a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2011/00908

Datum:

01-11-2011

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

           

Het betreft verschillende uitingen op de website www.drogisterij.net.

 

De klacht

 

De Keuringsraad heeft Drogisterij.net verschillende malen aangeschreven en gesommeerd de website www.drogisterij.net aan te passen. Ondanks een aantal aanpassingen voldoet de website nog niet aan de geldende regelgeving.

 

Volgens de Keuringsraad bevat de bestreden website meerdere aanprijzingen die in strijd zijn met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), omdat deze in strijd zijn met bepalingen in de Geneesmiddelenwet (Gmw) en de Warenwet. Voorts zijn de uitingen op de website misleidend in de zin van de artikelen 7 en 8.2 onder a en b NRC en is sprake van strijd met de Bijzondere Reclame Code a (Keuringsraad KOAG/KAG), nu de publieksreclame voor geneesmiddelen op de website niet is voorzien van een geldig toelatingsstempel afgegeven door de KOAG.

 

De Keuringsraad heeft zijn klacht als volgt toegelicht.

 

I.

De prijsaanbiedingen en afprijzingen van geneesmiddelen door Drogisterij.net zet consumenten aan tot het kopen van meer geneesmiddelen dan nodig is. Dit is in strijd met artikel 31 in combinatie met artikel 7 van de Code voor Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG). Bovendien handelt Drogisterij.net in strijd met artikel 84 lid 3 Gmw dat expliciet reclame verbiedt die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert. 

 

De Keuringsraad noemt als voorbeelden van niet toegestane prijsaanbiedingen:

a)    “Betadine zalf 50 gr, nu 5% korting

Voordeel : Koop er 3, betaal € 7,55 per stuk. Prijs: € 7,95”

b)    “Cordosyl Mondspoeling 2 mg / 200 ml, nu 3 halen

Voordeel: 3 halen 2 betalen!”

c)    “Prunasine Sir 200 ml, nu 5% korting

Voordeel: koop er 3, betaal € 9,45 per stuk. Prijs € 9,95”.

 

II.

Op de bestreden website worden onder de tab ‘geneesmiddelen’ tevens de gezondheids-producten Pharma Nord Bio-glucosamine en Pharma Nord Bio-glucosamine Forte voor soepele gewrichten verkocht. Daarbij wordt niet vermeld dat het om een gezondheids-product gaat en onder de verdere informatie bij deze producten wordt ten onrechte een RVG (Register van Geneesmiddelen) nummer vermeld van een ander product (geneesmiddel). Het voorgaande is misleidend en in strijd met artikel 8.2 onder a en b NRC. Tevens worden de gezondheidsproducten aldus gepresenteerd als een geneesmiddel, waardoor Drogisterij.net in strijd met artikel 84 Gmw handelt, omdat reclame wordt gemaakt voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend.

 

III.

De  aanprijzingen van diverse gezondheidsproducten bevatten verboden medische claims en  zijn in strijd met artikel 20 lid 2 sub a van de Warenwet en artikel 84 Gmw. Datzelfde geldt voor de reacties op de productpagina, waarin toespelingen worden gemaakt op eigenschappen van de producten inzake het voorkomen, behandelen of genezen van ziekten.

 

De Keuringsraad noemt in dit verband als voorbeelden van niet toegestane aanprijzingen:

d)    Lucovitaal Cranberry X-tra Forte Capsules 50%: “Voorkomt blaasontsteking” en bij de reacties bij dit product: “Ik kreeg regelmatig blaasontstekingen tot mijn huisarts me de sterker gedoseerde Cranberry capsules aanraadde. […] ik kan verzekeren dat ze evengoed hun werk doen. Nog belangrijker: bij mannen zou het prostaatproblemen helpen voorkomen.” en “Mijn redding bij blaasontsteking geweest, ik blijf het nu ook gebruiken, preventief.”

 

e)    A. Vogel Echinaforce Forte Weerstandstabletten: “Bij griep en verkoudheid”.

 

f)     Roter Blaas: in de reacties wordt diverse malen gerefereerd aan blaasontsteking: “Ik had in 5 maanden tijd 2 x blaasontsteking, sinds ik Roter Blaas gebruik helemaal niet meer.” en “Na 14!!! blaasontstekingen in 1 jaar tijd kreeg mijn dochtertje allerlei vervelende onderzoeken in het ziekenhuis. Sinds ze is begonnen met deze tabletten heeft ze geen blaasontsteking meer gehad! Topper!”.

 

Het verweer

 

Ad I.

Afprijzing van RVG/RVH-producten kan op de website niet meer voorkomen, omdat daarop een filter is geplaatst.

Ad II.

In de database hebben inderdaad twee producten gestaan waarbij ten onrechte een RVG nummer (van een product dat veel op deze producten leek) was geplaatst. Direct na melding door de Keuringsraad is het RVG nummer verwijderd.

 

Ad III.

De website is zo aangepast, dat bij gezondheidsproducten geen recensies meer geschreven kunnen worden en oude recensies niet meer worden getoond. Adverteerder zegt toe “vandaag” alle artikelomschrijvingen bij producten te zullen nalopen op eventuele niet toegestane claims.

 

De mondelinge behandeling

 

Mevrouw Galjaard voornoemd heeft aan de hand van pleitnotities het standpunt van de Keuringsraad nader toegelicht. Daaraan is toegevoegd dat adverteerder sinds de eerste aanschrijving door de Keuringsraad op 13 oktober 2010 enkele malen heeft meegedeeld dat er geen prijsaanbiedingen van geneesmiddelen meer op de website (kunnen) voorkomen. Ten tijde van het indienen van de klacht en zelfs enkele dagen geleden heeft de Keuringsraad echter diverse prijsaanbiedingen aangetroffen. Ook is geconstateerd dat het nog steeds mogelijk is bij verschillende gezondheidsproducten een recensie in te voeren. Ondanks de toezegging van adverteerder alle artikelomschrijvingen na te lopen op niet toegestane claims, heeft de Keuringsraad onlangs nog medische claims aangetroffen

bij de gezondheidsproducten Liberty Healthcare Inticare Blaas-3 en Lucovitaal Cranberry X-tra. Deze teksten zijn niet alleen in strijd met artikel 2 NRC, maar ook misleidend omdat de aangeprezen werking niet is aangetoond of aannemelijk gemaakt.

 

Gelet op de ernst van de overtreding verzoekt de Keuringsraad de Commissie een openbare aanbeveling te doen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1)

De Keuringsraad heeft aangevoerd dat de prijsaanbiedingen en afprijzingen van geneesmiddelen door Drogisterij.net in strijd zijn met de artikelen 7 en 31 CPG en artikel 84 lid 3 Gmw. De Commissie overweegt dat haar bevoegdheid beperkt is tot toetsing van reclame-uitingen aan de Nederlandse Reclame Code. De Commissie acht zich niet bevoegd de onderhavige uiting te toetsen aan de Code voor Publieksreclame voor Geneesmiddelen, nu deze code geen deel uitmaakt van de NRC.

Indien de reclame-uiting in strijd wordt bevonden met artikel 84 lid 3 Gmw, is sprake van strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. Artikel 84 lid 3 Gmw luidt: “Reclame die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert wegens het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken, is verboden.” Wat er zij van de juistheid van de stelling van de Keuringsraad dat prijsaanbiedingen leiden tot het kopen door consumenten van meer geneesmiddelen dan nodig is en daardoor het rationele gebruik van geneesmiddelen niet bevorderen, naar het oordeel van de Commissie kan het afprijzen van geneesmiddelen op zichzelf niet worden aangemerkt als ‘het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken’, dat volgens genoemd artikel als oorzaak geldt voor het niet-bevorderen van een rationeel geneesmiddelengebruik.

Dit onderdeel van de klacht wordt afgewezen.

 

2)

Als niet weersproken is komen vast te staan dat de gezondheidsproducten Pharma Nord Bio-glucosamine en Pharma Nord Bio-glucosamine Forte voor soepele gewrichten onder de tab ‘geneesmiddelen’ te vinden zijn. Door adverteerder is voorts erkend dat bij deze producten ten onrechte een RVG nummer is vermeld.

Gelet op het vorenstaande gaat de uiting voor de genoemde producten gepaard met onjuiste informatie over de aard en de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder a en b NRC. Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting betreffende Pharma Nord Bio-glucosamine en Pharma Nord Bio-glucosamine Forte tevens misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

3)

Voorts is de Commissie van oordeel dat de gezondheidsproducten Pharma Nord Bio-glucosamine en Pharma Nord Bio-glucosamine Forte door plaatsing onder de tab ‘geneesmiddelen’ en vermelding van een RVG nummer op zodanige wijze worden aanbevolen, dat de producten dienen te worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van artikel 1 lid 1 aanhef en onder b Gmw. Nu, naar niet is weersproken, voor deze producten geen handelsvergunning is verleend, handelt adverteerder in strijd met artikel 84 Gmw en is de uiting om die reden in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC.   

 

4)

De  Keuringsraad heeft aangevoerd dat de uiting betreffende de gezondheidsproducten Lucovitaal Cranberry X-tra Forte Capsules, A. Vogel Echinaforce Forte Weerstandstabletten en Roter Blaas wegens strijdigheid met artikel 20 lid 2 sub a van de Warenwet en artikel 84 Gmw in strijd is met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.

 

5)

Niet is weersproken dat voor bovengenoemde producten geen handelsvergunning is verleend als bedoeld in artikel 84 Gmw. Indien deze producten als geneesmiddel moeten worden aangemerkt, handelt adverteerder in strijd met artikel 84 Gmw. Krachtens de definitie in artikel 1 lid 1 aanhef en sub b Gmw valt onder het begrip ‘geneesmiddel’ – voor zover hier van belang – iedere substantie die op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. Voorts handelt adverteerder in strijd met artikel 20 lid 2 sub a van de Warenwet, indien moet worden geoordeeld dat in de bestreden uiting aan de genoemde producten, die kunnen worden aangemerkt als voor orale nuttiging door de mens bestemde middelen, eigenschappen worden toegeschreven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziek­te van de mens, of dat op zodanige eigenschappen toespelingen worden gemaakt.

 

6)

Naar het oordeel van de Commissie dienen de onder ‘De klacht’ bij II e) tot en met f) aangehaalde aanprijzingen en reacties van gebruikers te worden opgevat als verboden claims in de zin van artikel 20 lid 2 onder a van de Warenwet. Voorts is de Commissie van oordeel dat de producten Lucovitaal Cranberry X-tra Forte Capsules, A. Vogel Echinaforce Forte Weerstandstabletten en Roter Blaas op zodanige wijze worden aanbevolen, dat de producten dienen te worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van artikel 1 lid 1 aanhef en onder b Gmw. Gelet op het vorenstaande is de uiting betreffende de producten Lucovitaal Cranberry X-tra Forte Capsules, A. Vogel Echinaforce Forte Weerstands-tabletten en Roter Blaas in strijd met artikel 2 NRC.

 

7)

Adverteerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aangeprezen producten Lucovitaal Cranberry X-tra Forte Capsules, A. Vogel Echinaforce Forte Weerstandstabletten en Roter Blaas de werking hebben die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Dit impliceert dat het ervoor moet worden gehouden dat de uiting onjuiste informatie bevat over de van deze producten te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC, welke resultaten als een van de voornaamste kenmerken van de producten moeten worden beschouwd. Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting betreffende Lucovitaal Cranberry X-tra Forte Capsules, A. Vogel Echinaforce Forte Weerstandstabletten en Roter Blaas tevens misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

8)

Nu er, gelet op hetgeen hiervoor onder 3) en 6) is overwogen, sprake is van publieksreclame voor geneesmiddelen, doet het ontbreken van een toelatingsstempel van de Keuringsraad KOAG de reclame-uiting in strijd zijn met de Bijzondere Reclame Code onder a.

 

9)

De Commissie ziet geen aanleiding om deze beslissing, zoals verzocht door de Keuringsraad, als ‘Alert’ onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

 

De beslissing

 

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de bestreden reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 en 7 NRC en de Bijzondere Reclame Code onder a. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie wijst de klacht voor het overige af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken