a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Dossiernr:

2018/00573

Datum:

13-11-2018

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame.

Daarin wordt onder meer gezegd:

“Wil je snel van je wallen en donkere kringen afkomen, probeer Remescar en ervaar

het zelf. Het vermindert wallen en donkere kringen in slechts enkele minuten, en dit na

het eerste gebruik. Remescar, klinisch bewezen doeltreffend, tot 75% onmiddellijke

reductie van wallen en donkere kringen”

en

“Nu verkrijgbaar bij Kruidvat” en “NU VOOR € 25,-”.   

Intussen verschijnen het gezicht van een vrouw en vervolgens haar ogen in beeld, met onder het rechteroog respectievelijk het linkeroog de vermeldingen: “behandeld” en “onbehandeld”. Ook is (in de vorm van een cirkel) een “klok” van twee minuten in beeld gebracht.

Onderin beeld is vermeld:

“Gebaseerd op de variatie van een 4-punts fotonumerieke beoordelingsschaal. (Gerandomiseerd door de beoordelaar geblindeerd, op split-face gecontroleerd, klinisch onderzoek onder gebruikers van een topisch aangebracht cosmetisch product voor de behandeling van oogzakken en donkere kringen)”.

Ten slotte zijn de verpakkingen van de producten “Remescar wallen & donkere kringen” en “Remescar kraaienpootjes te zien” met daarbij onder meer de mededelingen “Nu verkrijgbaar bij Kruidvat” en “NU VOOR € 25,-”. 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Door de onderhavige reclame kreeg klager de indruk dat het product ‘Remescar wallen en donkere kringen crème’ een wondermiddel is. Omdat klager geen geloof hecht aan de inhoud van deze reclame en uit oogpunt van voorzichtigheid wilde hij graag inzage in de testrapporten die de resultaten van het product aantonen. Verder vond hij de mededeling onderin beeld (“Gebaseerd op …” tot en met “.. oogzakken en donkere kringen”) onbegrijpelijk. Daarom heeft klager de fabrikant gevraagd om hem uit te leggen wat wordt bedoeld.

Klager betreurt het dat hij van de fabrikant geen enkel bewijs kan krijgen. Hij legt de desbetreffende correspondentie per e-mail aan de Commissie over.

Klager acht de reclame in strijd met artikel 2 lid 1, 2, 5, 6, 7 en 9 van de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP) en met artikel 3 RCP. 

 

Het verweer van verweerder sub 1

Namens verweerder (hierna ook: “Sylphar”) is onder meer het volgende meegedeeld.

Strenge kwaliteitscontroles verzekeren dat de producten van Sylphar constant van een hoog niveau zijn en voldoen aan de Richtlijn voor Medische hulpmiddelen en de cosmetische wetgeving. In dit geval gaat het om een cosmetisch product, en wel ‘Remescar Wallen & donkere kringen’ (hierna: “het Product”), een onmiddellijk werkende crème die helpt om wallen en donkere kringen onder de ogen te verminderen.

Klager verwijst, zonder onderbouwing, naar de leden 1, 2, 5, 6, 7 en 9 van artikel 2 en naar het volledige artikel 3 van de RCP. De klacht lijkt er op neer te komen dat Sylphar niet aangetoond zou hebben dat het Product doet wat gesteld wordt, namelijk een reductie (tot maximaal 75%) van wallen en donkere kringen onder de ogen. Ook meent klager dat (een gedeelte) van de reclame niet voldoende duidelijk zou zijn.

Door middel van twee studies (hierna: “de Studies”) heeft Sylphar de werking van het Product aangetoond. De Studies zijn uitgevoerd in de periode 19 januari tot en met 1 februari 2016 en 17 tot en met 24 mei 2016. De Studies worden als productie 3 (hierna: “Studie 1”) en productie 4 ( hierna: “Studie 2”) overgelegd.

De methode van beide Studies was verschillend, maar bij elk van de Studies werden twee gemengde groepen van mannen en vrouwen onderzocht. Bij Studie 1 betrof het twee groepen van 15 personen en bij studie 2 een groep van 16 en een groep van 15 personen. In beide Studies werd bij de ene groep het effect van het Product op wallen  onderzocht en bij de andere groep het effect op donkere kringen.

Over het aantal testpersonen dat nodig is om een betrouwbare uitkomst te verkrijgen verklaart het Skin Test lnstitute (studie 2):

“15 subjects is considered to be enough in order to show statistical significance of the proposed endpoints. The number was determined empirically, based on the experience of the investigator and taking in account the known variability of subject’s individual responses. The proposed number of volunteers was considered to be sufficient in order to obtain scientifically relevant results”.

Tijdens het onderzoek werd één kant van het gezicht onder de ogen behandeld met het Product, terwijl de andere kant diende als controle. De kant van het gezicht werd willekeurig gekozen, waarbij degene die de test afnam niet wist aan welke kant het Product was aangebracht. Vervolgens werden de resultaten bij beide Studies op basis van een vier-punts beoordelingsschaal gemeten.

 

Resultaten Studie 1

In Studie 1, een in-house studie, werden de resultaten aan de hand van de in het verweer opgenomen berekeningsmethode uitgerekend.  

Blijkens het onderzoek hebben alle testpersonen een verbetering (lees: reductie van wallen onder de ogen) van minimaal 50% behaald. Bij meer dan 25% van de testpersonen werd binnen twee minuten na het aanbrengen van het Product een verbetering van 75% geconstateerd.

Voor wat betreft donkere kringen onder de ogen liet het onderzoek vergelijkbare resultaten zien. Bij alle testpersonen werd een verbetering geconstateerd. Bij meer dan 10% van hen was sprake van een verbetering (lees: reductie van donkere kringen onder de ogen) van 75%.

 

Resultaten Studie 2

In studie 2, uitgevoerd door, aldus verweerder, het gerenommeerde Zwitserse ‘Skin Test lnstitute’ werden de resultaten aan de hand van de eveneens in het verweer opgenomen berekeningsmethode uitgerekend.

Uit het onderzoek blijkt een gemiddelde reductie van wallen onder de ogen van 33,7%. Meer dan 10% van alle testpersonen had een reductie van 71,1%, terwijl bij één deelnemer een reductie van 85,5% werd vastgesteld.

Uit het onderzoek naar donkere kringen onder de ogen blijkt een toename binnen de melanine-index van 14,8%. Bij meer dan 10% van de testpersonen was sprake van een melanine toename van 23,1%. De melanine-index is een parameter om pigmentaties (verkleuring) van de huid te meten. Een toename in de melanine-index leidt tot verminderde zichtbaarheid van donkere kringen, aldus verweerder.

Het Product is een cosmetisch product in de zin van artikel 1 sub a RCP. Op grond van artikel 3 RCP dienen beweringen over cosmetische producten onderbouwd te zijn met voldoende toetsbaar en relevant bewijsmateriaal. In dit verband wijst verweerder erop dat zij beschikt over een productinformatiedossier als bedoeld in artikel 11 van de Verordening (EG) 1223/2009 (hierna: Cosmeticaverordening). Dit dossier bevat naast voornoemde twee studies ook de Claim support ‘Remescar Eye Bags and Dark Circles’ van 1 augustus 2017 en het document ‘Eye Bags and Dark Circles: Clinical Analysis and Method of action’ van 19 juli 2016. Met deze documenten is Sylphar in  staat om de werking van het product consistent te onderbouwen. In dit verband wijst Sylphar ook op de als productie 5 bij het verweer overgelegde verklaring van dr. S. Terlinden, waaruit volgt, aldus verweerder, dat het Product in overeenstemming is met Europese regelgeving.

Van oneerlijke en/of misleidende reclame is geen sprake, aldus verweerder.

Bij e-mail van 26 juli 2018 heeft Sylphar klager geïnformeerd over de betekenis van de verschillende begrippen, gebruikt in de vermelding onderin beeld, die klager onbegrijpelijk vond. Voor een volledig beeld van het Product en de wijze waarop het Skin Test lnstitute het Product heeft onderzocht, zal verweerder hierna nogmaals een  uitleg geven van deze begrippen.

 

4-punts foto-numerieke schaal

Bij klinische testen wordt vaak gebruik gemaakt van een 4-punts foto-numerieke beoordelingsschaal. In de Studies werd gebruik gemaakt van een

Beoordelingsschaal van 0 (afwezig) tot 4 (heel duidelijk aanwezig). Bij de start van het onderzoek en drie minuten na het aanbrengen van het Product werd op basis van deze beoordelingsschaal een score afgegeven door zowel degene die de test afnam als door de testpersoon zelf.

 

Gerandomiseerd door de beoordelaar geblindeerd

Gerandomiseerd betekent dat de kant (links/rechts) van het gezicht willekeurig werd gekozen, terwijl de beoordelaar die de resultaten van de studie afnam niet wist welke kant van het gezicht behandeld was met het Product en welke kant de controlezijde was.

 

Split-face gecontroleerd

Split-face gecontroleerd betekent dat de ene kant van het gezicht werd behandeld met het Product en dat de andere kant van het gezicht diende als controle.

 

Topisch aangebracht

Topisch aangebracht betekent dat het Product plaatselijk is aangebracht, in dit geval onder de ogen.

Naar aanleiding van een bespreking van diverse onderdelen van de artikelen 2 en 3 RCP concludeert verweerder dat aan de inhoud van deze bepalingen wordt voldaan.

Voor zover nog nadere bewijslast op verweerder zou rusten, biedt zij aan om haar stellingen te bewijzen door alle middelen rechtens, in het bijzonder door getuigen te laten horen. Verder biedt zij aan haar stellingen nader te onderbouwen door aan de Commissie inzage te verschaffen in het productinformatiedossier. Het productinformatiedossier bevat vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens. Daarom is Sylphar alleen bereid om inzage te verschaffen zonder de mogelijkheid om hiervan (foto)kopieën te maken.

 

Reactie bij e-mail van 9 augustus 2018 namens verweerder sub 2

Namens verweerder sub 2 is onder meer het volgende meegedeeld.

De bestreden uiting betreft een product van Sylphar, niet van Kruidvat. Dat het bij Kruidvat verkrijgbaar is, doet hier niet aan af.

 

E-mail van 10 augustus 2018 van het secretariaat van SRC aan verweerder sub 2

Het secretariaat heeft aan verweerder meegedeeld dat Kruidvat is aangemerkt als mede-verweerder, omdat Kruidvat in de reclame wordt genoemd, met afbeelding van het logo. Verder is meegedeeld dat het aan Kruidvat is te beslissen of zij inhoudelijk verweer wenst te voeren, en dat zij desgewenst kan aansluiten bij het verweer van Sylphar.

 

Reactie bij e-mail van 10 augustus 2018 namens verweerder sub 2

Namens verweerder sub 2 is onder meer het volgende meegedeeld.

Slechts omdat Kruidvat via een tag on wordt vermeld als verkooppunt, wordt zij aangemerkt als mede-verweerder. De uiting is niet afkomstig van Kruidvat; zij heeft de reclame niet geproduceerd. Onder verwijzing naar diverse links stelt verweerder dat Etos, Bol.com en Albert Heijn op dezelfde wijze zijn vermeld in reclame voor Remescar. Verweerder vraagt zich af of de Commissie hen ook als medeverweerders ziet. Zij acht het onterecht dat Kruidvat als mede-verweerder wordt aangemerkt.

Voor zover de Commissie op dit punt een ander standpunt mocht innemen, zal verweerder zich aansluiten bij het verweer van “de adverteerder in kwestie”, namelijk  Sylphar dan wel de importeur van het product in Nederland.

 

E-mail van 21 september 2018 van klager

Klager heeft onder meer het volgende meegedeeld.

Kruidvat wordt in de commercial met haar logo getoond. De uiting zal met haar instemming tot stand gekomen en geopenbaard zijn, en daardoor is zij (mede) verweerder.

Wat betreft de “(on)betrouwbaarheid”, aldus klager, van de namens Sylphar aangehaalde onderzoeken, wijst klager onder meer op het volgende.

De in het verweer genoemde Studie 1 is een in-house studie, uitgevoerd door een (door klager bij naam genoemde) persoon, die sinds 2004 werkzaam is bij Sylphar, aldus klager.

Bij kritische lezing wordt duidelijk dat het onderzoek, anders dan is vermeld in het verweer van Sylphar onder punt 3.5, slechts 15 personen betrof. Verder stelt klager onder meer de vragen: “Op welke wijze zijn de ‘proefpersonen’ benaderd en geselecteerd?”, “Kwamen de te onderzoeken personen allemaal uit de omgeving van (plaatsnaam)” waar vorenbedoelde onderzoeker volgens klager “vandaan komt?” en  “Waren het alleen blanke personen of ook getinte?”. Naar de mening van klager is Studie 1 niet als betrouwbaar en representatief te beschouwen.

Studie 2 is voor klager ontoegankelijk. Duidelijk is dat Sylphar de sponsor van het onderzoek is en daarmee komt de betrouwbaarheid van het onderzoeksbureau in het geding, aldus klager. Het onderzoek heeft gedurende 1 week plaatsgevonden (van 17 mei 2016 tot 24 mei 2016) en opvallend is dat slechts getest is ‘after one single application of the product Remescar Eye Bags & Dark circles’, aldus klager. Uit het onderzoek blijkt niet wat de gevolgen van het middel zijn als het vaker dan eenmaal wordt gebruikt.

Het onderzoekbureau achtte 15 ‘volunteers’ in iedere groep voldoende om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te kunnen doen. Naar klagers mening is het aantal waarnemingen hiervoor echter te gering. Hoe de volunteers zijn geworven en of zij al dan niet een financiële vergoeding hebben gekregen, blijkt niet uit de onderzoeken.

Daarbij vindt klager het merkwaardig dat bovenbedoelde, in Studie 1 betrokken onderzoeker de conclusie trekt uit het onderzoek (in het kader van Studie 2), op het briefpapier van het Skin Test lnstitute.

De verklaring van de in het verweer van Sylphar genoemde Duitse apotheker heeft alleen betrekking op de Verkehrsfähigkeit, de verhandelbaarheid van een product, niet op de voorgespiegelde doeltreffendheid van Remescar.

Ten slotte stelt klager dat de consument maar moet afwachten of er zich bij meermalig gebruik ook nog huid- of oogcomplicaties voordoen, en dat hij er nog meer van overtuigd is dat resultaten worden beloofd die niet uit betrouwbaar en objectief onderzoek blijken.

 

E-mail van 1 oktober 2018 van het secretariaat van SRC aan (de advocaat van) verweerder sub 1 (Sylphar)

Namens de Commissie is de volgende vraag gesteld aan verweerder sub 1:

“In de bestreden televisiereclame wordt een “klok” van twee minuten in beeld gebracht. De Commissie vraagt zich af hoe deze “twee minuten” zich verhouden tot de “vijf minuten”, zoals vermeld op pagina “12 of 20” van productie 4 bij het verweer onder het kopje “Time codes”: “t1           5 minutes after application”.        

 

E-mail van 15 oktober 2018 namens verweerder sub 1

Namens verweerder sub 1 is onder meer het volgende meegedeeld.

Nog steeds is niet duidelijk wat de werkelijke reden voor het indienen van de klacht is. De nadere toelichting van de klacht bij e-mail van 21 september 2018 lijkt er op neer te komen dat de twee overgelegde studies (hierna: de “Studies”) een onvoldoende betrouwbaar en volledig beeld geven over de werking van het Product. Verder heeft de Commissie een vraag gesteld in verband met de in de televisiereclame getoonde klok.

Kern van de reclame is dat het Product wallen en donkere kringen onder de ogen onmiddellijk vermindert tot maximaal 75%. Tijdens de reclame loopt er een timer mee die na twee minuten stopt. De reden van dit laatste is dat de eerste significante resultaten al binnen twee minuten zichtbaar zijn. Dit blijkt ook uit een uitzending van het televisieprogramma ‘Koffietijd’, eind december 2017. Verwezen wordt naar de desbetreffende, digitaal ingediende productie.

In de studie, waarvan het rapport als productie 3 is overgelegd (hierna: “Studie 1”), werden binnen twee minuten nadat het Product was aangebracht significante resultaten aangetoond. Verweerder verwijst naar de desbetreffende mededelingen op de pagina’s  4 en 5 van Studie 1.  

In de studie waarvan het rapport als productie 4 is overgelegd (hierna: “Studie 2″) werden de resultaten vijf minuten na aanbrengen van het Product gemeten. Dit staat op pagina 12 van 20 en pagina 15 van 20 van productie 4. Sylphar meent dat ook hiermee is aangetoond dat het product “in slechts enkele minuten” werkt.

Ten aanzien van de Studies 1 en 2 merkt verweerder in het algemeen het volgende op.

Studie 1 betrof een in-housestudie op kantoor bij Sylphar. Studie 2 betrof een extern onderzoek uitgevoerd door het Skin Test lnstitute, in zijn kantoor in Zwitserland. 

De selectie van de testpersonen vond plaats op basis van een testpanel database.

Testpersonen die aan de vooraf gedefinieerde inclusiecriteria voldeden, waaronder het hebben van wallen en/of donkere kringen, werden at random geselecteerd.

Voor deelname aan Studie 1 ontvingen de testpersonen geen financiële vergoeding. Voor deelname aan Studie 2 ontvingen de deelnemers van het Skin Test lnstitute een  onkostenvergoeding van € 60,-. Deze vergoeding is in lijn met de als productie 7 overgelegde bepaling “4.3 Compensation and additional health care” van ISO 14155:2011(E).  

Het doel van beide Studies betrof het onderzoek naar het directe effect van het Product op wallen en donkere kringen onder de ogen. Wat de effecten op de lange termijn zijn is niet onderzocht, maar de aanwezige ingrediënten hebben aantoonbaar langdurige effecten. Overigens claimt Sylphar niets over effecten op de lange termijn.  Dit is de reden dat het Product, voor het aantonen van de werking daarvan, slechts één keer werd aangebracht.

De Studies zijn uitgevoerd volgens twee verschillende onderzoeksmethoden. Studie 1 betrof een onderzoek op basis van een fotonumerische beoordelingsschaal. Studie 2 werd op basis van biometrische metingen uitgevoerd.

Een fotonumerische beoordelingsschaal is een methodiek die veel wordt gebruikt in klinische studies. Deze methodiek berust op een schaal van nul tot vier, waarbij ieder getal wordt gekoppeld aan een bepaalde visuele toestand. In de onderhavige studie werd ‘nul’ gekoppeld aan een gezicht zonder donkere kringen/wallen, ‘vier’ aan een gezicht met zeer duidelijke en zware donkere kringen/wallen.

Een biometrische meting is een meting waarbij door een (soort) 3D-camera onregelmatigheden van de huid worden gemeten.

Beide onderzoeksmethoden hebben eigen voordelen. Onderzoek op basis van een numerieke beoordelingsschaal laat duidelijker visuele veranderingen zien, terwijl onderzoek op basis van een biometrische meting een duidelijkere numerieke verandering weergeeft. Het belang van deze twee onderzoeksmethoden is dat hierdoor een volledig beeld van het effect van het Product wordt gegeven. In dit geval bewijzen beide onderzoeksmethodes onafhankelijk van elkaar de werking van het Product, aldus Sylphar.

Bij beide Studies werden twee gemengde groepen van mannen en vrouwen onderzocht.

Sylphar heeft bij verweer uitgelegd waarom het aantal testpersonen voldoende is om tot een betrouwbare uitkomst te komen. In dit verband wordt als productie 8 een e-mail van 15 oktober 2018 van het Skin Test lnstitute overgelegd.

Sylphar heeft de werking van het Product door middel van twee Studies aangetoond.

Juist om tot betrouwbare onderzoeksresultaten te komen, heeft Sylphar na een in-house studie ook een externe partij ingeschakeld voor onderzoek (Studie 2).

Sylphar begrijpt dat het lastig is om de ruwe data van Studie 2 te analyseren, maar uit  oogpunt van transparantie heeft zij deze data overgelegd. De door klager bij repliek bedoelde, in Studie 1 betrokken onderzoeker (apotheker en specialist productontwikkeling en kwaliteitsmanagement bij Sylphar) heeft deze data geanalyseerd en de conclusies overgenomen in het rapport (Studie 2).

De kern van deze procedure is de vraag of Sylphar voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het Product doet wat het belooft, namelijk “(..) tot 75% onmiddellijke reductie van wallen en kringen”. In dit kader heeft Sylphar uitdrukkelijk gewezen op Studie 1 en Studie 2. Sylphar kan klagers opmerkingen over ‘bijwerkingen’, ‘ongevaarlijk’ en ‘huid- of oogcomplicaties’ niet goed plaatsen. Deze opmerkingen betreffen de etikettering en gebruiksaanwijzing in het kader van een veilig gebruik van het Product. Dit is een andere vraag dan de vraag of het Product doet wat Sylphar stelt.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat zij verweerder sub 2 mede verantwoordelijk acht voor de bestreden uiting, nu daarin wordt gezegd en in beeld is vermeld: “Nu verkrijgbaar bij Kruidvat”, met een afbeelding van het logo van Kruidvat. 

De klacht komt er in de eerste plaats op neer dat klager in twijfel trekt of de juistheid van de in de bestreden televisiereclame gedane mededelingen over Remescar: “Het vermindert wallen en donkere kringen in slechts enkele minuten, en dit na het eerste gebruik. Remescar, klinisch bewezen doeltreffend, tot 75% onmiddellijke reductie van wallen en donkere kringen” kan worden aangetoond. Daarnaast vindt klager de mededeling onderin beeld (“Gebaseerd op …” tot en met “.. oogzakken en donkere kringen”) onbegrijpelijk.

Klager heeft zich beroepen op de artikelen 2 lid 1, 2, 5, 6, 7 en 9 en 3 RCP. 

De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Zij stelt voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat Remescar een cosmetisch product in de zin van de RCP is, en dat deze code op de bestreden reclame-uiting van toepassing is.

In artikel 3 lid 1 RCP staat, voor zover hier van belang:

“Beweringen over cosmetische producten, zowel expliciet als impliciet, moeten onderbouwd zijn met voldoende en toetsbaar bewijsmateriaal (..)”.

Ter onderbouwing van de hiervoor gestelde werking van Remescar heeft verweerder sub 1 onder meer gewezen op twee studies, waarvan als productie 3 en 4 rapporten zijn overgelegd bij het verweer. De eerste studie (studie 1) betreft een zogenaamde in-house studie, op kantoor bij Sylphar, en de tweede studie (studie 2) een externe studie, op het kantoor van het Skin Institute in Zwiterserland.  

Naar het oordeel van de Commissie bieden de in deze rapporten opgenomen studieresultaten en de daarop namens verweerder sub 1 in de onderhavige klachtprocedure gegeven toelichting, daaronder begrepen de toelichting op de verschillende gebruikte onderzoeksmethoden, voldoende grondslag voor de in de uiting gestelde werking van Remescar. De Commissie overweegt daartoe het volgende.

Volgens studie 1 hebben alle testpersonen een verbetering ofwel reductie van wallen van minimaal 50% behaald, waarbij in geval van meer dan 25% van de testpersonen een verbetering van 75% werd geconstateerd. Wat betreft donkere kringen werd bij alle testpersonen een verbetering geconstateerd, waarbij in geval van meer dan 10% van hen sprake was van een verbetering ofwel reductie van donkere kringen van 75%. Door te verwijzen naar de pagina’s 4 en 5 van het als productie 3 overgelegde rapport, waarop staat:

“The average time log between both assessments scores was 1’55” respectievelijk “The average time log between both assessments scores was 1’58” heeft verweerder sub 1 voldoende aannemelijk gemaakt dat de in studie 1 bedoelde resultaten binnen twee minuten werden behaald. De Commissie begrijpt dat de klok, waarover zij aan verweerder sub 2 een vraag heeft gesteld, in die zin moet worden begrepen.

Uit studie 2 blijkt een gemiddelde reductie van wallen van 33,7%, een reductie van 71,1% bij meer dan 10% van alle testpersonen en een reductie van 85,5% bij één deelnemer. Uit het onderzoek naar donkere kringen blijkt een gemiddelde toename binnen de melanine-index van 14,8%, waarbij in geval van meer dan 10% van de testpersonen sprake was van een melanine toename van 23,1%. De melanine-index is een parameter om pigmentaties (verkleuring) van de huid te meten en een toename in de melanine-index leidt tot verminderde zichtbaarheid van donkere kringen, zo heeft Sylphar onweersproken meegedeeld.

Door te verwijzen naar de pagina’s 12 van 20 en 15 van 20 van het als productie 4 overgelegde rapport, waarop staat:

“Time codes:

             t0     Baseline (no application)

             t1     5 minutes after application” 

heeft Sylphar voldoende aannemelijk gemaakt dat de in studie 2 bedoelde resultaten binnen vijf minuten werden behaald.

Gelet op voornoemde twee minuten respectievelijk vijf minuten acht de Commissie de mededeling “in slechts enkele minuten” in de bestreden reclame-uiting niet ongerechtvaardigd. 

In zijn e-mail van 21 september 2018 heeft klager opmerkingen gemaakt bij en vragen gesteld over voornoemde studies. Naar aanleiding hiervan overweegt de Commissie het volgende.

Volgens klager betreft studie 1 slechts 15 personen in plaats van twee groepen van 15 personen. De Commissie deelt dit standpunt niet, nu op pagina 4 van het betreffende rapport, onder “Results” staat: “A total of 2×15 subjects were included in this trial”. 

Naar klagers mening is het aantal waarnemingen bij 15 ‘volunteers’ per groep te gering om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te kunnen doen. In de bestreden uiting wordt echter niet gesteld dat de werking “wetenschappelijk” bewezen is. Gezegd wordt: “klinisch bewezen doeltreffend” en vermeld is:  

“Gebaseerd op de variatie van een 4-punts fotonumerieke beoordelingsschaal. (Gerandomiseerd door de beoordelaar geblindeerd, op split-face gecontroleerd, klinisch onderzoek onder gebruikers van een topisch aangebracht cosmetisch product voor de behandeling van oogzakken en donkere kringen)”.

Wat betreft de selectie van de testpersonen heeft verweerder sub 1 meegedeeld dat deze plaatsvond op basis van een testpanel database, dat testpersonen die aan de vooraf gedefinieerde inclusiecriteria voldeden, waaronder het hebben van wallen en/of donkere kringen, at random werden geselecteerd en dat bij beide studies twee gemengde groepen mannen en vrouwen werden onderzocht. De Commissie ziet in de  klacht geen aanleiding om gelet op deze wijze van selecteren een andere waarde aan  voornoemde studies te hechten, dan zij hierboven heeft gedaan. 

Dat Sylphar “sponsor” is van studie 2, en dat een in studie 1 betrokken onderzoeker de conclusie trekt uit het onderzoek (in het kader van studie 2), op het briefpapier van het Skin Test lnstitute, leidt niet tot een ander oordeel van de Commissie. Volgens de laatste reactie van verweerder sub 1 heeft de bewuste onderzoeker (apotheker en specialist productontwikkeling en kwaliteitsmanagement bij Sylphar) de in studie 2 opgenomen data geanalyseerd en de conclusies overgenomen in het rapport (van studie 2).

Klager vindt het opvallend dat in onderzoek 2 slechts getest is ‘after one single application of the product Remescar Eye Bags & Dark circles’, en dat uit het onderzoek niet blijkt wat de gevolgen van het middel zijn als het vaker dan eenmaal wordt gebruikt. Verder stelt hij dat de consument maar moet afwachten of er zich bij meermalig gebruik ook nog huid- of oogcomplicaties voordoen.

Naar aanleiding hiervan overweegt de Commissie dat de bestreden uiting betrekking heeft op het verminderen “van wallen en donkere kringen in slechts enkele minuten, en dit na het eerste gebruik” en niet op het effect bij meermalig gebruik. Suggesties over dit laatste effect liggen ook niet in de uiting besloten. 

Verweerder sub 1 heeft meegedeeld dat deelnemers aan studie 1 geen financiële vergoeding ontvingen en dat deelnemers aan studie 2 van het Skin Test lnstitute een  onkostenvergoeding van € 60,- ontvingen. Dit leidt evenmin tot een ander oordeel.

Zoals hierboven vermeld, vindt klager de mededeling onderin beeld  (“Gebaseerd op …” tot en met “.. oogzakken en donkere kringen”) onbegrijpelijk. Kennelijk in verband hiermee heeft klager zich beroepen op artikel 2 lid 9 RCP. De Commissie oordeel hierover als volgt. 

In artikel 2 aanhef en lid 9 RCP staat:

“Voor beweringen gelden de volgende vereisten: 

(…)

Lid 9. Beweringen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn voor de gemiddelde eindgebruiker van het cosmetisch product”.

In artikel 1 RCP staat onder “Begripsbepalingen” onder meer: 

“d. Bewering over cosmetische producten: mededeling die hoofdzakelijk dient om eindgebruikers te informeren over de kenmerken en kwaliteiten van producten”.

Naar het oordeel van de Commissie kan vorenbedoelde mededeling onderin beeld (“Gebaseerd op …” tot en met “.. oogzakken en donkere kringen”) niet worden aangemerkt als een dergelijke bewering. Om die reden acht zij artikel 2 lid 9 niet op deze mededeling van toepassing.

Klager heeft zich verder nog beroepen op artikel 2 lid 1, 2, 5, 6 en 7 RCP. Dit beroep kan niet slagen, om de volgende redenen.

Van een bewering als bedoeld in artikel 2 lid 1 RCP is in de bestreden uiting geen sprake.

Klager heeft niet, althans niet voldoende onderbouwd dat er sprake zou zijn van één of meer beweringen als bedoeld in artikel 2 lid 2 en of lid 6 RCP.

Gelet op het oordeel hierboven, over de gestelde werking van het product, acht de Commissie de uiting niet in strijd met artikel 2 lid 5 RCP.

Klager heeft niet, althans niet voldoende onderbouwd dat er sprake zou zijn van strijd met artikel 2 lid 7 RCP.

Ten slotte overweegt de Commissie dat zij verweerder sub 2 mede verantwoordelijk acht voor de bestreden uiting, nu daarin wordt gezegd en in beeld is vermeld: “Nu verkrijgbaar bij Kruidvat”.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken