a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00259

Datum:

05-07-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft verschillende uitingen over de ‘Club is Koning spaaractie’ van Vomar op de website https://www.vomar.nl/cik, een poster en een flyer, voor zover daarin staat:

Op de website, bij veelgestelde vragen, onder het kopje “voor spaarders”:

      “Kost Club is Koning sparen mij iets?

Nee, het kost je niets. Je hoeft alleen je Klant-is-Koning kaart te scannen bij het afrekenen. Zo kan Vomar bijhouden hoeveel boodschappen er zijn gedaan en op basis daarvan het bedrag overmaken aan de club. Dit bedrag is 0,5% van het totaal bestede bedrag aan boodschappen van alle sparende leden.(…).”

Op de website, bij veelgestelde vragen, onder het kopje “voor de club”:

      “Wat is Club is Koning sparen?

(…) Vomar keert over het totaal bestede bedrag aan boodschappen van alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten elk kwartaal 0,5% uit aan de club (mits het minimale bedrag gehaald wordt, zie vraag: Is er een minimaal aantal spaarders nodig om mee te kunnen doen?)”

Op de website, bij (door Vomar voor de club beschikbaar gestelde) ‘Digitale promotiematerialen’:

      “Nieuwsbrief (…):

      4.   Vomar maakt ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen besteden over naar onze club.”

De eveneens bij ‘Digitale promotiematerialen’ op de website staande YouTube video, waarin bij “Zo werkt het” wordt gezegd: “Over het totaal bestede bedrag aan boodschappen keert Vomar ieder kwartaal in totaal een half procent uit.”
(De door Vomar beschikbaar gestelde) poster en flyer, waarop staat:

      “Vomar maakt ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen hebben

      besteed over naar de club.”

 

Samenvatting van de klacht

In dossier 2022/00063 heeft de voorzitter beslist dat de reclame-uitingen van Vomar op haar website, waarin in min of meer gelijke bewoordingen wordt gezegd “Vomar maakt ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen hebben besteed over naar de club”, in strijd zijn met bepalingen van de Nederlandse Reclame Code (NRC), omdat daarin (een verwijzing naar) de vermelding van de gehanteerde spaardrempel van € 20,- per kwartaal ontbreekt. De voorzitter heeft Vomar voor zover nodig aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Vomar heeft haar website op enkele plaatsen aangepast, maar is in verschillende uitingen voor de Club is Koning spaaractie op de website en in digitaal en fysiek promotiemateriaal nog steeds in gebreke. Die uitingen zijn misleidend, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer

Op de website staan alle spelregels voor het clubsparen, die kunnen worden gelezen voordat men aan de actie gaat meedoen. Vanaf het begin van de actie werd de spaardrempel van € 20,- al in de spelregels genoemd. Na de vorige klacht van klager wordt de spaardrempel prominenter op de website gecommuniceerd. In het ter beschikking gestelde digitale en fysieke promotiemateriaal, dat vrijwillig door een club of vereniging kan worden ingezet, doet Vomar suggesties voor de tekst die kan worden gebruikt. Een club kan de voorgestelde tekst wijzigen. In zowel het digitale als het fysieke promotiemateriaal wordt altijd verwezen naar de website van Vomar waar de spelregels voor de spaaractie te vinden zijn. Naast de spaardrempel zijn er meer spelregels aan het spaarmechanisme verbonden. Het is onmogelijk alle voorwaarden op geprint materiaal te noemen. Niettemin zal Vomar proberen in de toekomst op geprint materiaal de spaardrempel wel direct te vermelden.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De bestreden uitingen hebben betrekking op de ‘Club is Koning spaaractie’, waarbij Vomar ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat de leden van een deelnemende club aan boodschappen hebben besteed aan de club uitkeert. Niet is in geschil dat uitbetaling aan de club slechts plaatsvindt indien minimaal € 20,- in een kwartaal is gespaard. In haar beslissing van 14 februari 2022 in dossier 2022/00063 betreffende uitingen over de spaaractie op de website heeft de voorzitter overwogen dat het bestaan van deze spaardrempel essentiële informatie is die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over het al dan niet deelnemen aan de actie, wat meebrengt dat in uitingen over de actie op duidelijke wijze op deze voorwaarde moet worden gewezen.

2. Naar aanleiding van de onderhavige klacht heeft de voorzitter ambtshalve vastgesteld dat (thans) op de homepage van de website van Vomar zowel in de inleiding als bij iedere volgende mededeling over de uitbetaling van 0,5% van het door klanten bestede bedrag een asterisk staat die verwijst naar de onderaan de pagina staande mededeling: “*Met een betalingsdrempel van € 20,- per club, per kwartaal vanwege administratieve kosten.” Op de homepage kan worden doorgeklikt naar de veelgestelde vragen. De voorzitter heeft geconstateerd dat in het antwoord op de eerstvermelde vraag “voor spaarders”, die luidt “Wat is Club is Koning sparen?”, eveneens uitdrukkelijk wordt gewezen op de gehanteerde spaardrempel.

3. De voorzitter is van oordeel dat de consument op de website voldoende wordt geïnformeerd over het feit dat bij de Club is Koning spaaractie voor uitbetaling een spaardrempel van € 20,- wordt gehanteerd. De tegen uiting a gerichte klacht wordt daarom afgewezen.

4. Hetzelfde oordeel geldt voor uiting b, waarin staat: “Vomar keert over het totaal bestede bedrag aan boodschappen van alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten elk kwartaal 0,5% uit aan de club (mits het minimale bedrag gehaald wordt, zie vraag: Is er een minimaal aantal spaarders nodig om mee te kunnen doen?).” Weliswaar is de verwijzing naar een andere vraag onjuist, nu die vraag niet bij de veelgestelde vragen (b)lijkt te staan, maar er wordt wel gewezen op de voorwaarde dat “het minimale bedrag gehaald wordt”. In combinatie met de elders op de website verstrekte informatie over de gehanteerde spaardrempel, zal uiting b de gemiddelde consument er niet toe brengen een besluit over het deelnemen aan de actie te nemen dat hij anders niet had genomen. De tegen uiting b gerichte klacht wordt daarom afgewezen.

5. De voorzitter begrijpt dat de ‘digitale promotiematerialen’ Nieuwsbrief (uiting c) en YouTube video (uiting d) en de ‘fysieke promotiematerialen’ folder en flyer (uitingen e) door Vomar aan deelnemende clubs ter beschikking worden gesteld om de Club is Koning spaaractie onder hun leden te promoten. Deze uitingen moeten als zelfstandige reclame-uitingen worden beschouwd, los van de website. Voor deze uitingen geldt daarom eveneens dat het bestaan van de spaardrempel essentiële informatie is die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over het al dan niet deelnemen aan de actie. Dit betekent dat in de uitingen op duidelijke wijze op deze voorwaarde moet worden gewezen. In de bestreden uitingen c, d en e ontbreekt echter (een verwijzing naar) de vermelding van de gehanteerde spaardrempel. Het enkele noemen van de website van Vomar is onvoldoende om de gemiddelde consument erop te wijzen dat sprake is van een belangrijke beperking van het actieaanbod. Nu de gemiddelde consument door het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen c, d en e misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4) Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter acht de reclame-uitingen onder c, d en e in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken