a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2019/00712

Datum:

04-02-2020

Uitspraak:

dVAF vernietigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de website van CZ Zorgverzekeringen waarop in het kader van “Uw basisverzekering in 2019” onder meer staat: “100% vergoed bij zorgverleners met contract”. Vergelijkbare mededelingen staan in het “lnformatiedocument over het vezekeringsproduct”.

 

Samenvatting van de klacht

De reclame-uitingen wekken de indruk dat als een zorgverlener een contract met CZ Zorgverzekeringen heeft alle zorg van deze zorgverlener 100% wordt vergoed. Als dezelfde zorgverlener ook zorg verleent waarvoor geen contract is gesloten, wordt echter slechts een deel vergoed. Dit blijkt niet uit de reclame-uitingen.

 

Het oordeel van de voorzitter d.d. 13 november 2019

Niet in geschil is dat adverteerder overeenkomstig hetgeen in de reclame-uitingen is vermeld, 100% vergoedt bij zorgverleners met contract voor zover het betreft een soort zorg die onder dat contract valt. Dat bij deze zorgverleners andere soorten zorg van volledige vergoeding zijn uitgesloten, acht de voorzitter een voor de hand liggende uitzondering die niet afzonderlijk in de reclame-uitingen hoeft te worden vermeld. Of adverteerder ten opzichte van klager gerechtigd is een beroep te doen op deze uitzondering, is verder een contractueel aspect waarover de voorzitter niet kan oordelen.”

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Klagers bezwaar wordt als volgt samengevat.

Klager vindt dat het uitsluiten van bepaalde soorten zorg van een zorgverlener een niet voor de hand liggende uitzondering is en om die reden vermeld moet worden. Dit is zeker het geval als deze uitzondering ook niet uit de context van de uiting blijkt.

Een voor de hand de hand liggende uitzondering is wellicht een tandarts die ook oogheelkundige zorg verleent, maar in dit geval gaat het om zorg die in lijn ligt met de gecontracteerde zorg, maar niet vergoed wordt. Ook elders op de website wordt niet ingegaan op dit aspect, terwijl hier voldoende mogelijkheden voor zijn, aldus klager.

 

De reactie op het bezwaar

Verweerders reactie wordt als volgt samengevat.

In de reclame-uiting van verweerder staat dat als een zorgverlener een contract met CZ Zorgverzekeringen heeft, de gecontracteerde zorg van deze zorgverlener 100% wordt vergoed. lnherent hieraan is dat de uitgevoerde behandeling gecontracteerd moet zijn bij de betreffende zorgverlener om voor vergoeding conform de overeenkomst in aanmerking te komen. Indien een gecontracteerde zorgverlener een niet-gecontracteerde behandeling uitvoert bij een verzekerde, volgt er logischerwijs geen volledige vergoeding. CZ is het met de voorzitter eens dat dit een voor de hand liggende  uitzondering is die niet afzonderlijk in de reclame-uiting hoeft te worden vermeld.

Eerder heeft klager een klacht ingediend bij de stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). In die procedure heeft verweerder het standpunt ingenomen dat klager er, gezien de tekst op de website, niet op mocht vertrouwen dat  er een vergoeding voor “deze zorg” zou volgen alsof er een overeenkomst was met de zorgverlener. Daarbij is ook meegedeeld dat klager in de ‘Zorgvinder’ heeft gezocht op  tandartsen die gecontracteerd zijn voor reguliere mondzorg. Als klager had gezocht op de zorgvorm die het in zijn geval betrof, namelijk een klikgebit op implantaten, dan had de ‘Zorgvinder’ aangegeven dat de betreffende tandarts niet gecontracteerd is voor een klikgebit op implantaten. De ‘Zorgvinder’ maakt onderscheid tussen diverse zorgvormen en wanneer men op ‘tandarts’ zoekt, worden zorgverleners getoond met een overeenkomst voor reguliere mondzorg.

Van onjuiste informatie op de website is geen sprake.

In het onderhavige geval is, zoals vereist volgens de verzekeringsvoorwaarden, vooraf een aanvraag ingediend. Op 21 januari 2019 heeft verweerder er in haar akkoordverklaring op gewezen dat er geen overeenkomst is met deze zorgverlener voor de aangevraagde behandeling.

Van strijd met de Nederlandse Reclame Code is geen sprake, aldus verweerder.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt nader toegelicht.

Desgevraagd heeft hij aan de Commissie meegedeeld dat in het onderhavige geval, van een klikgebit op implantaten ofwel kunstgebit, 75% van de betreffende kosten is vergoed en dat dit kunstgebit onder de basisverzekering valt. De arts die de behandeling heeft verricht, was een gecontracteerde zorgverlener, aldus klager.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat in de twee uitingen op de website www.cz.nl, met de aanhef “Uw basisverzekering in 2019” respectievelijk de aanhef “Basisverzekering Zorg-op-maatpolis” (bijlagen 1 respectievelijk 2 bij klagers brief van 30 oktober 2019), hierna te noemen: ‘uiting a’ en ‘uiting b’, ten onrechte is vermeld: “100% vergoed bij zorgverleners met contract”. In zijn brief van 30 oktober 2019 heeft klager een aanpassing van deze vermelding voorgesteld, namelijk “100% vergoed voor gecontracteerde zorg en 75% bij niet gecontracteerde zorg bij een zorgverlener”. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

In bovengenoemde uitingen staat voor zover hier van belang:

Uiting a

“NATURA BASISVERZEKERING

 Zorg-op-maatpolis

 € 124,80 per persoon bij

 een eigen risico van € 385

 100% vergoed bij zorgverleners met contract.

Bij zorgverleners zonder contract: 75% van uw nota vergoed tot 75% van het tarief dat we hebben afgesproken met gecontracteerde zorgverleners

(…)

Lees meer over Zorg-op-maatpolis”

 

Uiting b

“Zorg-op-maatpolis in het kort

? Onze meest gekozen basisverzekering

? 100% vergoed bij zorgverleners met contract.

?  Regel uw verzekeringszaken online en per post”.

Anders dan verweerder bij verweer heeft meegedeeld, staat in de bestreden reclame niet dat “als een zorgverlener een contract met CZ Zorgverzekeringen heeft, de gecontracteerde zorg van deze zorgverlener 100% wordt vergoed”. Het begrip “gecontracteerde zorg” komt immers in geen van beide uitingen voor. Er wordt slechts gesproken over “zorgverleners met contract”. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument er niet op bedacht zijn dat een zorgverlener met contract ofwel “een gecontracteerde zorgverlener”, zoals deze in het verweer wordt aangeduid, zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde behandelingen verricht en dat er alleen in geval van een gecontracteerde behandeling 100% vergoeding plaatsvindt, zoals bedoeld in de bestreden reclame. De Commissie acht het niet zondermeer voor de hand liggen dat bij een gecontracteerde zorgverlener, de zorg die hij/zij in het kader van zijn beroep verleent, in een deel van de gevallen niet volledig wordt vergoed. 

Nu in de bestreden uitingen niet uitdrukkelijk wordt gewezen op het feit dat alleen “gecontracteerde zorg” 100% wordt vergoed, is er sprake van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter. Zij acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken