a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Status:

Dossiernr:

2019/00528

Datum:

08-10-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een mailing die klaagster in juni 2018 van ComfortTrends heeft ontvangen.

De mailing bestaat, voor zover hier van belang, uit de volgende onderdelen:

– Een envelop met op de voorzijde, boven het adresvenster, de mededeling “BELANGRIJK BESLUIT”   en onder het venster de volgende mededelingen:

“BETREFT: TOEKENNING PREDICAAT ERE-KLANT

Nominatie Hoofdprijs van € 20.000,00”

      en

      “KLANTENSTATUS: UITZONDERLIJK

                                  Privileges toegekend.”

      en, naast een stempel met de tekst “Algemeen Directeur Comfort Trends, in een kader:

      20.000 EURO”.

Op de achterzijde van de envelop staat: “+ Snelle bestellersprijs van € 4.000,00!!”

– Een aan klaagster gerichte brief met als kop “Belangrijke kennisgeving bestemd voor      [naam geadresseerde]”. Aan de linkerzijde van de brief is een schema opgenomen, waaruit blijkt dat de geadresseerde op drie punten “voldoet aan het criterium” met als “EINDCONCLUSIE TOEKENNING PREDICAAT ERE-KLANT”, ondertekend door de “Algemeen directeur”.
Een “BELANGRIJK BESLUIT” waarin de geadresseerde onder andere “is benoemd tot ERE-KLANT en genomineerd voor de € 20.000,00 HOOFDPRIJS IN HET “GELUKSFESTIVAL”.”
Een “Certificaat voor privileges Ere-Klant” met, onder de naam van de “genomineerde”, in een kader: “€ 20.000,00”.

– Een “Lijst van prijzen” met op de bovenste helft van dit vel de tekst:

“Privilege 1                                                                                Insturen voor

€ 20.000,00 Hoofdprijs in het “Geluksfestival”                      27 juli!

Privilege 2                                                                                  Insturen voor

€ 4.000,00 Snelle-Bestellersprijs in het “Geluksfestival”    24 juli!”

Op de onderste helft van dit vel staan onder “Uw garanties” twee door de met naam genoemde “Algemeen directeur” en “Financieel manager” ondertekende ‘certificaten’ met als kop “Garantie van uitbetaling in contanten” respectievelijk “Oorkonde van de prijs”.

– Een tweezijdig bedrukt vel met de aanbieding van enkele bij ComfortTrends te bestellen artikelen en onderaan, in kleine letters, het “Reglement betreffende het “Geluksfestival” van 2018” en de “Deelnamevoorwaarden”.

– Een bestelformulier.

 

De klacht

Klaagster vindt de envelop en de brieven misleidend. Door het officiële uiterlijk daarvan dacht klaagster dat zij geld zou winnen als ze producten bij ComfortTrends zou bestellen. Klaagster heeft veel bestellingen gedaan, maar nooit een prijs ontvangen. In plaats daarvan heeft ComfortTrends, toen klaagster achter bleef met betalen, de vorderingen op haar doorgestuurd naar een incassobureau en heeft klaagster zich moeten aanmelden voor schuldhulpverlening. Dit bedrijf mag oude mensen niet meer in verleiding brengen met “oplichterijen dat men een bedrag gaat winnen”, aldus klaagster.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In de uiting biedt ComfortTrends allerlei producten aan. De klant die overgaat tot een aankoop doet automatisch en gratis mee voor de beschikbare (geld)prijzen. Dat geldt ook voor klaagster. Er is echter, zoals bij elke kans op een prijs, maar één die kan winnen. Er is geen sprake van misleidende reclame. De uiting geeft complete en duidelijke informatie en voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen. De mailing is ook niet in strijd met de Code Brievenbus Reclame (CBR). Wel heeft ComfortTrends de toezending van post aan klaagster reeds stopgezet.

Met betrekking tot de leeftijdsopbouw van het klantenbestand deelt ComfortTrends mee dat zij zich in basis op heel Nederland richt. Door de producten en de gekozen wijze van verspreiding per post wordt de jeugd echter grotendeels niet aangesproken. Van ruim 43% van haar klanten is de leeftijd bij ComfortTrends onbekend. Van de andere klanten valt bijna 19% in de leeftijdscategorie 40-65 jaar, bijna 19% in de categorie 65-80 jaar en ruim 16% in de categorie ouder dan 80 jaar.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Klaagster vindt de mailing die zij van ComfortTrends heeft ontvangen misleidend, omdat daarin volgens haar de indruk wordt gewekt dat zij bij bestelling voor een geldprijs in aanmerking komt, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval blijkt te zijn. ComfortTrends stelt zich op het standpunt dat in de uiting voldoende duidelijk wordt gemaakt dat klaagster slechts meedingt naar een prijs.

De Commissie overweegt als volgt.

2.

Door de tekst en lay-out van de verschillende onderdelen van de mailing wordt de nadruk gelegd op de bijzondere status van klaagster in relatie tot de ‘hoofdprijs’ van € 20.000,- en de ‘snelle-bestellersprijs’ van € 4.000,-. Al op de envelop wordt onder de kop “Belangrijk Besluit” en boven het omkaderde bedrag van “20.000 euro” in grote, vetgedrukte letters vermeld dat klaagster het “predicaat ere-klant” is toegekend, dat haar “klantenstatus: uitzonderlijk” is en dat haar “privileges toegekend” zijn. Op de achterzijde van de envelop staat zonder enig voorbehoud

“+ Snelle-bestellersprijs van € 4.000,-!!” Hierdoor wordt sterk de indruk gewekt dat klaagster een bijzonder bevoorrechte positie heeft met betrekking tot het ontvangen van de hoofdprijs van € 20.000,- en de prijs van € 4.000,-. De enkele aanduiding “Nominatie” is onvoldoende om deze indruk weg te nemen en duidelijk te maken dat klaagster in werkelijkheid niet meer kans maakt op het winnen van de (hoofd)prijs dan ieder ander die de mailing ontvangt en tijdig een bestelling bij ComfortTrends plaatst.

3.

Ook de overige stukken van de mailing benadrukken dat klaagster als een van de weinigen de “uitzonderlijke klantenstatus” van “ere-klant” krijgt met bijbehorende “exclusieve privileges”. Weliswaar wordt op enkele plaatsen gesproken over “nominatie” voor de (hoofd)prijs en “bezitter van de winnende nummers”, maar deze mededelingen vallen onvoldoende op tussen de sterk de aandacht trekkende mededelingen over de bijzondere positie die klaagster lijkt in te nemen met betrekking tot het in ontvangst kunnen nemen van de prijs of prijzen, mits zij tijdig een bestelling plaatst.

4.

Uit het “Reglement m.b.t. het “Geluksfestival” van 2018” kan worden afgeleid dat voor het winnen van een van de prijzen sprake moet zijn van een reglementair, tegelijk met een bestelling aan ComfortTrends teruggezonden deelnamenummer dat overeenkomt met een vooraf door de gerechtsdeurwaarder getrokken winnend nummer. Ook dit reglement neemt de misleidende indruk die in de mailing wordt gewekt over de positie van klaagster echter onvoldoende weg, nu slechts onderaan het “Belangrijk Besluit”, tussen andere mededelingen, in kleine lettertjes wordt verwezen naar het reglement, dat op een apart vel met aanbiedingen van producten is opgenomen.

5.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de uiting gepaard gaat met onduidelijke en dubbelzinnige informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tevens is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Het kan immers niet worden uitgesloten dat de consument – net zoals klaagster – een bestelling plaatst in de veronderstelling daarmee een geldprijs te ontvangen. De uiting is daarom misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken