a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2022/00016

Datum:

03-05-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

 

 

 

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de homepage en een subpagina van de website www.degiro.nl, zoals deze ten tijde van het indienen van de klacht te zien waren.

 

1. De homepage van www.degiro.nl, waarop onder meer in een blauw kader een afbeelding van een smartphone is te zien, met op het scherm daarvan “€0”. Links van de afbeelding staat: “Zelf beleggen zoals u wilt. Beleg bij de grootste online broker tegen ongekend lage tarieven vanaf €0 commissie. Financial power to you… en onze 2 miljoen andere beleggers.”
Daaronder, tegen een witte achtergrond, staat: “DEGIRO introduceert ZERO op de grootste beurzen. Ontdek onze tarieven>”, met daarnaast een tabel:


Aandelen        ETF’s                          Externe handlingskosten

US                       ETF kernselectie

€0                    €0                               €0,50

 

Weer daaronder staat: “Commissievrij handelen op Amerikaanse aandelen. Prijzen zijn exclusief valutakosten en connectiviteitskosten waar dat van toepassing is. Handlingskosten zijn niet van toepassing op de Kernselectie ETF’s. Het tarief voor DEGIRO Trackers en Beleggingsfondsen Kernselectie is gebaseerd op een Fair Use Policy”.
 

2. De subpagina www.degiro.nl/tarieven:
In een blauw kader staat:
“DEGIRO introduceert ZERO
Beleg commissievrij in Amerikaanse aandelen en veel ETF’s. Profiteer daarnaast van ongelooflijk lage tarieven en haal het meeste uit uw beleggingen.  

Open een rekening”

Daaronder, tegen een witte achtergrond:
“Ontdek onze nieuwe tarieven

Wij willen beleggen toegankelijk maken voor iedereen. Dit doen we met een nieuw, eenvoudig tarievenoverzicht en een vaste kostenstructuur waarbij meerdere prominente beurzen zelfs commissievrij worden aangeboden.” Onder deze tekst staat een tabel:

 

Aandelen                                 ETF’s                           Derivaten

US                                                   kernselectie1                      opties

€0                                           €0                                €0,75

 

Euronext Amsterdam                       Wereldwijd                         Futures

€2                                            €2                                €0,75

 

 

Andere kosten
real-time koersinformatie                 inactiviteitskosten               externe handlingskosten2

€0                                           €0                                €0,50

 

Bewaarloon                                      stortingen & opnames        valuta afhandeling

€0                                           €0                                %0,25

 

Download de pdf”.

 

De klacht

 

Klager maakt bezwaar tegen de uitingen om de volgende reden. In november 2021 heeft DEGIRO haar tariefstructuur aangepast en een ‘zero-fee’ geïntroduceerd. Op de homepage van adverteerders website staat prominent “€0,-” en wordt vermeld dat er “commissievrij” in Amerikaanse aandelen kan worden gehandeld. Zoals DEGIRO het presenteert op haar website, doet zij het voorkomen dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor transacties in Amerikaanse aandelen. Dit is niet correct, want er is wel degelijk sprake van kosten. Zo brengt DEGIRO voor elke transactie € 0,50 ‘handlingskosten’ in rekening en betaalt de klant 0,25% valutakosten wanneer er gebruik wordt gemaakt van de standaard ingestelde ‘Auto FX trader’. Van commissievrij handelen is daarom geen sprake. Volgens klager is deze wijze van communiceren onduidelijk, dubbelzinnig en mogelijk zelfs misleidend in de zin van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De gemiddelde consument zal de communicatie over commissievrij handelen niet begrijpen, althans niet verwachten dat DEGIRO aanzienlijke aanvullende kosten in rekening brengt die direct samenhangen met de transactie. Financiële instellingen dienen zich te houden aan de vereisten van transparante communicatie, een verplichting die DEGIRO momenteel niet correct toepast, aldus klager.

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Voor de consument is direct duidelijk waar de “€0” (aangeduid met de rode 1 in uiting 1) betrekking op heeft door de tekst links van deze “€0”: “Beleg bij de grootste online broker tegen ongekend lage tarieven vanaf €0 […]” (nummer 2). Daarmee wordt het de consument direct duidelijk gemaakt dat de vermelding “€0” ziet op de aan de broker verschuldigde commissie, en (dus) niet op andere bijkomende kosten zoals handlingkosten, valutakosten en connectiviteitskosten. De verwijzing naar een ‘vanafprijs’ van €0 maakt duidelijk dat niet alle transacties via DEGIRO commissievrij zijn. Direct daaronder wordt door middel van een tabel duidelijk gemaakt welke transacties commissievrij zijn: aandelen die in de Verenigde Staten verhandeld worden en aandelen in de “ETF kernselectie” (nummer 3). Direct daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat er sprake kan zijn van zogenaamde “externe handlingskosten”. Dat zijn kosten van derden, namelijk clearing- en settlementkosten, brokerage fee, contractnote fee, regulatoire vergoeding en executievergoeding. Overigens worden niet bij alle transacties externe handlingskosten gerekend, hetgeen ook in uiting 1 staat.

 

In uiting 1 staat tevens dat er sprake kan zijn van valutakosten en connectiviteitskosten: “Prijzen zijn exclusief valutakosten en connectiviteitskosten waar dat van toepassing is”. Valutakosten zijn kosten die berekend worden voor het omwisselen van een bedrag in Euro’s naar een bedrag in buitenlandse valuta’s. Dat is doorgaans nodig als men op beurzen buiten Europa handelt, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Connectiviteitskosten zijn kosten die door de meeste beurzen in rekening worden gebracht. Indien van toepassing, berekent DEGIRO die kosten door aan de consument.

 

Op de subpagina “tarieven” (uiting 2) wordt eveneens duidelijk dat er voor aandelen in de Verenigde Staten en ETF’s uit de kernselectie geen commissie in rekening wordt gebracht. Tevens wordt daar opnieuw duidelijk gemaakt dat er wel externe handlingskosten en valutakosten in rekening gebracht kunnen worden.

 

Het is van belang onderscheid te maken tussen enerzijds de commissie die DEGIRO rekent voor haar bemiddelingskosten en anderzijds de bijkomende kosten, waarmee de consument, afhankelijk van de producten waarin belegd wordt, rekening moet houden. De term “commissievrij” ziet alleen op de commissie en niet op bijkomende kosten. Er is dus ook geen sprake van de aanbieding van een gratis product als bedoeld in punt 19 van Bijlage 1 bij de Nederlandse Reclame Code. Wel is het zo dat de commissie in bepaalde gevallen €0,- bedraagt.

 

De mondelinge behandeling

 

Partijen hebben hun standpunt aan de hand van een pleitnota toegelicht. Op de inhoud hiervan wordt, voor zover van belang, ingegaan in het oordeel van de Commissie.  

 

Het oordeel van de Commissie

 

Klager maakt in de inleidende klacht bezwaar tegen de uitingen omdat daarin groot “€0” is afgebeeld en wordt vermeld dat er commissievrij in Amerikaanse aandelen kan worden gehandeld, terwijl er volgens hem wel degelijk kosten worden gerekend, te weten handlings- en valutakosten. DEGIRO heeft in haar verweer betoogd dat uit de uitingen duidelijk blijkt dat er in bepaalde gevallen geen commissiekosten worden gerekend en in bepaalde gevallen wel, en dat eveneens duidelijk in de uitingen staat dat er sprake kan zijn van andere bijkomende kosten.  

 

Ter zitting heeft klager de klacht in deze zin uitgebreid, dat de claims “€0,-” en “commissievrij” misleidend zijn, omdat de commissiekosten zijn verdisconteerd in de andere (aanzienlijke) kostenposten, zoals de handlings- en valutakosten, waardoor men in feite toch commissiekosten betaalt in de situaties waarop de claims de claims “€0,-” en “commissievrij” zien. Klager heeft in verband daarmee nieuwe documenten overgelegd. DEGIRO heeft bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van de klacht en het overleggen van nieuwe stukken.

 

Dit bezwaar treft doel. Gelet op de oorspronkelijke klacht en het verweer daarop, en op de standpunten en documenten die klager ter zitting heeft ingebracht, is de Commissie van oordeel dat sprake is van een ontoelaatbare uitbreiding van de klacht waarop DEGIRO hoe dan ook niet was voorbereid en waardoor zij in haar verdediging is geschaad. De stukken zijn niet

overgelegd met inachtneming van de termijn die is genoemd in artikel 13 lid 4 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Om die reden gaat de Commissie bij de beoordeling uit van de klacht zoals deze door middel van het klachtenformulier is ingediend en blijven de laatst overgelegde stukken buiten beschouwing.

 

De centrale vraag in deze zaak is of DEGIRO met de in de uitingen gebruikte termen “€0”, “zero”, “vanaf €0 commissie” en “commissievrij” het publiek misleidt. Bij die beoordeling gaat de Commissie uit van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument: een maatstaf die door het Hof van Justitie (in HvJ 16 juli 1998, zaak C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369 (Gut Springenheide)) is ontwikkeld en door de Hoge Raad (in HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008: BD2820) is overgenomen. In de Richtlijn oneerlijke Handelspraktijken, waarop de regels van de Nederlandse Reclamecode (NRC) zijn gebaseerd, wordt dezelfde maatstaf gehanteerd.

 

In uiting 1 staat direct naast de “€0” en duidelijk zichtbaar dat er “vanaf €0,- commissie” belegd kan worden. Uit de tabel op dezelfde pagina volgt dat de externe handlingskosten €0,50 bedragen. Niet betwist is dat er in de omschreven gevallen inderdaad geen afzonderlijke commissiekosten worden gerekend. Door de in de uiting vermelde handlingskosten van €0,50 en de mededeling op dezelfde pagina dat de prijzen exclusief valuta- en connectiviteitskosten zijn, zal de gemiddelde consument in dit geval niet verwachten dat er in het geheel geen kosten zullen zijn.

 

In uiting 2 staat in het blauwe kader: “Beleg commissievrij in Amerikaanse aandelen en veel ETF’s.”  De tabel direct onder het blauwe kader, die zichtbaar is zonder dat men naar beneden hoeft te scrollen, bevat vervolgens een overzicht van de gevallen waarin er inderdaad geen commissiekosten worden gerekend en welke eventuele andere kosten er zijn. Gelet op de gehele uiting is het in een oogopslag duidelijk dat in het geval er geen commissiekosten worden gerekend er wel andere kosten (kunnen) zijn. Ook op basis van deze uiting zal de gemiddelde consument er niet vanuit gaan dat er in het geheel geen kosten aan de transacties verbonden zijn.

 

Bovenstaande neemt niet weg dat de uitingen nog steeds misleidend kunnen zijn op het moment dat commissiekosten op verhullende wijze in andere kostenposten zijn opgenomen, zoals klager ter zitting heeft betoogd. Nu dit specifieke bezwaar pas ter zitting is opgeworpen en de daarbij ingebrachte stukken te laat zijn overgelegd, wordt deze aanvulling van de klacht buiten het oordeel gehouden en wordt als volgt beslist.

 

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken