a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2022/00224

Datum:

14-07-2022

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting op de website: https://www.verisure.nl. Daarin staat onder het kopje “Verisure Alarmdiensten” onder meer:

“Unieke en versnelde melding aan politie

Zodra de poging tot inbraak of de noodsituatie is geverifieerd, stellen we de politie binnen enkele  seconden op de hoogte en sturen we een surveillant.

 SOS-knop voor noodgevallen
 De SOS-knop op de producten van het Verisure alarmsysteem maakt het mogelijk om in elke   noodsituatie direct om hulp te vragen. We sturen de politie, brandweer of ambulance.

 Levenslange garantieservice
 Verisure producten hebben een levenslange garantie, zodat jouw alarmsysteem altijd in perfecte   staat is.” 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

1.

Klager maakt bezwaar tegen de koptekst “Unieke en versnelde melding aan politie”, voor wat betreft zowel de mededeling “Unieke” (a) als “versnelde” (b).

Ad a.

Wanneer er ‘alarm’ wordt geslagen, komt deze melding binnen bij een PAC ofwel een Particuliere
Alarm Centrale. Deze alarmcentrale wordt door Verisure onderhouden. Verisure wekt de
suggestie dat deze dienst ‘uniek’ is. In werkelijkheid werkt echter (vrijwel) iedere PAC op een
soortgelijke manier. Nadat het alarm afgaat, wordt deze melding doorgezet naar een PAC.
Daar wordt bekeken wat de ernst van de situatie is. Vervolgens vindt eventueel een doormelding plaats aan de politie of een beveiligingsdienst.
 
Ad b.
Evenmin is sprake van een ‘versnelde’ doormelding, want de melding wordt enkel doorgegeven nadat de noodsituatie is geverifieerd. Hier gaat (flink) wat tijd overheen.
Als particulier kun je onmiddellijk alarmcentrale 112 waarschuwen, waarna hulpverlening direct in actie komt. Heb je met spoed hulp nodig, dan is direct bellen naar 112 sneller dan dat een alarmcentrale de melding moet verifiëren en pas daarna doorgeeft. Van een versnelde verbinding is dus geen sprake, wanneer daar eerst een andere partij (een particuliere meldkamer (ook als deze van Verisure zelf is)) tussen zit.
Los daarvan zal de politie géén voorrang geven aan een melding die via een PAC binnenkomt “of
wanneer deze wordt gedaan via de alarmcentrale 112”, aldus klager.
 
Klager vindt de claim “Unieke en versnelde melding aan politie” misleidend en oneerlijk als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en verwijst naar een beslissing van 23 maart 2022 van de voorzitter van de Reclame Code Commissie (dossier: 2022/00075A), die de tekst  ‘met versnelde politieverbinding’ te absoluut achtte.

2.

De wijze waarop de “SOS knop voor noodgevallen” wordt omschreven, acht klager dubieus en vaag. Hij voert hiertoe het volgende aan.
Ook hier gaat de melding eerst naar de PAC, waarna beslist wordt of het noodgeval moet worden doorgeschakeld naar 112. Wanneer nood aan de man is, kan beter direct gebeld worden naar 112. Immers, in een noodsituatie kan iedere minuut tellen.
Ondanks dat de knop ‘SOS knop voor noodgevallen’ op zichzelf niet direct misleidend is, kan een
klant het idee krijgen dat zij direct verbinding krijgt met de politie, aldus klager.

3.
Ook de claim “Levenslange garantieservice” acht klager vaag. Bij een dergelijke claim gaat hij (en waarschijnlijk ook de gemiddelde consument) er als gebruiker vanuit dat ‘levenslang’ betekent: een leven lang, in de zin van (klager): “’mijn’ leven lang, of zolang ik als consument gebruik maak van de diensten van Verisure”.
Over de claim ‘levenslang’ zou klager graag een toelichting krijgen, want als ‘levenslang’ in dit geval betekent zo lang het product wordt verkocht of in het assortiment zit, is levenslang géén levenslang, en dus misleidend. Men zou in dit laatste geval eerlijk dienen te vermelden: “Zolang het product via ons leverbaar is of wordt ondersteund”, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Van strijd met de NRC is geen sprake, om de volgende redenen.

Primair betreft de betreden uiting geen reclame, maar feitelijke informatie over de diensten van Verisure. Reeds daarom moet de klacht worden afgewezen.
Subsidiair geldt het volgende.
Voor zover klager stelt alleen bezwaar te hebben tegen de ‘kopteksten’, miskent hij dat een uiting
-indien aan te merken als reclame- in zijn geheel beoordeeld dient te worden.

Op de verschillende klachtonderdelen reageert Verisure als volgt.

Ad 1.

Van misleiding is geen sprake, nu duidelijk is aangegeven dat eerst verificatie van de melding plaatsvindt, waarna de politie op de hoogte wordt gebracht. Bovendien heeft Verisure daadwerkelijk een unieke en versnelde verbinding met de politie. Zij verwijst in dat verband naar een persbericht (bijlage 1 bij het verweer). Uit dit bericht volgt dat Verisure als eerste – en voorlopig enige, dus uniek – beveiligingsspecialist een versnelde verbinding met de politie heeft, namelijk via het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem. In het geval van een geverifieerd alarm deelt Verisure met één druk op de knop de nodige informatie met de politie, terwijl dat normaliter via een telefoonverbinding geschiedt. Relevante informatie wordt zo versneld doorgegeven. De melding is dan ook versneld. 

Dat de Commissie in dossier 2022/00075A zou hebben geoordeeld dat de enkele aanduiding “met versnelde politieverbinding” te absoluut zou zijn, doet aan het voorgaande niet af. Het ging in dossier 2022/00075A om een televisiereclame waarin aan “met versnelde politieverbinding” geen uitleg werd gegeven, hetgeen in de onderhavige uiting wel gebeurt.

Verder wordt in de uiting niet gesteld of gesuggereerd dat voorrang zou worden gegeven aan een melding via een PAC boven een melding via 112.
 
Ad 2.
Aangezien klager meent dat de knop “’SOS knop voor noodgevallen’ op zichzelf niet direct misleidend is”, heeft klager geen belang bij de klacht en dient deze ongegrond te worden verklaard. Verisure bestrijdt dat bij klanten de suggestie zou kunnen ontstaan dat zij direct worden verbonden met de politie. Uit de omschrijving na de koptekst blijkt expliciet dat dit niet het geval is. Tot slot geldt dat de aanduiding SOS, die staat voor ‘noodsignaal’, dit ook niet impliceert.  
 
Ad 3.
Van misleiding is geen sprake. Er is namelijk precies aan de orde wat volgens klager aan de
orde zou moeten zijn, namelijk dat zolang een consument gebruik maakt van de Verisure diensten, onderhoud et cetera plaatsvindt aan het aan de diensten inherente alarmsysteem.
 
De mondelinge behandeling
 
Het standpunt van verweerder is nader toegelicht. Op dit toelichting zal worden teruggekomen in het oordeel. 
 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat de bestreden uiting moet worden aangemerkt als reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De uiting bevat feitelijke informatie, maar  houdt daarnaast onmiskenbaar een openbare aanprijzing van de diensten van Verisure in, zoals bedoeld in artikel 1 NRC.  

2.

Met betrekking tot de verschillende klachtonderdelen oordeelt de Commissie als volgt.

3.

Ad 1.

Klager acht de koptekst “Unieke en versnelde melding aan politie” misleidend, omdat er volgens hem noch van een “unieke” noch van een “versnelde” melding aan de politie sprake zou zijn. Na het slaan van alarm komt een melding binnen bij een door Verisure onderhouden PAC, die op een soortgelijke manier werkt als (vrijwel) iedere PAC, aldus klager. Verder acht hij de melding niet “versneld”, omdat de melding enkel wordt doorgegeven nadat de noodsituatie is geverifieerd, waar (flink) wat tijd overheen gaat, aldus klager.
 
Klager heeft gesteld alleen bezwaar te maken tegen de koptekst, en niet tegen de tekst daaronder.
Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument de koptekst lezen in de context van de toelichtende tekst daaronder.
 
Verweerder heeft onder verwijzing naar het bij het verweer overgelegde persbericht van 6 mei 2021, getiteld: “Verisure eerste beveiligingsspecialist met versnelde directe verbinding met politie”, voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een “versnelde melding aan politie”, zoals bedoeld in de toelichting onder de koptekst. In dit persbericht staat namelijk onder meer:
“Verisure heeft als eerste beveiligingsspecialist samen met de politie een versnelde verbinding met het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS). De politie stelt via deze directe verbinding operators van particuliere alarmcentrales in staat om, bij een geverifieerd alarm, alle benodigde informatie met één druk op de knop te delen met de meldkamer van de politie.  
Met de koppeling kunnen particuliere alarmcentrales bij geverifieerde alarmen alle benodigde informatie zoals camerabeelden en locatie-gegevens via een versleutelde verbinding delen met de meldkamer van de politie. Deze ontwikkeling versnelt de reactietijd van de politie (…)” en
“(naam), Technical manager bij Verisure: “(…) Het is mooi om te zien dat we met deze ontwikkeling de communicatietijd hebben kunnen terugbrengen van enkele minuten naar gemiddeld 3,2 seconden. (..).”
 
De juistheid van de vermelding “unieke” heeft verweerder eveneens voldoende aannemelijk gemaakt. Voornoemd persbericht begint met: “Verisure heeft als eerste beveiligingsspecialist samen met de politie een versnelde verbinding met het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS)” en eindigt met:
“In de komende periode gaan ook andere particuliere alarm centrales gebruikmaken van deze GMS koppeling”. Ter zitting heeft Verisure desgevraagd meegedeeld dat er op dit moment nog geen andere particuliere alarmcentrales zijn die gebruik maken van de onderhavige GMS koppeling.  
 
Overigens ligt, voor zover klager anders mocht veronderstellen, in de uiting niet de suggestie besloten dat de politie voorrang zou geven aan een melding via een PAC boven een melding via 112.  
 
Ten slotte overweegt de Commissie dat de beslissing in dossier 2022/00075A bovenstaand oordeel niet anders maakt, aangezien in de uiting, zoals beoordeeld in dat dossier anders dan in het onderhavige geval, geen sprake was van een toelichting op de mededeling “met versnelde politieverbinding”.  
 
Dit klachtonderdeel wordt afgewezen.

4.

Ad 2.

Het enkele feit dat klager in zijn klacht vermeldt dat de uiting op zichzelf niet direct misleidend is, leidt anders dan adverteerder betoogt niet tot de gevolgtrekking dat klager geen belang heeft bij dit onderdeel van zijn klacht.  

Anders dan klager evenwel van mening lijkt te zijn, ligt in het tekstonderdeel met de aanhef “SOS knop voor noodgevallen” niet de suggestie besloten dat de klant direct verbinding krijgt met de politie. Uit de mededeling “We sturen de politie, brandweer of ambulance” blijkt voldoende duidelijk dat de klant eerst contact heeft met Verisure, alvorens verbinding wordt gelegd met bijvoorbeeld de politie. Dit onderdeel van de klacht treft derhalve geen doel.

5.

Ad 3.

Dit bezwaar begrijpt de Commissie aldus dat klager niet duidelijk vindt wat Verisure bedoelt met “Levenslange garantieservice”. In de tekst onder dit kopje staat de volgende toelichting:

“Verisure producten hebben een levenslange garantie, zodat jouw alarmsysteem altijd in perfecte   staat is.” 

Ter zitting heeft de Commissie gewezen op artikel 12 NRC. Daarin staat:

“Indien in reclame over “garantie” wordt gesproken, behoort de omvang, de inhoud en de tijdsduur van die garantie duidelijk te zijn, het desbetreffende medium in aanmerking genomen”.

Naar het oordeel van de Commissie is in dit geval niet aan deze bepaling voldaan. Ter zitting heeft Verisure meegedeeld dat de klant de beschikking heeft over de betreffende apparatuur, zolang het contract loopt en dat Verisure gedurende die periode voorziet in onderhoud en dergelijke. Dat de “Levenslange garantieservice” deze inhoud en strekking heeft, blijkt niet duidelijk uit de bestreden uiting, terwijl deze zich naar haar aard leent voor een niet al te summiere uitleg. Ten aanzien van dat onderdeel is de klacht gegrond.

6.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder 5 acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 12 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken