a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2021/00571

Datum:

09-02-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting voor de ‘Gemeentepolis’ van de gemeente Oldenzaal. Op de webpagina https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/oldenzaal/passende-zorg/#!/pakketten staan naast elkaar drie pakketten “Basisverzekering Menzis Basis”, met per pakket verschillende aanvullende verzekeringen. Hieronder staat bij elk pakket de mededeling “Met de Gemeentepolis bespaar je [bedrag] per maand”, welk bedrag is gesplitst in “Collectiviteitskorting” en “Gemeentelijke bijdrage”. Ook wordt er een hyperlink “Toon premieopbouw” getoond. Vervolgens worden van elk pakket de ‘normale’ en de aangeboden premie per maand genoemd.

Voor het duurste pakket (“pakket 3”), waartegen de klacht blijkens de mededeling van klager ter zitting is gericht, luidt de uiting:

“Aanvullende verzekering

GarantVerzorgd 3
GarantTandVerzorgd 250
Verzekering Eigen Risico

Geen Eigen Risico t.w.v. € 385,-

Met de Gemeentepolis bespaar je € 53,74 per maand

Collectiviteitskorting                        € 11,82

Gemeentelijke bijdrage                   € 41,92

       Toon premieopbouw (hyperlink)

(Doorgestreept) Normaal:  234,36        180.62”.

 

Het standpunt van klager

Het standpunt van klager, zoals weergegeven in zijn klacht met toelichting, zijn repliek en de mondelinge toelichting ter zitting, wordt als volgt samengevat.

Bewoners van de gemeente Oldenzaal die via de gemeente een zorgverzekering zoeken, worden in geval van de Gemeentepolis gedwongen klant te worden bij Menzis. Dat is immers de enige zorgverzekeraar, die daarmee een monopoliepositie in de regio heeft verworven.

De klacht betreft de mededeling “Met de Gemeentepolis bespaar je € 53,74 per maand” bij pakket 3. Hiermee wordt gesuggereerd dat met de Gemeentepolis grote voordelen kunnen worden behaald. Daarvan is echter geen sprake. Via de Gemeentepolis wordt de duurst mogelijke en winstgevende verzekering van Menzis aangeboden aan inwoners met een laag inkomen, die verplicht zijn deze af te nemen. De Gemeentepolis is namelijk een ‘voorliggende voorziening’, wat betekent dat er geen beroep kan worden gedaan op bijzondere bijstand voor zorgkosten. Met de premie van € 32,08 per maand voor de in deze Gemeentepolis opgenomen “verzekering eigen risico”, betaalt de verzekerde feitelijk het wettelijk eigen risico van € 385,- verspreid over het jaar. Uitgaande van een bedrag van zorgtoeslag van € 105,- per maand, kost de Gemeentepolis met een premie van € 180,62 de verzekerde uiteindelijk € 75,- per maand. Er is dus geen sprake van een besparing van € 53,74, maar van een extra uitgave van € 75,-. Daarom acht klager de mededeling “Met de Gemeentepolis bespaar je € 53,74 per maand” misleidend. Ook als de website waarop de bestreden reclame-uiting staat niet van Menzis is (maar van BS&F), is Menzis voor de misleidende uiting verantwoordelijk. In de uiting staan het logo, de naam en polissen van Menzis, die de uiting dient te controleren en zo nodig aan te passen, aldus klager.

 

Het standpunt van Menzis

Het standpunt van Menzis, zoals weergegeven in haar verweer en dupliek, wordt als volgt samengevat.

Primair stelt Menzis zich op het standpunt dat klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn klacht tegen haar, omdat de uiting op www.gezondverzekerd.nl niet van haar afkomstig is. Gezondverzekerd.nl is een initiatief van BS&F B.V. en het betreft dan ook een uiting van BS&F. BS&F werkt weliswaar samen met gemeenten en zorgverzekeraars bij de uitvoering van hun afspraken over de Gemeentepolis, maar de wijze waarop BS&F het Gemeentepolis-aanbod en de besparing op de pakketten vermeldt, heeft een vast format waarop Menzis, evenals andere zorgverzekeraars, geen invloed heeft (gehad).

Subsidiair stelt Menzis dat de in de uiting getoonde besparing niet in strijd met de waarheid dan wel misleidend is. Onder de vermelding van het bedrag dat per maand met de Gemeentepolis wordt bespaard, wordt uitgelegd dat de besparing enerzijds bestaat uit een collectiviteitskorting en anderzijds uit een gemeentelijke bijdrage. Een consument die in aanmerking komt voor een Gemeentepolis kan ook een individuele polis zonder aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering afsluiten en, indien zorgkosten worden gemaakt die niet verzekerd zijn, een verzoek tot bijzondere bijstand bij de gemeente indienen. Niet zeker is of de zorgkosten die niet verzekerd zijn, (volledig) vergoed zullen worden door de gemeente. Dat de consument hier ook voor kan kiezen, maakt echter niet dat de in de uiting getoonde besparing onjuist is. Met de getoonde besparing wordt evenmin de indruk gewekt dat de Gemeentepolis voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt de goedkoopste optie is qua vergoeding van zorgkosten. In dit verband merkt Menzis nog op dat een consument zijn of haar huidige pakket of andere pakketten kan vergelijken met de Gemeentepolis.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Kern van de klacht is dat de reclame-uiting voor pakket 3 van de door de gemeente Oldenzaal aangeboden Gemeentepolis misleidend is, omdat de mededeling “Met de Gemeentepolis bespaar je   € 53,74 per maand” suggereert dat sprake is van een besparing, terwijl dat volgens klager in werkelijkheid niet het geval is. De Commissie overweegt als volgt.

2.

In de eerste plaats moet worden beoordeeld of klager in deze tegen Menzis gerichte klacht kan worden ontvangen, nu Menzis betwist dat de bestreden reclame-uiting van haar afkomstig is. Vast staat dat de uiting is geplaatst op de website www.gezondverzekerd.nl, die van BS&F is. Dat betekent echter niet dat Menzis geen enkele betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid voor de uiting heeft (gehad). In de uiting worden immers met vermelding van haar naam en logo producten van haar aangeboden. Menzis verwijst in haar verweer naar een vorm van samenwerking tussen BS&F, gemeenten en zorgverzekeraars bij de Gemeentepolis. Gelet op de wijze waarop in de uiting naar Menzis wordt verwezen, gaat de Commissie ervan uit dat dit is gebaseerd op een dergelijke samenwerking. Menzis is er om deze redenen medeverantwoordelijk voor dat het aanbod in de reclame-uiting wordt weergegeven op een wijze die in overeenstemming is met de regels van de Nederlandse Reclame Code. Nu klager stelt dat de onderhavige uiting in strijd met die regels is, kan hij (ook) in zijn tegen Menzis gerichte klacht worden ontvangen.

3.

De klacht dat de uiting door een onterecht vermelde besparing misleidend is, kan echter niet slagen. In de uiting wordt duidelijk vermeld dat voor pakket 3 van de Gemeentepolis een maandelijkse premie van € 180,62 is verschuldigd in plaats van € 234,36, dankzij een collectiviteitskorting van € 11,82 en een gemeentelijke bijdrage van € 41,92. De opbouw van de reguliere premie is te zien door te klikken op de hyperlink “Toon premieopbouw”, die in de uiting staat, waarna de volgende informatie verschijnt:

“Menzis Basis                                € 133,25

 GarantVerzorgd3                          €   56,08

 GarantVerzorgdTand 250            €   12,95

 Verzekering Eigen Risico             €   32,08

 Normaal                                        € 234,36”.

Niet is in geschil dat wie pakket 3 van de Gemeentepolis afsluit, daadwerkelijk een maandpremie van  € 180,62 verschuldigd is, dus € 53,74 minder dan de normale premie van € 234,36 per maand. Gelet hierop is de mededeling “Met de Gemeentepolis bespaar je € 53,74 per maand” juist.

4.

Aan dit oordeel doet niet af dat de bij pakket 3 gerekende maandpremie voor de verzekering eigen risico na een jaar (12 x € 32,08) nagenoeg gelijk is aan het wettelijk vastgestelde bedrag voor het eigen risico van € 385,- per jaar. Voor de Commissie is (in dossier 2021/00571-I) voldoende aannemelijk geworden dat het voor verzekerden die hun wettelijk eigen risico volledig verbruiken gunstig kan zijn om het eigen risico in de aanvullende verzekering van de Gemeentepolis mee te verzekeren, nu de gemeente hierdoor de mogelijkheid heeft bij te dragen in de premie daarvoor. Dankzij deze gemeentelijke bijdrage in de premie is er ‘onder de streep’ per saldo sprake van een korting, die als besparing mag worden geadverteerd. Daarbij is van belang dat het niet verplicht is voor minima om dit pakket van de Gemeentepolis af te sluiten. Wie meent dat pakket 3 niet gunstig is, bijvoorbeeld omdat het eigen risico (waarschijnlijk) niet geheel zal worden verbruikt, kan voor een ander pakket van de Gemeentepolis of voor een ander soort zorgverzekering kiezen.

5.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken