a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Overige (geen passende categorie)

Status:

Dossiernr:

2021/00255

Datum:

28-10-2021

Uitspraak:

VAF vernietigd (=aanbeveling)

Product/dienst:

Overige (geen passende categorie)

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat afzender zijn e-mailadres gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor hij het heeft verstrekt. Ondanks dat hij al meerdere malen heeft aangegeven dat hij dit niet wil. Na het invullen van een petitie op de website van afzender heeft klager een e-mail ontvangen waarin wordt gevraagd zijn “functie” in te vullen. In dezelfde e-mail staat ook:

“STEUN PETITIES.NL

Met uw gift wordt de website beter.

U kunt ook een advertentie plaatsen voor een petitie.

Of kom naar onze workshop democratie.”

Klager heeft over het ontvangen van de e-mail bij afzender geklaagd, maar hierop geen reactie ontvangen.

 

Samenvatting van het verweer

De e-mail waartegen klager bezwaar maakt, is na het door klager invullen van de petitie verzonden. Klager heeft als ondertekenaar van de petitie, na te hebben aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben, via e-mail nieuws over het verloop van de petitie ontvangen.

Het doel van het versturen van de e-mail is niet om iets te verkopen. De klacht betreft ten eerste het verzoek om bij ondertekening de “functie” van de ondertekenaar in te vullen. Afzender vraagt om bij ondertekening van de petitie de functie in te vullen, omdat de persoonsgegevens (online) worden gewist. De functie van de ondertekenaars staat zichtbaar bij de petitie. De namen van de ondertekenaars worden op verzoek gewist, omdat het hier om persoonsgegevens gaat. Als de beschrijving van de functie blijft staan, dan kunnen ondertekenaars in de toekomst een beeld krijgen van de steun voor een petitie. Bijvoorbeeld of de petitie voornamelijk is ondertekend door studenten. Dit maakt onderdeel uit van het publieke debat en kan geschiedschrijvers helpen en kwesties te interpreteren. Dit is geen dienst. Een ondertekenaar krijgt hier niets voor terug. Afzender doet hier verder niets mee en verwerkt dit gegeven niet.

Ten tweede betreft de klacht de opsomming wat ondertekenaars kunnen doen om afzender te ondersteunen, namelijk het doen van een gift, advertentieruimte kopen en een workshop boeken.

Er is geen sprake van direct-mail waarin ondertekenaars worden aangeschreven. Het gaat om de mogelijkheden afzender te ondersteunen. Afzender verzet zich juist tegen privacy-schendingen en reclame. Zo doet afzender niet aan cookies, profilering en aandacht verkopen aan derden voor andere diensten. Informatie verlaat nooit de server en alle kostbare informatie wordt zelfstandig gewist.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) Klager heeft op de website van afzender een petitie ondertekend en aangegeven geen bezwaar te hebben tegen informatie over het verdere verloop van de petitie. Klager heeft vervolgens een e-mail ontvangen en stelt dat er sprake is van het toezenden van ongevraagde reclame via e-mail.

2) In de bestreden e-mail informeert afzender over het verdere verloop van de petitie en vermeldt zij hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan en worden manieren genoemd om afzender te steunen. De voorzitter acht de e-mail in zijn geheel informatief van aard en niet aanprijzend bedoeld. De e-mail bevat informatie naar aanleiding van de dienst waarvan klager gebruik heeft gemaakt en die klager nodig heeft om te weten dat hij met het gebruik van die dienst zijn doel heeft bereikt, en verder onder meer over hoe wordt omgegaan met zijn persoonsgegevens. De gemiddelde consument zal de uiting niet als reclame aanmerken, ook niet nu onderaan de uiting wordt opgeroepen afzender te steunen en daarbij kort enkele opties worden genoemd. Dat de uiting door dit laatste wel enige aanprijzende elementen bevat, neemt niet weg dat deze elementen direct verband houden met de aangeboden dienst en daarop een logisch te achten aanvulling vormen. De wijze waarop op de mogelijkheden wordt gewezen om adverteerder te steunen, is in het geheel van de uiting van onderschikt belang en gaat ook niet zo ver dat de bevestiging reeds daardoor moet worden opgevat als een reclame-uiting waarop de Code e-mail van toepassing is. Nu de e-mail niet onder het toepassingsgebied van de Code reclame via e-mail valt, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het voorgaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Klagers bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Klager maakt om de volgende redenen bezwaar tegen de voorzittersbeslissing:

De links in de tekst onder het kopje “STEUN PETITIES.NL” verwijzen naar betaalde diensten, dan wel naar de mogelijkheid tot het doen van een gift. Deze verwijzingen betreffen niet meer specifiek de betreffende actie, maar zijn algemeen wervend van aard en mogelijk worden daarmee ook petities gesteund, waar klager niet achter staat. Er wordt onder meer geworven voor een concrete workshop, hetgeen geen petitie is en niet een kwestie van algemene aard betreft, aldus klager.

Als klager bij een website voor planten een plant bestelt en kenbaar maakt dat hij geen reclame wenst, verwacht hij geen verzoek om deel te nemen aan een workshop of wervende teksten om andere planten bij de betreffende aanbieder te kopen.

Afzender heeft volgens klager de Code e-mail 2012 overtreden. Klager heeft meermalen aan afzender meegedeeld dat hij niet wil dat afzender zijn e-mailadres gebruikt voor andere doeleinden, dan waarvoor hij het heeft verstrekt.

 

Het oordeel van de Commissie

Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, begrijpt de Commissie dat klager zijn e-mailadres aan afzender heeft verstrekt in het kader van de ondertekening door klager van de petitie ‘Met zorg 538 de zorg geminacht’. De door klager ontvangen e-mail houdt informatie in over het resultaat van deze petitie, namelijk dat het ‘fieldlab’ van 538 Oranjedag niet doorgaat. Verder wordt klager in deze e-mail geïnformeerd over wat er na de petitie gebeurt met de door hem verstrekte gegevens. Vervolgens eindigt de e-mail met een oproep.
Naar het oordeel van de Commissie houdt deze oproep een aanprijzing in van diensten van afzender, namelijk van de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen of een workshop te volgen. Daarnaast kan de mededeling “Met uw gift wordt de website beter” worden aangemerkt als het vragen van een dienst, te weten een schenking.  
 
Door bovenbedoelde aanprijzing van diensten en het vragen van een dienst moet de e-mail -in haar geheel beschouwd- worden aangemerkt als reclame via e-mail als bedoeld in artikel 1.2 Code e-mail 2012. Nu klager onweersproken heeft meegedeeld dat hij meermalen aan afzender kenbaar heeft gemaakt dat hij niet wil dat afzender klagers e-mailadres gebruikt voor andere doeleinden, dan waarvoor klager het heeft verstrekt, heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 1.3 onder a Code e-mail, door de onderhavige e-mail aan klager te doen toekomen. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter. Zij acht de reclame-uiting in strijd met artikel 1.3 onder a Code e-mail en beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken