a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2020/00568

Datum:

21-12-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft:
1)  de website yoursmilewhite.coml/ voor zover op (subpagina’s van) deze website:

  • het product SmileWhite Bleekset kan worden besteld en hierbij staat dat dit € 49,95 kost met daarachter het doorgestreepte bedrag van € 59,95 en staat: “tijdelijke actieprijs” en “tijdelijk gratis verzending”,
  • een logo met de tekst “FDA registered” en een CE-logo staat,
  • de volgende teksten staan: “Onze bleekset is streng gekeurd door de Amerikaanse FDA en heeft een CE en ISO certificering. Daarnaast is de gel-formule door toonaangevend research instituut Elsevier bewezen effectiever en veiliger dan bleken met peroxide.” en “De favoriet van Chantal Janzen”

2)  de instagrampagina smilewhiteglobal voor zover hierop staat: “Recommended by @nlvogue”, “White teeth in 10 minutes!”, “Featured in @andcgram as the best tested whitening kit!” en “Featured in @grazia_nl as the best tested whitening kit.”

 

Samenvatting van de klacht

De afzonderlijke klachtonderdelen worden als volgt weergegeven.

  1. De prijsinformatie is misleidend omdat het product altijd € 39,95 heeft gekost en er voorheen nooit verzendkosten in rekening werden gebracht.
  2. Het product is nooit (goed)gekeurd door de FDA en er is sprake van een verboden gebruik van het logo van deze organisatie.
  3. Het product heeft geen CE of ISO certificering.
  4. Er is geen research instituut van Elsevier, zodat het product door deze instantie ook niet als effectiever en veiliger kan zijn getest.
  5. Vogue raadt het product niet aan en Grazia en &C Magazine hebben het niet getest. Het gaat steeds om advertenties in de vorm van ‘sponsored content’ en geen test. De uitingen geven daardoor een misleidend beeld over de publicaties in deze bladen.
  6. Chantal Janzen heeft het product nooit gebruikt, laat staan dat zij hier een uitspraak over heeft gedaan.
  7. De claim dat het product tanden in 10 minuten wit maakt, wordt niet waargemaakt en is daarom misleidend.

Op de afzonderlijke klachtonderdelen zal hierna specifiek worden ingegaan.

 

Samenvatting van het verweer

Klaagster is bij adverteerder niet bekend als klant. Zij uit zich steeds zeer negatief over adverteerder en plaatst reviews via ‘fake accounts’. Trustpilot heeft klaagster inmiddels geblokkeerd. Adverteerder heeft naar aanleiding van de klacht de uiting wel op onderdelen aangepast. Dit betreft de claim ‘best geteste bleekset’ en ‘de favoriet van Chantal Jansen’. Verder is alles goed overwogen en heeft adverteerder genoeg informatie ingewonnen over wat wel en niet kan. Adverteerder verkoopt duizenden kits. Zij heeft een retour ratio van 2% en er zijn honderden voorbeelden van consumenten die adverteerder in reviews prijzen. De claim dat er ‘nooit verzendkosten gerekend’ zijn is onjuist. Adverteerder legt een printscreen over waarin zowel de prijs van € 59,95 alsmede de verzendkosten staan. Dit verandert regelmatig door prijselasticiteit. Verder legt adverteerder haar certificeringen over en heeft adverteerder een link naar het gepubliceerde Elsevier rapport op de website staan, te weten ttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2452213919300191. Hieruit blijkt ook dat het product in 10 minuten effect heeft bij het merendeel van de testkandidaten. Het artikel in Vogue is ingekocht. Echter heeft Vogue het artikel geschreven en de kit getest. Vogue bepaalt zelf wat zij wil vertellen over de resultaten. Adverteerder heeft gemaild met de FDA en aangegeven dat onduidelijk is wat is toegestaan.

 

Het oordeel van de voorzitter

Inleiding

1)  Voor zover adverteerder opmerkingen maakt over de handelwijze van klaagster, volstaat de voorzitter met op te merken dat hetgeen adverteerder stelt in deze zaak geen aanleiding geeft de klacht terzijde te leggen. Dat klaagster bij adverteerder niet bekend is als klant, leidt niet tot een ander oordeel. Een klantrelatie is geen vereiste voor het indienen van een klacht over reclame.

Ten aanzien van klachtonderdeel 1

2)  Klaagster maakt in de eerste plaats bezwaar tegen de vermelding op de website van adverteerder dat het product is afgeprijsd van € 59,95 naar € 49,95, en dat ook tijdelijk geen verzendkosten verschuldigd zijn. Klaagster stelt dat deze informatie misleidend is omdat volgens haar het product altijd € 39,95 heeft gekost en er voorheen nooit verzendkosten in rekening werden gebracht. Zij heeft deze stelling onderbouwd met een screenprint waarin een verkoopprijs van € 49,95 is te zien waarbij staat dat er geen verzendkosten in rekening worden gebracht. Nu klaagster daarmee nog niet heeft aangetoond dat het product “altijd €39,95 heeft gekost”, zal de voorzitter zich beperken tot  klaagsters stelling dat “voorheen nooit verzendkosten in rekening werden gebracht.” Adverteerder heeft voor wat dit onderdeel van de klacht betreft een print overgelegd waarin sprake is van een verkoopprijs van € 59,95 met daarnaast verzendkosten. Deze print betreft echter een transactie die plaatsvond in 2012 en kan niet worden beschouwd als de laagste prijs die recent heeft gegolden. Aldus is geen sprake van een reëel prijsvoordeel en heeft adverteerder daardoor geen juiste informatie verstrekt over het specifieke prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Ten aanzien van klachtonderdeel 2

3)  Op diverse plaatsen op de website van adverteerder staat een logo met de tekst “FDA registered”. Deze vermelding trekt de aandacht op een wijze die de indruk wekt dat waarde aan deze registratie toekomt, zeker indien dit in combinatie wordt gezien met de tekst “Onze bleekset is streng gekeurd door de Amerikaanse FDA”. De gemiddelde consument zal daardoor veronderstellen dat het product door de Amerikaanse Food and Drug Administration is beoordeeld en goedgekeurd waardoor adverteerder het FDA logo mag gebruiken. In werkelijkheid is van een goedkeuring door de FDA en een toegestaan gebruik van het FDA logo geen sprake blijkens de volgende tekst op het FDA Certifiction of Registration: (“Registration of a device establishment or assignment of a registration number does not in any way denote approval of the establishment or its products. Any representation that creates an impression of official approval because of registration or possession of a registration number is misleading and constitutes misbranding.” De uiting wekt door de wijze waarop daarin wordt gezinspeeld op een goedkeuring door de FDA bij de gemiddelde consument onjuiste verwachtingen over een erkenning als bedoeld onder f van artikel 8.2 NRC.

4)  De CE-vermelding is daarentegen wel toelaatbaar. Het product is blijkens de door adverteerder overgelegde stukken een medisch hulpmiddel risicoklasse I met het CE nummer 02719. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Adverteerder mag kenbaar maken dat het product een dergelijke markering heeft. Hetzelfde geldt voor de ISO certificering die adverteerder op de website noemt. Deze is blijkbaar gebaseerd op een door adverteerder overgelegd “SGS Test Report” van 14 augustus 2019. Op deze punten kan de klacht niet slagen.

Ten aanzien van klachtonderdelen 5 en 6

5)  Adverteerder claimt ten onrechte dat het product is aanbevolen (“recommended”) door Vogue respectievelijk als beste is getest door @andcgram en Grazia. Deze mededelingen zijn ongefundeerd nu zij, naar adverteerder niet heeft kunnen weerleggen, naar ‘sponsored content’ verwijzen. Van een objectieve aanbeveling door Vogue respectievelijk objectieve testen door Grazia en &C Magazine, zoals de uitingen onmiskenbaar suggereren, is geen sprake. Dat bedoelde bladen zelf de uitingen hebben verwoord, leidt niet tot een ander oordeel. Daarnaast heeft adverteerder niet betwist dat de aan Chantal Janzen toegeschreven mening eveneens ongefundeerd is. Omdat in de hier bedoelde uitingen ten onrechte aanbevelingen van het product door derden als objectief gegeven worden gepresenteerd respectievelijk wordt gesuggereerd dat het product is onderworpen aan objectieve tests en daarbij als beste is getest, wordt in zoverre ten onrechte een voordeel ten aanzien van het product geclaimd. Hierdoor is geen juiste informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 NRC.

Ten aanzien van klachtonderdelen 4 en 7

6)  Op de website staat dat het product van adverteerder volgens “toonaangevend research instituut Elsevier” bewezen effectiever en veiliger is dan bleken met peroxide. Hier heeft adverteerder in tweeërlei opzicht een onjuiste claim gemaakt. In de eerste plaats bestaat het in de uiting aangeduide ” toonaangevend research instituut Elsevier” niet. Adverteerder bedoelt hier blijkens het verweer te verwijzen naar een op de website van ScienceDirect gepubliceerde studie met de titel “A bio-safety tooth-whitening composite gels with novel phthalimide peroxy caproic acid” van J. Qin e.a. In de tweede plaats rechtvaardigen de uitkomsten van deze studie geen andere conclusie dan dat ‘whitening gels’ op basis van phthalimide peroxy caproic acid (PAP), waartoe het aangeprezen product behoort, even effectief zijn (dus niet bewezen effectiever) dan hydrogen peroxide (HP). De voorzitter citeert de conclusie van genoemde studie: “In this work, the PAP was firstly used in composite tooth-whitening gels instead of hydrogen peroxide. Comparing to HP tooth whitening gels, the PAP gels showed equally whitening effect to HP gels.” Klachtonderdeel 4 is gegrond nu een onjuiste bronvermelding plaatsvindt en daarbij een niet bestaand voordeel wordt geclaimd ten opzichte van peroxide (HP). Hierdoor is geen juiste informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 NRC.

7)  Ten aanzien van klachtonderdeel 7 oordeelt de voorzitter anders. Uit de door adverteerder overgelegde stukken blijkt dat het product als whitening gel ‘PAP’ bevat. Gegeven de uitkomsten van voormeld onderzoek met betrekking tot deze stof en nu klaagster op geen enkele wijze heeft onderbouwd waarom het product niet in staat zou zijn tanden in 10 minuten te bleken (blijkbaar is zij niet overtuigd van de blekende werking van ‘PAP’), oordeelt de voorzitter dat onvoldoende betwist is dat het product tot een dergelijke prestatie in staat is. In zoverre kan de klacht niet slagen en wijst de voorzitter deze af.

Ten aanzien van de klachtonderdelen die gegrond zijn

8)  Ten aanzien van hetgeen onder 2), 3), 5) en 6) is overwogen, is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting op deze punten misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hiervoor onder 2), 3), 5) en 6) is overwogen in combinatie met hetgeen onder 8) is vermeld. zijn de daar bedoelde reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder in zoverre aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken