a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Dossiernr:

2022/00319

Datum:

31-10-2022

Uitspraak:

VT vernietigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Beslissing op bezwaar (RCC 31-10-2022):

 

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Altruistsun voor zover op de subpagina https://altruistsun.com/sunscreen/sunscreen-spf50-100ml/ over het product Altruist Face Fluid Sunscreen SPF50 wordt gezegd: “Vegan EU”.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder verkoopt via haar website producten in Groot-Brittannië met de bewering dat deze veganistisch zijn. Op de pagina ‘veelgestelde vragen’ erkent adverteerder echter dat de producten ingrediënten bevatten die van eieren afkomstig zijn: “Het typische productieproces van Xanthan maakt gebruik van Iysozyme dat is afgeleid van het eiwit van kippeneieren.” De producten van adverteerder voldoen op grond van het voorgaande niet aan de definitie van veganisme van de Vegan Society. De consument zal het product ook niet als veganistisch beschouwen. Adverteerder erkent dit in correspondentie met klager, maar zij meent het product desondanks als “Vegan EU” te mogen aanduiden.

 

Samenvatting van het verweer, tevens weergave van de reactie op vragen van de voorzitter

Alle ingrediënten in het product zijn veganistisch. Het ingrediënt dat verwarring veroorzaakt is Xanthaangom. Dit is een natuurlijke polysaccharide. Verwerking vindt plaats met behulp van suiker in een biotechnologisch fermentatieproces. Na de fermentatie in de precipitatiereactie worden van dieren afgeleide enzymen gebruikt. Om die reden accepteert de British Vegan Association geen Xanthaangom in een cosmetisch product. Volgens de standaard van de Europese Unie (EU) kan het product echter als veganistisch worden beschouwd. Om dit duidelijk te maken aan klanten omschrijft adverteerder daarom het product als “Vegan EU”. In reactie op de vraag van de voorzitter op welke EU-regeling adverteerder zich in verband met het voorgaande beroept, heeft zij zonder inhoudelijke toelichting een “Vegan Statement” overgelegd van Dermcos GmbH, die door haar als “manufacturer” wordt aangeduid. Hierin deelt Dermcos GmbH in verband met producten van het merk Altruist het volgende mee: “It is hereby confirmed that the manufacture and development of the products listed below, and their ingredients do not and have not involved the use of any animal product, by-product or derivative. The Vegan Society understands the word “animal” to refer to the entire Animal Kingdom, that is all vertebrates and all multi-cellular invertebrates.”

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter heeft de uiting in strijd geacht met artikel 2 lid 9 van de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP) en artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter heeft daartoe overwogen, kort samengevat, dat de aanprijzing van het product als ‘Vegan’ of ‘Vegan EU’ veronderstelt dat het product in alle opzichten plantaardig is en ook zonder het gebruik van dierlijke stoffen is vervaardigd. Adverteerder heeft erkend, zoals ook bij de FAQ’s is vermeld, dat de in het product verwerkte Xanthaangom is vervaardigd via een proces waarbij op enig moment van dieren afgeleide enzymen zijn gebruikt. Op grond hiervan kan het product naar het oordeel van de voorzitter  in ieder geval niet zonder meer als zuiver veganistisch worden beschouwd. Van specifieke regelgeving die het toelaat een product als ‘vegan’ aan te duiden indien het Xanthaangom bevat die met dierlijke enzymen is vervaardigd, is de voorzitter niet gebleken. Evenmin kan ervan worden uitgegaan dat veganisten een product waaraan een dergelijk ingrediënt is toegevoegd toch als ‘vegan’ zullen beschouwen. De toevoeging ‘EU’ aan het woord ‘vegan’ kan niet tot het oordeel leiden dat is voldaan aan de eis van artikel 2 lid 9 RCP dat beweringen over een cosmetisch product duidelijk en begrijpelijk dienen te zijn voor de consument. Daarnaast oordeelt de voorzitter dat in de bestreden reclame-uiting onduidelijke informatie wordt verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting tevens misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter  

Adverteerder voert aan dat zij de claim ‘vegan’ ter promotie van haar producten wel kan gebruiken. In het verleden werd in het productieproces van het plantaardige ingrediënt Xanthaangom een van dieren afgeleid enzym gebruikt. Sinds een paar jaar echter zijn alle producten van adverteerder volledig veganistisch en worden er in geen van de processen dierlijke ingrediënten gebruikt. De FAQ-pagina van adverteerder was niet up-to-date; deze zal direct worden aangepast. Als onderbouwing dat de gebruikte Xanthaangom volledig veganistisch is, verwijst adverteerder naar de overgelegde “Quality Information Package” van Deosen Biochemical (Ordos) Ltd. (China) van 4 februari 2020 en de verklaring “Vegetarian/Vegan Suitability for Xanthan Gum Products” van CP Kelco (Atlanta, USA) van 25 juni 2020. Verder wijst adverteerder op het opnieuw overgelegde “Vegan Statement” van haar manufacturer Dermcos (Walldorf, Duitsland) van 26 augustus 2022. Adverteerder is zich ervan bewust dat de nu verstrekte informatie over het ‘vegan’ zijn van haar producten in strijd is met de eerder door haar gegeven informatie. Zij was echter door de producent niet op de hoogte gebracht van de doorgevoerde wijzigingen in de formulering/productieprocessen, die hebben geleid tot een volledig veganistische productielijn. Adverteerder is inmiddels begonnen met de registratie van haar producten bij de Vegan Society.

 

De mondelinge behandeling

Adverteerder heeft haar standpunt nader toegelicht en vragen van de Commissie beantwoord. Voor zover nodig wordt hierop in het navolgende ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

1) De klacht betreft de aanprijzing van het product Altruist Face Fluid Sunscreen SPF50 als “Vegan EU” op de website van adverteerder. Volgens klager is geen sprake van een ‘vegan’ product, omdat blijkens mededeling van adverteerder bij de FAQ’s op haar website voor het ingrediënt Xanthaangom van dieren afgeleide enzymen zijn gebruikt. De voorzitter heeft de klacht gegrond verklaard, nu een product slechts als veganistisch kan en zal worden beschouwd wanneer dit in alle opzichten plantaardig is en ook zonder het gebruik van dierlijke stoffen is vervaardigd, wat bij het onderhavige product volgens de door adverteerder op haar website verstrekte informatie niet het geval zou zijn.

2) In bezwaar heeft adverteerder aangevoerd dat de informatie over het ingrediënt Xanthaangom die ten tijde van het indienen van de klacht op haar FAQ-pagina stond, verouderd en niet meer juist was en dat al haar producten sinds enige jaren volledig veganistisch blijken te zijn. Naar het oordeel van de Commissie heeft adverteerder door middel van de overgelegde verklaringen van de fabrikant en leverancier van haar producten en het daarin verwerkte ingrediënt Xanthaangom voldoende aannemelijk gemaakt dat in het productieproces van dit ingrediënt geen dierlijke stoffen (meer) worden gebruikt en haar producten volledig veganistisch zijn. Gelet hierop is het toegestaan het product Altruist Face Fluid Sunscreen SPF50 aan te prijzen als “Vegan”.

3) Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op basis van de thans beschikbare informatie de beslissing van de voorzitter niet in stand kan blijven en de klacht over de aanduiding “Vegan” moet worden afgewezen. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter en wijst de klacht alsnog af.

 

Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter van 14-09-2022:

 

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Altruistsun voor zover op de subpagina https://altruistsun.com/sunscreen/sunscreen-spf50-100ml/ over het product Altruist Face Fluid Sunscreen SPF50 wordt gezegd: “Vegan EU”.

 

Samenvatting van de klacht (vertaald uit het Engels)

Adverteerder verkoopt via haar website producten in Groot-Brittannië met de bewering dat deze veganistisch zijn. Op de pagina ‘veelgestelde vragen’ erkent adverteerder echter dat de producten ingrediënten bevatten die van eieren afkomstig zijn (“Het typische productieproces van Xanthan maakt gebruik van Iysozyme dat is afgeleid van het eiwit van kippeneieren.”) De producten van adverteerder voldoen op grond van het voorgaande niet aan de definitie van veganisme van de Vegan Society. De consument zal het product ook niet als veganistisch beschouwen. Adverteerder erkent dit in correspondentie met klager maar zij meent het product desondanks als “Vegan EU” te mogen aanduiden.

 

Samenvatting van het verweer (vertaald uit het Engels), tevens weergave van de reactie op vragen van de voorzitter

Alle ingrediënten in het product zijn veganistisch. Het ingrediënt dat verwarring veroorzaakt is Xanthaangom. Xanthaangom is een natuurlijke polysacharide. Verwerking vindt plaats met behulp van suiker in een biotechnologisch fermentatieproces. Na de fermentatie in de precipitatiereactie worden van dieren afgeleide enzymen gebruikt. Om die reden accepteert de British Vegan Association geen Xanthaangom in een cosmetisch product. Volgens de standaard van de Europese Unie (EU) kan het product echter als veganistisch worden beschouwd. Daarom omschrijft adverteerder het product als “Vegan EU” om dit duidelijk te maken aan klanten. In reactie op de vraag van de voorzitter op welke EU-regeling adverteerder zich in verband met het voorgaande beroept, heeft zij zonder inhoudelijke toelichting een “Vegan Statement” overgelegd van Dermcos GmbH, die door haar als “manufacturer” wordt aangeduid. Hierin deelt Dermcos GmbH in verband met producten van het merk Altruist het volgende mee: “It is hereby confirmed that the manufacture and development of the products listed below, and their ingredients do not and have not involved the use of any animal product, by-product or derivative. The Vegan Society understands the word “animal” to refer to the entire Animal Kingdom, that is all vertebrates and all multi-cellular invertebrates.”

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is afkomstig van een in Groot-Brittannië wonende consument en betreft een specifiek op consumenten van dat land gerichte uiting. De tekst van de uiting is immers in het Engels en vermeldt als munteenheid de Engelse pond. De voorzitter zal evenwel over de klacht oordelen nu adverteerder in Nederland is gevestigd en zij zich erop beroept dat volgens de “standaard” van de “EU” het product als ‘vegan’ mag worden aangeduid. Daarmee ligt in feite de vraag voor of volgens de in Nederland geldende regelgeving het product als ‘Vegan EU’ mag worden aangeprezen. Toetsingskader hierbij is in de eerste plaats de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP). Het gaat immers om zonnebrandcrème. Dit product valt onder de reikwijdte van het begrip ‘cosmetische producten’ in de RCP. Ingevolge artikel 2 lid 9 RCP dienen beweringen over een cosmetisch product duidelijk en begrijpelijk te zijn voor de gemiddelde consument. Daarnaast is van belang dat de RCP niet afdoet aan de regeling van misleidende reclame als vermeld in de artikelen 7 en 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter zaak ook aan die regeling toetsen.

2)  De voorzitter gaat ervan uit dat een product dat uitdrukkelijk als ‘Vegan’ of ‘Vegan EU’ wordt aangeprezen met name consumenten zal aanspreken die elke vorm van dierlijke producten of bestanddelen willen vermijden. Deze bewering veronderstelt immers dat het product in alle opzichten plantaardig is en ook zonder het gebruik van dierlijke stoffen is vervaardigd. Daarbij zal de toevoeging ‘EU’ aan het woord ‘Vegan’ voor deze consument geen bijzondere betekenis hebben. De samenstelling ‘Vegan EU” zal door de gemiddelde consument niet anders worden opgevat dan dat het product op de hiervoor omschreven wijze is vervaardigd en overeenkomstig de geldende regelgeving plantaardig is en zonder het gebruik van dierlijke stoffen is vervaardigd.

3)  Adverteerder heeft erkend dat het product niet voldoet aan de eisen van de British Vegan Association wegens de aanwezigheid van Xanthaangom in het product. De in het product verwerkte Xanthaangom is vervaardigd via een proces waarbij op enig moment van dieren afgeleide enzymen zijn gebruikt. De voorzitter concludeert op grond van het voorgaande dat het product in ieder geval niet zonder meer als zuiver veganistisch kan worden beschouwd. Er is immers dierlijke stof gebruikt om het product te vervaardigen. Adverteerder beroept zich evenwel op regelgeving op grond waarvan het product volgens haar toch als ‘Vegan EU’ mag worden aangeduid, Op de vraag van de voorzitter welke specifieke regelgeving adverteerder in dit verband bedoelt, is niet inhoudelijk gereageerd. Wel heeft adverteerder in dit kader een verklaring overgelegd van Dermcos GmbH waarin staat dat bij de vervaardiging en ontwikkeling van (onder meer) de bewuste zonnebrandcrème de producten en hun ingrediënten geen dierlijk product, bijproduct of derivaat is gebruikt. De voorzitter kan deze verklaring niet rijmen met de informatie die adverteerder zelf op haar website plaatst over het ‘vegan’ karakter van haar product. Hier staat immers dat alle ingrediënten veganistisch zijn, behalve Xanthaangom, omdat er dierlijke enzymen worden gebruikt tijdens een fermentatieproces om Xanthaangom te krijgen. Daarbij wordt (vertaald in het Nederlands) gezegd: “Het typische productieproces van Xanthan maakt gebruik van Iysozyme dat is afgeleid van het eiwit van kippeneieren.”

4)  Van specifieke regelgeving die het toelaat een product als ‘vegan’ aan te duiden indien het Xanthaangom bevat die met dierlijke enzymen is vervaardigd, is de voorzitter niet gebleken. Evenmin kan op grond van hetgeen aan het begin van 3) is vermeld ervan worden uitgegaan dat veganisten een product waaraan een dergelijk ingrediënt is toegevoegd toch als ‘vegan’ zullen beschouwen. De toevoeging ‘EU’ aan het woord ‘vegan’ kan niet tot het oordeel leiden dat is voldaan aan de eis van artikel 2 lid 9 RCP dat beweringen over een cosmetisch product duidelijk en begrijpelijk dienen te zijn voor de consument. Daarnaast oordeelt de voorzitter dat in de bestreden reclame-uiting onduidelijke informatie wordt verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 NRC. De aanduiding ‘vegan’ kent geen gradaties en is uitsluitend op zijn plaats indien het product geheel plantaardig is en zonder gebruik van dierlijke stoffen is vervaardigd waardoor het voor elke veganist acceptabel is. Ook indien slechts in geringe mate sprake is van het gebruik van dierlijke stoffen dient een adverteerder zich te onthouden van het aanprijzen van een product als ‘Vegan’ of ‘Vegan EU’. De gemiddelde consument die zijn aankoopbeslissing baseert op het veronderstelde ‘vegan’ karakter van het product, (in het bijzonder veganisten) zal immers erop vertrouwen dat een als ‘Vegan’ of ‘Vegan EU’ aangeprezen product daadwerkelijk beantwoordt aan de eis dat het volledig vrij is van dierlijke stoffen en ook zonder het gebruik van dierlijke stoffen is vervaardigd. Aan deze eis is blijkens het voorgaande bij de huidige samenstelling van het product niet voldaan. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting tevens misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 lid 9 RCP respectievelijk in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken