a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Dossiernr:

2021/00277

Datum:

23-11-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website wish.com voor zover daarop volgens klager na een zoekopdracht voor een ‘keyboard’ een advertentie verscheen voor een toetsenbord met een prijs van £ 43,-, waarbij volgens klager 96% korting werd vermeld en £ 1.254,- als doorgestreepte prijs werd genoemd .

 

Samenvatting van de klacht (vertaald uit het Engels)

De advertentie betreft een toetsenbord en noemt een prijs van £ 43,- als zijnde het bedrag na 96% korting uitgaande van de vorige prijs van £ 1.254,-. Het is onmogelijk dat ooit iemand laatstgenoemd bedrag voor een toetsenbord heeft betaald. De uiting is bedoeld om te misleiden.

 

Samenvatting van het verweer

Het Wish-platform is een online marktplaats waarop handelaren producten rechtstreeks aan consumenten aanbieden. De advertenties op het Wish-platform worden door de handelaren gecreëerd en van inhoud voorzien. Wish heeft geen redactionele controle over de inhoud van deze advertenties en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan overeenkomstig hetgeen zij heeft gesteld in dossier 2019/00124. Wel hanteert verweerder op grond van haar verplichtingen als hosting dienstverlener ex artikel 14 lid 1 onder b) van de e-Commercerichtlijn een Notice-and-Take-Down beleid. Eenieder kan middels het Wish-platform een zogenoemd Take-Down verzoek indienen, waarna verweerder – na het verwerken van het verzoek en het volgen van de nodige procedurele stappen  – de desbetreffende advertentie van haar platform verwijdert. In de onderhavige zaak heeft klager nagelaten om de locatie (het URL adres) van de adverteerder over te leggen. Slechts een generieke hyperlink naar een zoekterm (met veranderlijke zoekresultaten) is overgelegd. Uit de door klager overgelegde uiting valt niet af te lezen tegen welke specifieke advertentie de klacht zich richt. Als gevolg hiervan, mede in het licht van artikel 15 lid 1 van de e-Commercerichtlijn op grond waarvan op verweerder geen algemene toezicht-verplichting rust, is verweerder niet bij machte om met zekerheid de (specifieke) advertentie te achterhalen. Zodra de gespecificeerde locatie van de advertentie is ontvangen en deze met zekerheid te achterhalen is, zal verweerder de nodige stappen volgen om de advertentie zo snel mogelijk van haar platform te verwijderen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Ten aanzien van de stelling van verweerder dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de uitingen die op haar platform worden gepubliceerd, verwijst de voorzitter naar de beslissing in dossier 2018/00875. In die eerdere zaak is een vergelijkbaar verweer van verweerder verworpen. De voorzitter ziet geen aanleiding om naar aanleiding van de huidige reclame-uiting anders te oordelen over de verantwoordelijkheid van verweerder. Ten aanzien van de te beoordelen reclame-uiting is het volgende van belang.

2)  De klacht is gericht tegen een reclame-uiting waarin volgens klager een toetsenbord wordt aangeboden voor £ 43,- met als doorgestreepte prijs £ 1.254,- en een korting van 96%. In het dossier bevindt zich een uiting die, voor zover deze aansluit bij de klacht, enigszins afwijkt van de door klager gegeven omschrijving, nu hierin een prijs van £ 48,- staat naast een doorgestreepte prijs van  £ 1.275, overigens wel met hetzelfde kortingspercentage als door klager is genoemd. Daarbij is het op grond van het summiere karakter van de uiting (een kort overzicht van resultaten van een zoekopdracht waarbij diverse producten zijn te zien die eveneens summier zijn omschreven) niet duidelijk of het alleen om een toetsenbord gaat. De uiting vermeldt alleen “ïPad Pro 9.7/Air.2” en toont daarbij de afbeelding van een iPad met een daaraan gekoppeld toetsenbord, naast de hierboven genoemde prijsinformatie. Uit de fotokopie blijkt niet welk bedrijf het product via Wish te koop aanbiedt. Wish stelt dat zij op basis van de beschikbare informatie niet in staat is de noodzakelijke gegevens te achterhalen om uitvoering te geven aan haar Notice-and-Take-Down beleid. Ook de namens de voorzitter bij klager opgevraagde informatie geeft hierover geen duidelijkheid. Uit die nadere informatie, die overigens niet door klager maar door de ASA is aangeleverd op basis van eigen onderzoek, blijkt onvoldoende of deze informatie de advertentie betreft die in de klacht wordt bedoeld. Nu de klacht op grond van het voorgaande bij gebreke aan voldoende duidelijkheid over de te boordelen uiting niet tot een aanbeveling jegens verweerder kan leiden, kan in het midden blijven welke gevolgtrekkingen dienen te worden verbonden aan het feit dat niet klager maar de ASA de gevraagde nadere informatie heeft verstrekt. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken