a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2022/00155

Datum:

11-05-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een huis-aan-huis folder van wozwet.nl waarin onder meer staat:
“Net als je buren €287 besparen? Laat je WOZ-waarde verlagen door wozwet.nl.  (…)
Al 3 jaar de hoogste succeskans, 9 van de 10 succesvol (…)
Bespaar gemiddeld € 287”.

 

Samenvatting van de klacht

Ad 1) Geen enkele gemachtigde in WOZ-zaken haalt een score van meer dan 40%. De mededeling in de uiting dat adverteerder 90% succes haalt, is daarom misleidend.

Ad 2) De gemiddelde waardedaling door een gemachtigde is € 31.000,-. Dit levert geen besparing op van € 287,-. De uiting is ook in dat opzicht  misleidend.

Klager verwijst ter onderbouwing van de klacht naar pagina 10 van een rapport van de Waarderingskamer dat is te vinden via de volgende link: https://www.waarderingskamer.nl/publicaties/ kwantitatief-onderzoek-ncnp-bezwaren-2021/. Hierin wordt volgens klager voor bureaus bij woningbezwaren een succespercentage van 30,3% genoemd. Het honoreringspercentage ligt blijkens dit rapport voor bureaus lager dan het landelijk gemiddelde van alle bezwaren.

 

Samenvatting van het verweer

Ad 1)  Klager meent dat adverteerder een succespercentage van 90% claimt. Deze stelling is niet juist. Adverteerder vermeldt in haar uitingen dat 9 op de 10 zaken succesvol zijn. Dit staat niet gelijk aan 90% maar is een afronding. Klager betwist het succespercentage onder verwijzing naar een rapport van de Waarderingskamer met betrekking tot no-cure-no-pay WOZ-bureaus. Adverteerder is niet betrokken geweest bij dit onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn ook niet representatief voor haar. Adverteerder baseert de claim op werkelijk behaalde resultaten. Niet iedere aanvraag door een consument zal uitmonden in een afgeronde zaak. Veel aanvragen worden na onderzoek door adverteerder afgewezen. Doordat enkel kansrijke zaken tot het einde worden gevoerd, heeft adverteerder een hoog succespercentage. Het rapport dat klager aandraagt gaat uitsluitend over de bezwaarprocedure en niet over vervolgprocedures. Een succes kan ook behaald worden na een schikking of na een beroepszaak bij de rechtbank. Deze successen worden door adverteerder eveneens meegenomen in de berekening van de succeskans. Adverteerder heeft goede afspraken met bijna alle gemeenten. De uiting “9 van de 10 succesvol” is op grond van het voorgaande niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Ad 2)  Klager stelt dat de gemiddelde waardedaling door een gemachtigde € 31.000,- bedraagt|en dat dit geen besparing van €287,- oplevert. Klager onderbouwt deze stelling verder niet. De volgende belastingen worden geheven over de WOZ-waarde:
1. Onroerendezaakbelasting.
2. Waterschapsbelasting.
3. Inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait).
4. Erfbelasting.
5. Schenkbelasting.
6. Vermogensbelasting.
7. Vennootschapsbelasting.
8. Bijtelling privé gebruik.
9. Rioolheffing (zeer zelden, meestal niet WOZ-gebonden).
10. Afvalstoffenheffing (zeer zelden, meestal niet WOZ-gebonden).

De onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en inkomstenbelasting zijn op (nagenoeg) alle eigenaren met een koopwoning van toepassing. Er zijn echter ook veel cliënten van adverteerder die belasting besparen via de erfbelasting. Deze besparing loopt vaak in de (tien)duizenden euro’s. Diverse cliënten hebben twee (of meer) woningen en betalen extra hoge belastingen. Ze besparen daarom extra veel bij een WOZ verlaging. De gemiddelde besparing heeft betrekking op alle belastingen, en niet enkel op de onroerende zaakbelastingen, zoals diverse gemeenten in de media doen lijken. Adverteerder vermoedt daarom dat klager zich hierin heeft vergist. De uiting “gemiddelde besparing van € 287” berust op waarheid
Adverteerder gaat verder uitvoerig in op de kosten van haar dienstverlening voor de overheid. Verder deelt adverteerder mee dat, hoewel zij van mening is dat zij volledig naar eer en geweten heeft gehandeld en zij geen inbreuk heeft gemaakt op de NRC, zij zich kan indenken dat er consumenten zijn die de uiting niet goed begrijpen. Adverteerder heeft daarom extra informatie op haar website geplaatst in de vorm van een disclaimer en hier een toelichting gegeven op de uitingen, zodat deze duidelijker zijn voor de toekomst. Adverteerder zal in toekomstige uitingen hiernaar verwijzen.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder op het verzoek de uiting nader te onderbouwen

In reactie op het verzoek van het secretariaat van de Reclame Code Commissie om de stellingen “9 van de 10 succesvol” en “Bespaar gemiddeld € 287” te onderbouwen aan de hand van (bewijs)stukken, deelt adverteerder mee dat zij geen bewijsstukken zal toesturen wegens “Privacy gevoelige informatie van cliënten/zaken welke volgens de AVG niet gedeeld mogen worden.” en “Commercieel gevoelige informatie, zoals aantallen en type klanten.”

 

Het oordeel van de voorzitter

Ad 1)
In de bestreden uiting claimt adverteerder een specifiek en concreet resultaat. Adverteerder stelt immers in deze uiting “9 van de 10 succesvol”, hetgeen ziet op verlaging van de WOZ-waarde na een bezwaar of beroep. De gemiddelde consument zal de uiting zo opvatten dat een bezwaar via adverteerder in 9 van de 10 gevallen succes heeft. Klager heeft de juistheid hiervan gemotiveerd betwist. Gelet hierop lag het op de weg van adverteerder om het geclaimde resultaat voldoende aannemelijk te maken. Dit heeft zij niet gedaan. Adverteerder heeft, ook na een verzoek daartoe van het secretariaat van de Reclame Code Commissie, geen stukken overgelegd ter onderbouwing van de claim. Adverteerder volstaat met te stellen dat de claim op werkelijk behaalde resultaten is gebaseerd, waarbij zij toelicht dat het om het succes van door haar geselecteerde kansrijke zaken gaat. Het expliciet claimen van een concreet succes brengt echter mee dat adverteerder de claim bij een betwisting feitelijk dient te kunnen onderbouwen, Deze onderbouwing moet inzichtelijk maken hoe adverteerder tot het in de uiting geclaimde resultaat komt, teneinde dit te kunnen verifiëren. Het vermelden van “9 van de 10 succesvol” suggereert daarbij dat dit resultaat is berekend op basis van feitelijke gegevens. Adverteerder heeft in die gegevens geen inzage gegeven.
Bij gebreke van een adequate onderbouwing, kan niet van de juistheid van het in de uiting geclaimde resultaat worden uitgegaan. Daar komt bij dat de uiting suggereert dat 9 van de 10 door adverteerder behandelde zaken succesvol zijn afgerond. In feite betreft het echter blijkens het verweer een weergave van het resultaat van de door adverteerder geselecteerde kansrijke zaken. Indien het geclaimde resultaat al juist zou zijn, geeft dit een vertekend beeld van hetgeen men van een aanvraag via adverteerder mag verwachten. Uit de uiting blijkt immers niet dat het resultaat is berekend over de afhandeling van door adverteerder geselecteerde kansrijke zaken.

Ad 2)
Het tweede onderdeel van de klacht ziet op de mededeling “Bespaar gemiddeld € 287”. Klager heeft gesteld dat de gemiddelde waardedaling door een gemachtigde € 31.000,- bedraagt en dat dit geen besparing oplevert van € 287,-. Ook hier is relevant dat adverteerder geen stukken heeft willen overleggen die de juistheid van de geclaimde concrete gemiddelde besparing onderbouwen. Adverteerder noemt wel diverse omstandigheden die voor de berekening van dit bedrag van belang zijn, maar het claimen van een specifiek bedrag aan besparing brengt ook hier mee dat na een klacht stukken dienen te worden overgelegd van feitelijke aard om de gestelde besparing te kunnen verifiëren. Bij gebreke daarvan kan, overeenkomstig het oordeel ad 1), niet van de juistheid van het genoemde bedrag aan gemiddelde besparing worden uitgegaan.

Ad 1 en ad 2)
Blijkens het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de van het gebruik van de dienst van adverteerder te verwachten resultaten als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Niet hoeft te worden ingegaan op de stellingen van adverteerder die zien op de kosten van haar dienstverlening voor de overheid, nu deze stellingen niet relevant zijn voor de klacht. Verder ziet de voorzitter in hetgeen adverteerder stelt geen aanleiding om een aanbeveling achterwege te laten of deze te doen voor zover nodig. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken