a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00218

Datum:

18-06-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de website van SmileWhite en een aanbieding van haar tandenbleekset in een webshop, telkens voor zover in deze uitingen wordt gezegd dat dit product CE-gecertificeerd is.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder claimt ten onrechte dat haar product CE-gecertificeerd is. Adverteerder beschikt niet over een CE certificaat. Zij voldoet ook niet aan de eisen van de CE markering. Zij kan in verband daarmee niet volstaan met te verwijzen naar een rapport van de Chinese fabrikant, waarop ook nog eens expliciet wordt vermeld dat het géén “certificate of conformity” is. Adverteerder is slechts een importeur en voldoet bovendien niet aan diverse verplichtingen die op haar rusten als importeur van een medisch hulpmiddel. Klager stelt dat hij geen zakelijk belang bij de klacht heeft.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder stelt op grond van allerlei door hem genoemde persoonlijke omstandigheden van klager met zekerheid aan te nemen dat klager betaald wordt betaald wordt om te klagen over adverteerder. Om die reden verzoekt adverteerder klager “niet ontvankelijk te verklaren”. Inhoudelijk stelt adverteerder dat de klacht moet worden afgewezen op grond van hetgeen in dossier 2020/00568 is geoordeeld.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter vat het beroep op niet-ontvankelijkheid zo op, dat adverteerder stelt dat klager klachtengeld is verschuldigd. Dienaangaande oordeelt de voorzitter dat in dit stadium van de procedure onvoldoende concrete aanwijzingen bestaan dat klager kan worden vereenzelvigd met een concurrent van adverteerder. De door adverteerder genoemde persoonlijke omstandigheden van klager impliceren immers niet zonder meer dat hij een ‘stroman’ is van een concurrent, terwijl hetgeen adverteerder overigens stelt niet noodzakelijk meebrengt dat – direct of indirect – zakelijke motieven een rol spelen bij het indienen van de klacht door klager. Klager heeft dit ook betwist. Om die reden wordt op basis van de nu beschikbare gegevens geen klachtengeld in rekening gebracht. Dit laat onverlet dat uit de klacht blijkt dat klager wel ter zake deskundig is. Het gaat immers om een klacht die specifiek is gericht tegen de in een reclame-uiting genoemde CE-markering van een tot categorie I behorend medisch hulpmiddel, waarbij ook op de verplichtingen van een importeur wordt ingegaan.

2)  Het inhoudelijke geschil gaat om de vraag of adverteerder in reclame mag stellen dat haar product een CE-markering heeft. In de eerdere procedure met nummer 2020/00568, waarmee partijen bekend zijn, is hierover het volgende geoordeeld: “De CE-vermelding is daarentegen wel toelaatbaar. Het product is blijkens de door adverteerder overgelegde stukken een medisch hulpmiddel risicoklasse I met het CE nummer 02719. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Adverteerder mag kenbaar maken dat het product een dergelijke markering heeft.”

3)  De voorzitter ziet in hetgeen klager stelt geen aanleiding om van dit oordeel af te wijken. Fabrikanten van medische hulpmiddelen uit de risicoklasse I, waartoe het bewuste product behoort, stellen zelf vast dat hun product voldoet aan de eisen op het gebied van de veiligheid, prestaties en het ontwerp. Op basis daarvan voorziet de fabrikant zijn hulpmiddel van de CE-markering. Aangenomen moet worden dat adverteerder in de bestreden uiting verwijst naar de door de fabrikant aangebrachte CE-markering. Uitgaande van het voorgaande is adverteerder gerechtigd in reclame kenbaar te maken dat het product een dergelijke markering heeft. Dat adverteerder zich beroept op een “compliance report” dat op zichzelf genomen geen ‘certificate of conformity” is, doet daaraan niet af. Uit dit rapport blijkt dat aan de eisen van veiligheid, prestaties en ontwerp wordt voldaan. Dit onderbouwt dat de fabrikant het product mag voorzien van de CE-markering. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken