a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2022/00268

Datum:

06-07-2022

Uitspraak:

niet ontvankelijk

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De samenvatting van de klacht

Klager heeft op zijn brievenbus een NEE/NEE-sticker, maar hij heeft desondanks een drukwerk in zijn brievenbus ontvangen. Klager heeft dit gemeld bij afzender en gezocht naar een oplossing voor zijn klacht, maar geen bevredigende reactie van afzender ontvangen.

 

De samenvatting van het verweer

Afzender heeft de gehele correspondentie met klager bijgevoegd, alsmede een kopie van het drukwerk. Op de laatste bladzijde van het drukwerk staat de zin: “De uitgever verzoekt iedereen deze folder correct en respectvol te gebruiken”. Met respectvol wordt volgens afzender onder meer bedoeld dat de verspreiders het drukwerk niet mogen bezorgen bij woningen met een NEE/JA- c.q. een NEE/NEE-sticker. Afzender is voornemens om deze aanvulling voortaan op het drukwerk te vermelden en ook bij de aflevering van het drukwerk een brief te voegen waarin de aanvulling onder de aandacht wordt gebracht bij de verspreiders. De toonzetting van het drukwerk is niet aanstootgevend of kleinerend, maar vriendelijk en hartelijk uitnodigend, aldus afzender.

Tot slot merkt afzender op dat de klacht ‘niet ontvankelijk’ zou moeten worden verklaard op basis van artikel 6 Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Op de laatste e-mail van klager van 13 april 2022 is door afzender niet meer gereageerd. Klager heeft vervolgens op 23 mei 2022 (5 weken + 5 dagen later) een klacht ingediend. Hierdoor heeft klager de termijn van 4 weken overschreden, aldus afzender.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.         Onder verwijzing naar artikel 6 Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) en de correspondentie tussen klager en afzender, stelt afzender dat klager niet-ontvankelijk in zijn klacht dient te worden verklaard aangezien de gestelde termijn is overschreden. Nu afzender stelt dat klager niet-ontvankelijk in zijn klacht dient te worden verklaard, dient allereerst deze vraag te worden beantwoord.

2.         In artikel 6.1. Code VOR staat:
“De klager, die niet tijdig is geïnformeerd conform artikel 5, of de afhandeling van zijn klacht onbevredigend acht, kan vervolgens een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code, conform de statuten en reglementen van deze Stichting. De klacht moet bij gebreke van een tijdige reactie door de afzender (c.q. verspreider) uiterlijk binnen vier weken na het verstrijken van de in artikel 5 bedoelde termijn en bij bezwaar tegen een gegeven reactie binnen vier weken na ontvangst van die reactie worden ingediend, tenzij de klager aannemelijk maakt dat dat redelijkerwijze niet van hem verlangd kan worden”.

3.         Op basis van de stukken stelt de voorzitter vast dat de laatste correspondentie tussen partijen op 13 april 2022 is geweest. Vervolgens heeft klager op 23 mei 2022 zijn klacht kenbaar gemaakt bij de Stichting Reclame Code. Hieruit blijkt dat de in artikel 6.1. Code VOR voorgeschreven periode door klager is overschreven. Nu klager geen reden heeft aangevoerd voor het overschrijven van deze periode en hij derhalve niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze termijn redelijkerwijze niet van hem verlangd kon worden, oordeelt de voorzitter dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht. Aan een inhoudelijke beoordeling van de uiting wordt niet meer toegekomen.

4.         De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

De voorzitter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken