvergelijkingen. Wanneer See Buy Fly oprecht een deel van haar producten tegen de laagste prijs zou willen aanbieden, zou zij de prijzen elders controleren en eventueel haar eigen prijzen daarop bijstellen. Ook nadat de Consumentenbond Schiphol hierop in november 2015 had gewezen, is dat niet gebeurd.

C.

Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen winkelen tegen taxfree prijzen

Blijkens onderzoek van de reguliere prijzen van de Special Offers worden deze  normaliter voor een totaalprijs van € 992,85 (exclusief BTW) verkocht. Als dat de taxfree-prijs zou voorstellen, dan zou de gangbare prijs buiten Schiphol rond de € 1200 liggen. De Consumentenbond kon de betreffende producten echter aanschaffen voor € 632 in webwinkels en voor € 737 in reguliere winkels. Er is daarom geen sprake van ‘winkelen tegen taxfree-prijzen’, aldus de Consumentenbond. De producten op Schiphol zijn zelfs tot 50% duurder.

De Consumentenbond licht dit bezwaar nader toe, als volgt.

Ook hier wordt verwezen naar de prijsvergelijkingen, opgenomen in bijlage 2 bij de klacht. De claim “Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen winkelen tegen taxfree prijzen” heeft betrekking op de winkels in het See Buy Fly-gedeelte van de luchthaven en suggereert dat reizigers daar winkelen tegen prijzen waarover geen BTW geheven wordt. Dat zou op luxe-artikelen een korting van zo’n 18% opleveren. Daarvan is geen sprake.

De Consumentenbond verzoekt de Commissie te oordelen dat de bestreden uitingen in strijd zijn met artikel 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Het verweer

Namens Luchthaven Schiphol (hierna: “Schiphol”) is onder meer het volgende aangevoerd. 

Vooropgesteld moet worden dat de Commissie oordeelt over afzonderlijke en specifieke reclame-uitingen. Voor zover de Consumentenbond een algemene klacht zou richten tegen “de misleidende manier” waarop Schiphol c.q. See Buy Fly reclame maakt met de term “taxfree” in haar uitingen, moet deze klacht volgens Schiphol worden afgewezen.

De specifieke uitingen van Schiphol die in het klachtschrift worden besproken, zijn:

A.

Winkeliers betalen de BTW voor passagiers die binnen de EU reizen“.

B.

Schiphol garandeert de laagste prijs“.

C.

Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen winkelen tegen taxfree prijzen“.

Dit zijn volgens Schiphol de enige uitingen die in deze kwestie voor liggen.

Met betrekking tot de uitingen A, B respectievelijk C merkt Schiphol onder meer het volgende op.

Ad A. “Winkeliers betalen de BTW voor passagiers die binnen de EU reizen“.

In 1999 zijn de regels vanuit de overheid ten aanzien van taxfree winkelen aangepast. Belastingvrij winkelen -in fiscale zin- werd afgeschaft voor reizigers binnen de EU. Reizigers naar bestemmingen buiten de EU konden en kunnen wel nog steeds -wederom in fiscale zin- belastingvrij aankopen doen. Om te voorkomen dat reizigers afhankelijk van hun bestemming een andere prijs zouden moeten betalen, hebben winkeliers op Schiphol afgesproken de prijzen voor EU en niet-EU bestemmingen gelijk te trekken. Het bedrag dat door de consument die binnen de EU reist aan btw wordt betaald, wordt door de winkels voor eigen rekening genomen.

Uit de klacht volgt dat de Consumentenbond niet betwist dat de winkeliers daadwerkelijk btw aan de Belastingdienst afdragen ten aanzien van intra-EU verkopen. De Consumentenbond neemt volgens Schiphol enkel het standpunt in dat Schiphol de consument misleidt door in de uiting te stellen dat winkeliers de btw betalen voor passagiers die binnen de EU reizen, terwijl dat volgens haar niet zou mogen. Daarover merkt Schiphol het volgende op.

Allereerst geldt dat in de uiting onder de aanhef: “Mooi meegenomen” en het kopje “Taxfree winkelen binnen de EU” onder meer staat:

“Het bedrag dat door jou, als je binnen de EU reist, aan btw wordt betaald over diverse producten, nemen de winkels voor eigen rekening” oftewel de consument is de fiscale  btw-betaler, de winkelier neemt de economische waarde daarvan voor zijn rekening. Dat is feitelijk juist, aldus Schiphol.  

Ook de uiting die hier direct op volgt, onder het kopje “Je voordeel”, namelijk:

“Doordat de btw op producten door de winkeliers betaald wordt (…)” kan niet misleidend zijn, omdat de consument deze in samenhang leest met de uiting die daar direct aan vooraf gaat, namelijk: “Het bedrag dat door jou, als je binnen de EU reist, aan btw wordt betaald (…)”.

In dit kader is volgens Schiphol van belang dat de consument gewend is aan ‘btw acties’, zoals bijvoorbeeld “BTW Weg Ermee” en “Wij betalen voor jou de btw”. Uit eerdere uitspraken van de Commissie volgt dat bij winkelacties waarbij wordt geclaimd dat de consument  geen btw hoeft te betalen, de gemiddelde consument een dergelijke actie zal opvatten in die zin dat de winkelier de economische waarde van de btw vergoedt (zonder dat er sprake is van ontslag van financieel-juridische verplichtingen).

De gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende consument zal niet verwachten dat de tegemoetkoming van de winkeliers op Schiphol richting de intra-EU reiziger, bestaande uit het gelijktrekken van de winkelprijzen, betekent dat hij wordt ontslagen van een fiscaal-juridische verplichting. De consument zal volgens Schiphol begrijpen dat de winkeliers de economische waarde van de btw voor hun rekening nemen.

Schiphol concludeert dan ook dat van misleiding geen sprake is. Wel heeft zij besloten de uiting nog verder te verduidelijken, maar zij benadrukt dat deze aanpassing geen erkenning van misleiding inhoudt. Op de website staat nu:

“Voor het bedrag dat door jou, als je binnen de EU reist, aan btw wordt betaald over diverse producten, bieden de winkels een compensatie. De winkels komen jou als klant tegemoet in het BTW bedrag dat is inbegrepen in je aanschaffing als je binnen de EU reist.”

Ad B: “Schiphol garandeert de laagste prijs“.

Schiphol meent dat als een laagsteprijsgarantie in de praktijk door een adverteerder goed wordt nageleefd doordat een consument, indien hij het product elders goedkoper heeft gezien, daadwerkelijk het prijsverschil of de prijs van het gehele product retour ontvangt, het gebruik van een laagsteprijsgarantieclaim niet misleidend is. Schiphol hanteert heldere voorwaarden die van toepassing zijn op laagsteprijsgarantie.

In deze voorwaarden, overgelegd als bijlage 1 bij het verweer, staat bijvoorbeeld dat  deze garantie niet geldt ten opzichte van webwinkels. De vergelijkingen die de Consumentenbond maakt, gaan reeds om die reden niet op. Zelfs indien vergelijkingen met webwinkels relevant worden geacht, moet eerst komen vast te staan dat het om authentieke producten gaat en niet om namaakproducten.

Door de Consumentenbond wordt niet betwist dat Schiphol prijsverschillen terugbetaalt. Desalniettemin is Schiphol onverplicht bereid daarvan bewijs  te tonen. Zij verwijst in dat kader naar twee voorbeelden, overgelegd als bijlage 2 bij het verweer.

Ad C. “Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen winkelen tegen taxfree prijzen“.

Passagiers met bestemmingen buiten de EU betalen geen btw. Prijzen zijn dus ‘taxfree’.

Ten aanzien van passagiers die binnen de EU reizen, geldt dat de winkeliers het bedrag dat deze passagiers aan btw betalen voor eigen rekening nemen. Nu de prijzen voor passagiers die vertrekken naar een EU-land gelijk zijn getrokken met de taxfree prijzen die passagiers die vertrekken naar een niet EU-land, kunnen alle vertrekkende passagiers op Schiphol winkelen tegen taxfree prijzen. Die uiting is feitelijk juist en misleidt niet, aldus Schiphol.

De Consumentenbond wil doen geloven dat de term ’taxfree’ betekent dat een product per definitie altijd goedkoper moet zijn dan in een fysieke winkel of zelfs een webshop. Dit is onjuist.

Immers, taxfree -oftewel belastingvrij- betekent niet dat een voordeel ten opzichte van een specifiek basisbedrag, zoals bijvoorbeeld een adviesprijs wordt behaald. Het enige wat ‘taxfree prijzen’ wil zeggen is dat de prijzen ‘belastingvrij’ zijn. Over ‘belastingvrij’ zegt Van Dale onder meer:

“1 niet aan belasting onderworpen”.

Taalkundig gezien is ‘taxfree’ op geen enkele andere wijze een vastomlijnd begrip.

Aangezien de maatman-consument bekend is met winkelen op een vliegveld interpreteert hij de uiting ‘winkelen tegen taxfree prijzen’ op de wijze zoals door Schiphol voorzien met de uiting, namelijk winkelen na de paspoortcontrole, in bijzondere winkels tegen attractieve prijzen. ‘Taxfree winkelen’ op een vliegveld is dus een ingeburgerd begrip.

 Schiphol concludeert dat van enige misleiding geen sprake is.

Omdat ‘taxfree’ taalkundig niets meer betekent dan belastingvrij, heeft Schiphol wel besloten om de uitingen zodanig aan te passen, dat deze voornoemde consumenteninterpretatie nog beter reflecteren. Ook hier geldt dat deze aanpassing geen erkenning van misleiding inhoudt. Schiphol heeft de volgende tekst op haar website geplaatst:

Zo werkt taxfree winkelen

Als je vliegt vanaf Schiphol kan je in de See Buy Fly wereld na de paspoortcontrole nog steeds aankopen doen tegen taxfree prijzen. Waarheen je ook vliegt. Je hebt voor deze aankopen alleen een boardingcard nodig en daarna hoef je alleen nog te genieten van je voordelige aankopen.

Taxfree winkelen binnen de EU

In 1999 zijn de regels vanuit de overheid aangepast en werd echt taxfree winkelen afgeschaft voor reizigers binnen de EU. Reizigers naar bestemmingen buiten de EU konden en kunnen nog steeds belastingvrij aankopen doen. Om te voorkomen dat reizigers afhankelijk van hun bestemming een andere prijs zouden moeten betalen, hebben de winkeliers op de luchthaven afgesproken de prijzen voor EU en niet-EU bestemmingen gelijk te trekken. Voor het  bedrag dat door jou, als je binnen de EU reist, aan btw wordt betaald over diverse producten, bieden de winkels een compensatie. De winkels komen jou als klant tegemoet in het BTW bedrag dat is inbegrepen in je aanschaffing als jij binnen de EU reist. Zo blijft het mogelijk om de prijzen voor alle bestemmingen even aantrekkelijk te houden. Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen daardoor winkelen tegen dezelfde aantrekkelijke prijzen.

Je voordeel

Doordat de winkeliers EU passagiers tegemoet komen in de BTW, heb je als consumenten op Schiphol altijd hetzelfde voordeel, ongeacht je bestemming. Ook bieden de winkels op Schiphol special offers over het hele assortiment. Die special offers worden elke twee maanden speciaal geselecteerd uit het aanbod in het winkelcentrum. Daarnaast is het brede assortiment een voordeel. Op Schiphol vind je toonaangevende merken, maar ook speciaalzaken met bijzondere drank en delicatessen onder één dak.

Uitzonderingen

Voor tabak zijn er twee prijzen: voor bestemming binnen de EU (gelijk aan lokaal) en buiten de EU (taxfree dus goedkoper). De EU staat het namelijk niet toe de prijzen voor tabak te verlagen. Er zijn daarnaast een paar categorieën die buiten de reguliere regels vallen, zoals boeken, tijdschriften, bloemen en bloembollen. Hierover moet wel belasting worden betaald, ook door reizigers met een bestemming buiten de EU”.

Schiphol hecht waarde aan de visie van de Commissie op het bovenstaande. Zij staat open voor suggesties voor verdere verbetering.

Op grond van al het voorgaande verzoekt Schiphol de Commissie de klacht af te wijzen.  

 

De mondelinge behandeling

De standpunten van beide partijen zijn toegelicht. Op die toelichting zal worden teruggekomen in het oordeel voor zover dat voor de beoordeling van de klacht van belang is. 

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Voorafgaand aan het verdere inhoudelijke debat is ter zitting eerst vastgesteld op welke tekstgedeelten de klacht precies betrekking heeft. Aanleiding hiervoor is het feit dat de in de klacht, met aanhalingstekens aangehaalde “beloften”, die volgens de Consumentenbond niet worden waargemaakt, niet met zoveel woorden voorkomen in de bij de klacht overgelegde afdrukken van de bestreden uitingen, waarin wel bepaalde tekstgedeelten door de Consumentenbond groen zijn gearceerd.

Uitgaande van de in de klacht aangehaalde “beloften” A, B respectievelijk C heeft de Consumentenbond ter zitting per “belofte” geconcretiseerd tegen welke tekstgedeelten de klacht precies gericht is. Het gaat, per “belofte”, om de volgende tekstgedeelten:

Ad A.

“Het bedrag dat door jou, als je binnen de EU reist, aan btw wordt betaald over diverse producten, nemen de winkels voor eigen rekening”.

Ad B.

Een uiting op www.seebuyflyhappyhour.nl/voordelen-seebuyfly/. Daarin staat onder het kopje “Laagste prijs garantie” een blauwe pijl met daarin de tekst:

“LOWEST

 PRICE

 GUARANTEE”.

Naast de pijl staat de tekst:

“Hou je ogen goed open terwijl je koopjes jaagt in onze winkels. Want als je producten met een blauwe pijl ziet, zijn deze gegarandeerd het goedkoopst van Nederland. Als je het product ergens anders vindt voor een lagere prijs, betalen we je het verschil. Beloofd is beloofd”. 

Ad C.

“Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen daardoor winkelen tegen taxfree prijzen”.

Bovengenoemde tekstgedeelten zijn terug te vinden in de eerste 4 pagina’s van het bij de klacht overgelegde mapje met daarop de sticker “Claims Schiphol”.

Desgevraagd is namens de Consumentenbond meegedeeld dat de klacht niet is gericht tegen overige groen gearceerde tekstgedeelten in de bij de klacht overgelegde bijlagen. Het betreft hier bijvoorbeeld groen gearceerde tekstgedeelten onder het kopje “Veel gestelde vragen”.

2.

Met betrekking tot de verschillende bestreden tekstgedeelten en de daartegen gerichte bezwaren van de Consumentenbond oordeelt de Commissie als volgt. 

3.

Ad A en C.

Deze tekstgedeelten lenen zich voor gezamenlijke behandeling, nu beide onder het kopje “Taxfree winkelen binnen de EU” staan, en wel vlakbij elkaar.

In deze tekstgedeelten wordt naar het oordeel van de Commissie noch gesteld noch gesuggereerd dat winkeliers de BTW betalen voor passagiers die binnen de EU reizen en/of dat passagiers binnen de EU zelf geen BTW betalen. In tegendeel, de betreffende tekst begint met: “Het bedrag dat door jou, als je binnen de EU reist, aan btw wordt betaald over diverse producten (…)”. Deze zinsnede wordt gevolgd door: “nemen de winkels voor eigen rekening”.

Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument deze laatste zinsnede gelet op de context van de gehele tekst onder het kopje “Taxfree winkelen binnen de EU”, waarin wordt uitgelegd dat “echt taxfree winkelen” in 1999 is afgeschaft voor reizigers binnen de EU, aldus opvatten: de winkelier neemt het nadeel van het feit dat de prijzen voor EU-reizigers en niet EU-reizigers gelijk zijn getrokken voor zijn rekening, in die zin dat hij van het ontvangen verkoopbedrag ter zake van de verkoop aan de EU-reiziger BTW moet afdragen, terwijl dit niet het geval is voor wat betreft het ontvangen verkoopbedrag ter zake van de verkoop aan de niet EU-reiziger. Met andere woorden: er is een verschil in opbrengst voor de winkelier bij de aankopen van de niet EU-reiziger en de EU-reiziger. 

Aangezien de EU-reiziger dezelfde prijs betaalt als de niet EU-reiziger, en deze laatste belastingvrij aankopen kan doen, wordt in de bewuste tekst gesteld: “Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen daardoor winkelen tegen taxfree prijzen”.

Dat deze taxfree prijzen, althans volgens de Consumentenbond, veelal hoger zijn dan de prijzen die voor dezelfde artikelen gehanteerd worden in winkels buiten Schiphol, doet aan het voorgaande niet af.

4.

Ad B.

Ter onderbouwing van haar bezwaar tegen de tekst die aanvangt met het kopje “Laagste prijs garantie” heeft de Consumentenbond aangevoerd dat hij 7 van 15 in januari 2017 onderzochte aanbiedingen, en wel zogenaamde “Special Offers” met een ‘‘Laagste Prijsgarantie”, ondanks die laagste prijsgarantie, goedkoper aantrof in reguliere (web)winkels dan op Schiphol. De Consumentenbond heeft zich daartoe beroepen op een overzicht van prijsvergelijkingen (opgenomen in Bijlage 2 bij de klacht) met de aanhef “Prijsvergelijking ‘Specials Offers’ mét Laagste Prijsgarantie van See Buy Fly januari 2017”.

Ter zitting heeft Schiphol er op gewezen dat het beroep van de Consumentenbond op deze vergelijking niet opgaat, omdat:

– deze vergelijking deels betrekking heeft op de prijzen van webwinkels, terwijl “internetwinkels” in de toepasselijke voorwaarden van de Laagste Prijs Garantie zijn uitgesloten, en

– uit de vergelijking blijkt dat de daarin opgenomen prijzen van 13 van de 15 artikelen op Schiphol lager zijn dan de prijzen inclusief btw van diezelfde artikelen bij reguliere winkels, van welke laatste prijzen moet worden uitgegaan voor wat betreft de Laagste Prijs Garantie.

De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Het is juist dat “internetwinkels” van de Laagste Prijs Garantie zijn uitgesloten. Dit volgt uit artikel 3 van de bij de klacht overgelegde “Voorwaarden Laagste Prijs Garantie”. Verder blijkt uit het door de Consumentenbond overgelegde overzicht “Prijsvergelijking ‘Specials Offers’ mét Laagste Prijsgarantie van See Buy Fly januari 2017” dat de prijzen van 13 van de 15 artikelen op Schiphol lager zijn dan de prijzen inclusief btw van diezelfde artikelen bij reguliere winkels.

Gelet hierop kan het beroep van de Consumentenbond op dit overzicht niet slagen.

Verder heeft de Consumentenbond niet betwist dat Schiphol een verschil in prijs zoals bedoeld in de Laagste Prijs Garantie daadwerkelijk terugbetaalt, indien een beroep op die garantie wordt gedaan. 

Ter zitting heeft de Consumentenbond nog aangevoerd dat Schiphol de laagste prijs hanteert, maar dat “er niet” staat dat dit niet gebeurt ten opzichte van onder meer uitverkopen, webwinkels, postorderbedrijven, faillissementsverkopen en groothandels. Deze uitzondering is opgenomen in (artikel 3 van) de hiervoor genoemde bij de klacht overgelegde “Voorwaarden Laagste Prijs Garantie”.

De Commissie stelt vast dat in de bestreden tekst met de aanhef “Laagste prijs garantie” wordt gesteld: 

“Want als je producten met een blauwe pijl ziet, zijn deze gegarandeerd het goedkoopst van Nederland. Als je het product ergens anders vindt voor een lagere prijs, betalen we je het verschil. Beloofd is beloofd”, terwijl daarbij niet wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een asterisk, naar voornoemde, beperkende voorwaarden, waarin onder meer internetwinkels worden uitgezonderd. In zoverre is er naar het oordeel van de Commissie sprake van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht uiting 2 in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken