a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2020/00411

Datum:

12-11-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden uiting

Het betreft de door klager ontvangen “Inspiratiegids De allernieuwste boeken en films”, zomer 2020,  van “BookSpot de online boekwinkel”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Op 10 juli 2020 ontving klager de bestreden uiting (hierna door klager aangeduid als “flyer”) bij een bestelling. Daarmee is deze uiting “geadresseerde reclame”, aldus klager.

Bij e-mail van 11 juli 2020 heeft klager bezwaar gemaakt bij Bookspot tegen de ontvangst van de flyer. De reactie luidde dat de uiting verband hield met aanmelding voor een Premium abonnement, waarop klager meedeelde dat het om een flyer gaat.
Op 21 juli 2020 ontving klager opnieuw een pakket met een flyer.
Nadat klager op 4 augustus 2020 een reminder stuurde, deelde de klantenservice van Bookspot hem bij e-mail van 11 augustus 2020 onder meer mee:
“De flyer is onze gids, deze is niet bedoeld als reclame”.
Klager legt de mailwisseling met Bookspot over.
 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Klager heeft zich op 8 juli 2020 aangemeld als “Bookspot Premium” abonnee. Bij het betreffende abonnement ontvangt men als extra onder meer elk kwartaal de gratis Inspiratiegids, door klager kennelijk aangeduid als “de flyer”. De inhoud van de verschillende abonnementen wordt duidelijk weergegeven op de website van Bookspot.
 
Uit de klachtomschrijving volgt niet duidelijk wat de klacht is noch op elke regelgeving klager zich beroept. Om die reden verzoekt Bookspot de (voorzitter van de) Reclame Code  Commissie om de klacht af te wijzen dan wel klager niet-ontvankelijk te verklaren zijn klacht.
Voor het geval hierover anders wordt geoordeeld, gaat Bookspot er in haar verdere verweer van uit dat klager vindt dat het sturen van geadresseerde reclame onrechtmatig is.
 
De door klager ontvangen Inspiratiegidsen, waarop de klacht ziet, zijn aan te merken als reclame als bedoeld in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), nu daarin onder boeken worden aangeprezen. Naar de mening van Bookspot is het versturen van de Inspiratiegids in lijn met
de NRC, te meer nu klager hierover voorafgaand aan het aangaan van het abonnement is geïnformeerd.
Ten aanzien van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct response
advertising (hierna: “CBR), waar klager mogelijk op doelt, stelt Bookspot dat deze in dit geval niet van toepassing is, nu deze code alleen betrekking heeft op reclame die geen
geïntegreerd deel uit maakt van een ander medium. De Inspiratiegids maakt in beide door klager bedoelde gevallen deel uit van de door klager bestelde producten in een pakket. Gelet hierop kan de klacht op grond van de CBR niet slagen. In dit verband verwijst adverteerder naar de beslissing  van de Reclame Code Commissie in dossier 2015/01156.
 
Voor zover bovenstaand standpunt van verweerder niet wordt gedeeld, meent Bookspot dat in overeenstemming met de CBR is gehandeld. Zij beroept zich op artikel 14 CBR, waaruit volgt dat indien de ontvanger aangeeft geen geadresseerde reclame meer te willen ontvangen, de verzender dit verzoek binnen drie maanden dient in te willigen. Nu het eerste contact met klager heeft plaatsgevonden op 11 juli 2020, is genoemde termijn nog niet verstreken.
 
De vraag of een organisatie geadresseerde reclame mag verzenden, dient ook te worden beantwoord op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
In de klacht wordt niet gerept over enige overtreding van de AVG, maar -voor zover klager wat dit betreft al zijn beklag zou kunnen doen bij de Reclame Code Commissie- stelt Bookspot zich op het standpunt dat zij ten aanzien van de Inspiratiegids heeft gehandeld in overeenstemming met de AVG.
 
Naast het bovenstaande herhaalt Bookspot dat klager voorafgaand aan het afsluiten van het
abonnement is geïnformeerd over het feit dat hij Inspiratiegidsen zou ontvangen. Verder is deze
informatie opgenomen in de privacyverklaring van Bookspot.
 

Het oordeel van de voorzitter 

Klager maakt bezwaar tegen de ontvangst op 21 juli 2020 van -naar de voorzitter begrijpt- een reclamefolder van Bookspot, die in een door klager besteld pakket was opgenomen, terwijl klager bij e-mail van 10 juli 2020 bij Bookspot bezwaar had gemaakt tegen de ontvangst van een soortgelijke folder in een eerder (op 10 juli 2020) ontvangen pakket.

De voorzitter vat deze klacht aldus op dat volgens klager door Bookspot in strijd met artikel 14 CBR geadresseerde brievenbusreclame aan klager is toegezonden. Artikel 14 CBR luidt:

“Indien een ontvanger schriftelijk heeft meegedeeld geen geadresseerde reclame te willen ontvangen dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat deze wens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het verzoek, zonder restrictie ingewilligd wordt”.

Deze klacht kan niet slagen. Op grond van artikel 1 sub a CBR is sprake van brievenbusreclame in de zin van deze code bij reclame die, geadresseerd of ongeadresseerd, via brievenbus of postbus wordt verspreid en geen geïntegreerd deel uitmaakt van een ander medium. In het onderhavige geval bevond de reclamefolder van Bookspot zich samen met hetgeen klager besteld had in een pakket. Daardoor maakte de folder een geïntegreerd deel uit van dat pakket en is deze niet aan te merken als geadresseerde reclame in de zin van de CBR. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken