a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2020/00029

Datum:

20-03-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager verzonden e-mail in het kader van Black Friday, waarin onder meer staat:

 • “Uw Black Friday Cadeau: Munt én verzending gratis!”
 • “eur 0,- aanschafkosten
  eur 0,- verzendkosten
  100% gratis!”
 • “Gratis kennismaking”
 • “Maximaal 500 gratis stuks vanwege Black Friday beschikbaar (…)”
 • “Om onze waardering kracht bij ter zetten en het niet alleen bij woorden te laten, willen wij u graag in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van een sensationeel “Black Friday” cadeau. De komende 24 uur bied ik u aan om, geheel gratis (dus ook geen verzendkosten), kennis te maken met de populairste muntcollectie ter wereld”
 • “Direct gratis bestellen”
 • “Maximaal 500 klanten kunnen gebruik maken van deze GRATIS dollarmunt + GRATIS verzending. Dus bestel nu uw Gratis dollarmunt (…)”

 

Samenvatting van de klacht

Er staat overal dat het een gratis aanbieding en een cadeau betreft. Niet wordt vermeld dat men bij het bestellen van de gratis munt een abonnement afsluit. Met moet € 39,95 betalen voor de nieuwe levering. De kosten van het terugsturen hiervan zijn voor rekening van de koper. Klager acht de uiting misleidend. Klager wil voorkomen dat ook anderen door de uiting worden misleid en vindt het bovendien niet terecht dat hij kosten voor retourzending van de vervolglevering moet betalen.

 

Samenvatting van het verweer

De mededelingen in de e-mail over de 500 gratis munten dienen niet afzonderlijk te worden beschouwd maar in combinatie met de overige teksten in de e-mail en de website van adverteerder. Deze uitingen vormen volgens adverteerder tezamen de totale reclame-uiting. Daaruit blijkt dat het aanbod betrekking heeft op 12 leveringen per jaar met een eenmalige prijs van € 0,- en een normale prijs van € 39,95 per vervolglevering. Klager is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van adverteerder waarin het aanbod verder wordt toegelicht en wordt gewezen op de kosten van retourzending. Uit de volledige tekst van de aanbieding en de algemene voorwaarden blijkt meerdere keren duidelijk dat sprake is van vervolglevering die de klant kan stoppen tegen retourzending van de laatste uitgifte, waarbij het gaat om één gratis aanbod, te weten de in de uiting bedoelde US quarter dollar. Het woord collectie is de term van het opbouwen van een verzameling. Het gaat om een service en geen abonnement, nu er op elk moment mee kan worden gestopt en er geen vaste frequentie of looptijd is. Adverteerder acht de uiting op grond van het voorgaande duidelijk en niet misleidend

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Uit de nadere toelichting op de klacht blijkt dat klager specifiek bezwaar maakt tegen de hierboven omschreven e-mail. De voorzitter zal daarom de beoordeling tot de e-mail beperken en voorbijgaan aan de informatie die men ziet na het klikken op de link “Direct gratis bestellen”. De e-mail is een zelfstandige reclame-uiting die als zodanig afzonderlijk aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code (NRC) dient te voldoen, waaronder de eis dat reclame niet oneerlijk mag zijn. In dat kader is van belang dat in de e-mail uitdrukkelijk staat dat men een gratis munt zonder verzendkosten kan bestellen. Dat aanvaarding van dit aanbod in feite leidt tot een contractuele relatie waarbij men tot wederopzegging periodiek tegen betaling vervolgleveringen ontvangt (de voorzitter kwalificeert dit als een abonnement), kan onmogelijk uit de e-mail worden afgeleid. Hierin staat slechts dat men zonder tegenprestatie een munt kan bestellen in het kader van Black Friday. De gemiddelde consument die op het aanbod ingaat door het klikken op de bestellink in de e-mail zal daardoor niet beseffen dat hij in feite een abonnement afsluit. Ook indien het mogelijk is onmiddellijk na ontvangst van de gratis munt het abonnement op te zeggen, geldt dat adverteerder in de e-mail de consument op het verkeerde been zet door te suggereren dat aan de aanvaarding van het aanbod geen enkele tegenprestatie is verbonden. In plaats daarvan had adverteerder in de e-mail erop dienen te attenderen dat het aanbod verband houdt met een abonnement waarbij men periodiek tegen betaling munten ontvangt, op een wijze die de gemiddelde consument voldoende in staat stelt een geïnformeerd besluit te nemen over het al dan niet aanvragen van de gratis munt. Nu adverteerder niet aan deze verplichting heeft voldaan, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. In zoverre is de klacht gegrond.

2)  Met betrekking tot de verzendkosten waartegen klager bezwaar maakt, begrijpt de voorzitter dat het niet om de kosten van het toezenden van de munt gaat. Deze kosten zijn overeenkomstig de uiting niet aan hem in rekening gebracht. In plaats daarvan gaat het blijkbaar om de kosten van het retour zenden van de vervolgzending. Dat klager bezwaar maakt tegen het feit dat hij kosten moet maken voor het terugsturen van de vervolgzending op grond van het abonnement dat hij blijkt te zijn aangegaan, kan niet afzonderlijk tot het oordeel leiden dat de uiting misleidend is naast hetgeen hierboven is gemeld. Het betreft een contractuele kwestie waarover de voorzitter niet kan oordelen. Dit onderdeel van de klacht treft geen doel, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 1) is vermeld acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder in zoverre aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken