a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Status:

Dossiernr:

2020/00131

Datum:

21-04-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de tekst op de website van LOI (www.loi.nl), waarin onder meer staat:
“Veel ambitie, maar weinig tijd?
Groei door met een opleiding die zich aanpast aan jou.
Lees meer” (hyperlink)
“Bepaal zelf hoeveel uur je studeert
Heb je weinig tijd voor je opleiding of juist veel tijd? Jij bepaalt hoeveel uur je per week studeert. Handig als je snel klaar wilt zijn, maar ook als het wat langer mag duren. Je mag namelijk 2x zo lang over je studie doen. Zonder meerkosten. (..)
Studeer wanneer het jou uitkomt
Kies zelf wanneer je studeert. Alleen in het weekend, ’s avonds, bepaalde dagen in de week, jij bepaalt het. (..)”

De samenvatting van de klacht

De bestreden reclame-uiting wekt de indruk dat “de opleiding zich aanpast aan jou” en dat je kunt studeren wanneer je wilt, in jouw eigen tempo. Klaagster vindt dit misleidend om de volgende redenen:
a. Na doorklikken blijkt dat je 2x zo lang over je studie mag doen (zonder bijbetaling). Men kan dus niet in een eigen tempo studeren en zelf bepalen hoeveel uur men per week studeert. De zin “Veel ambitie, maar weinig tijd” wekt de indruk dat je opleidingen bij LOI kunt afronden met weinig tijd.
b. De studie past zich helemaal niet aan jou aan. Slechts in beperkte mate kun je de studiemomenten aanpassen aan je eigen wensen.
c. Die ‘2x zo lang’-regel geldt niet voor alle studies. Voor meerdere opleidingen geldt de 1,5x zo lang-regel. Dit noemt LOI niet op haar site.

De samenvatting van het verweer

Adverteerder reageert puntsgewijs op de drie klachtonderdelen: 
a. De claim “studeren in je eigen tempo” is juist, omdat de student niet vastzit aan een vast studietempo, waar wel sprake van is in het reguliere onderwijs. Daar dient men zich immers te conformeren aan een vast studieritme van lessen en examens. Het kunnen “studeren in eigen tempo” is één van de meest genoemde redenen om voor een aanbieder als LOI te kiezen. Dat ontslaat de student of cursist er natuurlijk niet van om binnen een bepaalde tijd alle benodigde opdrachten en examens af te ronden en te halen, om het beoogde diploma in ontvangst te mogen nemen. Het is logisch dat hier een bepaalde periode aan verbonden is, omdat de lesstof anders niet meer up-to-date is en/of de geldingsduur van de examenuitslagen verloopt. Studenten begrijpen heel goed dat zij niet met een (paar) uur per week een bacheloropleiding binnen een redelijke termijn kunnen afronden. Er mag enige realiteitszin bij de interpretatie van de communicatie worden verwacht. Naar aanleiding van het onderdeel van de klacht van klaagster dat de uitspraak “Veel ambitie, maar weinig tijd” de indruk wekt dat je met weinig tijd een LOI-opleiding kunt voltooien, heeft adverteerder als tegemoetkoming de zin veranderd naar “Flexibel studeren kan altijd en overal”.
b. Adverteerder kan zich niet vinden in de interpretatie van klaagster dat de zin “Groei door met een opleiding die zich aanpast aan jou” onjuist zou zijn. De opleidingen van LOI zijn goed inpasbaar in een voor velen herkenbaar ‘druk leven’. Daarbij moet de zin worden gelezen in combinatie met de vervolgzin: “Bij de LOI bepaal je zelf hoeveel je studeert, wanneer je examen doet en welke begeleiding je nodig hebt. Zo is een opleiding prima te combineren met een baan en gezinsleven.”
c. Adverteerder erkent de klacht dat de ‘2x zo lang’-regel niet geldt voor alle studies. Deze regel geldt echter wel voor het merendeel van de opleidingen, die LOI aanbiedt. Van de 1200 opleidingen, waar de 2x zo lang-regel geldt, zijn er zo’n 10 kleine opleidingen met een studieduur van 4 jaar in plaats van 3 jaar. Voor deze opleidingen geldt de 1,5x zo lang-regel vanwege de langere studieduur. De reden hiervoor is dat men zonder extra kosten elke studie in maximaal 6 jaar dient af te ronden. De eis van de maximale studieduur staat bij de opleidingsinformatie. Deze informatie vindt men, als men zich inschrijft voor een opleiding. Vanuit de algemene ‘Flexibel studeren’-propositiepagina waar klaagster op doelt, is inschrijven niet mogelijk. De volledige en correcte informatie ziet men bij de opleiding waar men zich kan inschrijven. Adverteerder heeft ter voorkoming van mogelijke onduidelijkheid de uiting aangepast door bij de tekst te vermelden dat men kosteloos ‘tot 2x zo lang over een opleiding mag doen, met een maximum van 6 jaar’.

Het oordeel van de voorzitter

a. Klaagster maakt bezwaar tegen een specifieke webpagina van LOI die volgens haar misleidende reclame bevat, omdat deze volgens klaagster de indruk wekt dat de opleiding zich aanpast aan de student en dat de cursist zowel het studiemoment als het tempo zelf kan bepalen. Of sprake is van misleidende reclame, dient onder meer te worden beoordeeld op basis van de totale uiting, inclusief de context waarin mededelingen worden gedaan en de vermoedelijke verwachting van de gemiddelde consument met betrekking tot de uiting. Uitgaande hiervan oordeelt de voorzitter ten aanzien van de bestreden webpagina, in de volgorde van de klachtonderdelen, als volgt:

Klaagster geeft aan dat men niet zelf het studietempo en -moment kan bepalen, omdat ‘na doorklikken’ blijkt dat men enkel 2x zo lang over een studie kan doen. Klaagster stelt dat direct bij de mededeling dat je in je eigen tempo kunt studeren, had moeten worden vermeld dat dit is beperkt tot maximaal 2x de aanbevolen studieduur. Deze klacht kan niet slagen. Voor de gemiddelde consument is voldoende duidelijk dat wordt gedoeld op de omstandigheid dat een student zich niet hoeft te conformeren aan een vast studieritme. Daarbij zal de gemiddelde consument  begrijpen dat een opleiding binnen een redelijke termijn afgerond moet zijn. Wat die redelijke termijn in de ogen van LOI is, wordt duidelijk in de tekstgedeeltes die worden bereikt door in de algemene tekst te klikken op “Lees meer”.
Wat betreft het bezwaar dat klaagster maakt tegen de zin “Veel ambitie, maar weinig tijd” oordeelt de voorzitter dat dit onderdeel van de uiting de indruk kan wekken dat men met minder studie-uren een opleiding kan afronden, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Daarom oordeelt de voorzitter dat er onjuiste informatie is verstrekt over de voornaamste kenmerken van het aangeboden product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument die door deze boodschap verwacht een LOI-opleiding met weinig studietijd te kunnen afronden, ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden acht de voorzitter dit onderdeel van de bestreden reclame-uiting misleidend en daarmee oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
In hetgeen adverteerder bij verweer heeft aangevoerd over aanpassing van dit onderdeel van de uiting ziet de voorzitter aanleiding om gebruik te maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft.

b. Ten aanzien van het onderdeel van de klacht dat is gericht tegen de zinsnede “een opleiding die zich aanpast aan jou”, oordeelt de voorzitter, dat deze mededeling direct wordt gevolgd door: “Bij de LOI bepaal je zelf hoeveel je studeert, wanneer je examen doet en welke begeleiding je nodig hebt. Zo is een opleiding prima te combineren met een baan en gezinsleven.” Door deze context is voor de gemiddelde consument duidelijk wat met de bestreden tekst wordt bedoeld. De uitleg die klaagster daaraan geeft, namelijk dat bijvoorbeeld de vakken per student kunnen worden aangepast, ligt naar het oordeel van de voorzitter niet voor de hand. De voorzitter acht op grond van het voorgaande het hier bedoelde onderdeel van de uiting niet onjuist of misleidend.

c. Klaagster maakt in dit onderdeel van haar klacht bezwaar tegen de mededeling “Je mag namelijk 2x zo lang over je studie doen. Zonder meerkosten.”  Adverteerder erkent dit klachtonderdeel door te bevestigen dat voor een gering aantal studies de 1,5x zo lang-regel geldt vanwege de langere studieduur. Een studie mag immers, zonder meerkosten, maximaal 6 jaar duren. Alhoewel adverteerder aanvoert dat deze informatie wel vindbaar is bij de opleiding zelf, waar men zich kan inschrijven, neemt dit niet weg dat deze informatie niet op de bestreden webpagina te vinden is. In zoverre, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. In zoverre is de klacht gegrond. Omdat adverteerder de uiting inmiddels heeft aangepast door bij de tekst te vermelden “tot 2x zo lang, met een maximale studieduur van 6 jaar”, zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden webpagina van adverteerder in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC voor zover het de volgende zinnen betreft: “Veel ambitie, maar weinig tijd” en “Je mag namelijk 2x zo lang over je studie doen. Zonder meerkosten”.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af. 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken