a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2019/00471

Datum:

22-08-2019

Uitspraak:

RCC Aanbeveling (voor zover nodig)

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de volgende reclame-uitingen voor het product “DentaPic Sonic”. 

 

a.

Een televisiereclame. Daarin wordt onder meer gezegd:

“Nog nooit was het zo eenvoudig om razendsnel en supergemakkelijk tandplaque, tandsteen, vlekken en verkleuringen te verwijderen” en “Voor een perfecte reiniging zoals u krijgt bij een professionele tandheelkundige behandeling”. Intussen zijn onder meer twee foto’s van een gebit te zien. Boven de linkerfoto staat: “VOOR” en boven de rechterfoto: “NA”. De twee bij de klacht overgelegde schermafdrukken van deze foto’s zijn als bijlagen i en ii in kopie aan deze uitspraak gehecht.

 

b.

Een uiting op telsell.com. Daarin staat onder:

“TELSELL

          Part of M MEDIASHOP” onder meer:

“DentaPic Sonic:

 Professioneel gebleekte witte tanden!

 ? Verwijdert subtiel en voorzichtig tandplaque, tandsteen en verkleuringen

 (…)

 ? Intensieve geluidsreiniging met 3000 trillingen per minuut (..)”.

Verder bevat deze uiting onder meer twee foto’s van een gebit.  

 

De klacht

 

De klacht wordt als volgt samengevat.

 

Klager weet niet of DentaPic Sonic een “product voor medische zelfzorg” is dan wel een “cosmetisch” product. Wat daarvan zij, voor beide geldt dat reclame niet mag misleiden en dat een realistisch beeld moet worden gegeven van het te behalen resultaat. Meer in het bijzonder heeft klager tegen de verschillende uitingen de volgende bezwaren.

 

Ad a (de televisiereclame).

Er wordt een vóór- en na-foto getoond, waardoor in de uiting een suggestie besloten ligt over het met het gebruik van de Dentapic Sonic te behalen resultaat. Onder verwijzing  naar de bij de klacht overgelegde “detail opname” van de foto’s stelt klager dat het duidelijk is dat het niet mogelijk dat tanden van vorm en positie veranderen, door gebruik van de Dentapic Sonic. Volgens klager wordt aldus geen realistisch beeld gegeven van het te behalen resultaat; naar zijn mening betreffen de foto’s verschillende personen of is de bewuste persoon in de tussentijd behandeld door middel van orthodontie, aangevuld met tandheelkundige ingrepen. 

 

Ad b (de website telsell.com).

Ad b1

Op de site staat:

“Professioneel gebleekte witte tanden!”

Bleken gebeurt met een blekend middel, bijvoorbeeld waterstofperoxide. Omdat Dentapic Sonic alleen tandplaque, tandsteen en verkleuringen zou verwijderen, is er geen sprake van gebleekte tanden, aldus klager.

Ad b2.

Ook op de site staan vóór- en na-foto’s, aldus klager. Bij deze foto’s is overduidelijk sprake van photoshop, zo meent klager. Hij verwijst naar de door hem overgelegde afdrukken van deze uiting en stelt daarover: “scherpe afbeeldingen van lippen, huid versus onscherpe gele plaque”. In het online klachtenformulier spreekt klager over “voor en na foto’s waar de tandplaque gephotoshopt is”. 

 

Het verweer

 

Tel Sell verwijst naar de in haar e-mail van 17 juli 2019 opgenomen reactie (in het Engels) van “de directie van Mediashop”. Deze wordt als volgt samengevat.

 

Met de voor- en na-foto’s in de commercial en op de website is nooit bedoeld te suggereren dat het om dezelfde persoon gaat. Deze foto’s tonen bij wijze van voorbeeld hoe tanden er in het algemeen uit zouden kunnen zien voor gebruik van het product en na gebruik ervan, en wel dagelijks. Indien de Commissie klagers opvatting dat de foto’s misleidend zijn, mocht delen, dan is Mediashop bereid tot wijziging, bijvoorbeeld door toevoeging van de mededeling: “exemplary pictures of different people”.

 

De mededeling “Professioneel gebleekte witte tanden!” komt voort uit een fout in de vertaling, waarvoor Mediashop haar excuses aanbiedt. Zij verwijst naar twee bij het verweer overgelegde sales sheets van respectievelijk februari 2019 in het Duits en april 2019 in het Engels, waarin het woord “bleaching” niet is gebruikt. Het onderhavige product wordt verhandeld in 9 Europese landen, en het woord “bleaching” is nergens gebruikt, behalve in Nederland. Na constatering van de fout heeft Mediashop het woord “bleaching” onmiddellijk verwijderd.  

 

Naar aanleiding van klagers opmerking dat hij niet weet of DentaPic Sonic een “product voor medische zelfzorg” is dan wel een “cosmetisch” product, merkt Mediashop

-samengevat- het volgende op.

Het onderhavige product beschikt over alle verplichte certificaten teneinde te voldoen aan EU-standaarden en is geen medisch hulpmiddel. De gebruikte claims verschillen niet van claims voor tandenborstels wat betreft wittere tanden en verwijdering van plaque. Het is algemeen bekend dat het regelmatig poetsen van tanden leidt tot wittere tanden en minder plaque. Met DentaPic Sonic is het verwijderen van plaque gemakkelijker, omdat het product is gebaseerd op de techniek van de instrumenten die tandartsassistenten hiervoor gebruiken.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.

De Commissie stelt voorop dat het product DentaPic Sonic niet valt aan te merken als “medisch zelfzorg hulpmiddel” als bedoeld in artikel 1 van de Code reclame voor medische zelfzorg hulpmiddelen (CMH) 2019”, noch als cosmetisch product in de zin van artikel 1 onder a van de Reclamecode Cosmetische producten (RCP). Het product voldoet namelijk niet aan de definities van “medisch zelfzorg hulpmiddel” respectievelijk “cosmetisch producten”, zoals opgenomen in voornoemde bepalingen.

 

2.

Naar aanleiding van de verschillende bezwaren oordeelt de Commissie als volgt.

 

3.

Ad a.

Ter illustratie van de werking van het product DentaPic Sonic zijn in de televisiereclame een “VOOR” en “NA” foto opgenomen van een gebit. De gemiddelde consument zal deze foto’s in beginsel opvatten in die zin dat de “VOOR” foto de toestand van een gebit voor gebruik van het product weergeeft, en de “NA” foto de toestand van datzelfde gebit na gebruik. In het onderhavige geval hebben de tanden op de “NA” foto echter een andere grootte en stand dan de tanden op de “VOOR” foto, en volgt uit het verweer dat het om de tanden van verschillende mensen gaat. Nu dit laatste niet uitdrukkelijk uit de uiting valt op te maken, acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument  onduidelijk ten aanzien van de van het gebruik van het product te verwachten resultaten 

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

4.

Ad b1.

Adverteerder heeft meegedeeld dat de mededeling “Professioneel gebleekte witte tanden!” op een fout (in de vertaling) berust, en dat het woord “bleaching”, na constatering van deze fout, onmiddellijk is verwijderd.

 

Nu adverteerder het kennelijk eens is met klagers stelling dat er geen sprake kan zijn van “bleaching” (gebleekte witte tanden”), gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Overigens heeft de Commissie nota genomen van de mededeling van adverteerder dat het woord “bleaching”, na constatering van de fout, onmiddellijk is verwijderd. In verband hiermee zal zij een aanbeveling voor zover nodig doen.

 

5.

Ad b2.

Dit onderdeel van de klacht vat de Commissie op in die zin dat de door klager bedoelde twee foto’s geen realistisch beeld zouden geven van de aanwezigheid, al dan niet, van gele plaque/tandplaque op de tanden. Volgens klager is er sprake van een voor- en na foto, en is de tandplaque gephotoshopt, oftewel door bewerking van de foto op de computer in beeld gebracht. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

 

Uit het verweer begrijpt de Commissie dat ook op de website sprake is van een voor- en na foto, zij het dat dit niet met zoveel woorden bij deze foto’s is vermeld. Gelet op de klacht had het op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat de na-foto een realistisch beeld geeft van de werking van het gebruik van DentaPic Sonic, in het geval van de gele plaque zoals weergegeven op de voorfoto. Dat heeft adverteerder niet gedaan. Gelet hierop gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

6.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

Gelet op het oordeel onder 3, 4 en 5 acht de Commissie de reclame-uitingen in strijd

 

 

 

 

met artikel 7 NRC.

Gezien het oordeel onder 3 en 5 beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Gezien het oordeel onder 4 beveelt de Commissie adverteerder voor zover nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken