a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Status:

Dossiernr:

2020/00570

Datum:

21-01-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

De brievenbus van klager is voorzien van een NEE/NEE-sticker. Klager maakt bezwaar tegen het feit dat afzender een ‘verkiezingspamflet ten faveure van’ afzender in de brievenbus heeft gedaan. Klager heeft hierover contact gezocht met afzender, maar een onbevredigende reactie ontvangen.

Volgens klager is afzender van mening dat zijn handelswijze is toegestaan nu zijn drukwerk geen reclame zou zijn. Klager is van mening dat wel sprake is van reclame en ziet een uitspraak van de Reclame Code Commissie graag tegemoet.

 

Het verweer

In eerste instantie was afzender in de veronderstelling dat politieke partijen geen gehoor hoeven te geven aan de NEE/JA- of NEE/NEE-stickers op een brievenbus. Inmiddels weet afzender dat ook reclamemateriaal van politieke partijen onder de restricties van de brievenbusstickers valt. Afzender heeft excuses aangeboden voor het deponeren van de brief in klager’s brievenbus alsmede voor hetgeen tijdens het telefoongesprek hierover is gezegd. Afzender zal rekening houden met de beslissing in deze zaak.

Wel stelt afzender dat sprake is van een persoonlijke, door hem zelf opgestelde brief, gericht aan alle inwoners van Loppersum in het kader van de verkiezingen, in plaats van een standaard pamflet of reclamefolder. Afzender beschouwd zijn brief als het ‘aan de man brengen van zijn politieke meningsuiting en vorming’. Voorts merkt afzender op dat -indien hij rekening moet houden met de stickers- hem dit deels beknot in zijn recht op vrijheid van politieke meningsuiting.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de eerste plaats dient beoordeeld te worden of sprake is van reclame. De voorzitter beantwoordt deze vraag bevestigend. Krachtens artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) dient onder reclame te worden verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden. Het aanprijzen van een politiek denkbeeld door middel van een pamflet valt onder de definitie van ongeadresseerd reclamedrukwerk in de zin van artikel 1.1 sub d Code VOR. Dat de brief is gericht aan de ‘inwoners van Loppersum’ doet daaraan niet af. Zoals blijkt uit de toelichting bij artikel 1.1.d Code VOR wordt het ongeadresseerd zijn bepaald door de afwezigheid van een specifiek adres.

Als onweersproken is komen vast te staan dat het van afzender afkomstige drukwerk is gedeponeerd in de brievenbus van klager, die is voorzien van een NEE/NEE-sticker in de zin van de Code VOR. Het betreft, naar de voorzitter aanneemt een sticker als vermeld in bijlage 1 bij de Code VOR. Met deze sticker wordt kenbaar gemaakt dat de bewoner geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen.

Nu desondanks het bewuste drukwerk in de brievenbus van klager is gedeponeerd, is artikel 3.1 van de Code VOR overtreden. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR.

De voorzitter neemt nota van de mededeling van afzender dat hij rekening zal houden met de uitkomst van deze zaak. Naar aanleiding hiervan zal de voorzitter volstaan met de enkele constatering dat is gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. Niet kan worden gezegd dat deze beslissing afzender in zijn recht op vrijheid van politieke meningsuiting beperkt. Het staat klager immers vrij om middels een NEE/NEE-sticker (ook) kenbaar te maken dat hij geen politieke pamfletten wenst te ontvangen

De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR.
 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken