a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00276

Datum:

20-06-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.coolblue.nl.

Daarin wordt de koelkast “Samsung RB37J5018SA” aangeboden met als prijs:

“649,-

 619,-.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Eind maart, zo stelt klager onderaan het klachtenformulier, werd de onderhavige koelkast (hierna: “de koelkast”) aangeboden voor:

“649,-

 579,-”.

Op 1, 3 en 10 april 2019 keek klager opnieuw naar de website www.coolblue.nl. Tot zijn verbazing was bij de koelkast nu als prijs vermeld:

“649,-

 619,-”, terwijl de eerdere prijs geen € 649,- was, maar € 579,- aldus klager.

Klager vindt de uiting misleidend. De prijs was niet verlaagd, maar verhoogd.

Klager heeft contact opgenomen met Coolblue. Zij stelt dat “€ 645,-“ (kennelijk is bedoeld: € 649,-) de adviesprijs is. Dat het gaat om de adviesprijs, en niet om de tevoren gehanteerde prijs, is echter niet vermeld op de productpagina, noch elders op de website, zoals bijvoorbeeld op de klantenservicepagina’s of in de algemene voorwaarden. Een en ander is in elk geval niet eenvoudig vindbaar. Evenmin is duidelijk waar ‘de adviesprijs’ vandaan komt. Er circuleren verschillende adviesprijzen op internet, aldus klager.

Klager legt afdrukken over van zijn e-mailcorrespondentie met Coolblue.

Tot slot legt hij ook een screenshot over van de website van 24 april 2019. Nu is als prijs van de koelkast vermeld:
“619,-

 579,-”.

Omdat nergens is vermeld wat de doorgehaalde prijzen inhouden, blijft onduidelijk of de advies- prijs gewijzigd is, of dat Coolblue haar methode van weergeven van ‘oude’ prijzen heeft aangepast of iets dergelijks. Voor de consument blijft hoe dan ook onduidelijk wat de doorgehaalde prijzen behelzen, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Van misleiding is geen sprake. Het staat Coolblue vrij om te bepalen in hoeverre zij haar producten afprijst en wanneer zij dit doet, net zoals de consument bepaalt wanneer en voor welke prijs hij een product koopt.

Voor wat betreft de doorgestreepte prijzen meent Coolblue dat de gemiddelde consument weet dat het gaat om een adviesprijs, dan wel een initiële verkoopprijs.

De ‘van/voor-prijs’ constructie kan niet worden aangemerkt als misleidend, omdat aan de consument geen onjuiste weergave van de prijs wordt getoond op basis waarvan de consument een besluit over een aankoop zou nemen dat hij anders niet zou hebben genomen.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht. Op die toelichting zal worden teruggekomen in het oordeel. 

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht komt erop neer dat niet duidelijk is wat de betekenis is van de in de bestreden uiting vermelde prijs “649,-”, nu de bewuste koelkast in de periode voorafgaand aan het onderhavige aanbod niet voor € 649,-, maar voor € 579,- op de website van Coolblue werd aangeboden.

Bij verweer heeft Coolblue meegedeeld dat de gemiddelde consument in geval van doorgestreepte prijzen weet dat het gaat om een adviesprijs, dan wel een initiële verkoopprijs. In aanvulling hierop heeft Coolblue ter zitting meegedeeld dat haar prijzen meermalen per dag worden aangepast. Er is sprake van een zogenaamd dynamisch prijssysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van algoritmes. Factoren die een prijswijziging bepalen, zijn bijvoorbeeld een prijsstijging op de markt of de omvang van de voorraad van een product, aldus Coolblue. Verder heeft Coolblue ter zitting verwezen naar de Wet oneerlijke handelspraktijken en informatie daarover op de website van de ACM. In dit verband heeft Coolblue gesteld dat zij een ‘van/voor-prijs’ mag hanteren indien zij het betreffende product voor de ‘van-prijs’ heeft verkocht, niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de ‘van/voor-prijs’.

Desgevraagd heeft Coolblue aan de Commissie meegedeeld dat zij niet kan zeggen of de prijs “649,-” in de onderhavige uiting de adviesprijs of de initiële verkoopprijs is.

De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Uit de bestreden uiting valt niet op te maken wat de aard is van de doorgestreepte prijs. Hierdoor is voor de gemiddelde consument niet duidelijk of deze prijs kortere of langere tijd daarvoor door Coolblue is gehanteerd, of dat deze prijs -zoals volgens het verweer ook mogelijk blijkt te zijn- een adviesprijs is. Aldus is voor de consument niet duidelijk wat het specifieke prijsvoordeel is dat hem op het moment van het aanbod wordt geboden. In zoverre acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van het prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken