a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00346

Datum:

14-09-2021

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting voor het product Body & Fit Joint Support op de website www.bodyandfit.coml. Daarin staat onder een afbeelding van dit product onder meer:

“JOINT SUPPORT

(…)

40 mg niet-gedenatureerd type II (UCII®) collageen per capsule
400 mg HYDROCURC® per capsule
Inclusief vitamines C, D, E en Zink
Vitamine C ondersteunt collageenvorming en de gezondheid van het bindweefsel”
en
“PRODUCT OVERZICHT
Hoogwaardige curcumine- en UC-II?-combinatie
Zodra de wetenschap evolueert, evolueren wij mee. Joint Support biedt 400 mg van het gepatenteerde curcumine HYDROCURC®, een sterk biologisch beschikbaar curcumine van 40 mg niet-gedenatureerd collageen, UC-II®, per capsule. Daarnaast hebben we ook vitamine C, D, E en Zink toegevoegd. Joint Support is het ideale supplement voor iedereen die sport met een hoge impact, een geschiedenis heeft met blessures of gewoon actief wil blijven. In te nemen op elk moment overdag of als onderdeel van je eetroutine na de training.
Bewezen ingrediënten die sporten met een hoge impact ondersteunen
Niet-gedenatureerd type Il collageen, afkomstig van kraakbeen van kippen, is het belangrijkste structurele eiwit in kraakbeen, een bindweefsel dat zorgt voor de demping tussen gewrichten en botten. Van vitamine C is het bekend dat het de vorming van collageen en het normaal functioneren van kraakbeenweefsel ondersteunt. Curcumine is een populair, plantgebaseerd extract dat veel mensen gebruiken tijdens periodes van training met hoge intensiteit, als onderdeel van de voedingsaanpak die ervoor moet zorgen dat het lichaam in topvorm blijft”.
 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat. De uiting is op de volgende punten in strijd met

artikel 5.1 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (hierna: CAG):
a.
De productnaam ‘Joint support’ is een gezondheidsclaim en dient te worden gekoppeld aan een
specifiek ingrediënt. Uit de uiting blijkt niet welk ingrediënt in het product verantwoordelijk is voor deze gezondheidsclaim.
b.
Gesteld wordt: “Bewezen ingrediënten die sporten met een hoge impact ondersteunen”.
Ook bij deze claim wordt niet duidelijk over welke ingrediënten het gaat. De ingrediënten curcumine en UC-II worden uitgelicht. Voor beide ingrediënten zijn echter nog geen gezondheidsclaims wetenschappelijk bewezen en in het register met toegelaten gezondheidsclaims geplaatst, conform Verordening 1924/2006 (hierna ook: ClaimsVO).
c.
Over curcumine wordt gesteld: “Curcumine is een (…) extract dat veel mensen gebruiken tijdens periodes van training met hoge intensiteit, als onderdeel van de voedingsaanpak die ervoor moet zorgen dat het lichaam in topvorm blijft”.
Deze claim is niet wetenschappelijk bewezen en klager heeft ook geen representatieve ‘on hold’
claim kunnen vinden om deze claim te maken. Indien de ‘on hold’ claim al gemaakt zou kunnen worden, dan dient aangegeven te worden dat de claim ‘on hold’ staat.

 

Het verweer

 
Adverteerder reageert -samengevat- als volgt op de punten a, b en c van de klacht.   
Ad a.
In de presentatie van het onderhavige product op de verpakking wordt de claim ‘Joint support’ gelinkt aan vitamine C, D en zink. Deze zijn alle in significante hoeveelheid aanwezig in het product, namelijk vitamine C “30% RI”, vitamine D “200% Rl” en zink “30% RI”. Adverteerder onderbouwt  de naam ‘Joint support’ met claims uit de EU verordening 432/2012, en wel  respectievelijk:
“Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van het kraakbeen”;
“Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de botten”;
“Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale botten” en
“Zink draagt bij tot de instandhouding van normale botten”.
Dit is terug te vinden op het “product label” op website van adverteerder. In dit verband verwijst zij naar de in het verweer opgenomen afdruk betreffende de “Samenstelling per capsule”.
Op dit moment is er sprake van een ‘on hold’ claim voor kurkuma, aldus adverteerder namelijk ID3748 met de bewoording “Helps to protect joints” en “Helps to maintain joints flexibility”. Voor  collageen zijn echter geen claims toegestaan. In de producttekst op de website komt dit niet geheel duidelijk naar voren, en adverteerder begrijpt dat dit verwarrend kan zijn. Voor wat betreft punt a stelt zij dan ook voor om de producttekst naar behoeven aan te passen.

Ad b.
Adverteerder onderkent dat het kopje “Bewezen ingrediënten die sporten met een hoge impact
ondersteunen” niet kan worden onderbouwd met (op grond van de EU-verordeningen 432/2012 en 1924/2006) toegestane gezondheidsclaims ten aanzien van één van de gebruikte ingrediënten. Zij stelt daarom voor om de producttekst naar behoeven aan te passen.

Ad c.
Adverteerder onderkent dat zij de claim “Curcumine is een (…) extract dat veel mensen gebruiken tijdens periodes van training met hoge intensiteit, als onderdeel van de voedingsaanpak die ervoor moet zorgen dat het lichaam in topvorm blijft” niet kan onderbouwen met een (on hold) claim en stelt ook op dit punt voor om de producttekst naar behoeven aan te passen.
 

Het oordeel van de Commissie

Klager stelt dat de bestreden uiting in strijd is met artikel 5.1 CAG. Deze bepaling luidt:  

“Reclame voor gezondheidsproducten die men consumeert (waaronder voedingssupplementen) moet in overeenstemming zijn met het richtsnoerdocument in bijlage 2 van deze Code. (Deze bijlage kan worden geraadpleegd op //www.reclamecode.nlrc/cag).
TOELICHTING
De voorwaarden voor het gebruik van gezondheidsclaims uit de Verordening voor voedings- en
gezondheidsclaims zijn uitgewerkt in het Richtsnoerdocument Claimsverordening. Een database met alternatieve voorbeeldbewoordingen voor de toegestane gezondheidsclaims maakt daar deel van uit (Database Claimsverordening)”.
 
In bovenbedoeld Richtsnoerdocument betreffende de ClaimsVO ofwel Verordening (EG) 1924/2006, versie “Augustus 2018”, staat onder meer:
(onder “Inleiding”) “De claims inzake levensmiddelen moeten voor de consument begrijpelijk zijn en alle stoffen waarvoor een claim wordt gedaan moeten een (wetenschappelijk) bewezen heilzaam nutritioneel of fysiologisch effect hebben” en
(onder “Doel”): “Het richtsnoerdocument biedt praktische handvatten en vervangt de actuele wet- en regelgeving niet. Deel 1 van het richtsnoerdocument omvat een algemene uitleg over de ClaimsVO en de toepassing daarvan (…)”.
Onder het kopje “Welke gezondheidsclaims mag ik gebruiken?” staat onder meer:
“De toegelaten (en afgewezen) gezondheidsclaims zijn (en worden opgenomen in het EU
Register voor claims (zie http://ec.europa.euuhclaims/). Alle overige voedings- en
gezondheidsclaims zijn verboden, tenzij de uiteindelijke beslissing voor het toestaan of
afwijzen van de claim opgeschort is. Dit geldt voor claims op de zogenoemde ‘on hold
lijst’”.
Verder is onder het kopje ‘Mag ik een algemene, niet specifieke gezondheidsclaim gebruiken?” te lezen:
“Op grond van de ClaimsV014 is het alleen toegestaan claims die geautoriseerd zijn te bezigen. De enige uitzondering hierop zijn verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van de nutriënt of het levensmiddel voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van de gezondheid, mits dit gepaard gaat met een specifieke gezondheidsclaim die is geautoriseerd”. Daarbij verwijst voetnoot 14 naar: “ClaimsVO art.10 lid 3”.  
Even verderop wordt bij wijze van voorbeeld gesteld: “Bijvoorbeeld de claim: ‘dit product is gezond’ moet gecombineerd worden met bijvoorbeeld een geautoriseerde gezondheidsclaim over dit product of een bestanddeel ervan, zoals bijvoorbeeld ‘goed voor de spijsverering’(..)”.  
Ten slotte staat -voor zover hier van belang- ook in het richtsnoerdocument:
“Waar moet ik op letten bij het kiezen van een handelsmerk of merk-/productnaam?
Elk handelsmerk of merknaam die voorkomt in de etikettering of de presentatie van een
levensmiddel of in de daarvoor gemaakte reclame en als een voedings- of
gezondheidsclaim kan worden uitgelegd, moet voldoen aan de bepalingen van de
ClaimsVO20. Er geldt echter wel een lange overgangstermijn: handelsmerken of merknamen die bestonden vóór 1 januari 2005 en die niet voldoen aan de ClaimsVO, mogen gebruikt blijven worden tot en met 19 januari 202221”, waarbij de voetnoten 20 respectievelijk 21 verwijzen naar: “ClaimsVO art.1 lid 3” en “ClaimsVO art.28 lid 2”.   
 
Gegeven bovenbedoelde inhoud van het richtsnoerdocument oordeelt de Commissie als volgt met betrekking de punten a, b en c van de klacht.
 
Ad a.

Adverteerder heeft niet weersproken  dat de productnaam “Joint support” een gezondheidsclaim is. Gelet hierop en op de context van de gehele uiting (termen als “kraakbeen” en “bindweefsel dat zorgt voor de demping tussen gewrichten en botten”) vat de Commissie de productnaam “Joint support” op in die zin dat de gezondheidsclaim inhoudt dat het product ondersteuning biedt aan de gewrichten.  De Commissie begrijpt het standpunt van klager aldus dat deze claim in de bestreden uiting niet (duidelijk) is geautoriseerd als bedoeld in het richtsnoerdocument.

In reactie op dit onderdeel van de klacht heeft adverteerder meegedeeld dat de claim ‘Joint support’ (op de verpakking en) op het ‘product label’ op de website wordt gelinkt aan claims uit de Verordening (EU) 432/2012 voor vitamine C, D en zink. In dit verband heeft adverteerder een afdruk van de website overgelegd.

De Commissie stelt het volgende vast. Het door adverteerder overgelegde  deel van de website betreft de “samenstelling per capsule” van Joint support. Daarin zijn achtereenvolgens  vermeld: “HydroCurc®”, “Collageen UC-II®”, “Vitamine C”, “Vitamine D”, “Vitamine E” en “Zink”. Onderaan de samenstelling  staat vermeld:

“Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de botten en het kraakbeen. Vitamine D en zink dragen bij tot de instandhouding van normale botten”.  

In reactie op de klacht heeft adverteerder ook meegedeeld dat er op dit moment een ‘on hold’ claim is voor kurkuma met de bewoording “Helps to protect joints” en “Helps to maintain joints flexibility” en dat voor collageen geen claims zijn toegestaan. Adverteerder heeft in dit verband opgemerkt  dat, nu de status van kurkuma en collageen  in de producttekst op de website niet geheel duidelijk naar voren komt, zij begrijpt  dat dit verwarrend kan zijn. Ten  aanzien van de hierboven aangehaalde vermelding (“Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de botten en het kraakbeen. Vitamine D en zink dragen bij tot de instandhouding van normale botten”) oordeelt de Commissie als volgt. De vermelding komt weliswaar overeen met  de inhoud  van in Verordening (EU) 432/2012 (tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan) opgenomen, onder voorwaarden  toegestane claims voor vitamine C en D en zink. Dit betekent echter nog niet dat de gezondheidsclaim “Joint Support”, zoals gebruikt in de bestreden uiting, toelaatbaar is. Naar het oordeel van de Commissie is er in dit geval namelijk geen sprake van een duidelijke relatie  tussen de claim “Joint support” en vorenbedoelde, in beginsel toegelaten claims voor vitamine C en D en zink. Deze claims zijn pas elders op de website te vinden. Bovendien worden onder de afbeelding van het product en de naam “JOINT SUPPORT” ook andere ingrediënten genoemd, namelijk “niet-gedenatureerd type II (UCII®) collageen”, HYDROCURC® en vitamine E. en wordt vermeld: “Vitamine C ondersteunt collageenvorming en de gezondheid van het bindweefsel”. Door het geheel van deze ingrediënten  is de claim “Joint support” voor de gemiddelde consument niet voldoende begrijpelijk; onvoldoende duidelijk is welke specifieke ingrediënten in het product verantwoordelijk zijn voor het geclaimde gezondheidseffect.  

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5.1 CAG.

 
Ad b en c.
Adverteerder heeft erkend dat de onder b en c bestreden tekstgedeelten niet kunnen worden onderbouwd met (op grond van de EU-verordeningen 432/2012 en 1924/2006) toegestane gezondheidsclaims, waaronder ‘on hold claims’. Gelet hierop acht de Commissie de uiting voor wat betreft deze onderdelen in strijd met artikel 5.1 CAG. 
 
Op grond van het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 5.1 CAG. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken