a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00564

Datum:

21-12-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting van Brainport Biotech Solutions BV op www.brainportbiotechsolutions.com. Daarin staat onder de aanhef “GEZONDHEIDSEFFECTEN DOOR ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOORKOMEN EN GENEZEN” onder meer:

“Het zal inmiddels bij iedereen wel bekend zijn dat we ernstig ziek kunnen worden van elektromagnetische straling van o.a. zendmasten, WiFi, Bluetooth, KPN- of Ziggo-kastjes, snoerloze DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze oortjes, koptelefoons en hoorapparaten, elektrische auto’s, zonnecel-installaties, hoogspanningsleidingen, ventilatoren en elektromotoren, et cetera”

 en
 
“WAT KUNNEN WE ER AAN DOEN??
• Het beste is natuurlijk om blootstelling aan straling zoveel mogelijk te vermijden. Dat is, anno 2020, vechten tegen de bierkaai. Zendmasten komen als paddenstoelen uit de grond en zonder WiFi, bluetooth, DECT-telefoon en mobiele telefoon kun je ook niet meer volwaardig meedoen in de huidige maatschappij. Ook aan hoogspanningsleidingen, zonnepanelen, windmolens, elektrische auto’s, et cetera valt vrijwel niet meer te ontkomen.
 
WE ZULLEN OPLOSSINGEN DUS MOETEN ZOEKEN IN:
• Het optimaliseren van onze gezondheid.
• Het stimuleren van ons zelfhelend vermogen c.q. ons immuunsysteem.
• Het neutraliseren van de schadelijke effecten van straling en, als het kwaad al is geschied.
• Het repareren van de opgelopen schade”.
 
Rechts van bovenbedoelde “oplossingen” staat:
“HANDREIKING DOOR DE SCHRIJVER VAN DIT ARTIKEL
Het optimaliseren van onze gezondheid
(…)
Het stimuleren van ons zelfhelend vermogen c.q. ons immuunsysteem
– ook het stimuleren van ons zelfhelend vermogen ligt best wel voor de hand. De oplossing die wij daarin hebben gevonden is het drinken van MRET (Moleculaire Resonantie Effect technologie) Water. Wij importeren hiervoor, als enige in Europa, de gepatenteerde MRET Water Activator.
De MRET Water Activator geeft ons drinkwater een dusdanige structuur, dat dit veel gemakkelijker onze cellen binnengaat (om voedingsstoffen af te leveren) en onze cellen weer uit gaat (om afvalstoffen af te voeren). Dit brengt onze cellen en bijgevolg onze organen en overige lichaamsdelen in optimale conditie, waardoor ons lichaam, weer optimaal gaat functioneren.
(…)”.
Het neutraliseren van de schadelijke effecten van straling
(…)
Het repareren van de opgelopen schade
(…)”.
 
Onderaan de uiting staat: “Voor meer informatie: (naam) – Brainport Biotech Solutions BV – E-mail: (adres waarin hiervoor bedoelde “naam”).

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Beweerd wordt “dat we ernstig ziek kunnen worden van elektromagnetische straling”. Dat is een leugen, aldus klager; er is geen bewijs van klinisch relevante gezondheidsschade door elektromagnetische straling.

Er is sprake van “disease-mongering” oftewel “ziekte aanpraten”. Die ‘ziekte’ heet radiofobie, de
ongegronde en overdreven angst voor straling.
Er is geen bewijs dat het drinken van MRET (Moleculaire Resonantie Effect Technologie) Water een positief effect heeft op de gezondheid.
 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
Waar klager spreekt over een leugen wat betreft de bewering “dat we ernstig ziek kunnen worden van elektromagnetische straling” geeft hij er blijk van over geen of weinig kennis te beschikken met betrekking tot dit onderwerp. Een beperkte zoektocht, onder andere op internet, had klager meer informatie kunnen verschaffen. Klager heeft kennelijk ook niet de moeite willen nemen om naar adverteerders toelichting te luisteren, aldus adverteerder.
 
Ter informatie van de Commissie verwijst adverteerder via de link https://emfscienceplatform.nl/ naar één van de vele websites die volgens haar informatie over dit actuele onderwerp verschaffen. In aanvulling hierop deelt adverteerder mee dat zij in de afgelopen jaren vele bezoeken heeft gebracht aan wetenschappers wereldwijd en heeft deelgenomen aan wetenschappelijke conferenties over het onderhavige onderwerp, vooral om oplossingen te vinden voor de vele mensen onder andere in Nederland, die ernstig ziek zijn geworden door blootstelling aan elektromagnetische straling.
 
De termen “disease-mongering” en “radiofobie” geven naar adverteerders mening uitsluitend de overtuiging van klager weer en zijn nergens op gebaseerd.
Waar klager stelt dat er geen bewijs is dat het drinken van MRET (Moleculaire Resonantie Effect technologie) Water een positief effect heeft op de gezondheid geeft klager er blijk van geen kennis te hebben genomen van wat in “de publicatie” is vermeld. Ook de zinsnede “Voor meer informatie et cetera”, heeft klager niet ter harte genomen.

 Voor aanvullende informatie over de gepatenteerde MRET Water Activator verwijst adverteerder naar haar websites www.mretwateractivator.nl en www.brainportbiotechsolutions.com.
 
Tot slot deelt adverteerder mee dat zij de bestreden uiting niet meer zal plaatsen. Het doel van adverteerder is vooral mensen te helpen en zij probeert daarbij te voorkomen dat
anderen zich daardoor gekwetst voelen, zoals bij klager het geval lijkt te zijn.
 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van klager is -samengevat- als volgt nader toegelicht.

Elektromagnetische straling komt in de natuur in verschillende frequenties voor. Daarbij bestaat ioniserende en niet-ioniserende straling. Ioniserende straling kan bij voldoende sterkte en tijdsduur van blootstelling lichamelijke schade veroorzaken, waarbij kan worden gedacht aan een ontplofte kerncentrale of een overdosis Röntgenstraling. Onder niet-ioniserende straling wordt onder andere licht en geluid verstaan evenals de straling van de bovenaan de bestreden uiting genoemde apparaten. Niet-ioniserende straling heeft per definitie te weinig energie om lichamelijke schade aan te brengen in mens, dier en plant, aldus klager. Het is dus ook terecht dat vorenbedoelde apparatuur een CE-keurmerk draagt, wat erop duidt dat een apparaat veilig door consumenten kan worden gebruikt.

 Wel schadelijk, met name voor mensen die weinig van straling begrijpen, is het onnodig zaaien van angst over apparatuur die niet-ioniserende straling produceert. Mensen ontwikkelen dan onnodige angst voor onschadelijke straling, een radiofobie, aldus klager.
 
Nu er geen bewijs is dat de in de bestreden uiting genoemde apparatuur lichamelijke schade kan
veroorzaken, is het verkopen van MRET (Moleculaire Resonantie Effect technologie) Water zinloos, zo concludeert klager.

 

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden uiting wordt stellig beweerd dat het inmiddels wel bij iedereen bekend zal zijn “dat we ernstig ziek kunnen worden van elektromagnetische straling van o.a. zendmasten, WiFi, Bluetooth” en andere genoemde apparaten.  In de uiting worden daarvoor mogelijke oplossingen aangedragen, waaronder “het stimuleren van ons zelfhelend vermogen c.q. ons immuunsysteem” door het drinken van MRET (Moleculaire Resonantie Effect technologie) Water, dat wordt verkregen door gebruik te maken van de gepatenteerde MRET Water Activator.
Klager heeft de juistheid van de bewering dat de genoemde apparaten ziekmakend zijn en dat het drinken van MRET (Moleculaire Resonantie Effect technologie) Water een positief effect heeft op de gezondheid gemotiveerd weersproken, zowel schriftelijk als mondeling. Het lag daarom op de weg van adverteerder om de juistheid van het door haar gestelde aannemelijk te maken. Daarin is adverteerder niet geslaagd. Zij kan niet volstaan met de verwijzing in het verweer naar een aantal websites, naar -zoals de Commissie begrijpt- de verdere inhoud van de bestreden uiting en naar bezoeken van adverteerder aan wetenschappers en deelname aan wetenschappelijke conferenties.

Gelet op het bovenstaande gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlands Reclame Code (NRC) en onjuiste informatie over de van het gebruik van het product (de MRET Water Activator) te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en b NRC. Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie deze uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken