a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2022/00219

Datum:

13-10-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden uiting

De klacht is gericht tegen de verpakking van “Nestlé baby cereals biscuit” van Nestlé, voor zover daarop staat:

“Zonder toegevoegde suikers*
*Bevat alleen van nature aanwezige suikers”

De klacht

Volgens klaagster zit er wel degelijk toegevoegde suikers in het pak. Deze suikers zitten in de gemalen koekjes, waar “van nature” suiker in zit en waar het product voor ¾ uit bestaat. Het betreft een product (babypap) voor baby’s en peuters waar meer dan een kwart aan suikers in zit. Klaagster is van oordeel dat sprake is van misleiding en noemt het: “suikerpap”.

Samenvatting van het verweer

Adverteerder verwijst naar de Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: Verordening) en in het bijzonder naar artikel 2, 2. 4 van de Verordening. Uit de ingrediëntenlijst, die op de zijkant van de consumentenverpakking is aangebracht blijkt duidelijk dat er geen mono- en disachariden of andere, vanwege hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen, zijn toegevoegd. De suikers zijn afkomstig vanuit het biscuitmeel en het magere melkpoeder.

De gemaakte claim “Zonder toegevoegde suikers*” met onderaan de precisering “*Bevat alleen van nature aanwezige suikers” is correct en conform de bepalingen van de Verordening. Bovendien staan beide vermeldingen op een onmiddellijk zichtbare plaats, aan de voorkant van de verpakking.

Qua leesbaarheid voldoet de claim op het product aan de voorschriften van de Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Het lettertype, kleur en contrast volgen de regels van deze Verordening en zijn duidelijk en begrijpelijk aangebracht op de verpakking. Gelet op al hun kenmerken en concrete omstandigheden, gaan de vermeldingen op de verpakking derhalve niet gepaard met onjuiste, dubbelzinnige of onduidelijke informatie van dien aard om de consument te misleiden.

Het product is een bewerkt voedingsmiddel op basis van granen. Het voldoet aan de principes van Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie van 5 december 2006 inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters.

Het product wordt volgens de aangegeven bereidingswijze op de verpakking gemaakt door aan 150 ml water 50 gram van het droge product toe te voegen. Hierdoor veranderen de nutritionele proporties en bevat het eindproduct -volgens adverteerder- 6,5 gram suiker per 100 gram, gereed voor consumptie.

Aldus is geen sprake van misleiding. De verpakking van het desbetreffende product en reclame zijn in lijn met de geldende wetgeving, alsook met de Nederlandse Reclame Code.

Antwoord van adverteerder op de vraag van de voorzitter

In de component “biscuitmeel” zijn ook de oliën opgenomen, de koolzaadolie 5,36% en de zonnebloemolie 4,86% (samen 10,2%).

Repliek van klaagster

In het eindproduct zit 26% suiker en Nestlé vermeld op de voorkant van het pak dat deze suiker niet is toegevoegd maar van “nature” aanwezig is. Op de ingrediëntenlijst staat geen suiker en toch zit deze suikerhoeveelheid er van “nature” in.

Van nature is wel suiker aanwezig in de magere melkpoeder. Volgens een website (www.voedingswaardetabel.nl) die klaagster heeft gezien mogelijk zelfs 50%. Dit is onvoldoende om de hoeveelheid suiker in het eindproduct te verklaren, aldus klaagster. In het eindproduct met 26 gram suiker komt weliswaar 13,25 gram suiker uit de magere melkbestanddelen, echter 12,75 gram is bewust toegevoegd aan de samenstelling van het biscuitmeel. Het biscuitmeel bestaat voor minstens 17,49% uit suiker. Klaagster voert aan dat: “waar het meel van tarwe en het beetje tarwegries van slechts 4,6% wel genoemd wordt in de ingrediëntenlijst, is de hoeveelheid aanwezige suiker als ingrediënt van het biscuitmeel “gewoon” overgeslagen”. Deze hoeveelheid suiker is volgens klaagster bewust toegevoegd aan het meel en niets van deze suiker is van nature aanwezig in biscuitmeel, aangezien in meel van tarwe en tarwegries de hoeveelheid koolhydraten waarvan aanwezige suikers nihil is. De aanwezige suiker in biscuitmeel wordt toegevoegd aan het halffabricaat om een eindproduct te creëren.

Volgens klaagster is bekendheid nodig over de voedingswaarde koolhydraten waarvan suikers in, de gebruikte magere melkpoeder én de hoeveelheid suiker toegevoegd aan het gebruikte biscuitmeel. Deze uitkomsten zouden de juistheid kunnen verklaren van de hoogte aanwezige suiker van 26 gram in 100 gram van het eindproduct van de babyvoeding, aldus klaagster.

Op de samenstelling van het biscuitmeel is volgens klaagster slechts ten dele een antwoord gegeven. Volgens klaagster blijft onbekend waar de 27,2% van het biscuitmeel uit bestaat en het is ook onduidelijk waar de suiker in het eindproduct vandaan komt. Volgens klaagster maskeert adverteerder het gebruik van toegevoegde suikers.

Dupliek

Adverteerder voert aan dat door het ontbreken van een haakje in de ingrediëntenlijst er wellicht onduidelijkheid ontstaat:

“Er staat nu: “Biscuitmeel 72,9% (meel van: tarwe 58,1 % (gedeeltelijk gehydrolyseerd), tarwegries 4,6%), plantaardige oliën (koolzaad (laag erucazuur), zonnebloemolie))”. 

Er moet staan (zie haakje ‘vetgedrukt’ toegevoegd): “Biscuitmeel 72,9% ((meel van: tarwe 58,1 % (gedeeltelijk gehydrolyseerd), tarwegries 4,6%), plantaardige oliën (koolzaad (laag erucazuur), zonnebloemolie))”.”

De 72,9% biscuitmeel bestaat niet enkel uit 58,1% tarwemeel en 4,6% tarwegries, maar omvat ook de plantaardige oliën. Dit komt samen uit op 72,9% biscuitmeel en niet 100% biscuitmeel. Dit verklaart het percentage waarvan klaagster aangeeft dat het niet gedeclareerd zou zijn. Adverteerder gaat dit zo snel mogelijk aanpassen op de verpakking.

Het is onjuist dat klaagster aangeeft dat adverteerder suiker zou toevoegen aan het product en dit niet in de voedingswaardetabel zou verklaren. Een deel van de suikers is te verklaren door de lactose (melksuikers) die van nature in melk(poeder) zit. Een verdere verklaring voor de hoeveelheid suiker ligt bij de productiemethode die adverteerder hanteert. Een deel van de tarwe die wordt gebruikt, wordt ‘gehydrolyseerd’, zoals ook aangegeven op de verpakking. Bij hydrolyse van het zetmeel van de tarwe wordt het zetmeel in kleinere stukjes afgebroken. Dit wordt gedaan om de textuur en viscositeit van het eindproduct aan te passen. Hoewel het merendeel van de kleinere stukjes die vrijkomen (en verantwoordelijk zijn voor de gewenste textuur) geen suikers zijn, komen bij dit productieproces wel suikers vrij. Er wordt geen suiker aan het product toegevoegd: de genoemde suiker is het gevolg van het productieproces. De vermelding van het totaal gehalte aan suikers in de voedingswaardetabel is correct volgens adverteerder. De wijze van vermelden van de ingrediënten in de ingrediëntenlijst, en dus ook het feit dat het tarwemeel gedeeltelijk is gehydrolyseerd, is ook volgens geldende wetgeving. 

Het oordeel van de voorzitter

1. De klacht ziet op de verpakking van het product “Nestlé Baby Cereals Biscuit”, waarbij de klacht is gericht tegen de mededelingen “Zonder toegevoegde suikers*” en “bevat alleen van nature aanwezige suikers”. Volgens klaagster is deze claim onjuist nu op de verpakking bij de voedingswaarden staat dat het product 26 gram suiker per 100 gram het totale product bevat.

2.  De claim ‘zonder toegevoegde suikers’ is een voedingsclaim in de zin van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: de Claimsverordening). In de bijlage bij (artikel 8 lid 1 van) de Claimsverordening is met betrekking tot deze claim bepaald: “De claim dat aan een levensmiddel geen suikers zijn toegevoegd (…) is alleen toegestaan als aan het product geen mono- of disacchariden of andere vanwege hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen zijn toegevoegd. Indien een levensmiddel van nature suikers bevat, dient ook op het etiket te staan: ‘Dit product bevat van nature aanwezige suikers’.” De voorwaarden van de voedingsclaim ‘zonder toegevoegde suikers’ staan niet zonder meer in de weg aan het toevoegen van levensmiddelen die zoetkracht hebben, mits deze toevoeging gebeurt om andere redenen dan het zoeter maken van het product en in een mate die, gelet op onder meer de aard, de samenstelling en de eigenschappen van het product, verenigbaar kan worden geacht met deze voedingsclaim.

3.  Naar het oordeel van de voorzitter heeft Nestlé voldoende aannemelijk gemaakt dat geen suiker aan het product is toegevoegd en dat dit ook niet indirect is gebeurd via het ingrediënt biscuitmeel. Desgevraagd heeft Nestlé de samenstelling van het biscuitmeel toegelicht. Daarbij is overigens gebleken dat de verpakking ten aanzien van de vermelding van de samenstelling van het biscuitmeel niet geheel adequaat is en dat Nestlé dit zal aanpassen. Dit betreft evenwel een andere kwestie dan de vraag of er suiker is toegevoegd. Nu dit laatste niet is gebleken, moet het ervoor worden gehouden dat het product zijn zoete smaak en het hoge suikergehalte ontleent aan andere ingrediënten. Niet gebleken is verder dat deze ingrediënten enkel vanwege hun zoetkracht zijn gebruikt. Het hoge suikergehalte biedt onvoldoende houvast om hierover anders te oordelen. Adverteerder heeft toegelicht hoe dit suikergehalte is te verklaren, te weten als gevolg van de productiemethode die adverteerder hanteert, hetgeen wordt gedaan om de textuur en viscositeit van het eindproduct aan te passen. Bovendien heeft Nestlé aangevoerd dat de nutritionele proporties veranderen bij de bereiding van het product waardoor het te consumeren eindproduct (door toevoeging van water) uiteindelijk minder suikers bevat dan het (basis)product.

4.  Op grond van het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat het gebruik van de claim ‘zonder toegevoegde suikers’ op de verpakking van “Nestlé Baby Cereals Biscuit”, niet in strijd is met artikel 8 lid 1 van de Claimsverordening. De voorzitter neemt hierbij in overweging dat op basis van artikel 5 lid 3 van de Claimsverordening de voedingsclaim betrekking heeft op het product dat gereed is voor consumptie overeenkomstig de bereidingswijze van de fabrikant. In die situatie (gereed voor consumptie) bevat het product -volgens adverteerder- 6,5 gram suiker per 100 gram. Dit zal door sommigen als een aanzienlijke hoeveelheid suiker worden beschouwd. De voorzitter oordeelt evenwel dat in die situatie niet kan worden gesproken van een dusdanig hoog suikergehalte dat de voedingsclaim misleidend dient te worden geacht in de zin van artikel 3 aanhef en onder a van de Claimsverordening.

5. Gelet hierop beslist de voorzitter als volgt.

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken