a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2021/00528 - CVB

Datum:

31-05-2022

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [31 mei 2022]

1.         De procedure

[Weergave verloop procedure]

2.         De bestreden uiting

De klacht is gericht tegen de website www.lampenlicht.nl, voor zover daarop in 2021 een tijdelijke kortingsactie voor lampen stond, waarbij de klacht is toegespitst op de kortingsactie voor de “moderne wandlamp zwart/goud”. In het oordeel zal de uiting nader worden omschreven.

3.         Het geschil bij de Commissie na bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

De inleidende klacht luidt in essentie dat sprake is van een misleidende kortingsactie omdat deze actie na afloop van de actieperiode langdurig en op identieke wijze is herhaald. Geïntimeerde heeft dit toegelicht aan de hand van de prijsstelling van de “moderne wandlamp zwart/goud”. De speciale kortingsactie voor deze lamp is volgens geïntimeerde helemaal niet ‘speciaal,’ waardoor de uiting misleidend is.
De Commissie heeft, in navolging van de eerdere beslissing van de voorzitter waartegen QLF Brands bezwaar had gemaakt, de klacht gegrond geacht. In de kern komt het oordeel van de Commissie erop neer dat de gemiddelde consument de uitingen zo zal opvatten dat hij binnen een beperkte periode van de aanbieding gebruik kan maken en dat daarna de ‘actieprijs’ weer verhoogd zal worden naar de doorgestreepte prijs. Door te adverteren met een kortdurende kortingsactie die op een bepaalde datum afloopt terwijl de prijs van het product na deze datum niet wijzigt, wordt de consument op het verkeerde been gezet. Door de combinatie van mededelingen wordt bij de gemiddelde consument ten onrechte een gevoel van urgentie opgeroepen. De Commissie acht dit in strijd met de vereisten van professionele toewijding als bedoeld in artikel 7 van de Nederlands Reclame Code (NRC). Bij haar oordeel is de Commissie voorbijgegaan aan de (nieuwe) specifieke regels voor kortingsacties die per 28 mei 2022 van kracht zullen worden, nu de Commissie tot taak heeft te beoordelen of de bestreden uitingen ten tijde van het indienen van de klacht in overeenstemming zijn met de bepalingen van de NRC.

 

4.         De grieven

Grief 1
Het prijsbeleid van QLF Brands wordt bepaald door haar pricingtool. Deze schrijft een verkoopprijs voor als uitkomst van een geautomatiseerd proces waar geen menselijk handelen aan te pas komt. Door de pricingtool kan QLF Brands vooraf niet weten wat de wekelijkse prijzen en de kortingsacties zullen zijn. Dit verschilt per week. Het is dan ook correct dat QLF Brands aangeeft wat de duur is van de kortingsactie. QLF Brands heeft altijd de juiste prijsinformatie verschaft bij haar producten in de webshop. Zij is hierin eerlijk en transparant geweest. De realiteit is dat de geldigheid van een verkoopprijs en het prijsvoordeel beperkt is tot een week. Het is dan ook feitelijk juist dat de kortingsacties per week aflopen en dat dit aangekondigd wordt, zodat de consument een geïnformeerd besluit kan nemen. Het oordeel van de Commissie dat QLF Brands ten onrechte geadverteerd zou hebben met een kortdurende kortingsactie waardoor bij de consument een gevoel van urgentie werd opgeroepen, is op grond van het voorgaande onjuist.

Grief 2
De Commissie oordeelt in overweging 2 van de beslissing op bezwaar dat QLF Brands in strijd heeft gehandeld met de professionele toewijding, zoals opgenomen in artikel 7 NRC. Dit oordeel is nieuw voor QLF Brands. QLF Brands heeft zich verweerd tegen het initiële oordeel van de voorzitter dat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan misleidende reclame. De Commissie heeft in de beslissing op bezwaar niet toegelicht waarom QLF Brands de professionele toewijding niet in acht zou hebben genomen. De Commissie heeft evenmin bewijs aangevoerd waaruit het normale niveau van vakkundigheid en zorgvuldigheid blijkt dat van QLF Brands kan worden verwacht.

Grief 3
De Commissie meent dat zij alleen kan nagaan of de bestreden uitingen ten tijde van het indienen van de klacht in overeenstemming zijn met de NRC zonder hierbij te toetsen aan de nieuwe regels die per 28 mei 2022 van kracht zullen zijn. Dit is onjuist. Bezwaar behelst een volledige heroverweging. Daarbij moeten ook nieuwe feiten en omstandigheden meegenomen worden na het moment waarop de klacht is ingediend. In bezwaar dient niet alleen de rechtmatigheid van een besluit te worden heroverwogen maar ook de doelmatigheid van het besluit aan de hand van nieuwe feiten en omstandigheden. De Commissie heeft dit miskend en had op zijn minst moeten nagaan in hoeverre het besluit doelmatig is gezien de nieuwe regels die per 28 mei 2022 van kracht zullen zijn.

 

5.         Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken. Het verweer strekt tot bevestiging van de beslissing van de Commissie, waarbij de beslissing van de voorzitter is bevestigd. Hierna zal, voor zoveel nodig, op het verweer worden ingegaan.

 

6.         De mondelinge behandeling

QLF Brands heeft haar stellingen gehandhaafd en nogmaals toegelicht. Daarbij is onder meer meegedeeld dat er gedurende één keer per drie maanden voor een artikel geen promotieactie is. Verder is toegelicht hoe de prijs geautomatiseerd wordt vastgesteld door de pricingtool. QLF Brands heeft naar aanleiding van de komende wetswijziging met betrekking tot kortingsacties besloten haar website aan te passen door een button met informatie toe te voegen, waaruit blijkt dat de korting kan worden verlengd. Op hetgeen namens QLF Brands ter zitting is verklaard zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

7.         Het oordeel van het College

7.1. Geïntimeerde heeft bij de Commissie de klacht toegelicht aan de hand van diverse prints van de website van QLF Brands met betrekking tot de “moderne wandlamp zwart/goud”. Het geheel aan prints toont de prijsstelling van deze lamp gedurende een bepaald tijdvak. De combinatie van de prints van de website kan in deze procedure als de bestreden reclame-uiting worden aangemerkt. Op grond van de prints kan ten aanzien van de prijsstelling van genoemde lamp het volgende worden opgemerkt.

  • Op de website van QLF Brands werd eind maart 2021 gemeld dat er gedurende zeven dagen een kortingsactie voor genoemde lamp gold. De daarop volgende dagen telde de actie dagelijks af, hetgeen kenbaar werd gemaakt door de mededeling “Deze actie is nog [..] dagen geldig” (telkens één dag minder) respectievelijk “Deze actie geldt alleen vandaag nog” (op de laatste dag). Er is tijdens deze actie voor de wandlamp geadverteerd met de prijs van ”€ 49,95 € 32,95”.
  • Op 6 april 2021 is geadverteerd met de prijs € 49,95, zonder vermelding van een kortingsprijs en actieperiode.
  • Vanaf 7 april 2021 tot en met 2 juni 2021 is de in het eerste punt omschreven actie ononderbroken en op identieke wijze op de website herhaald.

Namens QLF Brands is ter zitting meegedeeld dat gedurende één keer per drie maanden (blijkens het voorgaande blijkbaar één dag) geen kortingsactie geldt.

7.2. De gemiddelde consument zal op grond van de mededelingen over de actie aannemen dat sprake is van een speciaal aanbod. Dit volgt uit de weergave van de beperkte periode gedurende welke het aanbod geldig is en de doorgestreepte prijs, die aanzienlijk (bijna een kwart) hoger is dan de actieprijs. De consument die het aanbod ziet, zal menen dat hij binnen de genoemde termijn van het aanbod gebruik dient te maken om de lamp voor de aanbiedingsprijs te kunnen kopen. Daarbij zal de consument aannemen dat na afloop van de actieperiode de prijs weer zal worden verhoogd. Kenmerk van een tijdelijke prijsactie is immers dat men gedurende de actieperiode een prijsvoordeel heeft dat na afloop van de actie weer eindigt. In dit geval was de periode gedurende welke de aanbieding onveranderd gold echter aanzienlijk langer dan op de website werd genoemd. Vaststaat immers dat de actie vanaf 7 april 2021 diverse keren op identieke wijze (met dezelfde prijsstelling) is herhaald waardoor de actie uiteindelijk bijna twee maanden ongewijzigd is gehandhaafd.

7.3. Het College onderschrijft het oordeel van de Commissie dat QLF Brands de consument op het verkeerde been heeft gezet door te adverteren met een kortdurende kortingsactie die uiteindelijk voor langere tijd heeft gegolden. Door de combinatie van mededelingen wordt bij de gemiddelde consument ten onrechte een gevoel van urgentie opgeroepen dat hem in zijn aankoopgedrag kan beïnvloeden. In feite heeft QLF Brands dit ook niet betwist. Haar standpunt komt erop neer dat de prijsstelling haar niet kan worden tegengeworpen, omdat de actieprijs wordt bepaald door een pricingtool die geautomatiseerd aan de hand van bepaalde parameters de prijs berekent. Ook indien van de juistheid van deze stelling wordt uitgegaan, neemt dat niet weg dat de prijsstelling door de pricingtool in dit geval leidt tot een uitkomst die in strijd is met de verwachtingen die de uiting bij gemiddelde consument wekt. Bij de vraag of de onderhavige reclame-uiting misleidend is, gaat het bovendien niet om de intentie van QLF Brands, maar om de vraag of de gemiddelde consument door de uiting in verwarring kan geraken over de duur van de periode waarbinnen hij van het aanbod gebruik kan maken om de genoemde korting te krijgen. Nu de periode veel langer is dan de consument kon verwachten, dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord.

7.4. Op grond van het voorgaande is sprake van onjuiste informatie over het prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 NRC. Dit artikel staat in de weg aan het telkens opnieuw op identieke wijze verlengen van een kortingsactie die voor een beperkte tijd lijkt te gelden. In deze zaak is daardoor uiteindelijk geen sprake meer van een slechts enkele dagen durend prijsvoordeel, zoals de uiting onmiskenbaar suggereert door het aftellen van de dagen waarbinnen men het product voor de ‘actieprijs’ kan kopen. Het College acht de uiting om die reden in strijd met artikel 7 NRC. Daarmee wijkt het College enigszins af van de conclusie van de Commissie dat de uiting in strijd is met de vereisten van professionele toewijding. Dit kan QLF Brands echter niet baten, aangezien de uitkomst van de procedure (oneerlijke reclame en daardoor strijd met artikel 7 NRC) ongewijzigd blijft.

7.5. Ten aanzien van de verwijzing door QLF Brands naar “de nieuwe regels die per 28 mei 2022 van kracht zullen zijn”, begrijpt het College het standpunt van QLF Brands in deze zin, dat volgens haar uit de spoedige implementatie in de Nederlandse wetgeving van artikel 2 lid 1 van Richtlijn (EU) 2019/2161 volgt dat de klacht om redenen van doelmatigheid alsnog dient te worden afgewezen. Het College acht dit standpunt om twee redenen onjuist. In de eerste plaats geldt dat de ‘nieuwe regels’, voor zover hier van belang, specifiek zien op de prijsvermelding als zodanig. Dit staat geheel los van de vraag of sprake is van misleidende reclame indien, zoals in dit geval, een prijsactie met een op het oog beperkte duur langdurig ongewijzigd wordt gehandhaafd, waardoor ten onrechte bij de gemiddelde consument een gevoel van urgentie wordt opgeroepen. Daarnaast dient het in strijd met de rechtszekerheid te worden geacht om uitingen te toetsen aan regelgeving die niet gold ten tijde van het publiceren van die uitingen. Nu de grieven ook verder niet tot vernietiging van de bestreden beslissing kunnen leiden, beslist het College als volgt.

 

8.      De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie dat de bestreden reclame-uiting in strijd is met artikel 7 NRC.

 

[Hieronder volgt de beslssing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [29 maart 2022]

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de website van adverteerder (www.lampenlicht.nl), voor zover daarop staat dat er een speciale kortingsactie voor lampen geldt die (maximaal) 7 dagen geldig is.

Samenvatting van de klacht

Adverteerder deelt steeds op haar website mee dat er tijdelijk een speciale kortingsactie geldt. De kortingsactie telt af van zeven dagen, naar zes, vijf et cetera. Vervolgens zet adverteerder weer dezelfde prijsactie online die wederom zeven dagen geldig is en weer aftelt.

De speciale kortingsactie is helemaal niet ‘speciaal’ en wordt week in week uit opgevolgd. Klager heeft dit het eerste half jaar van 2021 steeds voorbij zien komen. Vanuit het oogpunt dat een consument een lamp koopt en vervolgens niet meer op de website kijkt, snapt klager het wel, maar het is misleidend.

Samenvatting van het verweer

Het systeem van adverteerder is zo ingericht dat op basis van meerdere parameters de verkoopprijzen (inclusief BTW) worden vastgesteld. De volgende parameters spelen onder andere een rol: de hoogte van de voorraad, gewenste marge, gewenste omzet en minimale verkoopprijs.

De prijs zoals berekend door de ‘pricing tool’ wordt hierna ingelezen in het automatiseringssysteem en hierdoor wordt de prijs op de website aangepast.

Klager geeft aan dat hij de website het afgelopen jaar heeft bekeken en daarbij dezelfde prijs ziet. Op de door klager gemaakte printscreens is niet te zien van welke datum deze zijn.

Adverteerder heeft in dit verband enkele verkoopfacturen van de laatste maanden opgezocht en de data vanuit de pricing tool ernaast gezet. Voor enkele perioden is zowel een Nederlandse als Duitse klant erbij gezocht. Onder verwijzing naar de facturen wordt opgemerkt dat deze in de regel exclusief BTW zijn en dat de BTW onderaan wordt berekend. Per land wordt dezelfde prijs gehanteerd. Dit komt omdat het nog niet mogelijk is een differentiatie toe te passen per land of per winkel.

Repliek

Onder verwijzing naar bijgevoegde printscreens voorzien van data merkt klager op dat hieruit het repeterende patroon volgt dat de actieprijzen ‘nog maar’ een paar dagen gelden, om vervolgens week in week uit te worden herhaald. Dit is misleidend, omdat dit telkens terugkomt en er geen ‘deal’ is.

Dupliek

Naar aanleiding van de reactie van klager op het verweerschrift wordt nog een keer verwezen naar de uitleg over de pricing tool in het verweerschrift. Met de melding ‘actie nog X dagen geldig’ wil adverteerder de klant wijzen op het feit dat de prijs nog X dagen geldig blijft. De prijs na die X dagen is niet zeker. Dit komt onder andere door voornoemde berekeningstechniek van de verkoopprijzen. Op dit moment staat het product te koop voor € 28,95, waarbij de actie nog 5 dagen geldig is.

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter heeft de klacht gegrond verklaard op grond van de overweging dat -kort gezegd- bij de gemiddelde consument ten onrechte een gevoel van urgentie wordt opgeroepen, door te adverteren met een kortdurende kortingsactie die op een bepaalde datum afloopt terwijl de actie in werkelijkheid gedurende een lange, aaneengesloten periode doorloopt. Gelet hierop is de voorzitter van oordeel dat de uitingen gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 NRC, nu in deze uitingen wordt beweerd dat de onderhavige, telkens vrijwel identieke kortingsactie op een bepaalde datum afloopt terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Omdat de gemiddelde consument daardoor tot het nemen van een besluit over een transactie kan worden gebracht dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Volgens adverteerder is altijd juiste informatie verschaft in haar reclame-uitingen en bepaalt de pricing tool wat de verkoopprijs is. De verkoopprijs verschilt dus per week. De pricing tool bepaalt wekelijks de verkoopprijs aan de hand van de volgende parameters: hoogte van de voorraad, gewenste marge, gewenste omzet, minimale verkoopprijs en de verwachte vraag. Door het geautomatiseerde proces van de pricing tool wordt wekelijks een prijsadvies gegenereerd. De einddatum per promotie geeft de consument de garantie dat de aangegeven prijs geldig en onveranderd blijft. Na de einddatum van de promotie kan de prijs van het product dus omhoog of omlaag gaan, maar deze kan ook gelijk blijven.

De verkoopprijzen en dus ook het prijsvoordeel van de producten variëren wekelijks. Vooraf weet adverteerder niet wat de (wekelijkse) prijzen en de kortingsacties zullen zijn. De geldigheid van de verkoopprijs en het prijsvoordeel is beperkt tot een week. Het is volgens adverteerder feitelijk juist dat de kortingsactie per week afloopt en dat dit aangekondigd wordt zodat de consument een geïnformeerd besluit kan nemen. Het oordeel dat adverteerder geadverteerd zou hebben met kortdurende kortingsacties, terwijl de acties een langere tijd doorliepen, waardoor bij consumenten een gevoel van urgentie werd opgeroepen, is feitelijk en aantoonbaar onjuist. Adverteerder is transparant geweest in haar reclame-uitingen over de prijzen en de duur van kortingsacties en kan niet worden verweten dat zij onjuiste informatie heeft verstrekt aan consumenten. Zij ziet niet in welke informatie zij extra had moeten vermelden om ervoor te zorgen dat de consument een geïnformeerd besluit kon nemen.

Reactie op het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Klager blijft bij zijn standpunt. Dat adverteerder een automatische pricingtool gebruikt, wil niet zeggen dat deze wijze niet misleidend is. Het is begrijpelijk dat gebruik wordt gemaakt van een dergelijke tool, maar deze tool dient wel getoetst en juist geprogrammeerd te zijn. Uiteindelijk wordt deze tool op de achtergrond wel door een mens geprogrammeerd op basis van variabelen.

Klager heeft de prijs enige tijd gevolgd, langer zelfs dan waar klager foto’s van heeft overgelegd. Het onderhavige geval is niet een op zichzelf staand voorbeeld. Klager heeft de aanprijzing van maar één product met foto’s bijgehouden, maar volgens klager is dit de algemene handelwijze van  adverteerder. Op basis van het bezwaarschrift heeft klager geen nieuwe inzichten verkregen.

De mondelinge behandeling

Het standpunt van adverteerder is gehandhaafd en door dhr. A. Huisert en mevr. mr. R. Rampersad, advocaat, nader toegelicht. Voor zover nodig wordt op hetgeen ter zitting is aangevoerd ingegaan in het hierna volgende oordeel.

Het oordeel van de Commissie

1.    Centraal staat de vraag of de bestreden uitingen vanwege de toegepaste kortingsacties misleidend zijn. In het onderhavige geval heeft klager diverse printscreens van de website van adverteerder overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van bijna twee maanden telkens wordt geadverteerd met hetzelfde prijsvoordeel, te weten €49,95  €32,95 voor een specifieke wandlamp, waarbij wordt aangegeven: “deze actie is nog [X] dagen geldig”, terwijl blijkt dat de actie steeds weer terugkomt. Adverteerder heeft aangevoerd dat sprake is van een pricing tool, waarmee door middel van een geautomatiseerd proces aan de hand van diverse parameters een wekelijks prijsadvies wordt gegeneerd. De einddatum van de actie geeft volgens adverteerder de consument de garantie dat de aangegeven prijs geldig en onveranderd blijft in de genoemde actieperiode. Na deze einddatum kan de prijs van het product omhoog of omlaag gaan of gelijk blijven. De Commissie overweegt hierover als volgt.

2.    Als uitgangspunt dient te worden gehanteerd dat het is toegestaan een tijdelijke (kortings)actie, wegens succes een keer te verlengen. Uit de door klager overgelegde uitingen blijkt dat in het onderhavige geval echter sprake is van een vrijwel voortdurende verlenging van een steeds voor een beperkte tijd aangekondigde kortingsactie. Doordat in de uitingen gesproken wordt over een ‘actie’ met daarbij een prijs van ‘€49,95  €32,95’, waarbij staat aangegeven hoeveel dagen de consument nog van deze actie kan profiteren, wordt onmiskenbaar de indruk gewekt dat het een tijdelijke actie betreft. De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument op grond van het voorgaande de uitingen zo zal opvatten dat hij binnen een beperkte periode van de aanbieding gebruik kan maken en dat daarna de ‘actieprijs’ weer verhoogd zal worden naar de doorgestreepte prijs. Dit blijkt niet (steeds) het geval. Klager heeft aangetoond dat de actieprijs langdurig is gehandhaafd, waardoor in feite geen sprake is van de situatie dat het product tijdelijk is afgeprijsd van € 49,95 naar € 32,95, zoals de uiting veronderstelt. Door te adverteren met een kortdurende kortingsactie die op een bepaalde datum afloopt terwijl de prijs van het product na deze datum niet wijzigt, wordt de consument op het verkeerde been gezet. Hetzelfde geldt voor zover de actieprijs als gevolg van de pricing tool van adverteerder wel zou wijzigen, immers dan kan de prijs zowel omhoog als omlaag gaan. Op grond van het voorgaande zal de consument niet verwachten dat deze (tweede) situatie zich kan voordoen. Door de combinatie van mededelingen wordt bij de gemiddelde consument ten onrechte een gevoel van urgentie opgeroepen. De Commissie acht dit in strijd met de vereisten van professionele toewijding als bedoeld in artikel 7 van de Nederlands Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden zijn de uitingen oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3.    De Commissie heeft nota genomen van hetgeen adverteerder ter zitting heeft aangevoerd ten aanzien van (nieuwe) specifieke regels voor kortingsacties, welke per 28 mei 2022 in de aangepaste Prijzenwet van kracht zullen gaan, en dat adverteerder heeft aangegeven haar handelswijze hierop aan te zullen passen. Dit neemt niet weg dat de Commissie tot taak heeft te beoordelen of de bestreden uitingen in het onderhavige geval, ten tijde van het indienen van de klacht, in overeenstemming zijn met de bepalingen van de NRC.

4.    Op grond van het voorgaande beslist de Commissie als volgt.

De beslissing van de Commissie

De Commissie acht het bezwaar ongegrond en bevestigt de beslissing van de voorzitter tot toewijzing van de klacht, met wijziging van gronden. De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

[Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter van de Reclame C ode Comissie d.d. 11 januari 2022]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van adverteerder (www.lampenlicht.nl), voor zover daarop staat dat er een speciale kortingsactie voor lampen geldt die (maximaal) 7 dagen geldig is.

Samenvatting van de klacht

Adverteerder deelt steeds op haar website mee dat er tijdelijk een speciale kortingsactie geldt. De kortingsactie telt af van zeven dagen, naar zes, vijf et cetera. Vervolgens zet adverteerder weer dezelfde prijsactie online die wederom zeven dagen geldig is en weer aftelt.
De speciale kortingsactie is helemaal niet ‘speciaal’ en wordt week in week uit opgevolgd. Klager heeft dit het eerste half jaar van 2021 steeds voorbij zien komen. Vanuit het oogpunt dat een consument een lamp koopt en vervolgens niet meer op de website kijkt, snapt klager het wel, maar het is misleidend.

Samenvatting van het verweer

Het systeem van adverteerder is zo ingericht dat op basis van meerdere parameters die verkoopprijzen (inclusief BTW) worden vastgesteld. De volgende parameters spelen onder andere een rol: de hoogte van de voorraad, gewenste marge, gewenste omzet en minimale verkoopprijs.
De prijs zoals berekend door de ‘pricing tool’ wordt hierna ingelezen in het automatiseringssysteem en hierdoor wordt de prijs op de website aangepast.
Klager geeft aan dat hij de website het afgelopen jaar heeft bekeken en daarbij dezelfde prijs ziet. Op de door klager gemaakte printscreens is niet te zien van welke datum deze zijn.
Adverteerder heeft in dit verband enkele verkoopfacturen van de laatste maanden opgezocht en de data vanuit de pricing tool ernaast gezet. Voor enkele perioden is zowel een Nederlandse als Duitse klant erbij gezocht. Onder verwijzing naar de facturen wordt opgemerkt dat deze in de regel exclusief BTW zijn en dat de BTW onderaan wordt berekend. Per land wordt dezelfde prijs gehanteerd. Dit komt omdat het nog niet mogelijk is een differentiatie toe te passen per land of per winkel.

Repliek

Onder verwijzing naar bijgevoegde printscreens voorzien van data merkt klager op dat hieruit het repeterende patroon volgt dat de actieprijzen ‘nog maar’ een paar dagen gelden, om vervolgens week in week uit te worden herhaald. Dit is misleidend, omdat dit telkens terugkomt en er geen ‘deal’ is.

Dupliek

Naar aanleiding van de reactie van klager op het verweerschrift wordt nog een keer verwezen naar de uitleg over de pricing tool in het verweerschrift. Met de melding ‘actie nog X dagen geldig’ wil adverteerder de klant wijzen op het feit dat de prijs nog X dagen geldig blijft. De prijs na die X dagen is niet zeker. Dit komt onder andere door voornoemde berekeningstechniek van de verkoopprijzen. Op dit moment staat het product te koop voor € 28,95, waarbij de actie nog 5 dagen geldig is.

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager zijn bezwaar komt erop neer dat in de uitingen wordt gesuggereerd dat de actie (maximaal) zeven dagen geldig is en dat het gaat om een kortdurende actie met een vaste einddatum. In de praktijk blijkt de kortingsactie echter (in ieder geval) te hebben gegolden van 4 april 2021 tot en met 27 mei 2021. Dat uit de gegevens van adverteerder blijkt dat haar pricing tool in deze periode prijzen heeft berekend tussen € 29,95 – € 49,95, maakt dit niet anders. Uit de door klager gemaakte printscreens van de website volgt dat in de periode van bijna 2 maanden telkens wordt geadverteerd met een prijsvoordeel, waarbij wordt ‘afgeteld’ hoe lang het specifieke prijsvoordeel nog geldt en deze actie steeds weer terugkomt. In de periode van 4 april 2021 tot en met 27 mei 2021 is als volgt geadverteerd voor het product “moderne wandlamp zwart/goud”:
– er is 14 keer voor dit product geadverteerd met een prijs van € 49,95 € 32,95;
– bij de prijs van € 32,95 stonden verschillende vermeldingen, te weten ‘deze actie is nog 7 dagen geldig’, ‘deze actie is nog 6 dagen geldig’, ‘deze actie is nog 4 dagen geldig’, ‘deze actie is nog 2 dagen geldig’, ‘deze actie geldt alleen vandaag nog’,
– er is 1 keer, te weten op 6 april 2021 geadverteerd met de prijs € 49,95, zonder vermelding van een bepaalde kortingsprijs en periode.

2) De voorzitter oordeelt als volgt over de in dit geval toegepaste kortingsacties. Uitgangspunt is dat het is toegestaan een tijdelijke (kortings)actie, wegens succes een keer te verlengen. In het onderhavige geval is echter sprake van een vrijwel voortdurende verlenging van een steeds voor een beperkte tijd aangekondigde kortingsactie. Hierdoor is feitelijk sprake van een standaard korting. Door te adverteren met een kortdurende kortingsactie die op een bepaalde datum afloopt terwijl de actie in werkelijkheid gedurende een lange, aaneengesloten periode doorloopt, wordt bij de gemiddelde consument ten onrechte een gevoel van urgentie opgeroepen. Gelet op het voorgaande gaan de uitingen gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 NRC, nu in deze uitingen wordt beweerd dat de onderhavige, telkens vrijwel identieke kortingsactie op een bepaalde datum afloopt terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Omdat de gemiddelde consument daardoor tot het nemen van een besluit over een transactie kan worden gebracht dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
De voorzitter beslist als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken