a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Overige (geen passende categorie)

Status:

Dossiernr:

2020/00569

Datum:

19-08-2021

Uitspraak:

RCC toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Overige (geen passende categorie)

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door Wish aan klager verzonden e-mail voor zover daarin twee LED ‘headlamps’ worden aangeboden. Onder de afbeelding van de eerste hoofdlamp staat “New. 125000000 LM”. Onder de afbeelding van de tweede hoofdlamp staat “9900000000 LM”.

 

Samenvatting van de klacht (vertaald uit het Engels)

De uiting bevat fysiek onmogelijke claims over de helderheid en het vermogen van ‘LED lights’. De eenheid ‘lumen’ heeft een exacte betekenis en duidelijke definitie. Verweerder gebruikt de eenheid echter als een arbitrair en betekenisloos begrip.

 

Samenvatting van het verweer (vertaald uit het Engels)

Wish is een elektronische marktplaats waarop externe verkopers (“Merchants”) producten te koop aanbieden aan consumenten. De advertenties op het Wish-platform worden gemaakt door de merchants. Verweerder heeft geen redactionele controle over de advertenties en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Verder stelt verweerder dat het onduidelijk is wat de merchants bedoelen met de aanduidingen 125.000.000 LM en 9.900.000.000 LM. Het is echter onwaarschijnlijk dat de consument hierdoor wordt misleid, nu evident sprake is van een fout of van een verkeerde voorstelling van zaken. Consumenten zullen hierdoor niet een ??beslissing nemen over een transactie die zij anders niet zouden hebben genomen. Klager stelt immers zelf dat het fysiek onmogelijk is dat ledlampen zo helder kunnen zijn als 125.000.000 of 9.900.000.000 lumen. Overigens vermeldt een van beide aanbiedingen ook de juiste hoeveelheid lumen, te weten 13.000 lumen. Verweerder verplicht de merchants die actief zijn op het Wish-platform om duidelijke, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken aan consumenten. Vanwege deze verplichting, en het feit dat de advertenties hieraan niet voldoen, zal verweerder contact opnemen met de merchants om hen op de hoogte te stellen van de fout, alsmede hen verzoeken om de productomschrijvingen aan te passen.

 

De mondelinge behandeling

Namens verweerder wordt toegelicht dat Wish normaliter, overeenkomstig haar notice and takedown-beleid, direct nadat zij kennis heeft gekregen van mogelijk onjuiste informatie in een advertentie op het platform, contact opneemt met de betreffende merchant en eventueel de content verwijdert. De onderhavige klacht is beschouwd als een notice-and-takedown-verzoek. Omdat verweerder moeite heeft gehad met het vinden van de bestreden reclame tussen de vele uitingen op het Wish-platform, is het haar nog niet gelukt om contact op te nemen met de betreffende merchant(s). Wel heeft Wish inmiddels ervoor gezorgd dat de uitingen niet meer beschikbaar zijn op haar platform.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Niet is in geschil dat de genoemde specificaties “125000000 LM” en “9900000000 LM” technisch onmogelijk zijn indien “LM” als lumen wordt opgevat. Het verweer van Wish dat de consument door deze onjuiste aanduidingen niet wordt misleid, nu sprake is van een evidente fout of verkeerde voorstelling van zaken, kan niet slagen. Voor zover al kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument “LM” begrijpt als de eenheid voor lichtstroom lumen, kan niet als algemeen bekend worden verondersteld dat hij weet wat de grenswaardes daarvan zijn. De Commissie acht daarom niet aannemelijk dat de gemiddelde consument zonder meer begrijpt dat de vermelde specificaties van de LED lampen (kennelijk) zijn bedoeld als een overdrijving van het vermogen en de helderheid van de lampen. Dat sprake kan zijn van een overdrijving wordt ook door de context van de uiting niet of onvoldoende duidelijk gemaakt. Bij de eerste lamp immers wordt in het geheel niet vermeld wat de juiste hoeveelheid lumen is en bij de tweede lamp staat weliswaar bij verschillende andere specificaties onder in de uiting, onder het symbooltje van een lamp: “13000 lumen”, maar deze vermelding is door lettergrootte en kleurgebruik zo onopvallend in vergelijking met de sterk de aandacht trekkende aanduiding “9900000000 LM”, dat deze gemakkelijk aan de aandacht kan ontsnappen.

2.

De werkelijke lumenwaarde van de aangeboden ‘headlamps’ betreft essentiële informatie, waarover de consument in de uiting op duidelijke wijze moet worden geïnformeerd teneinde te voorkomen dat hij de weergegeven waardes onjuist interpreteert. Zoals hiervoor is overwogen, ontbreekt  in de bestreden uiting de vereiste duidelijkheid. Dit leidt tot het oordeel dat sprake is van het niet (eerste lamp) dan wel op onduidelijke wijze (tweede lamp) verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De Commissie acht verweerder (mede) verantwoordelijk voor de geconstateerde overtreding van de NRC, reeds nu de bestreden uiting, een e-mailbericht, als afzender vermeldt “From: Wish offers@wish.com”. In de mededeling van Wish dat de uiting niet meer beschikbaar is op haar platform, ziet de Commissie aanleiding om een aanbeveling achterwege te laten.

 

3. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken